Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profil arrow III Przedmioty kierunkowe arrow Integracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii
Integracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
III/3
PRZEDMIOTIntegracja sensoryczna z elementami diagnostyki i terapii
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ30 godzin ćwiczeń - zaliczenie
ROK (SEMESTR)Rok II – (IV) 
 CELE KSZTAŁCENIA:1. Celem przedmiotu jest przedstawienie słuchaczom spektrum specyficznych trudnościi dysfunkcji rozwoju dziecka wynikających z zaburzeń integracji sensorycznej w okresie przedszkolnego i wczesnoszkolnego wieku dziecka.2. Zadaniem komplementarnym jest uzyskanie przez słuchaczy umiejętności w zakresiewstępnej diagnostyki funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka i wskazanie podstawowych zadań w zakresie kompensacji i korekcji tych funkcji. 3.Osiąganie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania i udzielania pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się i ich zachowaniu. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:Budowa ośrodkowego układu nerwowego i jego struktur oraz ich funkcje w rozwoju czynności orientacyjnych i wykonawczych. Układy zmysłów w świetle integracji sensorycznej i teorii neuronów konwergencyjnych. Schemat ciała – somatopraksja - świadomość ruchu dziecka. Wyższe czynności psychiczne-czytanie i pisanie według Teorii Integracji Sensorycznej. Ćwiczenia w kierowanej obserwacji aktywności i zachowania dziecka. Wybrane ćwiczenia diagnostyki z zakresu obserwacji klinicznej. Wybrane zadania z zakresu diagnozowania i pomiaru funkcji percepcyjno-motorycznych dziecka i planowania terapeutycznego. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Osiągnięciu celów edukacyjnych sprzyja przyjęcie form organizacyjnych w zajęciach:-         sprawna organizacja zajęć,-         zróżnicowana forma prowadzenia zajęć,-         wykorzystanie technik multimedialnych do analizowania i ilustrowania treści dydaktycznych, uczestniczenie w zajęciach szkolnych z terapii sensorycznej dostarczających nabycia własnego doświadczenia w kontakcie z dziećmi. Metody i formy pracy:-         mini wykład, prezentacje multimedialne, ćwiczenia z zakresu diagnostyki:obserwacji dowolnej i obserwacji klinicznej dziecka ,wybrane fragmenty testów diagnostycznych oraz, wykorzystanie wiedzy z obszarów pokrewnych neurofizjologii behavioralnej,        a szczególnie psychologii rozwojowej, psychologii motywacji, psychologicznych koncepcji człowieka, pedagogiki ogólnej, pedagogiki zabawy, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Słuchacz: potrafi wykorzystać wiedzę z innych przedmiotów,-         pogłębia nabytą wiedzę, poszukując źródłowych i pokrewnych informacji,-         poszerza doświadczenia i rozwija umiejętności praktyczne z zakresu integracji sensorycznej,-         precyzyjnie formułuje ocenę procesów integracji sensorycznej dziecka,-         przyjmuje strategię postępowania terapeutycznego,-         wykazuje dociekliwość w poszukiwaniu odpowiedzi na złożone dysfunkcje rozwoju dziecka.Metody oceny: testy sprawdzające wiedzę, aktywne uczestnictwo w zajęciach, samo-dzielne prezentacje wybranych zagadnień, prace pisemne. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Program jest złożoną konstrukcją wielu wykorzystywanych obszarów nauk społecznych           i przyrodoznawstwa. -    słuchacz potrafi korzystać z wielu źródeł wiedzy kształtując wiedzę i specjalistyczne umie   jętności z zakresu integracji sensorycznej,-         słuchacz doświadcza procesu świadomości rozwoju własnych kompetencji nauczycielskich,-         słuchacz uświadamia sobie drogę osobistego doświadczenia i gromadzenia wiedzy pochodzącej z umiejętnej i logicznej klasyfikacji merytorycznej i dydaktycznej,-    każdy słuchacz odpowiedzialny jest za własny proces zdobywania wiedzy. 
LITERATURA:1. Bogdanowicz M.: Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria-diagnoza-terapia. Wyd. CMPPP, Warszawa 20002. Grzybowska E.: Metoda integracji sensorycznej – nowy kierunek w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego. (w:): Współczesne tendencje w rehabilitacji./red/. Tomasik E., Mazanek E. Wyd. Akdemickie Żak, Warszawa 19983. Górska A., Grabowska A., Zagrodzka J.: Mózg a zachowanie. Wyd. PWN Warszawa 19974. Kędzia A.: Budowa i funkcja układu nerwowego. (w:): Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. /red/. Sadowska L.. Wyd. AWF Wrocław 20015. Maas V.: Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Wyd. WSiP Warszawa 19986. Przyrowski Z.: Terapia integracji sensorycznej. (w:): Metody wspomagające rozwój mowy  w różnych jego opóźnieniach. /red./ Przybysz-Piwkowa M.. Wyd. DIG Warszawa 2000 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.