Top Module Empty
Psychologia ogólna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
II/6
PRZEDMIOTPsychologia ogólna
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ90 godzin (30 godzin wykład, 60 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR)Rok I - (I i II) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Cele dydaktyczne-         Przedstawienie głównych nurtów psychologii.-         Zapoznanie z elementami metodologii oraz technikami badawczymi stosowanymi w psychologii.-         Opis najważniejszych grup procesów psychicznych i rządzących nimi prawidłowości.-         Przedstawienie psychologii różnic indywidualnych.Cele wychowawcze-         Poszerzenie umiejętności samopoznania i samodoskonalenia.-         Rozwijanie krytycyzmu, samodzielności myślenia i aktywności poznawczej.-         Poszerzenie zdolności planowania, organizowania i oceniania efektów uczenia się oraz odpowiedzialności za tok własnej nauki.-         Wdrożenie do prezentacji wyników poszukiwań poznawczych na forum grupy. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:1.      Przedmiot psychologii i jej miejsce w systemie nauk. Główne działy psychologii teoretycznej i stosowanej.2.      Metody i techniki badań psychologicznych.3.      Koncepcje psychologiczne człowieka: Psychodynamiczna, behawiorystyczna, poznawcza, humanistyczna.4.      Fizjologiczne mechanizmy regulacji czynności.5.      Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Podstawy terapii behawioralnej.6.      Procesy poznawcze: Wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, mowa.7.      Regulacyjna funkcja świadomości.8.      Uwaga i pamięć. Technologia pracy umysłowej.9.      Procesy emocjonalne.10.  Motywacja ludzkiego działania.11.  Zachowanie w sytuacjach trudnych. Stres i frustracja.12.  Struktura osobowości: Inteligencja, zdolności, postawy, potrzeby, temperament, zainteresowania.13.  Sylwetka moralna człowieka. Ideały i wartości.14.  Wybrane koncepcje osobowości: Freuda, Adlera, Junga, Watsona, Skinnera, Horney, Fromma, Maslowa, Rogersa, Ellisa, Reykowskiego, Kozieleckiego, Dąbrowskiego, Frankla. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Studenci wysłuchają wykładów prowadzonych w miarę możności w sposób dialogowy. Na ćwiczeniach będą odbywały się dyskusje w oparciu o wyznaczoną literaturę, uzupełnione innymi aktywizującymi formami pracy takimi jak: metaplan, praca w grupach, inscenizacja, burza mózgów. Położony będzie nacisk na dostrzeganie związków zależności a nie erudycyjne odtwarzanie lektur.Zajęcia powinna cechować dbałość o ciepłe, demokratyczne interakcje pomiędzy studentami a kadrą nauczającą. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Osiągnięciem zajęć poza zdobyciem odpowiedniej wiedzy stanie się rozwinięcie zainteresowania dyscypliną oraz nabycie umiejętności studiowania literatury naukowej i korzystania     z niej podczas zajęć.Sposób oceniania studentów zawiera: obserwację ich aktywności na zajęciach, kwalifikację próbek badań, kolokwia pisemne i ustne, ewentualnie prace semestralne, wreszcie egzamin końcowy ustny lub pisemny. Wybór rodzaju sprawdzianów pracy studentów należeć będzie do konkretnej osoby prowadzącej zajęcia. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Psychologia ogólna stanowi podstawę dalszego studiowania przedmiotów psychologicznych /teoretycznych i praktycznych/. Ma na celu zapoznanie studentów z definicjami pojęć oraz opisem psychiki normalnego, dorosłego człowieka ze wskazaniem praw nią rządzących. 
LITERATURA:-         Aronson E., Wilson T.D., Alert R.N. /1997/ Psychologia społeczna. Serce i umysł.-         Gaudowa A.(red.) /1990/ Wybrane koncepcje osobowości. Tom 1-4.-         Hall C.S., Lindzey G.L. /1994/ Teorie osobowości.-         Jankowski A. /1981/ Psychologia w działaniu.-         Matczak A., Włodarski Z. /1987/ Wprowadzenie do psychologii.-         Nietzel G. /1998/ Wprowadzenie do psychologii.-         Myers D.GH. /2003/ Psychologia.-         Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L.(red.) /1998/ Podstawy psychologii.-         Rosińska Z.K., Matusewicz Cz. /1984/ Kierunki współczesnej psychologii i ich rozwój.-         Strelau J.(red.) /2000/ Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1.-         Sternberg R. /1999/ Wprowadzenie do psychologii.-         Tavris G., Wade C. /1995/ Psychologia. Podejście oraz koncepcje.-         Zimbardo P.G., Ruch F. /1994/ Psychologia i życie.-          Studenci korzystają z wskazanych fragmentów podręczników. 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.