Top Module Empty
Współczesne problemy patologii społecznej PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
III/6
PRZEDMIOTWspółczesne problemy patologii społecznej
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin (30 godzin wykład, 30 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR)Rok III – (V i VI) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu patologii społecznej, zarówno indywidualnej, jak i grupowej oraz instytucjonalnej. Dzięki temu studenci będą mogli identyfikować określone zjawiska, definiować je i interpretować. Wiedza ta, będzie miała zarówno podłoże teoretyczne, jak i praktyczne. Zakres tematyczny zajęć obejmuje najczęściej spotykane wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, formy zachowań patologicznych i tym samym umożliwia ich profesjonalną identyfikację. W trakcie zajęć omawiane będą zarówno przyczyny jak i objawy zachowań patologicznych, a także możliwości przeciwdziałania wybranym zjawiskom patologicznym. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:Interdyscyplinarny charakter patologii społecznej jako nauki., jej historyczny rozwój                   i przedmiot badań. Zjawiska patologii w społeczeństwach industrialnych – uwarunkowania dewiacji indywidualnej i zbiorowej. Główne kierunki teoretyczne – patologia społeczna jako kierunek teoretyczny; jego krytyka. Teoria dezorganizacji w ujęciu W Thomasa – Znanieckiego – symptomy dezorganizacji społecznej i jej wpływ na osobowość jednostki.Teoria anomii i koncepcja nieprzystosowania w ujęciu socjologicznym ( R. K. Merton; H. Janowska). Interakcjonizm symboliczny i teoria stygmatyzacji (Lemert, Becker) – konsekwencje stygmatyzacji instytucjonalnej i w mikrostrukturach. Rozmiary i dynamika przestępczości wielkomiejskiej – w świetle Szkoły Chicagowskiej i teorii transmisji kulturowej. Założenia          i ewolucja interpretacji dewiacji opartej na założeniach marksizmu. Teoria zróżnicowanych powiązań (Sutherland) – jej związek z teorią uczenia się i współczesne interpretacje. Pojęcie podkultury i teorie podkultur; kryteria dewiacji. Podkultura młodzieżowa w ujęciu A. Cohena. Teoria zróżnicowanych możliwości R. A. Clowarda i L. E. Ohlina – typy podkultur młodzieżowych. Teoria podkultury warstw niższych według Millera. Teoria kontroli społecznej według Recklessa i T. Hirschii – znaczenie rodziny i grup rówieśniczych w kreowaniu i kontroli zachowań dewiacyjnych młodzieży. Neutralizacja norm moralnych według Matzy. Rola ofiary w przestępczości w ujęciu wiktymologii – osobowościowe i społeczne skutki wiktymizacji. Przydatność kategorii alienacji w wyjaśnianiu dewiacji zbiorowych i indywidualnych. Narkomania i jej związek z przestępczością. Wybrane teorie narkomanii. Patologia instytucji       i stosunków interpersonalnych. Ocena znaczenia czynników biopsychicznych i społecznych w procesie dewiacji. Przestępczość kobiet. Dynamika przestępczości w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Przejawy i determinanty współczesnej przestępczości młodzieży. Młodzieżowa podkultura i dewiacyjne grupy młodzieżowe w Polsce. Prognozowanie przestępczości i zagadnienia prewencji – profilaktyki. Pomiar i społeczna ocena skutków przestępczości. Pozytywne skutki dewiacji. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:- Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń konwersatoryjnych. Wykorzystywane są też metoda seminaryjna i dyskusji oraz metoda warsztatowa i projektów. Samokształcenie                i samodzielna lektura czasopiśmiennictwa pedagogicznego.- student będzie miał okazję do zaprezentowania swych osiągnięć w ćwiczeniach wykonywanych samodzielnie i w grupach.- w ramach zajęć edukacyjnych stosowane są wszystkie formy organizacji pracy słuchaczy, tj. zbiorowa, grupowa, indywidualna. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:- W ramach realizowanych zajęć studenci powinni zaznajomić się z podstawami teoretycznymi zjawisk dewiacyjnych, kryteriami ich wyodrębnienia i podstawowymi klasyfikacjami zjawisk patologicznych, podstawowymi teoriami wyjaśniającymi powstawanie zjawisk patologicznych. Dostarczenie wiedzy na temat struktury i rozmiarów zjawisk patologicznych, ich przyczyn i konsekwencji. Zapoznanie się i charakterystyka podstawowych zjawisk patologicznych.- Ocena pracy studenta ma miejsce na każdych ćwiczeniach (pod względem przygotowania się do ćwiczeń i aktywności w zajęciach); cyklicznie (jednokrotnie lub dwukrotnie w trakcie semestru); w formie pisemnego kolokwium, a także w sytuacji samodzielnej pisemnej pracy studenta (esej na wybrany temat). Część wykładowa kursu zakończona jest egzaminem pisemnym. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:- program nawiązuje do humanistycznego podejścia w jego projektowaniu. Odwołuje się więc do pragmatyzmu i fenomenologii, gdzie wiedza traktowana jest jako proces ciągłej zmiany, a uczenie się rozwiązywaniem problemów, gdzie student jest badaczem, a nauczyciel osobą wspomagającą proces jego poznania i autokreacji zawodowej.- w nauczaniu należy zwracać uwagę na wyrabianie sprawności służących do samodzielnego zdobywania wiadomości (formalizm dydaktyczny). Z zasad nauczania wyróżnić zasadę poglądowości i aktywizacji. Efektem każdych zajęć powinno być nabycie przez studenta odpowiednich umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości w praktyce.- koncepcja wielostronnego kształcenia realizowana w oparciu o cztery strategie uczenia się       z uwzględnieniem zasad dydaktycznych, typów uczniów oraz stosowania bodźców do wszystkich zmysłów uczących się. 
LITERATURA:1.      Falandysz L.: W kręgu kryminologii radykalnej.  Warszawa 1986.2.      Hołyst B.: Kryminologia. Warszawa 1979.3.      Hołyst B.: Narkomania a przestępczość. Warszawa 1993.4.      Jarosz M.: Samoniszczenie, samobójstwa, alkoholizm, narkomania. Wrocław 1980.5.      Jasiński M.: Zagadnienie przestępczości w Polsce. Warszawa 1975.6.      Podgórecki A.: Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa 1976.7.      Siemaszko A.: Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa8.      Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków, 1997.9.      Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka. UJ Kraków, 2001. 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.