Top Module Empty
Biologiczne podstawy rozwoju i wychowania PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
II/1
PRZEDMIOTBiologiczne podstawy rozwoju i wychowania
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ90 godzin (30 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń) - egzamin
ROK (SEMESTR)I (I i II) 
 CELE KSZTAŁCENIA:
 • Przekazanie studentom zintegrowanej wiedzy o człowieku jako istocie biospłecznej, żyjącej w określonych warunkach ekologicznych i środowisku społecznym.
 • Pomoc studentom w nabywaniu kompetencji (rozumienia, umiejętności, postaw, motywacji) niezbędnych do:
a)      Doskonalenia swojego zdrowia i umiejętności życiowychb)      Kształtowanie potrzeby otwartości na potrzeby zdrowotne innych ludzi oraz dbałości o środowisko sprzyjające zdrowiu.c)      Kształtowanie umiejętności praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy dotyczącej zdrowych stylów życia w różnych okresach rozwojowychd)      Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego w zakresie pogłębiania  rozumienia podstaw działania organizmu człowieka W wyniku kształcenia student uzyska w zakresie: Wiedzy
 • Znajomość podstaw biologii człowieka, rozwoju ontogenetycznego oraz czynników wpływających na rozwój,
 • Znajomość mechanizmów rozwoju człowieka na różnych płaszczyznach
   i periodyzacji rozwoju,
 • Znajomość problemów związanych z rozwojem, prawidłowości i anomalii
  w rozwoju dzieci i młodzieży,
 • Znajomość zagadnień zdrowia i czynników je warunkujących.
 Umiejętności·        Wykazania zależności wychowania i jego efektów od biologicznych uwarunkowań,·        Dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między środowiskiem
a rozwojem dzieci i młodzieży,
·        Rozpoznawania zaburzeń rozwojowych uczniów, określenia ich przyczyn i metod rehabilitacji, ·        Korzystania z różnych źródeł informacji z zakresu biologii, profilaktyki, higieny         i zdrowia człowieka,·        Rozumienia własnej odpowiedzialności i roli w doskonaleniu swego zdrowia oraz tworzeniu zdrowego środowiska życia, nauki, pracy i zabawy. 
MATERIAŁ NAUCZANIA:A)    WYKŁADYI.                    Wstęp do rozwoju biologicznego człowieka (kryteria i właściwości życia, skład żywej materii, komórka, narząd, układ).II.                 Miejsce człowieka w świecie istot żywych III.               Rozwój ontogenetycznyIV.              Czynniki rozwoju:              a/endogenne(genetyczne,,paragenetyczne i niegenetyczne),b/egzogenne (środowisko biogeograficzne, warunki bytowe, tryb życia, żywienie, aktywność ruchowa)V.                 Rytmy biologiczneVI.              Problemy związane z rozwojem (zjawiska fizjopatologii rozwoju, zaburzenia zdrowia psychicznego, nieprzystosowania społeczne i nerwice, choroby zakaźne wieku dziecięcego, choroby alergiczne)VII.            Zdrowie i jego ochrona B)    ĆWICZENIAI.                    Rozwój biologiczny człowieka (pojęcie etapowości, czynniki rozwoju, zjawisko akceleracji i jego przyczyny)II.                 Genetyczne uwarunkowania rozwoju (podstawowe prawa genetyczne, sposób determinowania cech organizmu ludzkiego, zmienność biologiczna – mutacje, prawidłowy kariotyp człowieka oraz wybrane anomalie)III.               Wpływ środowiska na rozwój człowieka (wybrane czynniki środowiska wpływające na rozwój i zdrowie człowieka, czynniki klimatyczne, substancje toksyczne        i fizyczne czynniki szkodliwe występujące w środowisku, żywienie
i choroby związane z wadliwym żywieniem)
IV.              Charakterystyka okresów rozwojowych (okres wewnątrzłonowy, noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, przedszkolny wczesnoszkolny i dojrzewania)V.                 Wybrane metody oceny rozwoju biologicznego dziecka (kryteria oceny rozwoju
– metody i normy rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i wieku rozwojowego)
VI.              Przegląd wybranych układów człowieka (układ narządów ruchu, oddechowy, krążenia, trawienny, moczowo-płciowy, narządy zmysłów)VII.            Wybrane zagadnienia z neurologii człowieka (ogólne zasady budowy i funkcji tkanki nerwowej, przewodzenie impulsów, łuk odruchowy, odruchy, centralny
i obwodowy układ nerwowy)
VIII.         Wybrane zagadnienia z endokrynologii człowieka (układ sprzężeń zwrotnych między układem podwzgórzowo-przysadkowym, a gruczołami wydzielania wewnętrznego, rodzaje hormonów i ich rola w procesie rozwoju, anomalie)IX.              Zagrożenia dla zdrowia (choroby zakaźne wieku dziecięcego, urazy
i nieszczęśliwe wypadki, uzależnienia: alkoholizm, narkomania i lekomania, nikotynizm, HIV/AIDS)
X.                 Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach  
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Podczas zajęć stosowane są wszystkie formy organizacji pracy słuchaczy (zbiorowa, grupowa, indywidualna). Najczęstszą formą na ćwiczeniach jest praca w grupach oraz praca indywidualna sfinalizowana przedstawieniem swoich dokonań na forum grupy.Metody pracy to:
 • Słowne: wykład, dyskusja dydaktyczna metoda projektów, studium przypadków, praca z materiałem źródłowym, gry dydaktyczne i symulacyjne, metody badawcze modelowanie, pomiar i obliczenia statystyczne
 • Stosowanie metod aktywizacyjnych i interaktywnych (z wykorzystaniem różnorodnych technik)
 • Wykorzystanie cyklu uczenia się przez doświadczenie – odwołanie się do dotychczasowych doświadczeń, potrzeb i zainteresowań studentów.
 •  Stworzenie atmosfery sprzyjającej i satysfakcji z wysiłków, samodzielności i swobody w prezentowaniu tematów drażliwych lub kontrowersyjnych oraz współdziałaniu w grupie.
 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:OSIĄGNIECIA:·        Podstawowa wiedza biologiczno-medyczna w zakresie rozwoju biologicznego człowieka i jego uwarunkowań·        Umiejętność praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy ·        Umiejętność korzystania z pomocy medycznej i psychologicznej, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność wspierania innych·        Doskonalenia zdrowia własnego i innych ludzi·        Dokonywanie właściwych wyborów w sprawie zdrowia ·        Odpowiedzialne postępowanie za własne zdrowie·        Umiejętność przeprowadzenia zajęć o tematyce prozdrowotnej·        Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz w najczęstszych urazach ·        Uświadomienie potrzeby dokonywania ewaluacji swych działań i zapoznanie się
z różnorodnymi jej metodami
·        Umiejętność identyfikowania własnych mocnych i słabych stron oraz własnej reakcji na stres i radzenie sobie z nim·        Umiejętności: porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi, współpracy w grupie oraz radzenia sobie z presją innych ludzi OCENA PRACY SŁUCHACZA:
 • Obecność obowiązkowa na wykładach i ćwiczeniach
 • Opracowanie i przeprowadzenie prezentacji graficznych lub multimedialnych
 • Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium
 • Aktywny udział w zajęciach
 • Część wykładowa zakończona jest egzaminem
 SŁUCHACZ POWINIEN ZNAĆ:
 • Biologię człowieka i fizjopatologię rozwoju w zakresie podstawowym
 • Etiologię profilaktykę wybranych schorzeń
 • Czynniki działające na zdrowie człowieka
 • Destrukcyjny wpływ nałogów oraz niewłaściwych diet na zdrowie i rozwój człowieka
 • Podstawowe pojęcia genetyczne i ekspresję informacji genetycznej
 • Wpływ środowiska i wybranych mutagenów na wystąpienie niektórych chorób dziedzicznych
 W WYNIKU UCZESTNICTWA NA ZAJĘCIACH SŁUCHACZ POWINIEN:
 • Postrzegać funkcjonowanie organizmu człowieka jako zintegrowanej całości
 • Rozpoznać zagrożenia dla zdrowia człowieka
 • Świadomie tworzyć zdrowe środowisko życia, nauki pracy i zabawy
 • Dostrzegać pozytywne i negatywne skutki rozwoju genetyki
 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Koncepcja wielostronnego kształcenia (W. Okonia) realizowania jest w oparciu o cztery strategie uczenia się. Zgodnie z ogólnoświatowymi dążeniami do podwyższania wiedzy biologicznej UNESCO, nacisk kładzie się na holistyczne ujęcie organizmu człowieka i jego zdrowia (Biała Karta Edukacji Przyrodniczej w Europie). Traktowanie studenta jako aktywnego poszukującego uczestnika procesu kształcenia, akceptującego swoją odpowiedzialność za uczenie się. 
LITERATURA:Piśmiennictwo podstawowe:Bartkowiak Z.       - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSiP 1983Jaczewski A. - Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania
Cz. I i II WSiP 1998
Jopkiewicz A.            - Biologiczne podstawy rozwoju człowieka WSP Kielce 1995Komosińska K.         - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania WSP Olsztyn 1995Wolański N. (red)     - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania PWN 1983Wolański N.              - Rozwój biologiczny człowieka PWN 1975Villee C.E.                 - Biologia PWRiL 1991Wolański N.              - Czynniki rozwoju człowieka PWN 1983 Literatura uzupełniająca:Chlebińska J.             - Anatomia i fizjologia człowieka WSiP, Warszawa 1988Demel M.                  - Pedagogika zdrowia WSiP 1980Januszkiewicz J., Kassur B – Choroby zakaźne i inwazyjne PZWL, Warszawa 1988Jaczewski A., Korczak C., Popielarska A. – Rozwój i zdrowie ucznia WSiP 1985Jaczewski A.             - Wstęp do dorosłości WSiP 1991      Malinowski A., Strzałka J. – Antropologia PWN 1985Przewęda R.              - Rozwój somatyczny i motoryczny PZWS 1973Rugh R.                     - Od poczęcia do narodzin PZWL, Warszawa 1988Sylwanowicz W., Michalik A. – Anatomia i fizjologia człowieka PZWL 1985Wojnarowska B., Półtorak – Wybrane zagadnienia z demografii i epidemiologiiWojnarowska B.               - Zdrowie, edukacja do zdrowia, promocja zdrowia Warszawa PZWL 2000 
 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.