Top Module Empty
Wybrane zagadnienia z filozofii PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
I / 1
PRZEDMIOT    Wybrane zagadnienia z filozofii
SPECJALNOŚĆ    Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne -  studia dzienne
WYMIAR ZAJĘĆ    30 godz. - 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń
ROK    Rok I,


CELE KSZTAŁCENIA
wykłady: prześledzenie w ujęciu historycznym linii rozwoju problematyki filozoficznej; wskazanie na źródła podstawowych problemów podejmowanych przez filozofię zachodnią oraz ich wzajemnego wynikania i konsekwencji; ukazanie aktualności i uniwersalności niektórych idei filozoficznych oraz ich oddziaływania na gruncie nauki, logiki, sztuki,              a w szczególności literatury, kultury, moralności oraz myśli społecznej i politycznej,
ćwiczenia: wykorzystanie wybranych przykładów literatury filozoficznej jako pretekstu             do dyskusji (ewentualnie inspiracji w pisaniu referatów); uwzględnienie związków filozofii             z literaturą i innymi wytworami umysłowości ludzkiej; uaktywnienie słuchaczy w takim stopniu, aby ćwiczenia przybrały charakter konwersatorium, lub – w przypadku dużego zaangażowania grupy – seminarium poświęconego wybranemu zagadnieniu.MATERIAŁ NAUCZANIA
a) wykłady:
•    dziedzina i specyfika filozofii; jej tradycyjny podział; jej związki z tzw. „światopoglądem mitycznym”;
•    narodziny filozofii jako przejście do racjonalnego opisu świata; pytanie o „arche”;  hilozoizm;
•    dojrzewanie problematyki filozoficznej – Heraklit a Parmenides; pluraliści;
•    człowiek ośrodkiem refleksji filozoficznej – filozoficzne i wychowawcze znaczenie doktryny sofistów; Sokrates;
•    wielkie syntezy filozoficzne: Platon, Arystoteles;
•    specyfika okresu hellenistycznego – szkoły hellenistyczne;
•    okres Cesarstwa Rzymskiego – przesycenie filozofii problematyką religijną; neoplatonizm; gnostycyzm i manicheizm;
•    początki myśli chrześcijańskiej – okres patrystyczny; Orygenes i św. Augustyn;
•    główne problemy średniowiecza – relacja między wiarą a rozumem, teologią               a filozofią; spór o uniwersalia; wielkie syntezy średniowiecza – św. Tomasz, Jan Duns Szkot;
•    myśl Odrodzenia – nowa percepcja myśli antycznej; wpływ odkryć naukowych             i geograficznych na wizję rzeczywistości i miejsca w niej człowieka; idee humanistyczne; Giordano Bruno;
•    podstawy nowożytnej nauki – empiryzm F. Bacona; Galileusz; mechanicyzm Descartesa i Newtona;
•    przełomowy zwrot ku filozofii podmiotu Descartesa i konsekwencje tego zjawiska; narodziny nowożytnego racjonalizmu;
•    empiryzm angielski i jego wpływ na epistemologię i psychologię;
•    idee Oświecenia - pojawienie się publicystyki filozoficznej; problematyka społeczno-polityczna: od Hobbesa do Rousseau;
•    synteza racjonalizmu i empiryzmu Kanta; filozofia transcendentalna; osadzenie moralności w praktycznym rozumie;
•    idealizm niemiecki – wizja dziejów Hegla i jej wpływ na historiozofię;
•    opozycja wobec heglizmu – A.Schopenhauer; S. Kierkegaard i jego filozofia egzystencji; przewartościowanie dotychczasowych systemów wartości i idea nadczłowieka w filozofii F. Nietzschego; tzw. filozofia życia;
•    fenomenologia Husserla jako metoda i jako kontynuacja filozofii transcendentalnej; antropologia M. Schelera; wkład myśli R. Ingardena w nurt fenomenologiczny;
•    przełom w psychologii – Z. Freud, C. G. Jung; behawioryzm;
•    przełom w fizyce – mechanika kwantowa, ogólna teoria względności;
•    dwudziestowieczne prądy filozoficzne – neopozytywizm, filozofia analityczna, hermeneutyka;
•    filozofia egzystencjalna i jej odpowiedź na „kryzys wartości” XX wieku;
•    główne tendencje filozofii współczesnej;
•    wkład myśli polskiej w filozofię XX wieku; Szkoła Lwowsko-Warszawska;
b) ćwiczenia:
Przedstawiony powyżej program zagadnień jest – przy wyznaczonej liczbie godzin – możliwy do zrealizowania jedynie w pobieżny sposób – jest programem maksimum. Ćwiczenia tematycznie nawiązywać będą do zagadnień omawianych w ramach wykładu. Przewiduje się więc - w zależności od zainteresowań i potrzeb słuchaczy – poświęcenie więcej uwagi wybranym zagadnieniom. Planuje się  prowadzenie ćwiczeń zgodnie              z porządkiem historycznym. Dużo uwagi będzie się poświęcać badaniom porównawczym, szczególnie przedstawianiu stanowisk polemicznych, a nawet skrajnie biegunowych              (w celu sprowokowania dyskusji). Będzie się poszukiwać związków  i inspiracji, które funkcjonowały w szerszym kontekście kulturowym, szczególnie naukowym, społecznym, moralnym i religijnym.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Kurs przedmiotu realizowany jest w ramach wykładów i ćwiczeń.
W ramach zajęć edukacyjnych stosowane są wszystkie formy organizacji pracy słuchaczy,           tj. zbiorowa, grupowa i indywidualna.
Metody pracy ze słuchaczami są różnorodne: tak podający wykład (z wykorzystaniem różnorodności technik wykładu) i anegdota, jak i poszukujące (głównie: praca z tekstem         i dyskusja) oraz oglądowe (inscenizacja i pokaz) metody.


WARUNKI ZALICZENIA
Ocena pracy słuchacza ma miejsce na każdych ćwiczeniach (pod względem przygotowania się do ćwiczeń i aktywności udziału w zajęciach), cyklicznie (jednokrotnie lub dwukrotnie            w trakcie semestru) w formie pisemnego kolokwium, a także w sytuacji samodzielnej pisemnej pracy słuchacza (pracy naukowej lub eseju na wybrany przez słuchacza temat).LITERATURA

a) podręczniki:
Ajdukiewicz K.: Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa 1983.
Copelston C.: Historia filozofii. T. I-IX. Warszawa od 1989.
Fuller B. A. G.: Historia filozofii. T. II. Warszawa 1967.
Gilson E., Langan T., Mauer A.: Historia filozofii współczesnej. (dowolne wydanie)
Kuderowicz Z.: Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa 1989.
Kuderowicz Z. (red.): Filozofia współczesna. T. I-II. (dowolne wydanie)
Legowicz J.: Zarys historii filozofii. (dowolne wydanie)
Russell B.: Problemy filozofii. Warszawa 1995.
Tatarkiewicz W.: Historia estetyki. T. I-III. Warszawa 1985-1991.
Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. I-III. (dowolne wydanie)
b) zalecane lektury:
Arystoteles: Metafizyka.
Aureliusz Marek: Rozmyślania.
Austin J. L.: Mówienie i poznawanie.
Hegel: Fenomenologia ducha.
Hume D.: Badania dotyczące rozumu ludzkiego.
Kant I.: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka.
Kartezjusz: Rozprawa o metodzie.
Leibniz G. W.: Monadologia. W: Wyznanie wiary filozofa.
Mill J. S.: Utylitaryzm. O wolności.
Nietzsche F.: Tako rzecze Zaratustra.
Pacsal: Myśli.
Platon: Państwo. (zwłaszcza księga VII)
Spinoza Baruch: Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona.
św. Augustyn: Wyznania.
św. Tomasz: Traktat o człowieku. (zwłaszcza wybór fragmentów Summy Teologicznej poświęcony zagadnieniom antropologicznym i moralnym przygotowany przez S. Świeżawskiego)Zmieniony ( Thursday, 13 March 2008 )
 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.