Top Module Empty
Psychoterapia PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
III/2
PRZEDMIOTPsychoterapia
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin ćwiczeń - egzamin
ROK (SEMESTR)Rok III – (V,VI) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Przekazanie studentom wiedzy i podstawowych umiejętności w dziedzinie psychoterapii; kształtowanie harmonijnej postawy życiowej 
MATERIAŁ NAUCZANIA:1.    Historia psychoterapii2.    Główne szkoły psychoterapeutyczne i ich podłoże filozoficzne:a) psychoanaliza,b) behawioryzm,c) szkoły egzystencjalno – fenomenologiczne,d) terapia rodzin,e) inne, specyficzne szkoły psychoterapii.3.    Autorska koncepcja „Psychologii dynamicznej”4.    Dynamiczna teoria rozwojowa5.    Psychoterapia indywidualna i grupowa6.    Zagadnienie kontaktu w psychoterapii 7.    Analiza marzeń sennych 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:- wykład, ćwiczenia, zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem środków audiowizualnych
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Zapoznanie studentów z nurtami teoretycznymi i metodami stosowanymi w ich obrębie, doświadczenie przez studentów praktycznego wymiaru psychoterapii. Zakładam wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu osobistym i karierze zawodowej. Student uzyska orientację co do specyfiki psychoterapii i jej poszczególnych szkół, co umożliwi mu podjęcie decyzji odnośnie ewentualnego dalszego kształcenia na kursach specjalistycznych. Oceniana jest aktywność studentów zarówno teoretyczna jak i praktyczna, ich refleksyjność; egzamin. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Generalny podział szkół w psychoterapii to szkoły świadomościowe i nieświadomościowe. Pierwsze zajmują się eksploracją i rozwojem świadomości pacjenta; drugie akcentują treści nieświadome ujawniające się w relacji terapeuta – pacjent. Obydwie stosują więc redukcjonizm w podejściu do człowieka. Podstawowym założeniem dydaktycznym tego programu jest traktowanie człowieka jako całość; pedagogiczny holizm.Prezentuje go ilustracja graficzna:    Rys. 1. Model aparatu psychicznego[1] 
LITERATURA:1.     Bylica J. (2000), Psychologia  dynamiczna [w:] A. Harlecki (red.), Relacje
z przebiegu I Beskidzkiego Festiwalu Nauki,
Wyd. Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki, Bielsko–Biała.
2.     Bylica J. (2001), Młodzieżowa grupa wsparcia – czyli – jak to się robi
w Andrychowie,
[w:] F. Kozaczuk, B. Urban (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wyd. WSP, Rzeszów.
3.     Cierpiałowska L., Gościniak J. (red.)(2005), Współczesna psychoanaliza. Modele konfliktu i deficytu, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.4.     Czabała J. Cz. (1997), Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa.5.     Dąbrowski K. (1979), Psychoterapia przez rozwój, Warszawa. 6.     Drozdowski P. (1996), Leczenie psychoterapeutyczne, Materiały Wewnętrzne Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Kraków.7.     Freud Z. (1995), Wstęp do psychoanalizy, Warszawa.8.     Grzesiuk L. (red.) (1995), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy,  PWN, Warszawa.9.     Haley J. (1995), Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona
H. Ericksona,
GWP, Gdańsk.
10.          Johnson S. (1993), Humanizowanie narcystycznego stylu, Wyd. Jacek Santorski
& CO, Warszawa.
11.          Kepner J. I. (1991), Ciało w procesie psychoterapii Gestalt, Wyd. Pusty Obłok, Warszawa.12.          Kernberg O. F. (1995), Związki miłosne. Norma i patologia, Poznań, Zysk
i S – ka.
13.          Kępiński A. (1983), Rytm życia, Wyd. Literackie, Kraków – Wrocław.14.          Kitrasiewicz J. (2003), Tożsamość psychoseksualna w ujęciu rozwojowym, materiały na konferencję „Płeć – role – profilaktyka HIV/AIDS”, Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis, Katowice.15.          Kuderowicz Z. (2002), Filozofia XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa.16.          Lowen A. (1995), Narcyzm, zaprzeczenie prawdziwemu Ja, Jacek Santorski
and CO, Warszawa.
17.          Melosik Z. (2005), Młodzież a przemiany kultury współczesnej, [w:] R. Leppert,
Z. Melosik, B. Wojtasik (red.),
Młodzież wobec niegościnnej przyszłości,
Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
18.          Mindell A. (1995), Lider mistrzem sztuk walki. Wstep do głębokiej demokracji, Wyd. Medium, Warszawa.19.          Orwid M., Fortuna D. (1990), Źródła paradygmatu rodzinnego w psychoterapii,
[w:] M. Orwid, Cz. Czabała (red.), Terapia rodzin i małżeństw,
Instytut Psychiatri i Neurologii, Warszawa.
20.          Radochoński M. (1984), Psychoterapia rodzinna w ujęciu systemowym,
Wyd. WSP, Rzeszów.
21.          Reyner E. (1995), Analityczna psychologia rozwojowa, Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej, Materiały do użytku wewnętrznego, Kraków.22.          Sokolik M. (1993), Psychoanaliza i Ja, Kliniczna problematyka poczucia tożsamości, Jacek Santorski and CO,  Warszawa.23.          Tatarkiewicz W. (2005), Historia filozofii, PWN, Warszawa.24.          Von Bertalanffy L. (1984), Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.25.          Winnicott D. W. (1993), Rozmawiając z rodzicami, Wyd. A. B., Warszawa.  


[1] Źródło: Bylica J. (2000), Psychologia  dynamiczna [w:] A. Harlecki (red.), Relacje z przebiegu I Beskidzkiego Festiwalu Nauki, Wyd. Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu i Informatyki, Bielsko–Biała.
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.