Top Module Empty
Lektorat języka angielskiego PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
I/2
PRZEDMIOTLektorat języka angielskiego
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ   I semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.)  II semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.) III semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.) IV semestr 3 godz. tygodniowo (45 godz.) - egzamin
ROK (SEMESTR)I i II (semestr I-IV) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język
w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego  (powitania, pożegnania, rozmowa o  pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.  
MATERIAŁ NAUCZANIA:Materiał nauczania języka angielskiego dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas, których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów. Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.  
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:a.                   czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;b.                  słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania c.                   mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.
d.                  pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych  (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza. 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Po lektoracie języka angielskie słuchacz powinien potrafić, w zależności od poziomu nauczania:e.                   przedstawić siebie, swoją rodzinę, zainteresowania oraz inne zagadnienia z życia codziennegof.                    zapytać i odpowiedzieć na pytania dot. życia codziennegog.                   wypowiadać się na różne tematy z zakresu życia społecznego, politycznego, kulturalnego oraz na tematy związane ze swoim kierunkiem studiówh.                   napisać krótki list/notatkę/ własne CV i list motywacyjny, recenzję, rozprawkę czy opisi.                     ustnie przedstawić przygotowaną wcześniej prezentacjęj.                    zrozumieć nagranie z danego poziomu nauczania oraz teksty oryginalne Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Metoda komunikacyjna stanowi bazę dla nauczania nowych treści i utrwalania starych, a elementy takich metod jak gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna i kognitywna są wprowadzane na każdych zajęciach w celu wszechstronnego wykorzystania potencjału słuchaczy i efektywnego nauczania języka obcego. 
LITERATURA:1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia: 
AutorTytułPoziom
S.Cunnigham P.MoorNew Cutting Edge  Pre Intermediate Intermediate
P. KerrStraightforward

Pre Intermediate Intermediate
M. Dean, A. SikorzyńskaOpportunitiesUpper-Intermediate
M. Duckworth & K. GudeNew Success At First CertificateFirst Certificate
             2. Słowniki dwujęzyczne            3. Słowniki tematyczne
4. Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
5.Internet
6. Filmy dydaktyczne.
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.