Top Module Empty
Informatyka PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007
I/3
PRZEDMIOTInformatyka
SPECJALNOŚĆPedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki
WYMIAR ZAJĘĆ60 godzin ćwiczenia - zaliczenie
ROK (SEMESTR)I (I i II) 
 CELE KSZTAŁCENIA:Celami kształcenia jest -          przygotowanie korzystania z technologii informacyjnych społeczeństwa informacyjnego we własnym warsztacie pracy i we własnej edukacji całożyciowej,-          przygotowanie do posługiwania się narzędziami TI w warsztacie pracy i rozwoju własnym.W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien -          posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomagania interkomunikacji związanymi z sieciową informacją i w zakresie ich wykorzystania w pracy zawodowej oraz rozwoju własnym,-          mieć świadomość specyfiki specyfiki tworzenia się i utrzymywania relacji w grupie wirtualnej-          potrafić dobierać narzędzia i metody stosownie potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego.   
MATERIAŁ NAUCZANIA:·        Pojęcia podstawowe e-kształcenia. Miejsce e- kształcenia w rozwoju osobistym i edukacji całożyciowej.·        Narzędzia wspomagające e- kształcenie. LMS, CMS, LCMS.·        Internet jako źródło informacji.·        Internet i narzędzia komunikacji. Komunikowanie się w sieci.·        Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia i narzędzia.·        Dydaktyka e-kształcenia. Modułowa budowa kursów. Moduły, obiekty uczące. ·        Działanie otwartej platformy e-learningowej opartej na WWW (na przykładzie konstruktywistycznej platformy Moodle).·        Rola uczestnika kursu. Podstawowe narzędzia komunikacji sieciowej. ·        Podstawowe komponenty platformy Moodle (kurs, dziennik, warsztat, zadanie, quiz, głosowanie, ankieta, formularz, lekcja, zasoby statyczne).·        Publikacje elektroniczne. Tworzenie, przetwarzanie i publikowanie dokumentów.·        Multimedia online. Tworzenie i przetwarzanie multimediów. Specyfika multimediów online.·        Nowe trendy: m-Learning. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, z intensywnym wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Ze względu na swoją specyfikę może a nawet powinien być w części realizowany zdalnie, w grupach wirtualnych. Jak największa część komunikacji powinna być realizowana za pomocą mechanizmów platformy zdalnego nauczania (i innych narzędzi komunikacji cyfrowej).Przedmiot powinien być realizowany metodą długoterminowego projektu.   
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:Założone osiągnięcia studenta:·        umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami TI do wspomagania interkomunikacji, zarządzania informacją, pogłębiania i tworzenia wiedzy w zakresie ich wykorzystania w pracy zawodowej oraz rozwoju własnym,·        znajomość specyfiki tworzenia i utrzymywania relacji w grupie wirtualnej,·        umiejętność doboru narzędzi i metod stosownie potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego. Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, w tym aktywność w grupie wirtualnej oraz ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metod projektu i WebQuest’u.   
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności. 
LITERATURA:PODSTAWOWA:Hojnacki L.: Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem. Miejsce platformy zdalnego nauczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli  [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, red: B. Kędzierska, J Migdałek,  RABID, Kraków 2004Siemieniecki B., 2002, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. WAM, Toruń.UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf
Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)-          Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we-          E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/-          Gazeta IT  http://www.gazeta-it.pl/Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)DODATKOWA:Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. WFPT, Kraków 1999. Dostępny: http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/si.pdf  Gołębniak B. D. (red.): Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002Gram, T.,  Mark, T., McGreal R., A survey of new media development and delivery software for internet-based learning. Raport dla Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, 1999Jones B., Valdez G. i inni: Plugging In. Choosing and using educational technology. NCREL, Washington, USA 1995Le Blanc D.: Instructional design for distributed collaborative learning environments based on sociocultural constructivist theories. Simon Fraser University 2003. Dostępny:
http://www.globalschoolnet.org
Prensky M.: Digital Natives, Digital Immigrants. [w:] On the Horizon, NCB Uiversity Press, Vol. 9, No 5 2001Rieber L., Effects of animated visuals on incidental learning and motivation. 
[w:] Convention of AECT,  Dallas, Texas. (ERIC ED323943) 1990
INNE ŹRÓDŁA ONLINE:·        Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we·        E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/·        Gazeta IT  http://www.gazeta-it.pl/·        Platforma Moodle           http://moodle.org·        WebQuest                       http://www.webquest.org·        Taksonomia WebQuest http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html·        Proces WebQuest           http://www.ozline.com/webquests/design.html ·        Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)·        Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl) 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.