Top Module Empty
Język niemiecki PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
I/2
PRZEDMIOTJęzyk niemiecki
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ180 godzin ćwiczenia - egzamin
ROK (SEMESTR)I (I i II), II (III i IV) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Rozwój umiejętności skutecznego i aktywnego porozumiewania się w języku niemieckim, będących kontynuacją wiedzy zdobytej w szkole średniej:
 • rozwój sprawności językowych: rozumienie ze słuchu
                                                           rozumienie tekstu czytanego                                                      mówienie                                                      pisanierozwój umiejętności leksykalno- gramatycznych 
MATERIAŁ NAUCZANIA:Podręcznik wraz z ćwiczeniami Tangram 2A(A) ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE
 • Zdania celowe(Finalsätze: um...zu/ damit)
 • Zdania czasowe (Temporalsätze: wenn/ als, nachdem)
 • Tryb warunkowy (Kondtional)
 • Bezokolicznik z/bez „zu” (Infinitiv mit/ohne „zu”)
 • Czas przeszły prosty (Imperfekt)
 • Czas przeszły złożony (Perfekt)
 • Tryb przypuszczający do wyrażania próśb, planów i rad (Konjunktiv II)
 • Pytania bezpośrednie i pośrednie (direkte und indirekte Fragen)
 • Zaimki osobowe w bierniku (Personalpronomen im Akkisativ)
 • Przysłówki miejsca i kierunku (Orts- und Richtungsangaben)
 • Czasowniki zwrotne(Reflexive Verben)
 • Zdania przydawkowe (Relativsätze)
 • Czas przyszły I (Futur I)
 • Strona bierna czasu teraźniejszego (Passiv Präsens)
(B) ZAGADNIENIA LEKSYKALNE
 • Rodzaje domów i mieszkań
 • Dzielnice mieszkaniowe
 • Umeblowanie
 • Skróty ogłoszeniowe
 • Podróże i hotele
 • Pokoje hotelowe i usługi
 • Rodzaje targów
 • Zabytki Lipska
 • Obiekty, budowle miejskie
 • Stany pogody
 • Choroby, lekarstwa, sposoby leczenia
 • Związki partnerskie i przyjaźnie
 • Cechy charakteru, wyglądu
 • Wyrażanie własnego zdania, przekonania, niepewności, sprzeciwu, zgody
 • Uroczystości
 (C) FORMY PISEMNE
 • Ogłoszenia mieszkaniowe
 • List prywatny
 • List formalny
 • Życiorys
 • Ogłoszenia matrymonialne
 • Zaproszenia
 • Formularz osobowy
Opis osoby, przedmiotu 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Studenci otrzymują oceny cząstkowe z poszczególnych treści programowych: zaliczeń bieżących i będących podsumowaniem zakończonego działu, prac pisemnych, wykonywanych podczas zajęć, pisemnych i ustnych prac domowych, jak również z odpowiedzi ustnych.Końcową forma zaliczeniową lektoratu jest egzamin ustny, będący rozmową z egzaminatorem oraz egzamin pisemny, składający się z części leksykalno- gramatycznej i sprawności pisania tekstów użytkowych 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Aktywne i umiejętne posługiwanie się zdobytym słownictwem w zakresie 4 sprawności językowych oraz stosowanie odpowiednich struktur leksykalno- gramatycznych w oparciu o zasady poprawnej ortografii i interpunkcjiZajęcia lektoratu odbywają się w formie pogadanki, dyskusji, z zastosowaniem metod pracy w grupach, pracy z partnerem, pracy indywidualnej oraz metod aktywizujących i burzy mózgów. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Odpowiedni klimat pracy na zajęciach i bezpośrednia atmosfera jest osiągana dzięki współpracy na poziomie partnerskim ze słuchaczami, sprawnej organizacji zajęć, stosowaniu technik koncentracji i szybkiego uczenia się. 
LITERATURA:R.M. Dallpiazza, E. von Jan, B. Bluggel, A. Schumann „Tangram 2A, Kursbuch und Arbeitsbuch”, kasety z tekstami do rozumienia ze słuchu, Max Hueber VerlagS. Bęza, „Repetytorium gramatyki języka niemieckiego”, PWNM. Nietrzebka, S. Ostalak, „Alles klar- Grammatik“, WsiPB. Stockmann, „Sprawdź się. Niemiecki”, LektorKlettR.E. Wicke „Handeln und Sprechen im Deutschunterricht”, Verlag für DeutschM. Drecke, S. Prestes Salgueiro, „Wortschatz & Grammatik. Üben mit Bildern“, LangenscheidtS. Dinsel, M. Reimann, „Fit fürs Zertifikat Deutsch. Tipps und Übungen“, Max Hueber VerlagHansen, Zuber, „Zwischen den Kulturen“, Langenscheidth 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.