Top Module Empty
Terapia pedagogiczna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
III/4
PRZEDMIOTTerapia pedagogiczna
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin ćwiczeń - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok III – (V,VI) 
 CELE KSZTAŁCENIA:1. poznanie i rozumienie podstawowych obszarów i metod terapii pedagogicznej,2. osiąganie przez słuchaczy sprawności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu terapeutycznego z wychowankiem i jego opiekunem,3. poznanie elementów wybranych szkół terapeutycznych prezentujących różnorodne style interwencji terapeutycznych. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:·        miejsce terapii pedagogicznej w systemie nauk pedagogiki specjalnej,·        zasady terapii pedagogicznej,·        wybrane metody i techniki terapii pedagogicznej,·        elementy diagnozy,·        system  funkcjonowania placówek diagnostyczno-konsultacyjnych,·        metaumiejętności terapeuty,·        style interwencji terapeutycznej w oparciu o wybrane szkoły terapeutyczne. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:osiągnięciu celów edukacyjnych sprzyja: sprawna organizacja zajęć, wykorzystanie technik multimedialnych do analizowania i ilustrowania treści dydaktycznych, aktywizowanie słuchaczy do uczestnictwa w proponowanych technikach dostarczających możliwości nabycia doświadczenia własnego w omawianym obszarze.proponowane metody i formy pracy: miniwykład, prezentacje multimedialne, burza mózgów, drama, psychologiczne gry i ćwiczenia grupowe, rozmowa nauczająca, inne. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:słuchacz wie, potrafi: ·        wykorzystuje wiedzę z innych przedmiotów,·        pogłębia nabytą wiedzę, poszukując dodatkowych informacji w różnych źródłach,·        poszerza dotychczasową wiedzę o nowe treści, zbliżające go do rozwijania umiejętności praktycznych z zakresu terapii pedagogicznej,·        precyzyjnie formułuje pytania diagnostyczne,·        rozwija umiejętności prowadzenia relacji terapeutycznej w kontakcie z wychowankiem i jego opiekunem,·        wykazuje dociekliwość w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go problemy             w różnych źródłach. metody oceny: testy sprawdzające wiedzę, aktywne uczestnictwo w dyskusjach w grupie, samodzielne prezentacje wybranych zagadnień, prace pisemne poszerzające wiedzę z zagadnień proponowanych na zajęciach ze słuchaczami.    
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:·        słuchacz posiadający wcześniej zdobytą osobistą wiedzę, inspirowany przez nauczyciela potrafi konstruować nową wiedzę z wybranego obszaru pedagogiki.·        słuchacz uświadamia sobie własną bogatą wiedzę wstępną pochodzącą z analizy jego osobistego doświadczenia.·        uczenie się powoduje zmiany pojęciowe, które sprzyjają reorganizacji dotychczasowej wiedzy.·        każdy student odpowiedzialny jest za własny proces zdobywania wiedzy. 
LITERATURA:1. Włodarek J.,-Chronowska.: „Terapia pedagogiczna”2. Kaja B.: „Zarys terapii dziecka”3. Czajkowska I., Herda K.: „Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole”4. Sawicka K.: „Socjoterapia”5. Steward J.: „Mosty zamiast murów”6. Grzesiuk I.: „Psychoterapia”7. Kratochwil S.: „Podstawy psychoterapii”8. Berne E.: „W co grają ludzie”9. Jones C.: „Co wolno, a czego nie wolno terapeucie”10. Jones C.: „Podstawy umiejętności terapeutycznych”11. Kottler J.: „Skuteczny terapeuta”12. Pankowska K.: „Pedagogika dramy” 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.