Top Module Empty
Praktyka specjalnościowa PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
IV / 50
PRZEDMIOT
Praktyka specjalnościowa
SPECJALNOŚĆ
Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne
WYMIAR ZAJĘĆ
50 godz.
ROK
III rok

CELE KSZTAŁCENIA

W trakcie praktyk studenci doskonalą:
Kompetencje merytoryczne, dotyczące zagadnień kształcenia zintegrowanego.
Kompetencje dydaktyczno – metodyczne, dotyczące warsztatu nauczyciela i ucznia, a więc metod i technik nauczania i uczenia się, zwłaszcza aktywizujących, projektowych i pracy grupowej.
Kompetencje wychowawcze,dotyczące różnych sposobów oddziaływania na uczniów: umiejętności komunikacyjne, nawiązywania kontaktów, rozwiązywania problemów danego wieku rozwojowego itp.


MATERIAŁ NAUCZANIA
1.Kompetencje merytoryczne ( rzeczowe ):
ustrukturalizowanie treści przedmiotowych,
ukazanie związków między treściami zarówno w ramach przedmiotu, jak i między przedmiotami,
zdobywanie informacji z różnych źródeł,
aktualizowanie, selekcjonowanie i hierarchizowanie wiedzy.
2.Kompetencje psychologiczno – pedagogiczne:
umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej dla:
poznawania uczniów,
organizowania procesu kształcenia i wychowania,
kontrolowania i oceniania.
3.Kompetencje diagnostyczne
związane z poznawaniem uczniów i ich środowiska:
rozpoznawanie cech rozwojowych ucznia,
rozpoznanie cech indywidualnych:
 - inteligencja
 - zainteresowania
 - styl poznawczy
 - poziom aspiracji
 - motywy uczenia się
poznanie środowiska społeczno-wychowawczego ( rodzina, grupy rówieśnicze ),
znajomość i stosowanie technik diagnostycznych:
 - obserwacja
 - wywiad
 - ankietowanie
 - analiza dokumentów.

4.Kompetencje w dziedzinie planowania i projektowania:
tworzenie programów,
planowanie wynikowe, projektowanie działań i zajęć,
organizowanie pracy,
motywowanie do działalności,
kontrolowanie rezultatów.
5.Kompetencje dydaktyczno – metodyczne:
znajomość celów i umiejętność ich formułowania,
znajomość zasad i umiejętność ich stosowania
 w procesie kształcenia,
uruchamianie różnego rodzaju aktywności,
stwarzanie warunków do samodzielnego uczenia się uczniów,
trafny dobór metod, form i środków dydaktycznych.
6.Kompetencje komunikacyjne:
Umiejętność porozumiewania się, nawiązanie kontaktu z:
 uczniami, rodzicami, z innymi nauczycielami i osobami w szkole/placówce.
7.Kompetencje medialne i techniczne:
nauczyciel ma pełne rozeznanie w zasobach medialnych związanych z nauczanym przedmiotem,
potrafi dokonać oceny merytorycznej oraz pedagogicznej istniejących zasobów medialnych,
znając właściwości poszczególnych mediów, potrafi wyznaczyć im odpowiednie zadania w procesie edukacji,
posiada podstawowe umiejętności obsługi urządzeń medialnych,
zna i stosuje podstawowe zasady pracy z mediami zgodnie z potrzebami rozwojowymi uczniów,
ma przygotowanie i motywację do ustawicznego doskonalenia swojego warsztatu pracy i warsztatu pracy swoich uczniów,
wykorzystuje technologie informatyczne w pracy
 z uczniami, do komunikowania się z rodzicami
 i we własnym doskonaleniu zawodowym.
8.Kompetencje związane z kontrolą i ocenianiem osiągnięć uczniów oraz jakościowym pomiarem pracy szkoły:
trafny dobór technik i narzędzi do rzetelnego mierzenia jakości pracy szkoły i sprawdzania osiągnięć uczniów,
umiejętność konstruowania narzędzi służących pomiarowi jakości i sprawdzaniu osiągnięć uczniów,
umiejętność stosowania narzędzi i interpretacji uzyskanych wyników,
właściwe wykorzystanie wyników w dalszej pracy z uczniami,
precyzowanie trafnych wymagań edukacyjnych i jasnych kryteriów oceniania.
umiejętność przekazywania informacji o efektach kształcenia uczniom i ich rodzicom.
9.Kompetencje dotyczące projektowania i oceny programów oraz podręczników:
wybieranie, modyfikowanie, konstruowanie programów zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami MEN i specyfiką środowiska oraz potrzebami uczniów,
wybór podręczników oparty na znajomości funkcji podręcznika i płaszczyzn oceny podręcznika.


10.Kompetencje autoedukacyjne
 związane z rozwojem zawodowym nauczyciela:
umiejętność planowania własnego rozwoju zawodowego
z uwzględnieniem kierunków rozwoju szkoły/placówki,
wdrażanie zadań we współpracy z innymi,
umiejętność ewaluacji rozwoju,
umiejętność opisywania, analizowania i dokumentowania własnej pracy.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
 
W trakcie:
obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyk,
projektowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w kl. I – III,
rozmów z nauczycielem – opiekunem praktyk,
analizy dokumentacji pracy szkoły i nauczyciela.WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie z oceną po 5 semestrze
przeprowadzenie 50 godz. zajęć zintegrowanych w kl. I, II, III
pozytywna ocena praktyki wystawiona przez nauczyciela – opiekuna
przedstawienie kierownikowi praktyk dokumentacji z odbytej praktyki.LITERATURA

Materiały źródłowe:
dokumentacja pracy szkoły
dokumentacja pracy nauczyciela

Zmieniony ( Tuesday, 11 March 2008 )
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.