Top Module Empty
Teoria nauczania i wychowania PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
II/5
PRZEDMIOTTeoria nauczania i wychowania
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ120 godzin (45 godzin wykład, 75 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR)Rok I (II), rok II (III i IV) 
 CELE KSZTAŁCENIA:·                    wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające zrozumienie procesów edukacyjnych i ich uwarunkowań;·                    zapoznanie z językiem, aparatura pojęciową dydaktyki niezbędnymi do dalszego studiowania;·                    uwrażliwienie na sytuacje ucznia w nauczaniu;·                    przygotowanie do projektowania zajęć dydaktycznych;·                    wyposażenie w umiejętność stawiania pytań o uniwersalność i prawomocność różnych ofert edukacyjnych i ich krytycznej oceny;·                    zapoznanie z wybranymi koncepcjami i systemami wychowania oraz wizją człowieka i konsekwencjami dla procesu wychowania jakie z ich przyjęcia wynikają;·                    wskazanie na współwystępowanie elementów metodyki i teorii wychowania w wybranych koncepcjach pedagogicznych;·                    wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania sytuacji wychowawczych jako składowych procesu wychowania odpowiednio do celu;·                    zapoznanie z metodami, formami i technikami wychowania oraz kształcenie umiejętności ich poprawnego stosowania w praktyce;·                    kształcenie myślenia refleksyjnego wokół wybranych problemów współczesnego wychowania; 
MATERIAŁ NAUCZANIA:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1.                  Przedmiot i zadania dydaktyki2.                  Język dydaktyki. Analiza podstawowych pojęć- wykorzystanie pojęcia i modelu działania do analizy terminów dydaktycznych3.                  Proces kształcenia w systemach dydaktycznych. Analiza tendencji rozwojowych systemu.4.                  Współczesne ujęcie procesu kształcenia. Czynność jako centralna kategoria analizy procesu (koncepcja W. Okonia, R. M. Gagne a, Cz. Kupisiewicza. Koncepcja czynności nauczycielskich J. Poplucza, analiza stylu nauczania, macierz Flandersa)5.                  Uczenie się. Konsekwencje teorii psychologicznych przyjętych przez dydaktykę ( behawioryzm, koncepcja poznawcza)6.                  Zasady nauczania jako dydaktyczne normy teleologiczne7.                  Rezultaty działań dydaktycznych- metody sprawdzania wyników nauczania, ocena szkolna8.                  Teorie, koncepcje, systemy wychowania - analiza pojęć9.                  Orientacje badawcze we współczesnej teorii wychowania10.              Makrostruktura działalności wychowawczej- wychowanie jako działanie11.              Proces wychowania i jego cechy12.              Warunki skuteczności wychowania13.              Sytuacje wychowawcze jako składowe elementy procesu wychowania14.              Problematyka celów w wychowaniu-         bogactwo i różnorodność ujęć;-         pojęcie, struktura i funkcje celów;-         koncepcje stanowienia celów;15.              Cele wychowania a wartości.16.              Wpływ teorii psychologicznych  na rozwój różnych koncepcji wychowania (wizja człowieka i wychowania):a.       behawioryzm;b.      psychoanaliza i neopsychoanaliza;c.       psychologia poznawcza;d.      psychologia humanistyczna;e.       kognitywizm, koncepcja transgresyjna człowieka.17.              Dialog i rozmowa jako podstawa współczesnych oddziaływań wychowawczych18.              Wychowanie w uczeniu się- nauczaniu

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1.       Gry dydaktyczne2.       Powodzenia i niepowodzenia szkolne3.       Samodzielność i twórczość jako problem dydaktyki4.       Media i neomedia w procesie kształcenia i wychowania. Nauczanie wspomagane komputerem5.       Cele kształcenia- podstawowy element działania dydaktycznego6.       Środki realizacji celów dydaktycznych7.       Metody i strategie kształcenia8.       Nauczanie problemowe i uczenie się przez badanie9.       Warunki wewnętrzne działań dydaktycznych- problem motywacji, kary nagrody w wychowaniu i kształceniu10.   Warunki zewnętrzne działań dydaktycznych- organizacja pracy szkolnej i domowej11.   Pojęcie „wychowanie”- różne możliwe interpretacje12.   Wychowanie reaktywne i aktywne13.   Kształtowanie postaw prospołecznych14.    Empatia w wychowaniu15.   Socjalizacja a wychowanie- teorie socjalizacji16.   Mechanizmy socjalizacyjne17.   Czynniki socjalizacji (rodzina, grupy rówieśnicze, środki masowego przekazu  itp.)18.   Edukacja integralna w świetle wybranych koncepcji- kierunki poszukiwań19.   Wielość ujęć istoty wychowania a przedmiot filozofii wychowania (wizja człowieka i wychowania):a.       pragmatyzm;b.      egzystencjalizm;c.       marksizm;d.      laicyzm;e.       wychowanie emancypacyjne;f.        antypedagogika;g.       wychowanie personalistyczne;h.       postmodernizm19.              Wychowawcze aspekty zabawy20.              Wychowawcze aspekty pracy21.              Metody oddziaływań wychowawczych:a.       nagradzanie;b.      karanie;c.       modelowanie;d.      perswazja;e.       metoda zadaniowa;f.        grupowe metody wychowania.22.              Samowychowanie23.              Formy wychowania24.              Dziedziny wychowania25.              Skuteczność wychowania26.              Zasady wychowania27.              Niektóre problemy współczesnego wychowania:a.       podmiotowość i przedmiotowość;b.      udział jednostki w kształtowaniu siebie samego28.              System wychowania integracyjnego jako potrzeba współczesnych czasów29.              Wychowanie a etapy rozwoju moralnego dziecka30.              Inteligencja emocjonalna i możliwości jej wykorzystania dla rozważań nad „rozwojem osoby” 31.              Samorządność i samorząd.32.              Nauczyciel- wychowawca w perspektywie różnych systemów wychowania33.              Trudności wychowawcze a etapy rozwoju dziecka 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Metody kształcenia: wykładowa prezentacja problemów, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem, metody i techniki aktywizujące typu „burza mózgów”, metoda sytuacyjna, improwizowana dramatyzacja itd.,Formy pracy: -         praca indywidualna jednolita i zróżnicowana;-         praca grupowa jednolita i zróżnicowana;-         praca frontalna 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje: wiedza o przedmiocie i zadaniach dydaktyki, języku dydaktyki. Kształcenie jako system działania. Proces kształcenia w systemach dydaktycznych. Współczesne ujęcie procesu kształcenia. Uczenie się. Zasady nauczania jako dydaktyczne normy teleologiczne. Cele kształcenia jako podstawowy element działania dydaktycznego. Operacjonalizacja celów kształcenia.  Środki realizacji celów dydaktycznych. Metody i strategie kształcenia. Nauczanie problemowe i gry dydaktyczne. Warunki wewnętrzne i zewnętrzne kształcenia. Rezultaty działań dydaktycznych. Powodzenia i niepowodzenia szkolne. Samodzielność i twórczość jako problem dydaktyki. Analiza i ocena rozwiązań dydaktycznych; umiejętność posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych. Analiza relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami pedagogicznymi oraz naukami pogranicza,; rozwiązywania problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania; samodzielnego wiązania procesów wychowania z innymi procesami społecznymi i edukacyjnymi; projektowania własnych rozwiązań problemów wychowawczych; porównywania teorii i konfrontowania ich z sytuacja społeczno- historyczną i polityczną społeczeństw. Metody oceny: -        bieżąca ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie literatury oraz ocena aktywności  na zajęciach;-        przygotowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących w edukacji i przeprowadzenie zajęć w grupie;-         pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu obejmującego problematykę ćwiczeń;-        egzamin końcowy pisemny- test dydaktyczny 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Paradygmaty edukacyjne XXI wieku, m. in. podmiotowość i pedagogiczny kreacjonizm, wielostronny rozwój, prawo nauczyciela i ucznia do edukacji przez aktywne uczestnictwo i in., punktem wyjścia w edukacji czyniące nauczanie-uczenie się oparte na samodzielnej pracy oraz wspomaganie i rozwijanie spontanicznej aktywności i postaw twórczych dzieci. Umiejętność twórczego myślenia, łączącego się z tworzeniem, odkrywaniem, produkowaniem, wyobraźnią i formułowaniem założeń, stanowi potężne narzędzie, którym mogą się nauczyciel i uczeń posługiwać zarówno w szkole, jak i poza nią.  
LITERATURA:Adamski F. (red.): Człowiek, wychowanie, kultura. Kraków 1993.Adamski F.: Wychowanie na rozdrożu, Kraków 1999.Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994; Bereźnicki F. : Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.Bińczycka J.: Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków 1997.Cichoń W.: Wartości, człowiek, wychowanie. Kraków 1996.Denek K., O nowy kształt edukacji, Toruń 1998; Denek K.: Ku dobrej szkole, Toruń- Leszno 2005.Gagne R., Briggs L., Zasady projektowania dydaktycznego, Warszawa 1992; Galloway Ch., Psychologia uczenia się i nauczania. T. 1 i 2, Warszawa 1988; Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Poznań 1997.Gurycka A.: Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Warszawa 1990.Gutek G. L.: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna, Katowice     ; Konarzewski K.: Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1982.Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1995.Kunowski S.: Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków 2000.Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993. Warszawa 1993, roz. III.Łobocki M.: W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, Warszawa 1990. Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003. Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2001.Miller R.: Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa 1981.Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995; Perrot E., Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.Półturzycki J. Dydaktyka dla nauczycieli, Płock 2002.Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. K. Kruszewski  (red.), Warszawa 2005.Sztuka nauczania. Szkoła. K. Konarzewski (red.0, Warszawa 2005.Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.Tarnowski J.: Jak wychowywać, Warszawa 1993.Tillman K. J. : Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, tłum. G. Bluszcz, B. Miracki, Warszawa 1996. Wybrane artykuły z książek z serii pedagogicznej Nauczyciele- Nauczycielom pod red. B. Dymary; np. : Dziecko w świecie szkoły, Dziecko w świecie rodziny, Dziecko w świecie współdziałania itd.  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.