Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profil arrow II Przedmioty podstawowe arrow Pedagogika ogólna z metodologią badań pedagogicznych
Pedagogika ogólna z metodologią badań pedagogicznych PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
II/2
PRZEDMIOTPedagogika ogólna z metodologią badań pedagogicznych
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ120 godzin (30 godzin wykład, 90 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR)Rok I - (I i II), rok II - (III) 
 CELE KSZTAŁCENIA:1.      Zapoznanie studentów istotą pedagogiki w jej złożoności i z jej podstawowymi pojęciami.2.      Kształtowanie u studentów dyspozycji instrumentalnych i kierunkowych niezbędnych w wykonywaniu zawodu pedagoga.3.      Zapoznanie studentów z piśmiennictwem pedagogicznym i zagadnieniami nurtującymi współczesną pedagogikę.4.      Poznanie nurtów współczesnej pedagogiki akademickiej i pedagogik alternatywnych wobec niej.5.      Poznanie specyfiki badań pedagogicznych i ich granic epistemiczno - etycznych.6.      Poznanie podstawowych metod i technik oraz procedur badawczych w pedagogice.7.      Zdobycie umiejętności oceny aplikowanych procedur badawczych i ich rezultatów oraz projektowania badań własnych. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:I Wychowanie – jego rozumienie, zakresy i aspekty1. Wieloznaczność i zakres pojęcia „wychowanie”.2.Wychowanie a zjawiska bliskoznaczne.3. Aspekty wychowania. 4. Indywidualny i społeczny aspekt wychowania.5. Wychowanie instytucjonalne.6. Samowychowanie jako proces autokreacji.7. Wychowanie w świetle wybranych współczesnych filozoficznych i psychologicznych koncepcji człowieka. 8.      Koncepcje dobra, prawdy i szczęścia i ich pedagogiczne konsekwencje. II Pedagogika jako nauka o wychowaniu1.      Geneza pedagogiki jako dyscypliny wiedzy i etymologia jej nazwy.2.      Pedagogika jako nauka pozytywna i normatywna.3.      Pedagogika jako technologia wychowania i praktyka wychowawcza.4.      Struktura współczesnej pedagogiki.5.      Naukowy charakter pedagogiki (dyskusja).6.      Naukowe funkcje pedagogiki.7.      Nauki współdziałające z pedagogiką.8.      Tryumf i klęska pedagogiki akademickiej (dyskusja).9.      Główne ośrodki pedagogiki akademickiej w Polsce, ich przedstawiciele i obszar zainteresowań badawczych.10.  Polskie piśmiennictwo pedagogiczne. III Ideał wychowania i proces jego stanowienia1.      Istota i cel tworzenia ideału wychowawczego.2.      Filozofia człowieka i inne wyznaczniki ideału wychowawczego.3.      Proces stanowienia ideału wychowawczego i czynniki go determinujące.4.      Historyczne i współczesne przykłady ideału wychowawczego.5.      Pojęcia pokrewne ideałowi wychowawczemu i ich znaczenie pedagogiczne.6.      Pozapedagogiczne źródła wzorów osobowych, ich sugestywność i konsekwencje wychowawcze. IV Diagnoza pedagogiczna i poznanie nauczycielskie1.      Poznanie nauczycielskie a poznanie naukowe.2.      Cel i zakres i specyfika diagnozy pedagogicznej.3.      Etapy postępowania diagnostycznego w pedagogice.4.      Metody poznawania uczniów i wychowanków.5.      Instytucje wspierające nauczycieli i wychowawców w działalności diagnostycznej. V Środowiska wychowawcze i ich znaczenie w formacji człowieka.1.      Pojęcie środowiska wychowawczego. 2.      Rodzaje środowisk wychowawczych.3.      Interferencja oddziaływań różnych środowisk wychowawczych i jej konsekwencje dla wychowania człowieka.4.      Rodzina jako pierwsze i najważniejsze środowisko wychowawcze człowieka.5.      Instytucje kształcenia i wychowania jako środowisko wychowawcze.6.      Grupy rówieśnicze jako szczególne środowisko wychowawcze dzieci starszych i młodzieży.7.      Media jako czynnik wychowawczy.8.      Autorytet epistemiczny i deontyczny jako czynnik wychowawczy. VI Pedeutologia jako nauka o nauczycielu i wychowawcy.1.      Zakres i zasięg problematyki.2.      Zagadnienie talentu pedagogicznego i osobowości wychowawcy.3.      System kształcenia i doskonalenia nauczycieli-wychowawców.4.      Adaptacja zawodowa młodych nauczycieli-wychowawców.5.       System nadzoru pedagogicznego.6.      Prawa i obowiązki nauczyciela-wychowawcy.7.      Deontologia nauczycielska.8.      Kwestia „stanu nauczycielskiego” i społecznej służby nauczycieli.9.      Zjawiska występujące współcześnie w zawodzie nauczyciela-wychowawcy. VII Edukacja permanentna1.      Idea człowieka „in statu nascendi” jako odpowiedź na zmienność świata i życia.2.      Subiektywne i obiektywne przesłanki edukacji permanentnej.3.      Andragogika  i gerontopedagogika.4.      Instytucjonalne formy edukacji permanentnej.5.      Dyskusyjnoś idei edukaji permanentnej. VIII Reforma oświaty w Polsce.1.      U źródeł reform oświaty.2.      Założenia zmian organizacyjno-ustrojowych.3.      Finanse i system nadzoru.4.      Zmiany programowo metodyczne.5.      System kontroli i oceny.6.      Nauczyciel w nowej szkole. Bariery psychologiczno-emocjonalne wprowadzania reformy szkolnej. IX Ruch pedagogiki alternatywnej wobec pedagogiki akademickiej.1.      Źródła i przyczyny powstania pedagogiki alternatywnej.2.      Pedagogika R. Steinera.3.      Pedagogika A. Neilla.4.      Pedagogika C. Freineta.5.      Pedagogika  J. Korczaka6.      Inni przedstawiciele (do wyboru)7.      Ruch alternatywnej pedagogiki w Polsce współcześnie. X Antypedagogika jako zjawisko społeczne i wychowawcze1.      Źródła i przyczyny powstania antypedagogiki2.      Przedstawiciele i antypedagogiki i ich poglądy.3.      Antypedagogika w Polsce. XI Prawa dziecka1.      Polskie i międzynarodowe instytucje prawne i akty broniące praw człowieka i dziecka.2.      Instytucje i zrzeszenia broniące praw dziecka w Polsce i w świecie.3.      Wiek XX „wiekiem dziecka” – próba podsumowania. Pozytywne i negatywnwe konsekwencje pedagogiczno-społeczne tego zjawiska. XII Postmodernizm jako ideologia współczesności1.      Źródła i przyczyny powstania ideologii postmodernistycznej.2.      Przedstawiciele postmodernizmu i ich poglądy.3.      Pedagogiczne konsekwencje postmodernizmu. XIII Patologie życia szkolnego 1.      Przemoc szkolna.2.      Uzależnienia.3.      Demoralizacja.4.      Nerwice i fobie szkolne.5.      Choroby somatyczne i zagrożenia zdrowia i życia.  

Metodologia badań pedagogicznych

 I Poznanie naukowe a inne sposoby poznawania świata i człowieka1.      Źródła wiedzy o świecie i ich zawodność.2.      Wnioskowanie indukcyjne i jego ograniczenia.3.      Paradygmaty uprawiania nauki współcześnie.4.      Badawczy status pedagogiki.5.      Zakres zjawisk pedagogicznych poddających się badaniom empirycznym.6.      Etyczne ograniczenia w badaniach pedagogicznych. II Problemy badawcze w pedagogice1.      Istota i rodzaje problemów badawczych.2.      Źródła problemów badawczych.3.      Warunki poprawności naukowej stawiania problemów badawczych.   III Hipotezy badawcze w pedagogice1.      Istota hipotezy badawczej.2.      Prawa nauki jako hipotezy.3.      Źródła hipotez w pedagogice.4.      Warunki poprawności metodologicznej stawiania hipotez badawczych.5.      Procedury testowania hipotez (weryfikacja, falsyfikacja, konfirmacja). IV Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych.1.      Zmienne, ich istota i znaczenie w badaniach oraz ich rodzaje.2.      Zjawiska pedagogicznie istotne mogące być zmiennymi.3.      Wskaźniki, ich istota, rodzaje i znaczenie w badaniach.4.      Zjawiska mogące być wskaźnikami w badaniach pedagogicznych.5.      Definiowanie, jego znaczenie w nauce i rodzaje definicji. V Procedura badawcza w pedagogice1. Rodzaje badań pedagogicznych i ich procedury.2. Etapy badań weryfikacyjnych. VI Metody  badań pedagogicznych1.      Istota metody badawczej i rodzaje metod badawczych w pedagogice.2.      Eksperyment pedagogiczny, jego istota i rodzaje. Procedura eksperymentalna.3.      Monografia pedagogiczna, jej istota i zakres zjawisk badawczych.4.      Sondaż diagnostyczny, jego istota i zakres badanych zjawisk.5.      Metoda indywidualnych przypadków, jej istota i zakres badanych zjawisk VII Techniki badawcze w badaniach pedagogicznych1.      Istota i rodzaje technik badawczych w pedagogice, ich zalety i ograniczenia.2.      Postulat tzw. „polimetodyczności „w badaniach pedagogicznych.3.      Obserwacja.4.      Wywiad i rozmowa.5.      Ankieta .6.      Analiza dokumentów i wytworów7.      Testy pedagogiczne.8.      Techniki socjometryczne.9.      Techniki projekcyjne.10.  Techniki statystyczne.11.  Narzędzia badawcze w pedagogice, istota przykłady, związek z technikami i metodami badawczymi VIII Projektowanie badań własnych1.      Recenzowanie projektów badawczych zamieszczonych w piśmiennictwie pedagogicznym.2.      Projektowanie własnych badań.3.      Struktura pracy dyplomowej IX Zasady sporządzania bibliografii i przypisów1.      System europejski2.      System amerykański3.      Inne dopuszczalne systemy . 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń konwersatoryjnych. Wykorzystywane są też metoda seminaryjna i dyskusji oraz samokształcenie i samodzielna lektura czasopiśmiennictwa pedagogicznego.  
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Studenci powinni poznać domenę nauk pedagogicznych, zapoznać się z podstawowym słownictwem w nich stosowanych i mieć ogólny pogląd na ich metodologię. Nacisk kładziony jest na kształtowanie postaw prozawodowych i deontologiczną stronę zawodu.  Stosowana jest kontrola formująca, ewaluacyjna: bieżąca osiągnięć studentów, penele dyskusyjne, kolokwia i na zakończenie kursu – egzamin. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Program nawiązuje do humanistycznego podejścia w ich projektowaniu. Odwołuje się więc do pragmatyzmu i fenomenologii, gdzie wiedza traktowana jest jako proces ciągłej zmiany, a uczenie się rozwiązywaniem problemów, gdzie student jest badaczem, a nauczyciel osobą wspomagającym proces jego poznania i autokreacji zawodowej. 
LITERATURA:

Pedagogika ogólna

 Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykały, Warszawa 1993.Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, t. I, II, III i sukcesywnie następne, Warszawa 2004Encyklopedia Psychologiczna, praca zbiorowa ,Warszawa 1998.Kunowski S. , Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika,  tom 1. i 2., Warszawa 2004, PWNŁobocki M., ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa 1995.Łobocki M.,Teoria wychowania w zarysie, wyd.„Impuls” ,Kraków 2004.Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 1986.Pedagogika, pod red. B. Suchodolskiego, Warszawa 1966.Pedagogika. Podręcznik akademicki pod red. M. Godlewskiego, S. Krawcewicza, J. Wołczyka i T. Wujka, Warszawa 1978 i nast.Słownik psychologiczny, pod red. W. Szewczuka, Warszawa 1985. 

Opracowania szczegółowe

Adamski F., Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, Kraków 1993.Balcerek M., Prawa dziecka, Warszawa 1986.Debesse M., Mialaret G., Rozprawy o wychowaniu, Warszawa 1983.Faure E., Uczyć się aby być, Warszawa 1975.Gordon T., Wycowanie bez porażek, Warszawa 1990.Kwieciński Z., Witkowski L., (red) Ku pedagoii pogranicza, Toruń 1990.Łobocki M., Psychologia humanistyczna a wychowanie, Lublin 1994.Okoń W., (red) Osobowość nauczyciela, Warszawa 1959.Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997.Sośnicki K., Istota i cel wychowania, Warszawa 1967.Suchodolski B., Wychowanie i strategie życia, Warszawa 1979.Śliwerski B., (red) Edukacja alternatywna – dylematy, teorii i praktyki, Kraków 1992.T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1992.Tyszkowa M., Rodzina a rozwój jednostki, Poznań 1990.

Metodologia badań pedagogicznych

Brzeziński J., Elementy badań psychologicznych, Warszawa 1978 i nast.Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 1975.Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej,  „Studia Pedagogiczne” 1970.Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Warszawa 1985 i nast.Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, Warszawa 1970.Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985 inast.Niemierko B., ABC testów osiągnięć szkolnych, Warszawa 1975 i nast.Palka S., (red) Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975 i nast.Pilch T. Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1997.Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1976 i nast. Rozdziały metodologiczne akademickich podręczników pedagogiki i psychologii, stosowne hasła w słownikach pedagogicznych i psychologicznych. Stosowne hasła w Encyklopedii Pedagogicznej i Encyklopedii Psychologicznej. Czasopiśmiennictwo ogólnopedagogiczne i specjalistyczne. 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.