Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Regulamin kształcenia
Regulamin kształcenia PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Marcin Zacharek   
Sunday, 27 November 2005

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 2/III/2010

Rady Programowej Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

z dnia 19 marca 2010 r.

 

 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA W

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIM W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

Tekst jednolity z poprawkami przyjętymi przez Radę Programową Kolegium Nauczycielskiego w dniu 19 marca 2010 r.

 

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r.

w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 1997r. Nr 104, poz.664 z późn.zm.)

 

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.      Regulamin Kształcenia w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej reguluje całokształt zagadnień związanych z tokiem nauki. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich specjalności prowadzonych w Kolegium Nauczycielskim.

2.      Przyjęcie w poczet słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

3.      Tekst ślubowania:

      „Ślubuję uroczyście, że będę:

­         wytrwale dążyć do zdobycia wiedzy i rozwoju własnej osobowości, przygotowując się do pracy dla dobra kraju i polskiej oświaty;

­         odnosić się z szacunkiem do władz Kolegium i wszystkich członków jego społeczności;

­         szanować prawa  i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem dbać
o godność i honor słuchacza szkoły nauczycielskiej."

4.      Po immatrykulacji słuchacz zostaje wpisany do rejestru słuchaczy, otrzymuje legitymację słuchacza, książeczkę zdrowia.

5.      Osobom przyjętym na studia przysługuje od momentu ogłoszenia decyzji o przyjęciu prawo otrzymania stosownych zaświadczeń. Przepis niniejszy stosuje się wobec słuchaczy studiów płatnych pod warunkiem uiszczenia czesnego.

6.      Zwierzchnikiem słuchaczy jest Dyrektor Kolegium.

7.      Prawa i obowiązki słuchaczy określa niniejszy Regulamin i Statut Kolegium Nauczycielskiego.

8.      Reprezentantem ogółu słuchaczy Kolegium jest Samorząd Słuchaczy i jego organy. Kompetencje Samorządu Słuchaczy określa Regulamin Samorządu.

 

 

 

§ 2

 

1.      Nauka w Kolegium trwa 3  lata (6 semestrów), prowadzona jest w systemie kształcenia dziennego i zaocznego.

2.      Rok szkolny trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego, obejmuje 2 semestry zajęć dydaktycznych, sesje egzaminacyjne: zimową i letnią, przerwę międzysemestralną, oraz ferie zimowe i wiosenne, wakacje  letnie.

3.      Szczegółową organizację roku szkolnego określa Dyrektor Kolegium po zasięgnięciu opinii Rady Programowej Kolegium.

4.       Rodzaj zajęć prowadzonych w Kolegium jest analogiczny z formami zajęć stosowanych w uczelniach patronackich. Zajęcia z wyjątkiem wykładów powinny być prowadzone w grupach  nie większych niż 20 osobowe.

5.      Przed rozpoczęciem semestru kierownik specjalności dokonuje podziału słuchaczy na grupy i sporządza imienne listy, zgodnie z którymi słuchacz zobowiązany jest uczestniczyć w zajęciach. Listy zatwierdzone przez Dyrektora Kolegium znajdują się w sekretariacie, stornie internetowej i na tablicy informacyjnej.

6.      Dopisanie słuchacza do listy już sporządzonej następuje tylko na pisemne polecenie Dyrektora właściwego dla systemu kształcenia.

7.      W szczególnych przypadkach przyjęcie na zajęcia słuchacza z innej grupy możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu tego z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

8.      Warunkiem dopuszczenia słuchacza do zajęć jest uzyskanie przez niego wpisu na dany semestr.

9.      Warunkiem uzyskania wpisu na kolejny semestr jest zaliczenie poprzedniego semestru oraz dopełnienie formalności wpisowych:

      a) złożenie w sekretariacie w wyznaczonym terminie indeksu i karty zaliczeniowej,

      b) uiszczenie wymaganych opłat,

      c) poddanie się okresowym badaniom oraz dopełnienie obowiązujących formalności     ubezpieczeniowych przy wpisie na kolejny rok studiów,

      d) wywiązanie się z innych obowiązków zaleconych przez Dyrektora właściwego do systemu kształcenia.

 

 

§ 3

 

Kształcenie w Kolegium odbywa się w ramach specjalności wymienionych w Statucie Kolegium w § 3 ust. 2 i 3.

 

§ 4

 

Dyrektor Kolegium może zarządzić w ciągu roku szkolnego godziny lub dni wolne od zajęć.

 

§ 5

 

1.      W celu sprawnego organizowania procesu dydaktycznego i wychowawczego powołani są spośród nauczycieli Kolegium opiekunowie lat..

2.      Opiekunów lat powołuje Dyrektor Kolegium w porozumieniu z Samorządem Słuchaczy.

3.      Zakres spraw powierzonych opiekunowi określa § 13 Statutu Kolegium.

 

 

 

§ 6

 

1.      Szczegółowe harmonogramy zajęć i egzaminów w systemie dziennym opracowują opiekunowie lat w porozumieniu z kierownikiem specjalności.

2.      Harmonogram zatwierdza Dyrektor Kolegium i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć.

3.      Szczegółową organizację roku i harmonogramy zajęć oraz terminy egzaminów w systemie zaocznym ustalają opiekunowie lat w porozumieniu z kierownikiem specjalności, a zatwierdza Dyrektor Kolegium.

4.      Szczegółową organizację sesji egzaminacyjnych w systemie dziennym ustala kierownik specjalności, a zatwierdza Dyrektor właściwy do systemu kształcenia i podaje do wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

5.      Dyrektor Kolegium zatwierdza, a sekretariat podaje do wiadomości słuchaczy

            w danym roku szkolnym wykaz przedmiotów na specjalności i roku studiów wraz  ze sposobem ich zaliczenia.

 

 

§ 7

 

1.      Kształcenie słuchaczy odbywa się według planów i programów studiów zaopiniowanych przez uczelnie patronackie i zatwierdzonych przez urząd odpowiedni do obsługi ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.      Plany kształcenia i programy nauczania są udostępniane słuchaczom na tablicach informacyjnych. Ich zmiany powinny być podawane do wiadomości słuchaczy
 z półrocznym wyprzedzeniem.

3.      Programy przedmiotowe słuchacz otrzymuje nie później niż podczas pierwszych zajęć
z danego przedmiotu.

4.      Zasady i tryb zaliczania praktyk wynikających z planów kształcenia regulują stosowne regulaminy praktyk.

 

 

Rekrutacja

 

§ 8

 

1.      Nabór na specjalność Matematyka i Matematyka z Informatyką, Język polski prowadzony jest w dwóch formach:

- poprzez egzamin łączony z egzaminem dojrzałości z przedmiotu kierunkowego;

- poprzez egzamin wstępny.

            Egzamin wstępny łączony z egzaminem dojrzałości jest możliwy tylko dla kandydatów szkół, z którymi Dyrektor Kolegium zawrze odpowiednie porozumienie. Egzamin wstępny obowiązuje na wszystkich specjalnościach systemu dziennego i zaocznego. Egzamin ten składa się z części pisemnej i ewentualnie - w zależności od wyniku i liczby kandydatów - części ustnej.

2.      Warunki i termin rekrutacji zamieszczone są w:

-informatorach dla kandydatów,

-pismach kierowanych do dyrekcji szkół średnich,

-piśmie kierowanym do Kuratorium Oświaty,

      -lokalnej prasie i radiu.

 

§ 9

 

Egzamin odbywa się przed komisją powołaną każdorazowo przez Dyrektora Kolegium
i zatwierdzoną przez Radę Programową Kolegium. Rada Programowa ustala termin egzaminów wstępnych.

 

§ 10

 

Wyniki rekrutacji ogłaszane są najpóźniej 7 dni po egzaminie.

 

§ 11

 

Pisemne odwołania przyjmowane są w okresie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia    wyników. Komisja Rekrutacyjna powinna rozpatrzyć wnioski do końca września.

 

 

 

Kształcenie na zasadzie indywidualnego toku nauki

 

§ 12

 

1.            Indywidualny tok nauki polega na określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu i programu studiów.

2.            Zgodę na realizację studiów w danym semestrze lub roku akademickim wg indywidualnego toku nauki wydaje Dyrektor Kolegium na uzasadniony wniosek zainteresowanego słuchacza.

3.            Zgodę na realizację indywidualnego toku nauki słuchacz może uzyskać po zaliczeniu pierwszego roku i spełnieniu jednego z wymienionych warunków:

·              wychowuje dzieci,

·              jest członkiem sportowej kadry narodowej,

·              z powodu szczególnej sytuacji nie może realizować kształcenia w trybie zwykłym.

4.            Realizacja indywidualnego toku nauki nie zwalnia słuchacza od zaliczenia wszystkich przedmiotów i terminowego zdania wszystkich egzaminów przewidzianych planem kształcenia na dany semestr lub rok.

5.            Organizację indywidualnego toku nauki (w tym uczestnictwo w zajęciach, terminy zaliczeń i zdawania egzaminów) słuchacz ustala z prowadzącymi przedmioty. Ustalenia te po opinii kierownika specjalności, zatwierdza dyrektor właściwy do systemu kształcenia.

 

 

Przeniesienia i kształcenie dodatkowe

 

§ 13

 

1.            Słuchacz innej uczelni może zostać studentem Kolegium pod następującymi warunkami:

a)      Kolegium dysponuje wolnymi miejscami;

b)      student zaliczył I rok studiów w innej uczelni;

c)      program studiów tej uczelni pokrywa się w przeważającym stopniu z programem kształcenia Kolegium.

2.            Decyzję o przyjęciu podejmuje Dyrektor właściwy do systemu kształcenia po zasięgnięciu opinii kierownika specjalności, określając semestr wpisu, terminy i zakres wyrównania różnic programowych.

3.            Egzaminy z przedmiotów zdane przez słuchacza przeniesionego w trybie wymienionym w ust. 2, obecne na dalszych latach kształcenia w Kolegium, może przepisać nauczyciel prowadzący dany przedmiot w Kolegium.

4.            Słuchacz może przenieść się do innej uczelni za zgodą właściwych dyrektorów lub dziekanów,  o ile wypełni wszystkie obowiązki względem Kolegium.

5.             Słuchacz może za zgodą Dyrektora właściwego do trybu kształcenia, po zaliczeniu I roku kształcenia, kształcić się dodatkowo poza swoją specjalnością podstawową na innej specjalności w Kolegium lub  na innej uczelni, jeśli wypełnia równocześnie wszystkie obowiązki względem Kolegium.

6.            Dyrektor właściwy do trybu kształcenia cofa zgodę na kształcenie dodatkowe w przypadku niezrealizowania przez słuchacza obowiązków wynikających z kształcenia na specjalności podstawowej.

7.             W uzasadnionych przypadkach słuchacz może w miarę wolnych miejsc, po zaliczeniu I roku kształcenia przenieść się z systemu dziennego na system zaoczny i odwrotnie. Zgodę wydaje Dyrektor Kolegium określając semestr lub rok studiów, na który ma nastąpić wpis, oraz termin wyrównania różnic programowych.

8.            Słuchacz może przenieść się ze specjalności na inną specjalność w miarę wolnych miejsc i przy identyczności kryteriów przyjęć na studia. Decyzje w sprawach przeniesienia słuchacza podejmuje - po zasięgnięciu opinii kierownika specjalności - Dyrektor Kolegium.

 

 

Prawa i obowiązki słuchacza

 

§ 14

 

Słuchacz ma prawo do:

1.      Zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań naukowych, korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków oraz całości zbiorów bibliotecznych Kolegium oraz z pomocy ze strony nauczycieli i organów Kolegium Nauczycielskiego.

2.      Kształcenia na zasadzie indywidualnego toku nauki.

3.      Zrzeszania się w organizacjach studenckich.

4.      Współdecydowania - poprzez organy przedstawicielskie Samorządu Słuchaczy - w sprawach planów i programów nauczania, toku kształcenia, obsady zajęć.

5.      Otrzymywania na początku zajęć szczegółowego programu, wykazu literatury oraz informacji o sposobie, trybie i kryteriach oceniania i zaliczania przedmiotu.

6.      Powtarzania jeden raz w okresie kształcenia roku z wyjątkiem I-go roku.

7.      Proponowania tematu pracy dyplomowej i promotora.

8.      Otrzymywania nagród i wyróżnień.

9.      Ochrony zdrowia i opieki lekarskiej.

10.  Podejmowania pracy zarobkowej nie kolidującej z jego podstawowymi obowiązkami.

11.  Zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

12.  Wyboru niektórych przedmiotów nauczania w ramach przedstawionej oferty.

 

 

 

 

§ 15

 

Słuchacz jest obowiązany do:

1.      Postępowania zgodnego z treścią ślubowania.

2.      Przestrzegania przepisów: Statutu Kolegium i Regulaminu Kształcenia oraz uchwał Rady Programowej i zarządzeń Dyrektora Kolegium.

3.      Przestrzegania zasad współżycia w społeczności Kolegium.

4.      Dbania o godność słuchacza i dobre imię Kolegium.

5.      Szanowania mienia Kolegium.

6.      Aktywnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych

7.      Przestrzegania ustalonych przez prowadzącego zajęcia zasad obecności i aktywności na zajęciach dydaktycznych obowiązujących w planie kształcenia.

8.      Uzgadniania z prowadzącym zajęcia trybu i zakresu wyrównania zaległości powstałych w wyniku absencji.

9.      Zaliczania zajęć w ustalonych terminach.

10.  Terminowego przedkładania w sekretariacie Kolegium i innych jednostkach organizacyjnych Kolegium indeksu, kart egzaminacyjnych, świadectw zdrowia i innych wymaganych dokumentów.

11.  Niezwłocznego zawiadamiania Dyrektora właściwego do systemu kształcenia
 i sekretariatu o zmianie nazwiska i adresu zamieszkania oraz stanu cywilnego.

12.  Terminowego wnoszenia opłat wynikających z decyzji władz Kolegium.

 Za naruszenie zakresu obowiązków słuchacz ponosi konsekwencje dyscyplinarne określone w § 20 i § 23.

 

 

Zaliczenia i egzaminy

 

§ 16

 

1.      Okresem zaliczeniowym jest semestr dla słuchaczy systemu dziennego, rok dla słuchaczy systemu zaocznego

2.      Okresy zaliczeniowe zatwierdza Rada Programowa Kolegium na wniosek Dyrektora Kolegium.

3.      Warunkiem zaliczenia semestru lub roku szkolnego jest uzyskanie zaliczeń wszystkich obowiązujących przedmiotów, praktyk oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie kształcenia danej specjalności w terminach zgodnych z organizacją roku szkolnego.

4.      Zaliczenie zajęć dydaktycznych z semestru jest wynikiem aktywnego udziału słuchacza
w zajęciach i uzyskania pozytywnych ocen z różnych form sprawdzianów wiadomości
i umiejętności ustalonych przez prowadzących zajęcia.

5.      Zaliczenie semestru powinno nastąpić w terminie wynikającym z organizacji roku szkolnego.

6.      Zaliczenia semestru dokonuje Dyrektor właściwy do systemu kształcenia na podstawie zapisów w indeksie i karcie zaliczeniowej.

7.      Przedmioty opcyjne słuchacz wybiera w liczbie określonej planem kształcenia w ramach przedstawionej oferty i w wyznaczonym terminie. W przypadku niedotrzymania terminu słuchacz wpisany zostaje przez kierownika specjalności do grupy przedmiotowej, w której są jeszcze wolne miejsca. Przedmioty wybrane przez słuchacza stają się dla niego obligatoryjnymi.

 

§ 17

 

1.      Zaliczenie przedmiotu obejmuje:

- zaliczenie zajęć z tego przedmiotu przewidzianych w planie kształcenia,

- złożenie egzaminu zgodnie z planem kształcenia.

2.      Zaliczenia dokonuje prowadzący zajęcia. Jeżeli zajęcia z jednego przedmiotu prowadzone są przez dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, zaliczenia dokonuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Kolegium na wniosek kierownika specjalności.

3.      Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu, którego program obejmuje wykład, a   przedmiot ten nie kończy się egzaminem, następuje na zasadach ustalonych przez prowadzącego wykład.

4.      Słuchacz może zaliczać zajęcia w terminie wcześniejszym po uzgodnieniu tego z prowadzącym nauczycielem.

5.      W przypadku niezaliczenia  zajęć przez prowadzącego przedmiot nauczyciela w ustalonym terminie, słuchaczowi przysługuje prawo do odwołania się w ciągu 5 dni do Dyrektora właściwego do systemu kształcenia, który może zarządzić zaliczenie komisyjne.

6.      Zaliczenie komisyjne odbywa się na tych samych zasadach co egzamin komisyjny z uwzględnieniem zapisu w § 20 ust. 6.

7.      Przy zaliczeniach z oceną stosuje się skalę ocen wymienioną w § 19 ust.1.

8.      Wątpliwości w sprawie zaliczenia zajęć rozstrzyga Dyrektor Kolegium.

9.      Przedmiot niekończący się egzaminem w semestrze zalicza się na ocenę, chyba że plan kształcenia specjalności stanowi inaczej.

10.  W szczególnych przypadkach wpisu zaliczenia może dokonać Dyrektor Kolegium po stwierdzeniu spełnienia przez słuchacza odpowiednich warunków.

11.  Usprawiedliwienia krótkotrwałej nieobecności słuchacza na zajęciach dydaktycznych z powodów zdrowotnych dokonuje nauczyciel Kolegium prowadzący zajęcia na podstawie:

      - zaświadczenia lekarskiego,

      - zaświadczenia wystawionego przez  kierownika specjalności

12.  Słuchacz zobowiązany jest wypełnić własny indeks wg wzoru sporządzonego przez sekretariat.

13.  Pozostałe wpisy i adnotacje w indeksie mogą być dokonywane tylko przez osoby do tego upoważnione.

 

 

§ 18

 

1.      Egzamin jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności zdobytych przez słuchacza z przedmiotu objętego planem kształcenia.

2.      Wymagania dotyczące egzaminu nauczyciel wykładający przedmiot przedstawia słuchaczom na początku semestru lub roku.

3.      Egzaminy przeprowadzają nauczyciele Kolegium prowadzący odpowiednie przedmioty.

4.      W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Kolegium, w porozumieniu z kierownikiem specjalności, może upoważnić do przeprowadzenia egzaminu nauczyciela, który wykłada ten sam lub pokrewny przedmiot.

5.      Egzaminy z przedmiotów, dla których plan kształcenia przewiduje ćwiczenia, słuchacz może zdawać dopiero po zaliczeniu tych zajęć.

6.      Słuchacz zaliczył przedmiot, praktykę lub zdał egzamin, jeżeli otrzymał ocenę co najmniej dostateczną.

7.      Do egzaminu słuchacz przystępuje  z indeksem po otrzymaniu z sekretariatu karty egzaminacyjnej.

8.      Słuchacz uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być na wniosek nauczyciela kierującego tymi pracami zwolniony z udziału w niektórych zajęciach oraz egzaminu z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca. Zwolnienie takie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej.

9.      Udział słuchacza w obozie naukowym może być podstawą do zaliczenia w części lub w całości praktyki, jeżeli program odpowiada wymogom określonym w programie kształcenia dla danej praktyki. Decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor Kolegium w porozumieniu z kierownikiem praktyk pedagogicznych.

10.  Nieusprawiedliwione niezgłoszenie się w terminie na egzamin jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. O usprawiedliwieniu nieobecności na  egzaminie decyduje Dyrektor właściwy do systemu kształcenia po zapoznaniu z usprawiedliwieniem i zasięgnięciu opinii egzaminatora i w terminie do trzech dni wyznaczają nowy termin egzaminu.

11.  W przypadku dłuższej choroby lub innych wypadków losowych Dyrektor właściwy do systemu kształcenia - w porozumieniu z egzaminatorem - może wyznaczyć słuchaczowi termin poza sesją egzaminacyjną.

12.  Harmonogram egzaminów dla roku opracowuje opiekun roku, dla specjalności opracowuje kierownik specjalności a zatwierdza Dyrektor Kolegium. W harmonogramie należy przewidzieć terminy egzaminów poprawkowych.   

13.  W ciągu jednego dnia słuchacz nie powinien zdawać więcej niż jednego egzaminu.

 

 

§ 19

 

1.      Przy egzaminie stosuje się następujące oceny:

CELUJĄCY (6,0)

BARDZO DOBRY PLUS (5,5)

BARDZO DODRY (5,0)

DOBRY PLUS (4,5)

DOBRY (4,0)

PLUS DOSTATECZNY (3,5)

DOSTATECZNY (3,0)

NIEDOSTATECZNY (2,0)

2.      Oceny ze wszystkich egzaminów wpisywane są do indeksu, karty zaliczeniowej i protokołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu.

 

§ 20

 

1.      Słuchacz ma obowiązek uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w planie semestru do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

2.      W przypadku uzyskania w pierwszym terminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.

3.      Na wniosek złożony przez słuchacza w ciągu 5 dni od daty egzaminu poprawkowego, Dyrektor właściwy do systemu kształcenia po analizie przebiegu kształcenia i zasięgnięciu opinii egzaminatora może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty złożenia wniosku.

4.      W przypadku kwestionowania obiektywności  i formy egzaminu słuchacz ma prawo do egzaminu komisyjnego.

5.      Egzamin komisyjny ma formę ustną.

6.      W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą

-         Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego lub kierownik specjalności, odpowiedzialny za dokumentację przebiegu egzaminu - jako przewodniczący.

-         Egzaminator

-         Specjalista z danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego

7.      Komisji egzaminacyjnej nie może przewodniczyć osoba uprzednio egzaminująca słuchacza.

8.      Na wniosek słuchacza Dyrektor Kolegium może wyrazić zgodę na uczestniczenie w egzaminie komisyjnym opiekuna roku, wskazanego przez słuchacza specjalisty z tego przedmiotu oraz przedstawiciela samorządu słuchaczy. (bez prawa głosu stanowiącego).

9.      W przypadku niedostatecznego wyniku egzaminu komisyjnego Dyrektor Kolegium podejmuje decyzję o niezaliczeniu słuchaczowi semestru studiów (roku) i:

- zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku z wyjątkiem I-go roku kształcenia,

- skreśleniu z listy słuchaczy.

 

 

Praktyki

 

§ 21

 

1.      Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu dydaktycznego określonego planami kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

2.      Programy i kryteria zaliczenia praktyk podawane są do wiadomości słuchaczowi przed rozpoczęciem praktyki w formie regulaminu.

3.      Zaliczenia praktyki śródrocznej dokonuje opiekun z ramienia Kolegium stosownym wpisem do indeksu.

4.      Zaliczenia praktyki ciągłej dokonuje kierownik praktyk na wniosek nauczyciela Kolegium prowadzącego przedmiot, z którego odbywana jest praktyka, lub nauczyciela opiekuna praktyk śródrocznych, których kontynuacją jest praktyka ciągła.

5.      Przy ocenie praktyki bierze się pod uwagę wymagania właściwego regulaminu.

6.      Słuchacz, który nie zaliczył praktyki w obowiązującym terminie, może za zgodą kierownika praktyk i kierownika specjalności odbywać ją w innym terminie niekolidującym z zajęciami wynikającymi z bieżącego toku kształcenia.

7.      Podstawą do zaliczenia słuchaczowi w części lub całości praktyki może być jego udział w obozie naukowym, którego program odpowiada wymogą programu danej praktyki. Decyzję o zaliczeniu podejmuje Dyrektor właściwy do systemu kształcenia na wniosek kierownika praktyk.

8.      W przypadku, o którym mowa w ust. 7, słuchaczowi nie przysługują żadne świadczenia z tego tytułu.

9.      Słuchacz, który z przyczyn uzasadnionych nie może uczestniczyć w praktyce w wyznaczonym terminie, może ubiegać się o zezwolenie dyrektora właściwego do systemu kształcenia na odbycie jej w innym terminie.

 

 

 

 

 

Wpis warunkowy i powtarzanie roku

 

§ 22

 

1.      W stosunku do słuchacza, który nie zaliczył:

a)      pierwszego semestru lub pierwszego roku kształcenia Dyrektor Kolegium podejmuję decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy,

b)      semestru lub roku studiów na dalszych latach Dyrektor Kolegium może wyrazić zgodę na:

- powtarzanie semestru lub roku kształcenia,

- wpis warunkowy na semestr lub rok następny lub zdecydować o skreśleniu z listy słuchaczy.

2.   O wpis warunkowy na semestr lub rok może ubiegać się słuchacz, który nie uzyskał zaliczenia z co najwyżej trzech przedmiotów.

2a. Warunkiem otrzymania wpisu warunkowego na studiach w systemie zaocznym jest uiszczenie odpłatności za semestr, na który słuchacz otrzymał wpis warunkowy.

3.   Słuchacz, który uzyskał wpis warunkowy, jest zobowiązany do uzupełnienia zaliczenia w terminie wyznaczonym przez dyrektora właściwego do systemu kształcenia i jednocześnie uczestniczenia w zajęciach na normalnych zasadach

4.   W stosunku do słuchacza, który nie dotrzyma ustalonego terminu, o którym mowa w ust.3, Dyrektor Kolegium podejmuje decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy lub o powtarzaniu semestru lub roku z wyjątkiem roku pierwszego.

 

§ 23

 

1.      Dyrektor właściwy do systemu kształcenia w porozumieniu z kierownikami specjalności określa sposób wyrównania przez słuchacza powtarzającego semestr różnic wynikających ze zmian w planie i programach kształcenia.

2.      Dyrektor właściwy do systemu kształcenia może zezwolić słuchaczowi powtarzającemu rok lub semestr, na udział w zajęciach, a także na uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów z wybranych przedmiotów na wyższym roku kształcenia, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkami słuchacza.

3.      Słuchacz powtarzający rok zwolniony jest z obowiązku uczęszczania na zajęcia, uzyskiwania zaliczeń oraz zdawania egzaminów z tych przedmiotów, które miał zaliczone.

4.      Na wniosek kierownika specjalności Dyrektor właściwy do systemu kształcenia może zobowiązać słuchacza powtarzającego semestr  lub rok kształcenia do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu który miał zaliczony. Na karcie egzaminacyjnej słuchacz wpisuje tylko te przedmioty, z których obowiązany jest uzyskać zaliczenia.

5.      Słuchacz może uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku nie więcej niż raz w okresie kształcenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy przyczyną powtórnego nie zaliczenia była długotrwała choroba lub inna ważna przyczyna odpowiednio uzasadniona.

6.      W czasie powtarzania roku słuchacz jest zobowiązany do złożenia opłaty za powtarzane zajęcia. Nie dotyczy to powtarzania roku z przyczyn losowych.

 

 

 

 

 

 

Skreślenie z listy słuchaczy

 

§ 24

 

Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w sytuacji, o której mowa: w § 20 ust.9, § 22 ust. 1 i. 4,§ 27 ust.4, § 28 ust.9, § 31 ust.3 oraz w przypadku:

a)      prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej,

b)      rezygnacji z kształcenia,

c)      powtórnego niezaliczenia semestru,

d)      niepodjęcia kształcenia w terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru,

e)      skreślony

f)        niedokonania obowiązujących opłat w wyznaczonym terminie,

g)      stanu zdrowia słuchacza uniemożliwiającego kontynuowanie kształcenia,

h)      w innych uzasadnionych przypadkach.

 

 

Wznowienie kształcenia

 

§ 25

 

1.      Ponowne przyjęcie osoby skreślonej z listy słuchaczy I roku kształcenia następuje według zasad rekrutacji na dany rok szkolny.

2.      Słuchacz, który przerwał kształcenie lub został skreślony z listy słuchaczy na wyższym roku kształcenia ma prawo ubiegać się o wznowienie za zgodą Dyrektora Kolegium tylko jeden raz:

- nie wcześniej niż po rocznej przerwie,

- po okresie przerwy nie dłuższej niż 7 lat,

- pod warunkiem wyrównania różnic w planie i programie kształcenia; termin wyrównania określa kierownik specjalności.

3.      Jeżeli różnice programowe, spowodowane zmianą planów są znaczne, Dyrektor właściwy do systemu kształcenia wydaje zgodę na wznowienie kształcenia w semestrze lub roku szkolnym niższym niż wynika to z zapisu w indeksie o zaliczonym semestrze lub roku kształcenia przed skreśleniem.

4.      Słuchacz wydalony dyscyplinarnie traci prawo do wznowienia studiów.

 

 

Urlopy

 

§ 26

 

1.      Słuchacz może otrzymać urlop:

a)      krótkoterminowy (nie dłużej niż 4-tygodniowy);

b)      długoterminowy (nie dłużej niż dwa semestry z wyjątkiem przypadku podanego
w pkt. 2 pod lit.c);

2.      Słuchaczowi I roku może być udzielony urlop jedynie w przypadku ważnych okoliczności losowych.

3.        Słuchacz może otrzymać urlop długoterminowy w przypadku:

a)      długotrwałej choroby potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem służby zdrowia,

b)      ważnych okoliczności losowych,

c)      skierowania na studia zagraniczne, w czasie trwania kształcenia,

d)      urodzenia dziecka lub opieki nad nim.

4.      Słuchacz który zaliczył I rok kształcenia ma prawo jeden raz w czasie kształcenia do uzyskania urlopu długoterminowego bez podania przyczyny. Urlop tego typu może otrzymać słuchacz tylko na początku semestru i po zaliczeniu semestru poprzedniego.

5.      Wniosek o urlop z opinią kierownika specjalności słuchacz składa u Dyrektora właściwego do systemu kształcenia.

6.      Kierownik specjalności w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia i zainteresowanym słuchaczem określa termin i tryb odrobienia zaległości spowodowanych urlopem krótkoterminowym.

7.      Słuchacz powinien ubiegać się o udzielenie mu urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia. Urlop nie może być przyznawany wstecz.

8.      Udzielenie urlopu długoterminowego potwierdza się wpisem do indeksu, co automatycznie przedłuża termin planowanego ukończenia kształcenia.

9.      W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Dyrektorem Kolegium, słuchacz może zrezygnować z udzielonego urlopu,  o ile istnieje możliwość uzupełnienia zaległości.

10.  W okresie urlopu słuchacz zachowuje uprawnienia słuchacza, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej określonego odrębnymi przepisami.

11.  W trakcie urlopu słuchacz może, za zgodą Dyrektora właściwego do systemu kształcenia, brać udział w niektórych zajęciach oraz przystępować do zaliczeń i egzaminów. W przypadku systemu zaocznego jest to dopuszczalne po wniesieniu stosownej opłaty.

 

 

Nagrody i kary

 

§ 27

1.      Słuchaczom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce mogą być przyznane:

a) stypendia naukowe w miarę posiadanych środków

b) nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe itp.zgodnie z regulaminem obowiązującym dla tych nagród;

c) nagrody Dyrektora Kolegium (rzeczowe, pieniężne lub listy wyróżniające)

2.      Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień ustala Rada Programowa Kolegium na wniosek Dyrektora Kolegium.

3.      Za postępowanie uchybiające godności słuchacza oraz za naruszanie przepisów prawa obowiązujących w Kolegium słuchacz ponosi odpowiedzialność przed Komisją Dyscyplinarną..

4.      Za naruszenie przepisów regulaminu słuchaczowi mogą być wymierzone następujące kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana z wpisaniem do akt, zawieszenie w korzystaniu z określonych praw na okres jednego roku.

5.      Decyzję o ukaraniu słuchacza podejmuje Komisja Dyscyplinarna powołana przez Radę Programową Kolegium w porozumieniu z Samorządem Słuchaczy.

6.      Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej do Rady Programowej Kolegium. Decyzja Rady Programowej jest ostateczna.

7.      Postępowanie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej słuchaczy normują przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1997 r.

 

 

 

 

 

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

 

§ 28

 

1.      Pracę dyplomową słuchacz wykonuje pod kierunkiem nauczyciela z tytułem co najmniej doktora, zwanego dalej promotorem.

2.      Słuchacz ma obowiązek złożyć pracę dyplomową nie później niż do końca ostatniego semestru kształcenia, ale na dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym.

3.      Promotor, oraz recenzent dokonuje ceny pracy dyplomowej. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta Dyrektor Kolegium decyduje o dopuszczeniu do egzaminu.

4.       Problematyka pracy dyplomowej powinna być ustalona nie później niż dwa miesiące po rozpoczęciu seminarium dyplomowego.

5.      W związku z dłuższą nieobecnością promotora Dyrektor Kolegium wyznacza na wniosek kierownika specjalności nowego promotora.

6.      Tematykę prac dyplomowych, która powinna pozostawać w ścisłym związku ze specjalnością studiów - zatwierdzają opiekunowie naukowi specjalności.

7.      Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie:

a)      absolutorium,

b)      oceny co najmniej dostatecznej z pracy dyplomowej.

8.      Dyrektor Kolegium może na wniosek słuchacza zaopiniowany przez Promotora przesunąć terminy złożenia pracy dyplomowej z powodu:

- długotrwałej choroby słuchacza potwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej,

- niemożności wykonania pracy z przyczyn niezależnych od słuchacza.

9.      Słuchacz, który nie złożył w określonym terminie pracy dyplomowej, otrzymuje  zaświadczenie o zaliczeniu 6 semestrów wraz z decyzją o skreśleniu z listy słuchaczy.

10.  Osoba wymieniona w ust. 9 skreślona z listy słuchaczy może - za zgodą Dyrektora  terminie jednego roku przedłożyć nową pracę dyplomową wykonaną pod kierunkiem wyznaczonego promotora.

 

§ 29

 

1.      Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powołaną przez Radę Programową Kolegium. W skład komisji wchodzi przewodniczący wyznaczony przez Dyrektora Kolegium, promotor, recenzent, opiekun naukowy specjalności.

2.      Egzamin dyplomowy winien odbyć się w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od daty uzyskania absolutorium (wyłączając z tego okres wakacji).

 

§ 30

 

1.      Egzamin dyplomowy ma charakter egzaminu ustnego.

2.      Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 19 ust.1.

 

§ 31

 

1.      W przypadku oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie Dyrektor Kolegium wyznacza drugi termin jako ostateczny.

2.      Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się po upływie jednego miesiąca i najpóźniej do trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

3.      W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium i decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy.

4.      Osoba wymieniona w ust.3 może skorzystać z prawa o którym mowa w § 28 ust.10 i ust.11

.

§ 32

 

1.      Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia Kolegium jest złożenie egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

2.      Na ocenę zamieszczoną w dyplomie składają się:

a)      Średnia arytmetyczna ocen egzaminów i zaliczeń z całego okresu kształcenia z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, stanowiąca 50% oceny,

b)      Ocena pracy dyplomowej stanowiąca 25% oceny,

c)      Ocena egzaminu dyplomowego stanowiąca 25% oceny.

3.       W dyplomie wpisuje się wynik  wyrównany do pełnej oceny według zasady:

- od 3,00 do 3,69 - dostateczny (3)

- od 3,70 do 4,49 - dobry (4)

- od 4,50 do 5,49 - bardzo dobry (5)

- od 5,50  - celujący (6)

4.      Zasada wpisu oceny dotyczy tylko dyplomu, natomiast w innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik kształcenia, obliczany według wskazań zawartych w ust. 2.

5.      Komisja egzaminacyjna może wnioskować o podwyższenie oceny w dyplomie o jeden stopień w przypadku gdy słuchacz:

-         Ukończył studia w terminie określonym planem kształcenia,

-         Uzyskał z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen nie niższą niż 4,5,

-         Uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre i wyższe,

-         Nie naruszył zasad zawartych w ślubowaniu.

6.      Wniosek Komisji o podwyższenie oceny w dyplomie winien być zapisany w protokole egzaminu dyplomowego i zatwierdzony przez Dyrektora Kolegium.

 

 

§ 33

 

1.      Dokumentem potwierdzającym ukończenie kształcenia w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku- Białej jest dyplom.

2.      Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

3.      Dyplom z wyróżnieniem przyznaje Rada Programowa Kolegium na wniosek komisji egzaminu dyplomowego.

4.      Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:

- ukończyli kształcenia w terminie określonym planem kształcenia,

- uzyskali z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów niekończących się egzaminem średnią ocen nie niższą niż 4,5

- uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre i wyższe,

- nie naruszyli zasad zawartych w ślubowaniu.

 

 

 

 

 

Odpłatność

 

§ 34

 

1.      Opłaty za zajęcia dydaktyczne mogą być pobierane za:

a)      Kształcenie w systemie zaocznym,

b)      powtarzanie semestru lub roku,

2.      Kwota odpłatności za zajęcia jest ustalona przez Dyrektora Kolegium i podana do wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego. Kwota odpłatności za zajęcia I roku systemu zaocznego ogłaszana jest co najmniej miesiąc przed upływem terminu składania dokumentów przez kandydatów na te studia.

3.      Termin wniesienia odpłatności reguluje Zarządzenie Dyrektora Kolegium.

3a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Kolegium,  może podjąć decyzję
o:

a)zwolnieniu słuchacza, na jego wniosek zaopiniowany przez samorząd słuchaczy,  w całości lub w części z opłat, o których mowa w pkt 1.

b) odroczeniu bądź rozłożeniu odpłatności na raty po zaopiniowaniu wniosku przez opiekuna roku.

4.      W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty określonej w pkt 1 naliczane będą odsetki w wysokości określonej w ustawie o rachunkowości.

 

 

Przepisy końcowe

 

§ 35

 

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2.      Odwołania od decyzji podjętych na podstawie Regulaminu Kształcenia mogą być kierowane do organu wyższego szczebla w terminie do 7 dni od otrzymania decyzji. Ostateczną instancją odwoławczą jest Dyrektor Kolegium.

3.      Odwołanie składa się w formie pisemnej.

4.      Organ odwoławczy podejmuje decyzje do 14 dni.

5.      W sprawach dotyczących porządku i trybu odbywania nauki nieobjętych przepisami Regulaminu Kształcenia decyduje Dyrektor Kolegium.

Zmieniony ( Wednesday, 23 June 2010 )
 

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.