Top Module Empty
Filozofia PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Monday, 21 May 2007

I/1.

PRZEDMIOT

Filozofia

SPECJALNOŚĆ

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki

WYMIAR ZAJĘĆ

90 godz. (30 godzin wykład, 60 godzin ćwiczeń) - egzamin

ROK (SEMESTR)

Rok I, semestr zimowy i letni; przedmiot kończy się egzaminem

 

 CELE KSZTAŁCENIA:

·        wykłady: prześledzenie w ujęciu historycznym linii rozwoju problematyki filozoficznej; wskazanie na źródła podstawowych problemów podejmowanych przez filozofię zachodnią oraz ich wzajemnego wynikania i konsekwencji; ukazanie aktualności i uniwersalności niektórych idei filozoficznych oraz ich oddziaływania na gruncie nauki, logiki, sztuki, a w szczególności literatury, kultury, moralności oraz myśli społecznej i politycznej,

·        ćwiczenia: wykorzystanie wybranych przykładów literatury filozoficznej jako pretekstu do dyskusji (ewentualnie inspiracji w pisaniu referatów); uwzględnienie związków filozofii z literaturą i innymi wytworami umysłowości ludzkiej; uaktywnienie słuchaczy w takim stopniu, aby ćwiczenia przybrały charakter konwersatorium, lub – w przypadku dużego zaangażowania grupy – seminarium poświęconego wybranemu zagadnieniu.

 

MATERIAŁ NAUCZANIA:

a) wykłady:

·        dziedzina i specyfika filozofii; jej tradycyjny podział; jej związki z tzw. „światopoglądem mitycznym”;

·        narodziny filozofii jako przejście do racjonalnego opisu świata; pytanie o „arche”;  hilozoizm;

·        dojrzewanie problematyki filozoficznej – Heraklit a Parmenides; pluraliści;

·        człowiek ośrodkiem refleksji filozoficznej – filozoficzne i wychowawcze znaczenie doktryny sofistów; Sokrates;

·        wielkie syntezy filozoficzne: Platon, Arystoteles;

·        specyfika okresu hellenistycznego – szkoły hellenistyczne;

·        okres Cesarstwa Rzymskiego – przesycenie filozofii problematyką religijną; neoplatonizm; gnostycyzm i manicheizm;

·        początki myśli chrześcijańskiej – okres patrystyczny; Orygenes i św. Augustyn;

·        główne problemy średniowiecza – relacja między wiarą a rozumem, teologią a filozofią; spór o uniwersalia; wielkie syntezy średniowiecza – św. Tomasz, Jan Duns Szkot;

·        myśl Odrodzenia – nowa percepcja myśli antycznej; wpływ odkryć naukowych i geograficznych na wizję rzeczywistości i miejsca w niej człowieka; idee humanistyczne; Giordano Bruno;

·        podstawy nowożytnej nauki – empiryzm F. Bacona; Galileusz; mechanicyzm Descartesa i Newtona;

·        przełomowy zwrot ku filozofii podmiotu Descartesa i konsekwencje tego zjawiska; narodziny nowożytnego racjonalizmu;

·        empiryzm angielski i jego wpływ na epistemologię i psychologię;

·        idee Oświecenia - pojawienie się publicystyki filozoficznej; problematyka społeczno-polityczna: od Hobbesa do Rousseau;

·        synteza racjonalizmu i empiryzmu Kanta; filozofia transcendentalna; osadzenie moralności w praktycznym rozumie;

·        idealizm niemiecki – wizja dziejów Hegla i jej wpływ na historiozofię;

·        opozycja wobec heglizmu – A.Schopenhauer; S. Kierkegaard i jego filozofia egzystencji; przewartościowanie dotychczasowych systemów wartości i idea nadczłowieka w filozofii F. Nietzschego; tzw. filozofia życia;

·        fenomenologia Husserla jako metoda i jako kontynuacja filozofii transcendentalnej; antropologia M. Schelera; wkład myśli R. Ingardena w nurt fenomenologiczny;

·        przełom w psychologii – Z. Freud, C. G. Jung; behawioryzm;

·        przełom w fizyce – mechanika kwantowa, ogólna teoria względności;

·        dwudziestowieczne prądy filozoficzne – neopozytywizm, filozofia analityczna, hermeneutyka;

·        filozofia egzystencjalna i jej odpowiedź na „kryzys wartości” XX wieku;

·        główne tendencje filozofii współczesnej;

·        wkład myśli polskiej w filozofię XX wieku; Szkoła Lwowsko-Warszawska;

b) ćwiczenia:

Przedstawiony powyżej program zagadnień jest – przy wyznaczonej liczbie godzin – możliwy do zrealizowania jedynie w pobieżny sposób – jest programem maksimum. Ćwiczenia tematycznie nawiązywać będą do zagadnień omawianych w ramach wykładu. Przewiduje się więc - w zależności od zainteresowań i potrzeb słuchaczy – poświęcenie więcej uwagi wybranym zagadnieniom. Planuje się  prowadzenie ćwiczeń zgodnie z porządkiem historycznym. Dużo uwagi będzie się poświęcać badaniom porównawczym, szczególnie przedstawianiu stanowisk polemicznych, a nawet skrajnie biegunowych (w celu sprowokowania dyskusji). Będzie się poszukiwać związków i inspiracji, które funkcjonowały w szerszym kontekście kulturowym, szczególnie naukowym, społecznym, moralnym i religijnym

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

Kurs przedmiotu realizowany jest w ramach wykładów i ćwiczeń.

W ramach zajęć edukacyjnych stosowane są wszystkie formy organizacji pracy słuchaczy, tj. zbiorowa, grupowa i indywidualna.

Metody pracy ze słuchaczami są różnorodne: tak podający wykład (z wykorzystaniem różnorodności technik wykładu) i anegdota, jak i poszukujące (głównie: praca z tekstem i dyskusja) oraz oglądowe (inscenizacja i pokaz) metody.

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:

W wyniku uczestnictwa w kursie przedmiotu słuchacz:

·        identyfikuje stanowiska filozoficzne z postaciami filozofów,

·        wyjaśnia podstawowe terminy filozoficzne,

·        rozróżnia typowe stanowiska filozoficzne,

·        streszcza poglądy klasyków filozofii,

·        określa wzajemne zależności między stanowiskami, nurtami i kierunkami filozoficznymi,

·        wykreśla linie zależności chronologicznej między poglądami poszczególnych filozofów,

·        analizuje stopień konsekwencji stanowiska wybranego filozofa,

·        proponuje argumenty przeciwko co najmniej jednemu stanowisku filozoficznemu,

·        przewiduje skutki możliwego zastosowania danego poglądu filozoficznego w życiu społecznym.

Ocena pracy słuchacza ma miejsce na każdych ćwiczeniach (pod względem przygotowania się do ćwiczeń i aktywności udziału w zajęciach), cyklicznie (jednokrotnie lub dwukrotnie w trakcie semestru) w formie pisemnego kolokwium, a także w sytuacji samodzielnej pisemnej pracy słuchacza (pracy naukowej lub eseju na wybrany przez słuchacza temat). Część wykładowa kursu zakończona jest egzaminem ustnym.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

Koncepcja wielostronnego kształcenia (W. Okonia) realizowana w oparciu o cztery strategie uczenia się z uwzględnieniem zasad dydaktycznych, typów uczniów (wg J. Półturzyckiego) oraz dostosowywania bodźców do wszystkich zmysłów uczących się.

 

LITERATURA:

a) podręczniki:

Ajdukiewicz K.: Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa 1983.

Copelston C.: Historia filozofii. T. I-IX. Warszawa od 1989.

Fuller B. A. G.: Historia filozofii. T. II. Warszawa 1967.

Gilson E., Langan T., Mauer A.: Historia filozofii współczesnej. (dowolne wydanie)

Kuderowicz Z.: Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa 1989.

Kuderowicz Z. (red.): Filozofia współczesna. T. I-II. (dowolne wydanie)

Legowicz J.: Zarys historii filozofii. (dowolne wydanie)

Russell B.: Problemy filozofii. Warszawa 1995.

Tatarkiewicz W.: Historia estetyki. T. I-III. Warszawa 1985-1991.

Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. I-III. (dowolne wydanie)

b) zalecane lektury:

Arystoteles: Metafizyka.

Aureliusz Marek: Rozmyślania.

Austin J. L.: Mówienie i poznawanie.

Hegel: Fenomenologia ducha.

Hume D.: Badania dotyczące rozumu ludzkiego.

Kant I.: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka.

Kartezjusz: Rozprawa o metodzie.

Leibniz G. W.: Monadologia. W: Wyznanie wiary filozofa.

Mill J. S.: Utylitaryzm. O wolności.

Nietzsche F.: Tako rzecze Zaratustra.

Pacsal: Myśli.

Platon: Państwo. (zwłaszcza księga VII)

Spinoza Baruch: Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona.

św. Augustyn: Wyznania.

św. Tomasz: Traktat o człowieku. (zwłaszcza wybór fragmentów Summy Teologicznej poświęcony zagadnieniom antropologicznym i moralnym przygotowany przez S. Świeżawskiego)

 

 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.