Top Module Empty
Socjologia PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
II/3
PRZEDMIOTSocjologia
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin (30 godz. wykład + 30 godz. ćwiczenia), - egzamin
ROK (SEMESTR)II rok, semestr III 
 CELE KSZTAŁCENIA:-poznanie założeń teoretyczno-metodologicznych najważniejszych szkół i kierunków socjologicznych,-poznanie wyników badań wybranych subdyscyplin socjologicznych,-udoskonalenie umiejętności rozumienia i interpretacji niejednokrotnie trudnych tekstów literatury przedmiotu w trakcie opracowywania referatów,-pomoc w zrozumieniu wzajemnych związków między kulturą a osobowością oraz istoty społeczeństwa wychowującego,-kształtowanie postawy obiektywnej wobec różnych zjawisk społecznych, wolnej od potocznych stereotypów i uprzedzeń,-uwrażliwianie na niektóre omawiane kwestie społeczne (np. związane z biedą i marginalizacją społeczną, dyskryminacją, krzywdzeniem zwierząt, i in). 
MATERIAŁ NAUCZANIA:Tematyka wykładów:1. Kształtowanie się przedmiotu socjologii – rys historyczny. Funkcje socjologii.2. Więź społeczna – różne koncepcje3. Szkoły i kierunki socjologiczne na przełomie XIX i XX w. (socjologia naturalistyczna, psychologistyczna, humanistyczna i socjologistyczna).4. Współczesne szkoły i kierunki socjologiczne: strukturalno-funkcjonalne, konfliktu, modernizacji, konwergencji, zależności i systemu światowego, interakcjonistyczne, wymiany.5. Współczesne teorie modernizacji (gł. A. Tofflera) i systemu światowego. Globalizacja ekonomiczna i kulturowa oraz jej pozytywne i negatywne aspekty6. Stratyfikacja i ruchliwość społeczna. Struktura klasowo-warstwowa w rozwiniętych krajach.7. Przyrodnicze podstawy życia społecznego w świetle nowoczesnej lingwistyki, socjobiologii i etologii. Przyrodniczo-kulturowe podstawy stereotypów społecznych8. Instytucje społeczne a osobowość społeczna. Instytucje totalne w ujęciu Goffmana.9. Związki między kulturą i cywilizacją a podstawową osobowością społeczną w świetle wybranych koncepcji antropologiczno-socjologicznych 10. Podstawy ekonomiczno-społeczne i kulturowe tzw. nowych ruchów społecznych. Ruchy feministyczne i parareligijne.11. Ruchy pacyfistyczne i ekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ekologii głębokiej12. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna. Przejawy i czynniki przemian małżeństwa i rodziny. Tematyka  ćwiczeń:1. Przyrodnicze podstawy życia społecznego w świetle etologii i socjobiologii2. Przemiany kulturowo-cywilizacyjne a osobowość3. Stereotypy społeczne, w tym etniczne. Nietolerancja.4. Stratyfikacja społeczna i ruchliwość społeczna5. Ubóstwo, bezrobocie.6. Postawy młodzieży. Subkultury młodzieżowe a alternatywne sposoby życia 7. Ruch ekologiczny głęboki.8. Nowe ruchy religijne.9. Ruchy feministyczne.10. Przemiany małżeństwa i rodziny.11. Typy uczestnictwa w kulturze. Problem amerykanizacji kultury. Rola Internetu12. Socjologiczne spojrzenie na wybrane problemy z zakresu patologii społecznej. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:- wykorzystanie fragmentów filmów dokumentalnych dla ilustracji określonej problematyki(np. subkultur młodzieżowych);- uwzględnianie zainteresowań i doświadczeń słuchaczy w trakcie rozdzielania referatów;- zachęcanie do dyskusji po prezentowanym filmie lub referacie 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Założone osiągnięcia:- umiejętność scharakteryzowania prezentowanego na wykładzie dorobku teoretycznego socjologii,- umiejętność samodzielnego opracowania i ciekawej prezentacji referatówOcena końcowa z zaliczenia przedmiotu będzie uwzględniać następujące dane:      - wyniki testu z problematyki wykładu,- jakość przygotowywanych referatów,      - aktywność  w dyskusji,      - frekwencja na zajęciach ćwiczeniowych 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Wartości i zalecenia pedagogiki humanistycznej, w tym częściowo pedagogiki krytycznej 
LITERATURA:Literatura uzupełniająca wykłady (dowolny rok wydania):- Szacki J.: Historia myśli socjologicznej- Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii- Berger P.L.: Zaproszenie do socjologii- Sztompka P.: : SocjologiaLiteratura zalecana na poszczególne zajęcia ćwiczeniowe1.Przyrodnicze podstawy życia społecznego w świetle etologii:- Droscher V.B.: Reguła przetrwania, 1982- Eibl- Eibesfeldt.: Miłość i nienawiść, 1987- Artz V., Birmelin I.: Takie jak my? , 20012. Przemiany kulturowo-cywilizacyjne a osobowość:- Le Bon G.: Psychologia tłumu, 1994- Mead M.: Kultura i tożsamość, 1978- Ortega Y Gesset.: Bunt mas.- Toffler A.:  Trzecia fala, 1986- Dudziak B.: Związki między kulturą a osobowością z perspektywy antropologiczno-socjologicznej, „Kwartalnik Edukacyjny’ 2006/23. Stereotypy społeczne, w tym etniczne. Nietolerancja- Środa M.: O szacunku dla odmienności, „Wiedza i Życie” 1995/7- Siciński A.: Działalność Europejskiej Komisji Przeciwdziałającej Rasizmowi i Nietolerancji, „Kultura i Społeczeństwo” 1998/3- Łazarczyk J.: Konferencja „Problemy nietolerancji i ksenofobii w Polsce”, „Kultura i Społeczeństwo” 1998/3- Sawicka T.: Integracja cudzoziemców w Polsce: analiza wybranych przypadków, „Kultura i Społeczeństwo” 1998/3- Krzemiński I.: Polacy i Żydzi – obraz wzajemnych stosunków, antysemityzm i tożsamość narodowa, „Kultura i Społeczeństwo” 1999/1- Babiński G.: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle spisu ludności z r.2002, „Studia socjologiczne” 2004/1- Bokszański Z.: Polacy wobec innych narodów, „Studia Socjologiczne” 2001/3- Wyniki badań CBOS ( z internetu)4.Stratyfikacja społeczna i ruchliwość społeczna -Domański H.: Przyszłość należy do klasy średniej, ale do „nowej”, nie do „starej”, „Społeczeństwo Otwarte” 1997/3- Warzywoda-Kruszyńska W.: Wielkomiejscy biedni – formująca się „underclass?, „Kultura i Społeczeństwo” 1998/2- Karwacki A., Antonowicz D.; „Underclass” i kultura biedy w środowiskach popegeerowskich w kontekście sporów teoretycznych i interpretacyjnych, „Studia Socjologiczne” 2003/3- Żarnowski J.: Dawne i nowe role inteligencji w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo”200/2- Domański H.: Klasy średnie w Polsce a wybrane aspekty protestanckiego etosu, „Kultura     i Społeczeństwo” 2001/1 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.