Top Module Empty
Pedagogika specjalna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
II/8
PRZEDMIOTPedagogika specjalna
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ90 godzin (30 godzin wykład, 60 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR)Rok II – (III i IV) 
CELE KSZTAŁCENIA:Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi pedagogiki specjalnej oraz teorią i praktyką kształcenia i wychowania osób niepełnosprawnych sensorycznie i motorycznie, a także nowymi trendami socjologicznymi w stosunku do osób niepełnosprawnych. MATERIAŁ NAUCZANIA:I.          Problemy teoretyczne pedagogiki specjalnejØ      Pedagogika specjalna a pedagogika ogólna i nauki z jej pogranicza;Ø      Przedmiot pedagogiki specjalnej jej cele i zasadyØ      OrtodydaktykaØ      Współczesne czynniki determinujące rozwój pedagogiki  specjalnejØ      Teoretyczne podstawy pedagogiki specjalnej, przedmiot i terminologia.Ø      Struktura przedmiotu, systematyka, kierunki i subdyscypliny pedagogiki specjalnej.Ø      Ewolucja edukacji specjalnej i jej historyczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania. Ø   Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w kontekście ich potrzeb życiowych j społecznego wsparcia. Ø   Kwestia teleologiczna i deontologiczna w pedagogice specjalnej. Ø   Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalnej: Ø   Charakterystyka osób o różnych niepełnosprawnościach: z zaburzoną sensoryką, przewlekle chorych, niesprawnych motorycznie, niepełnosprawnych intelektualnie, ze sprzężonymi upośledzeniami, innymi utrudnieniami rozwojowymi.Ø   Wspólne i swoiste problemy w rewalidacji tych osób. Ø   Stan obecny i kierunki przebudowy kształcenia specjalnegoØ   System edukacji specjalnej. Ø   Zadania i uwarunkowania systemu edukacji. Ø   Szkoła specjalna, jej cele i zadania. Ø   Szkoła specjalna, a szkoła masowa. Ø   Perspektywy rozwoju edukacji i pomocy specjalnej.Ø   Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wybrane problemy: Ø   Przegląd współczesnych problemów pedagogiki specjalnej. Ø   Pozarządowe formy opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Ø   Samopomoc w teorii w praktyce rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Ø   Integracja w pedagogice specjalnej: pojęcie, uwarunkowania, znaczenie. Ø   Sytuacja osób niepełnosprawnych: uwarunkowania polskie i międzynarodowe:Ø   Prawa dzieci niepełnosprawnych i rodzin sprawujących nad nimi opiekę. Ø   Praca i zatrudnienie osób niepełnosprawnych.II.         OligofrenopedagogikaØ      Definicja upośledzenia umysłowego, etiologia upośledzeń, objawy kliniczne;Ø      " Oligofrenia pierwotna i wtórna;Ø      Profilaktyka oligofrenii;Ø      Selekcja i klasyfikacja do szkolnictwa specjalnego;Ø      Zagadnienia uczenia się i wychowania upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanymIII.        SurdopedagogikaØ      Przedmiot surdopedagogiki oraz pojęcia z nią związane;Ø      Etiologia wad słuchu;Ø      Problemy życia psychicznego ludzi głuchych i ogłuchłych;Ø      Szkolnictwo dla dzieci głuchych i niedosłyszących;IV.       TyflopedagogikaØ      Pojęcie ślepoty i przyczyny inwalidztwa wzroku;Ø      Poznawanie rzeczywistości przez dzieci niewidome i ociemniałeØ      Wpływ ślepoty i wad wzroku na rozwój psychiczny dziec­ka;Ø      Myślenie niewidomych i ich nauczanie;Ø      Wychowanie dzieci niewidomych i niedowidzących;V.         Pedagogika przewlekle chorychØ      Choroba jako stresor, mechanizmy obronne w walce z cho­robą;Ø      Terapia wychowawcza dziecka hospitalizowanego;Ø      Wpływ kalectwa na rozwój psychicznyØ      Psychoterapia i jej rodzaje;VI.      Reedukacja dzieci z trudnościami w uczeniu sięØ      Przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnychØ      Wpływ zaburzeń emocjonalnych na niepowodzenia szkol­ne;Ø      Psychofizyczne i dydaktyczne problemy nauki czytania i pisaniaØ      Formy i metody pracy korekcyjnej z dzieckiem z trudno­ściami w uczeniu się.  
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Podstawową formą zajęć są wykłady i ćwiczenia, na których, poza formą podającą stosuje się techniki audiowizualne ( slajdy dydaktyczne, filmy, dyskusję oraz prace samodzielne studen-tów – referaty tematyczne) 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Student po zakończeniu cyklu powinien orientować się w problemach psycho-społecznych  osób niepełnosprawnych  sensorycznie i motorycznie; powinien potrafić rozpoznać wszystkie podstawowe niepełnosprawności ,znać ich przyczyny i następstwa;Student jest oceniany na podstawie aktywności podczas ćwiczeń a także na podstawiewiedzy wykazanej w pracach pisemnych w trakcie trwania zajęć. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Oparcie o konstruktywistyczną pedagogikę. 
LITERATURA:Literatura podstawowa:
Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001
Hulek A. (red.), Edukacja osób niepełnosprawnych, Warszawa 1993.
Tomasik E. (red.), Wybrane zagadnienia w pedagogiki specjalnej, Warszawa 1996. Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Rzeszów 2001.
 Wyczesany J. - Pedagogika upośledzonych umysłowo -wybrane zagadnienia
Sowa J.–Pedagogika Specjalna
 Literatura uzupełniająca:Balcerzak-Paradowska B. (red.), Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport IPiSS, Warszawa 2002. Błeszyńska K.- Niepełnosprawność a struktura identyfika­cji społecznych.Borzyszkowska M. - Dziecko upośledzone w rodzinie.Bulenda M. - Ludzie niepełnosprawni a prawoBogucka J., Koscielska M. (red.), Wychowanie i nauczanie integracyjne, Warszawa 1996.Chodkowska M., Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej, Lublin 1999.Chodkowska M. (red.), Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości, Lublin 1998.A. Clarke D. Clarke - Upośledzenie umysłoweE. Cybulska - Problematyka upośledzeń sprzężonych A. Dobrzańska, I. Mięsowicz - Znaczenie nauk medycz­nych i biologicznych w pedagogice specjalnejW.Dykcik - Dziecko niepełnosprawne w rodzinieEckert U., Poznański K. (red.), Pedagogika specjalna w Polsce, Warszawa 1992Ekert U - Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących -surdopedagogika.Gałkowski  T - Dziecko specjalnej troski.Gałkowski Dziecko autystyczne w rodzinieGiryński A – Przybylski S.- Integracja społeczna osób upo­śledzonych umysłowo w świetle ujawnionych w nich nastawień społecznych..Hulek A. (red.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980. Hulek A., Samopomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa 1992.Obuchowska I. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, , Warszawa 1995.Ossowski R., Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Bydgoszcz 1999. Ostrowska A, Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce, Warszawa 1996. Piszczek M., Wczesna interwencja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym, Warszawa 1995. Sękowska Z. (red.), Problemy pedagogiki specjalnej w badaniach empirycznych, , Lublin 1995Witkowski J., Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych, Warszawa 1993  
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.