Top Module Empty
GŁÓWNA
Pedagogika specjalna - oligofenopedagogika PDF Drukuj E-mail
    Oligofrenopedagogika (grec.: "oligos" - pomniejszenie, "phren" - umysł; pomniejszona, obniżona sprawność umysłowa) jest działem pedagogiki specjalnej zajmującym się wychowaniem i nauczaniem osób upośledzonych umysłowo. Dla osób tych ustala się taki metodyczny tok działalności wychowującej, aby osiągały one wszechstronny rozwój, do szczytu swoich indywidualnych możliwości, i aby równocześnie zdobywały umiejętności w zakresie adaptacji społecznej (Wyczesany, 1998)...
    W myśl poglądów współczesnych uczonych i wychowawców celem procesu rehabilitacji upośledzonych umysłowo powinno być przyswojenie m. in. następujących umiejętności społecznych:
  • współżycia z innymi ludźmi
  • przystosowania się do wymogów pracy zawodowej
  • gospodarowania środkami finansowymi
  • obchodzenie się z urządzeniami użyteczności publicznej i racjonalnego korzystania z nich
  • właściwego wykorzystania czasu wolnego (Clarke, 1971; Sękowska, 1998; Wyczesany, 1999)


Rehabilitacja osób upośledzonych w stopniu lekkim, głębszym a także głębokim tylko wówczas może być owocna, jeśli zostanie wcześnie podjęta, będzie realizowana w sposób kompleksowy przy współpracy najbliższego środowiska oraz kontynuowana aż do pełnej realizacji jej zamierzeń (w miarę możliwości osoby poddawanej rehabilitacji). Dlatego w centrum zainteresowania oligofrenopedagogiki znajduje się oddziaływanie rehabilitujące prowadzone w stosunku do osób upośledzonych umysłowo w różnym stopniu obejmujące wczesną interwencję, wychowanie przedszkolne, edukację podstawową, gimnazjalną oraz zawodową jak również usprawnianie osób w wieku dorosłym (m. in. warsztaty terapii zajęciowej, domy samopomocy, kluby aktywności, zakłady pracy chronionej).

    Specjalność: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA prowadzona przez Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej jest zorganizowana w taki sposób, aby przygotować jej słuchaczy do realizacji celów rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo.

    Rękojmię właściwego poziomu merytorycznego jak i metodycznego realizowanych w ramach specjalności zajęć stanowi opieka naukowo - dydaktyczna sprawowana nad specjalnością przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Większość zajęć dydaktycznych z przedmiotów kierunkowych jak również specjalizacyjnych i specjalnościowych jest prowadzona przez pracowników Akademii ze szczególnym uwzględnieniem Katedry Pedagogiki Specjalnej. Patronat Akademii Pedagogicznej w Krakowie umożliwia ponadto adeptom Kolegium Nauczycielskiego uzyskiwanie tytułu licencjata jak również kontynuację kształcenia na poziomie dwuletnich studiów magisterskich. Plany i programy nauczania obowiązujące na specjalności: Oligofrenopedagogika stwarzają możliwości zapoznania się z bogatą ofertą metodyczną pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu, w różnym wieku jak również w różnych formach zinstytucjonalizowanej pomocy. Warunkiem właściwego doboru metody pracy (lub ich kompleksu) w relacji do konkretnego wychowanka jest poparty doświadczeniem diagnostycznym zindywidualizowany dialog. Naturalną okazją do jego podjęcia jak również doskonalenia w dalszej pracy zawodowej jest uczestnictwo słuchaczy specjalności w szerokiej gamie zajęć praktycznych realizowanych na terenie placówek zajmujących się osobami upośledzonymi umysłowo jak również w inny sposób niepełnosprawnymi. Obraz organizacyjny specjalności dopełnia wymóg zrealizowania dwóch dwutygodniowych praktyk pedagogicznych ciągłych dających możliwość zdobycia podstawowego doświadczenia w pracy z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim w młodszym i starszym wieku szkolnym. Studia z zakresu oligofrenopedagogiki można podjąć w formie dziennej lub zaocznej.

W roku 2007/2008 ze względu na zmiany w przepisach dotyczących kształcenia nauczycoeli nie będzie prowadzony nabór na tą specjalność.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.