Top Module Empty
Technologia informacyjna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
I / 9
PRZEDMIOT    Technologia informacyjna.
SPECJALNOŚĆ    Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne
WYMIAR ZAJĘĆ    30h
ROK     I

CELE KSZTAŁCENIA
Celami kształcenia jest
-    przygotowanie korzystania z technologii informacyjnych społeczeństwa informacyjnego we własnym warsztacie pracy i we własnej edukacji całożyciowej,
-    przygotowanie do posługiwania się narzędziami TI w warsztacie pracy i rozwoju własnym.
W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien
-    posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomagania interkomunikacji związanymi z sieciową informacją i w zakresie ich wykorzystania w pracy zawodowej oraz rozwoju własnym,
-    mieć świadomość specyfiki specyfiki tworzenia się i utrzymywania relacji w grupie wirtualnej
-    potrafić dobierać narzędzia i metody stosownie potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego.
MATERIAŁ NAUCZANIA
•    Pojęcia podstawowe e-kształcenia. Miejsce e- kształcenia w rozwoju osobistym i edukacji całożyciowej.
•    Narzędzia wspomagające e- kształcenie. LMS, CMS, LCMS.
•    Internet jako źródło informacji. Internetowe narzędzia komunikacji. Komunikowanie się w sieci.
•    Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia i narzędzia.
•    Działanie otwartej platformy e-learningowej opartej na WWW.
•    Podstawowe komponenty platformy zdalnego nauczania.
•    Publikacje elektroniczne. Tworzenie, przetwarzanie i publikowanie dokumentów.
•    Multimedia online. Tworzenie i przetwarzanie multimediów. Specyfika multimediów online.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, z intensywnym wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania. Ze względu na swoją specyfikę może a nawet powinien być w części realizowany zdalnie, w grupach wirtualnych. Jak największa część komunikacji powinna być realizowana za pomocą mechanizmów platformy zdalnego nauczania (i innych narzędzi komunikacji cyfrowej).
Przedmiot powinien być realizowany metodą długoterminowego projektu.
WARUKI ZAICZENIA

Zaliczenie z oceną po I roku.
Założone osiągnięcia studenta:
-    zna zasady pracy metodą WebQuestu i projektu grupowego,
-    potrafi stosować proste narzędzia z zakresu TI służące do komunikacji i publikacji stosownie potrzeb i kontekstu pedagogicznego i technologicznego, także z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
-    zna zasady prawne i etyczne związane z elektroniczną komunikacją oraz stosowaniem narzędzi powszechnego użytku z zakresu TI,
-    potrafi posługiwać się platformą zdalnego nauczania w zakresie jej najważniejszych funkcji

LITERATURA
PODSTAWOWA:
Hojnacki L.: Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem. Miejsce platformy zdalnego nauczania w stacjonarnym kształceniu nauczycieli  [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli, red: B. Kędzierska, J Migdałek,  RABID, Kraków 2004
Siemieniecki B., 2002, Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej. WAM, Toruń.
UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf
Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005
Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)
-    Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we
-    E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/
-    Gazeta IT  http://www.gazeta-it.pl/
Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)
DODATKOWA:
Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. WFPT, Kraków 1999. Dostępny: http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/si.pdf  
Gołębniak B. D. (red.): Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002
Gram, T.,  Mark, T., McGreal R., A survey of new media development and delivery software for internet-based learning. Raport dla Industry Canada, Science Promotion and Academic Affairs Branch, 1999
Jones B., Valdez G. i inni: Plugging In. Choosing and using educational technology. NCREL, Washington, USA 1995
Le Blanc D.: Instructional design for distributed collaborative learning environments based on sociocultural constructivist theories. Simon Fraser University 2003. Dostępny:
http://www.globalschoolnet.org
Prensky M.: Digital Natives, Digital Immigrants. [w:] On the Horizon, NCB Uiversity Press, Vol. 9, No 5 2001
Rieber L., Effects of animated visuals on incidental learning and motivation.  
[w:] Convention of AECT
INNE ŹRÓDŁA ONLINE:
Platforma Moodle         http://moodle.org
WebQuest             http://www.webquest.org
Taksonomia WebQuest     http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html
Proces WebQuest         http://www.ozline.com/webquests/design.html
Wirtualna Edukacja, IEEE,  http://lttf.ieee.org/we
E-mentor, SGH,         http://e-mentor.edu.pl/
Gazeta IT              http://www.gazeta-it.pl/
Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)
Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.bielsko.pl)
Zmieniony ( Thursday, 13 March 2008 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.