Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dokumenty... arrow Statut Kolegium
Statut Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Jolanta Brzezowska   
Thursday, 02 March 2006

Załacznik nr 1

do Uchwały nr 1/VI/2011

Rady Programowej Kolegium

Nauczycielskiego w Bielsku-Białej

z dnia 18 listopada 2011 r.

S T A T U T

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ

Tekst jednolity

(stan prawny na 18.11.2011 r.)

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997r.

w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 1997r. Nr 104, poz.664 z pózn.zm.)

Rozdział I

NAZWA KOLEGIUM I JEGO CELE

§ 1

1. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej zwane dalej „kolegium” jest publicznym

zakładem kształcenia nauczycieli z siedziba w Bielsku-Białej, przy ul. Krakowskiej 30.

2. Kolegium kształci nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, placówek oswiatowowychowawczych.

3. Celem kolegium jest kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry nauczycielskiej

w specjalnosciach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, ze szczególna dbałoscia

o zwiekszanie szans absolwentów na rynku pracy.

4. Celem kolegium jest w szczególnosci:

a) kształcenie i przygotowywanie słuchaczy do zawodu nauczyciela i wychowawcy

oraz doskonalenie nauczycieli według zasad okreslonych w odrebnych przepisach;

b) rozwijanie u słuchaczy postaw poszukujacych, krytycznych, otwartych;

wychowywanie ich w duchu tolerancji, poszanowania prawdy, szacunku dla racji

i praw innych ludzi oraz patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialnosci za losy

społeczenstwa i panstwa,

c) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i dbanie o rozwój fizyczny

słuchaczy,

d) stworzenie słuchaczom optymalnych warunków nauki i rozwoju własnej

osobowosci,

e) rozwijanie u słuchaczy motywacji do pracy nauczycielskiej oraz zainteresowan

procesami uczenia sie i wychowania.

5. Kolegium organizuje współprace z placówkami posiadajacymi podobne cele oraz ze

szkołami, placówkami opiekunczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi, w których

odbywaja sie praktyki słuchaczy.

6. Kolegium dba o pogłebianie i poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej

pracujacych w nim nauczycieli. W tym celu utrzymuje scisłe zwiazki ze szkołami oraz

wyszymi uczelniami sprawujacymi opieke naukowo-dydaktyczna.

ORGAN PROWADZACY KOLEGIUM

§ 2

1. Organem prowadzacym kolegium jest Samorzad Województwa Slaskiego.

2. Organ prowadzacy kolegium:

a) zapewnia jego utrzymanie oraz kadrowe, organizacyjne i finansowe warunki do

pełnej realizacji planów i programów nauczania, w tym równie odbywania praktyk

pedagogicznych (zawodowych) oraz innych zadan statutowych,

b) sprawuje nadzór nad działalnoscia kolegium w zakresie spraw finansowych

i administracyjnych

3. Organem sprawujacym nadzór pedagogiczny nad kolegium jest minister własciwy do

spraw oswiaty i wychowania.

4. Opieke naukowo-dydaktyczna nad kolegium sprawuje:

a. Uniwersytet Slaski w Katowicach na podstawie porozumienia nr 113/EN/2007

zawartego w dniu 8 pazdziernika 2007 r. pomiedzy Województwem Slaskim

a Uniwersytetem Slaskim w Katowicach wraz z Aneksem nr 1/2009 z dnia 14

wrzesnia 2009,

b. Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie na podstawie porozumienia

nr 95/EN/2007 zawartego w dniu 19 lipca 2007 r. pomiedzy Województwem Slaskim

a Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie wraz z Aneksem nr 1 /2009 z dnia 5

maja 2009 oraz Aneksem nr 2/2009 z 14 wrzesnia 2009

Rozdział III

SPECJALNOSCI I SYSTEMY KSZTAŁCENIA

§ 3

1. Nauka w kolegium trwa 3 lata i jest prowadzona w systemie dziennym i zaocznym.

Podstawowym systemem kształcenia jest system dzienny.

2. W systemie dziennym kształcenie odbywa sie na nastepujacych specjalnosciach:

a. jezyk polski z informacja naukowa i bibliotekoznawstwem,

b. pedagogika opiekunczo-resocjalizacyjna,

c. matematyka z informatyka,

d. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

3. W systemie zaocznym kształcenie odbywa sie na nastepujacych specjalnosciach:

a. pedagogika opiekunczo-resocjalizacyjna,

b. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna.

Rozdział IV

ORGANY KOLEGIUM I ICH KOMPETENCJE

§ 4

1. Organami kolegium sa:

a) dyrektor kolegium,

b) rada programowa,

c) samorzad słuchaczy

2. Kompetencje organów kolegium okreslaja odpowiednio § 5, 6 i 7 niniejszego statutu.

Dyrektor

§ 5

1. Działalnoscia kolegium kieruje dyrektor.

2. Dyrektor kolegium w szczególnosci:

a) kieruje działalnoscia kolegium oraz reprezentuje kolegium na zewnatrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami kolegium,

c) sprawuje opieke nad słuchaczami kolegium,

d) realizuje uchwały rady programowej podjete w ramach jej kompetencji stanowiacych,

e) dysponuje srodkami okreslonymi w planie finansowym kolegium i ponosi

odpowiedzialnosc za ich prawidłowe wykorzystanie, a take organizuje

administracyjna, finansowa i gospodarcza obsługe kolegium,

f) wykonuje inne zadania wynikajace z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor kolegium jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w kolegium

nauczycieli i pracowników nie bedacych nauczycielami. Dyrektor w szczególnosci

decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników kolegium,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porzadkowych nauczycielom i innym

pracownikom kolegium,

c) wystepowania z wnioskami, po zasiegnieciu opinii rady programowej, w sprawach

odznaczen, nagród i innych wyrónien dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

kolegium.

4. Dyrektor kolegium w wykonywaniu swoich zadan współpracuje z rada programowa,

opiekunami naukowo-dydaktycznymi, samorzadem słuchaczy oraz innymi nauczycielami

pełniacymi funkcje kierownicze w kolegium.

5. Dyrektor kolegium, sprawujac nadzór pedagogiczny nad nauczycielami kolegium, moe

współdziałac z opiekunem naukowo-dydaktycznym lub z innym wyznaczonym przez

rektora przedstawicielem uczelni sprawujacej opieke naukowo-dydaktyczna nad dana

specjalnoscia.

Dyrektor moe upowanic nauczycieli zajmujacych inne stanowiska kierownicze w

kolegium do sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami kolegium oraz

okresla zakres tego nadzoru.

6. Dyrektor kolegium ustala sposób dokumentowania nadzoru pedagogicznego nad

nauczycielami.

Rada Programowa

§ 6

1. W kolegium działa rada programowa.

2. Rade programowa kolegium powołuje Zarzad Województwa Slaskiego.

3. W skład rady programowej wchodza:

a) dyrektor kolegium jako jej przewodniczacy,

b) wicedyrektorzy Kolegium i zastepca dyrektora kolegium,

c) opiekunowie naukowo-dydaktyczni,

d) kierownicy specjalnosci,

e) kierownicy praktyk pedagogicznych,

f) przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich prowadzacych zajecia

w kolegium wybierani przez ogół nauczycieli

g) inni nauczyciele akademiccy z uczelni sprawujacej opieke naukowo-dydaktyczna,

jeeli zostana wskazani przez rektora do udziału w pracach rady,

h) przedstawiciel organu prowadzacego,

i) przewodniczacy samorzadu słuchaczy wybierany przez ogół słuchaczy,

j) inne osoby powołane na wniosek dyrektora kolegium.

4. Do kompetencji rady programowej naley:

a) ustalanie ogólnych kierunków działania kolegium,

b) uchwalanie statutu,

c) uchwalanie zasad i trybu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego, w tym trybu

odwoławczego oraz sposobu i terminu ogłaszania warunków rekrutacji,

d) uchwalanie regulaminu kształcenia,

e) ustalanie kryteriów oceniania, zaliczania zajec i praktyk oraz zdawania egzaminów,

f) uchwalanie planów i programów nauczania,

g) okreslanie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,

standardów wymagan i narzedzi pomiaru,

h) zatwierdzanie planów pracy kolegium,

i) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego kolegium,

j) przyjmowanie rocznego sprawozdania dyrektora z działalnosci kolegium,

k) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagród i

innych wyrónien,

l) podejmowanie uchwał w innych sprawach okreslonych w rozporzadzeniu w sprawie

zakładów kształcenia nauczycieli lub statucie kolegium.

5. Uchwały rady programowej sa podejmowane zwykła wiekszoscia głosów w obecnosci co

najmniej połowy jej członków.

6. Rada programowa zbiera sie co najmniej dwa razy w roku na wniosek jej

przewodniczacego.

7. Rada programowa uchwala regulamin swojej działalnosci. Zebrania rady programowej sa

protokołowane.

§ 7

1. Słuchacze kolegium tworza samorzad słuchaczy, którego organy sa reprezentantami ogółu

słuchaczy.

2. Samorzad słuchaczy ma prawo do wyraania opinii we wszystkich kwestiach zwiazanych

z funkcjonowaniem kolegium.

3. Zasady wybierania i działania organów samorzadu słuchaczy okresla regulamin

samorzadu, uchwalony przez ogół słuchaczy.

4. Dyrektor kolegium uchyla niezgodne z prawem uchwały samorzadu słuchaczy.

Rozdział V

ZAKRES ZADAN OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE,

OPIEKUNÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH

PRACOWNIKÓW KOLEGIUM.

§ 8

W kolegium tworzy sie nastepujace stanowiska kierownicze:

a) wicedyrektora Kolegium powoływanego przez dyrektora Kolegium zgodnie z § 9,

b) zastepcy dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych,

c) głównego ksiegowego,

d) kierownika specjalnosci pedagogika opiekunczo-resocjalizacyjna

e) kierownika specjalnosci zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna

f) kierownika specjalnosci jezyk polski z informacja naukowa i bibliotekoznawstwem.

g) kierownika specjalnosci matematyka z informatyka,

h) kierownika praktyk,

i) kierownika biblioteki,

j) kierownika internatu.

Wicedyrektor

§ 9

1. W kolegium liczacym co najmniej 12 grup tworzy sie stanowisko wicedyrektora.

2. W kolegium liczacym co najmniej 10 grup na wydziale dziennym i 10 zaocznym tworzy

sie odpowiednio dwa stanowiska wicedyrektorów.

3. W kolegium liczacym co najmniej 15 grup na wydziale dziennym i 15 zaocznym tworzy

sie odpowiednio trzy stanowiska wicedyrektorów.

4. Do zadan wicedyrektora(-ów) kolegium naley, w szczególnosci:

a) pełnienie funkcji dyrektora kolegium w przypadku jego nieobecnosci,

b) opracowywanie dla swojej jednostki: arkusza organizacyjnego, tygodniowego

rozkładu zajec dydaktycznych, grup (lista obecnosci, obsady sal), projektu

organizacji roku szkolnego, uroczystosci szkolnych;

c) zaliczanie zgodne ze Statutem i Regulaminem Kształcenia:

· semestrów (system dzienny),

· lat (system zaoczny),

d) przygotowanie we współpracy z dyrektorem kolegium rocznego planu pracy oraz

rocznego sprawozdania dyrektora z działalnosci Kolegium,

e) pełnienie bieacego nadzoru kierowniczego nad przydzielona jednostka

organizacyjna kolegium oraz nad budynkiem szkoły,

f) współpraca z samorzadem słuchaczy,

g) koordynowanie współpracy z kierownikami specjalnosci i opiekunami lat,

h) przewodniczenie egzaminom komisyjnym,

i) rozliczanie systematycznie listy obecnosci wykładowców,

j) rozliczanie nadgodzin wykładowców,

k) wchodzi w skład zespołu kierowniczego.

4.a Do zadan zastepcy dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych naley,

w szczególnosci:

a) organizowanie pracy pracowników administracji i obsługi,

b) wykonywanie decyzji i uchwał organów Kolegium w sprawach dotyczacych

działalnosci administracyjno-gospodarczych,

c) nadzór nad gospodarka materiałowa i własciwa eksploatacja aparatów i urzadzen,

d) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem ochrony p.po i bhp.

§ 9a

Główny ksiegowy

1. Nadzór finansowo ksiegowy nad finansami Kolegium sprawuje główny ksiegowy.

2. Do zadan głównego ksiegowego naley, w szczególnosci:

a) organizowanie ksiegowosci i sprawozdawczosci finansowej zgodnie

z obowiazujacymi przepisami,

b) kierowanie praca podległych pracowników oraz ich instruowanie i szkolenie,

c) prawidłowe i terminowe sporzadzanie zewnetrznych i wewnetrznych sprawozdan

finansowych,

d) naleyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów ksiegowych i sprawozdan

finansowych,

e) kontrola bieaca polegajaca na badaniu legalnosci, rzetelnosci i prawidłowosci

dokumentów, a w szczególnosci dokumentów obrotu srodkami pienienymi

i rzeczowymi składnikami majatku,

f) opracowywanie planów finansowych i ich realizacja.

§ 10

Kierownik specjalnosci, kierownik praktyk pedagogicznych i kierownik biblioteki

1. Do zadan kierownika kadej prowadzonej w kolegium specjalnosci naley

w szczególnosci:

a) udział w pracach zespołu kierowniczego,

b) współpraca w przygotowaniu:

· tygodniowego rozkładu zajec szkolnych,

· planu praktyk studenckich,

· organizacji roku szkolnego,

· uroczystosci szkolnych.

c) przygotowywanie we współpracy z dyrektorem kolegium:

· rocznego sprawozdania dyrektora z działalnosci kolegium,

· rocznego planu pracy kolegium,

d) pełnienie bieacego nadzoru kierowniczego nad dana specjalnoscia poprzez:

· współprace z komisja rekrutacyjna,

· udział w składzie zespołu ds. praktyk studenckich,

· udział w składzie komisji - egzaminu komisyjnego,

· hospitowanie i uczestniczenie w przygotowaniu wniosków o kandydatach do

obsady zajec dydaktycznych ich oceny oraz ich nagradzania,

· dbanie o doposaenie pracowni specjalistycznych w nowoczesne srodki

dydaktyczne,

· współprace z innymi uczelniami i instytucjami kształcacymi nauczycieli danej

specjalnosci.

e) bieaca współpraca z dyrektorem kolegium,

f) bieaca współpraca z samorzadem słuchaczy,

g) opiniowanie wniosków zwiazanych z wymogami dotyczacymi rygorów studiów,

wykroczen w stosunku do statutu i regulaminu kształcenia,

h) uczestniczenie w pracach Rady Bibliotecznej,

i) pełnienie dyurów (7 godzin wg harmonogramu) w okresie pracy Kolegium,

j) wykonywanie dodatkowo czynnosci nie wynikajacych z pkt. a-i, a zwiazanych z

realizacja programu dydaktyczno-naukowego Kolegium

2. W kolegium liczacym co najmniej 15 grup na wydziale dziennym i 15 zaocznym tworzy

sie odpowiednio dwa stanowiska kierowników praktyk.

3. Do zadan kierownika praktyk pedagogicznych naley w szczególnosci:

a) koordynowanie pracami zespołów ds. praktyk w zakresie:

· opracowania regulaminów praktyk, dokumentacji wymaganej przy zaliczaniu

praktyki,

· opracowania wykazu placówek, w których moga odbywac sie praktyki,

· opracowania harmonogramów odbywania praktyk.

b) zaliczanie praktyk słuchaczom (wpis do indeksu) na wniosek poszczególnych

opiekunów praktyk

c) nawiazywanie kontaktów z placówkami, w których słuchacze odbywaja praktyki,

d) organizowanie konsultacji i warsztatów dla słuchaczy w czasie trwania praktyki,

e) opracowywanie planów wizytacji praktyk ciagłych,

f) po zakonczeniu praktyki opracowywanie wniosków pod katem lepszego doboru

placówek do odbywania praktyki (na podstawie zebranej dokumentacji),

g) reprezentowanie kolegium w naradach i szkoleniach dotyczacych praktyk.

h) uczestniczenie w opracowaniu:

· organizacji roku szkolnego,

· rocznego sprawozdania dyrektora z działalnosci kolegium,

· rocznego planu pracy,

· tygodniowego rozkładu zajec dydaktycznych ze szczególnym uwzglednieniem

harmongramu praktyk sródrocznych,

i) wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych czynnosci wynikajacych z realizacji

programu naukowo - dydaktycznego w kolegium.

4. Do zadan kierownika biblioteki naley w szczególnosci:

a) organizacja pracy biblioteki i nauczycieli bibliotekarzy,

b) dbanie o własciwy dobór i rozwój ksiegozbioru zgodny z prowadzonymi

specjalnosciami.

c) nadzór nad ksiegozbiorem,

d) organizacja zajec bibliotecznych dla słuchaczy,

e) udział w pracach zespołu kierowniczego,

f) bieaca współpraca z samorzadem słuchaczy,

g) bieaca współpraca z dyrektorem kolegium,

h) organizacja prac rady bibliotecznej,

i) reprezentowanie kolegium w naradach i szkoleniach dotyczacych bibliotek,

j) uczestniczenie w opracowaniu:

- organizacji roku szkolnego,

- rocznego sprawozdania dyrektora z działalnosci kolegium,

- rocznego planu pracy,

k) wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych czynnosci wynikajacych z realizacja

programu naukowo - dydaktycznego w kolegium.

5. Do zadan kierownika internatu naley w szczególnosci:

a) organizacja pracy internatu

b) przedstawienie dyrektorowi kolegium propozycji listy osób przyjetych do

internatu,

c) udział w pracach zespołu kierowniczego

d) bieaca współpraca z dyrektorem kolegium,

e) bieaca współpraca z samorzadem słuchaczy,

f) reprezentowanie kolegium w naradach i szkoleniach dotyczacych internatów.

g) uczestniczenie w opracowaniu:

· organizacji roku szkolnego,

· rocznego sprawozdania dyrektora z działalnosci kolegium,

· rocznego planu pracy,

h) wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych czynnosci wynikajacych z realizacji

planu pracy Kolegium

Opiekun naukowo-dydaktyczny

§ 11

1. Kada specjalnosc prowadzona w kolegium posiada opiekuna naukowo-dydaktycznego,

bedacego pracownikiem uczelni sprawujacej opieke naukowo-dydaktyczna nad dana

specjalnoscia.

2. Do zadan opiekuna naukowo-dydaktycznego naley w szczególnosci koordynacja działan

uczelni zwiazanych z realizacja porozumienia o opiece naukowo-dydaktycznej, a ponadto:

a) czuwanie nad dostosowaniem programu do planów studiów oraz jego realizacje na

danej specjalnosci,

b) współdziałanie w ustalaniu zasad i trybu przeprowadzania postepowania

rekrutacyjnego i egzaminów dyplomowych i licencjackich oraz

w przeprowadzaniu tych egzaminów,

c) współdziałanie z dyrektorem kolegium w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego

nad nauczycielami,

d) opiniowanie kandydatur na nauczycieli kolegium,

e) udział w pracach rady programowej kolegium,

f) wyraanie opinii w sprawach organizacji i rozwoju kolegium oraz w innych

kwestiach przedstawionych przez dyrektora kolegium.

Nauczyciele oraz inni pracownicy kolegium

§ 12

1. W kolegium zatrudnia sie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kwalifikacje nauczycieli kolegium okreslaja odrebne przepisy.

3. Prawa i obowiazki pozostałych osób wymienionych w ust.1 okreslaja odrebne przepisy

4. Do zadan nauczycieli kolegium naley w szczególnosci:

a) realizacja planów pracy i tygodniowych rozkładów zajec,

b) współpraca z kierownikiem specjalnosci oraz kierownikiem praktyk w zakresie

prowadzonych zajec,

c) aktywny udział w działalnosci Kolegium,

d) pogłebianie wiedzy specjalistycznej oraz doskonalenie własnych kwalifikacji

zawodowych.

Opiekun roku

§ 13

1. Kady rok ma swojego opiekuna roku.

2. Do zadan opiekuna roku naley w szczególnosci:

a) bieaca pomoc słuchaczom w realizacji obowiazków zwiazanych m.in. z:

· prawidłowym prowadzeniem indeksu i kart egzaminacyjnych,

· dopilnowania zasad ustalania terminu egzaminów i praktyk zgodnie z

Regulaminem Kształcenia,

· realizacji organizacji roku szkolnego,

· przestrzegania przepisów dotyczacych korzystania z poszczególnych pomieszczen,

b) zapoznawanie słuchaczy ze statutem i regulaminem kształcenia,

c) organizowanie co najmniej dwóch spotkan wszystkich słuchaczy poszczególnych lat

w celu:

· zapoznania z rozkładem zajec, omówienia ewentualnych zmian,

· przeprowadzenia wyborów fakultetów wynikajacych z siatki na rok nastepny,

sporzadzenia list seminariów dyplomowych,

· omówienia spraw bieacych,

d) dostarczanie do sekretariatu harmonogramu egzaminów na 7 dni przed rozpoczeciem

sesji

e) udzielanie pomocy słuchaczom w zakresie:

· indywidualnych problemów słuchaczy,

· organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych,

f) przygotowywanie projektu opinii o słuchaczu dla potrzeb dyrektora kolegium.

g) rozstrzyganie spraw spornych zgłoszonych przez słuchaczy lub wykładowców,

pilotowanie ich rozwiazania,

h) współpraca z kierownictwem Kolegium,

i) współpraca z kierownictwem domów akademickich, w których zamieszkuja słuchacze

Kolegium,

j) przygotowanie listy słuchaczy I roku do uroczystego odbioru indeksu na inauguracji

roku szkolnego,

k) przygotowanie listy słuchaczy III roku do uroczystego obioru dyplomu na inauguracji

roku szkolnego.

Biblioteka kolegium

§ 14

1. W kolegium działa biblioteka spełniajaca zadania dydaktyczne i usługowe odpowiadajace

prowadzonej w kolegium specjalnosci.

2. Pracami biblioteki kieruje kierownik.

3. Organem doradczym dyrektora kolegium w sprawach działalnosci biblioteki jest Rada

Biblioteczna.

4. W skład Rady Bibliotecznej wchodza:

a) kierownik biblioteki;

b) kierownicy wszystkich specjalnosci prowadzonych w kolegium.

5. Przewodniczacego wybiera Rada ze swojego składu.

6. Do kompetencji Rady Bibliotecznej naley wyraanie opinii w sprawach organizacji i

rozwoju biblioteki kolegium oraz gromadzenia zbiorów, a take w innych kwestiach

przedstawionych jej przez dyrektora kolegium.

7. Zasady działania Rady Bibliotecznej okresla regulamin Rady Bibliotecznej.

8. Do zadan nauczycieli-bibliotekarzy naley w szczególnosci:

a) obsługa czytelników, prowadzenie działalnosci informacyjno-bibliograficznej,

instrukta indywidualny w zakresie korzystania z warsztatu informacyjnobibliograficznego

biblioteki oraz poprzez prowadzenie zajec z przysposobienia

czytelniczego i informacyjnego, udostepnianie zbiorów w wypoyczalni i czytelni

b) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ich

aktualizacja, opracowanie rzeczowe prac licencjackich, darów, tworzenie opisów do

tematycznych kartotek zagadnieniowych,

c) prenumerata czasopism i ich akcesja,

d) prowadzenie ksiag inwentarzowych, rejestru ubytków, gromadzenie i ewidencja

dowodów wpływu, selekcja druków zwartych, rozliczenie finansowe półroczne i

roczne oraz sprawozdanie z pracy biblioteki przedstawione na zebraniach Rady

Programowej,

e) scisła współpraca z Rada Biblioteki Kolegium w zakresie planowania zakupów

bibliotecznych na podstawie wykazów przygotowanych przez wykładowców,

potrzebnych do realizacji programów nauczania obowiazujacych na specjalnosciach

Kolegium.

f) skontrum zbiorów biblioteki Kolegium,

g) stała współpraca oraz wymiana doswiadczen i informacji z innymi bibliotekami,

h) samokształcenie i dokształcanie nauczycieli - bibliotekarzy.

9. Szczegółowe zasady działania biblioteki oraz czytelni okresla regulamin biblioteki

uchwalony przez rade programowa.

§ 14a

Zasady organizacji pracy oraz zadania osób zatrudnionych na stanowiskach nie

wymienionych w §5-14 okresla Regulamin Organizacyjny uchwalany przez rade programowa

Rozdział VI

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W KOLEGIUM

§ 15

1. Kolegium kształci na podstawie planów i programów nauczania, uwzgledniajacych

ramowe plany nauczania oraz podstawy programowe.

2. Rok szkolny w kolegium trwa od 1 pazdziernika do 30 wrzesnia nastepnego roku

i obejmuje dwa semestry zajec dydaktycznych, sesje egzaminacyjne zimowa i letnia,

przerwy swiateczne oraz ferie zimowe i letnie.

3. Nauka kadego przedmiotu obowiazkowego konczy sie egzaminem lub zaliczeniem.

4. Okresem zaliczeniowym jest semestr lub rok.

§ 16

1. Podstawowa jednostka organizacyjna kolegium jest specjalnosc.

2. Zajecia w kolegium sa prowadzone w formie cwiczen, wykładów, konwersatoriów,

laboratoriów, praktyk; z wyjatkiem wykładów odbywaja sie one w grupach nie wiekszych

ni 20 osobowe.

3. Godzina zajec trwa 45 minut.

4. Dopuszcza sie łaczenie zajec polegajace na połaczeniu dwóch 45 - minutowych jednostek

bez przerwy miedzy nimi.

§ 17

1. W kolegium tworzy sie pracownie i laboratoria potrzebne do realizacji programów

nauczania prowadzonej specjalnosci.

2. Nauka w kolegium konczy sie egzaminem dyplomowym składanym przed komisja

powołana przez dyrektora kolegium.

3. Absolwenci kolegium otrzymuja dyplom ukonczenia kolegium.

§ 18

1. Kolegium prowadzi album słuchaczy, teczki akt osobowych słuchaczy oraz ksiege na

zasadach okreslonych dla szkół wyszych.

2. Przebieg nauki w kolegium jest dokumentowany w protokołach egzaminacyjnych,

indeksie, karcie egzaminacyjnej, dzienniku lub kartotece słuchaczy w sposób okreslony

dla szkół wyszych.

3. Kolegium wydaje słuchaczom indeksy i legitymacje oraz prowadzi ich rejestr.

4. Wydawanie duplikatów dyplomów, indeksów i legitymacji, dokonywanie w nich

sprostowan oraz legalizacja przeznaczonych do obrotu z zagranica dokumentów

wydawanych przez kolegia odbywa sie na zasadach okreslonych dla dokumentów i

druków szkolnych.

§ 19

1. Dyrektor kolegium moe wprowadzic opłaty za egzaminy wstepne i zajecia dydaktyczne.

2. Dyrektor kolegium ustala wysokosc opłat, o których mowa w ust. 1 w porozumieniu z

organem prowadzacym, na podstawie planowanych kosztów przeprowadzania egzaminu

lub planowanych kosztów kształcenia.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor kolegium moe:

a) zwolnic kandydata do kolegium, na jego wniosek, z opłaty za egzamin wstepny,

b) zwolnic słuchacza, na jego wniosek zaopiniowany przez samorzad słuchaczy,

w całosci lub czesci, z opłaty za zajecia dydaktyczne.

§ 20

1. Kolegium organizuje praktyki pedagogiczne przewidziane w planach i programach

nauczania.

2. Forme, miejsce i terminy praktyk pedagogicznych okresla dyrektor kolegium

w porozumieniu z organem prowadzacym, po zasiegnieciu opinii rady programowej

i samorzadu słuchaczy.

3. Dyrektor zawiera porozumienie o prowadzeniu praktyk pedagogicznych z dyrektorami

przedszkoli, szkół lub placówek, w których maja odbywac sie praktyki; dyrektor kolegium

moe równie, za zgoda dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, zawrzec

porozumienie z zatrudnionymi w nich nauczycielami.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, okresla cele, program i czas trwania praktyki,

zadania i obowiazki nauczycieli kolegium, słuchaczy oraz nauczycieli przedszkoli, szkół

lub placówek przyjmujacych słuchaczy na praktyki, a take koszty zwiazane z realizacja

porozumienia.

5. Koszty zwiazane z organizowaniem praktyk pedagogicznych, w tym równie wynikajace

z dodatkowych wypłat wynagrodzen dla nauczycieli szkół przyjmujacych słuchaczy

kolegium, pokrywane sa z budetu kolegium.

6. Zasady odbywania praktyk okresla regulamin praktyk uchwalony przez rade programowa.

Rozdział VII

PRAWA I OBOWIAZKI SŁUCHACZY.

PRZYPADKI, W KTÓRYCH SŁUCHACZ MOE ZOSTAC SKRESLONY Z LISTY

SŁUCHACZY.

§ 21

1. Słuchaczem kolegium moe byc osoba, która posiada swiadectwo dojrzałosci,

przedstawiła zaswiadczenie o przydatnosci do zawodu nauczyciela oraz uzyskała

pozytywny wynik w postepowaniu rekrutacyjnym.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego okresla regulamin

postepowania rekrutacyjnego uchwalony przez rade programowa.

3. Słuchacz kolegium jest zobowiazany do:

a) postepowania zgodnego z trescia slubowania,

b) przestrzegania przepisów: Statutu Kolegium i Regulaminu Kształcenia,

c) przestrzegania zasad współycia w społecznosci Kolegium,

d) dbania o godnosc słuchacza i dobre imie Kolegium,

e) szanowania mienia Kolegium,

f) aktywnego uczestniczenia w zajeciach dydaktycznych,

g) przestrzegania ustalonych przez prowadzacego zajecia zasad obecnosci i aktywnosci

na zajeciach dydaktycznych obowiazujacych w planie studiów,

h) uzgadniania z prowadzacym zajecia trybu i zakresu wyrównania zaległosci

powstałych w wyniku absencji,

i) zaliczania zajec w ustalonych terminach,

j) terminowego przedkładania w sekretariacie Kolegium i innych jednostkach

organizacyjnych Kolegium indeksu, kart egzaminacyjnych, swiadectw zdrowia i

innych wymaganych dokumentów,

k) niezwłocznego zawiadamiania kierownika jednostki organizacyjnej i sekretariatu

zmianie nazwiska i adresu zamieszkania oraz stanu cywilnego,

l) terminowego wnoszenia opłat wynikajacych z decyzji władz Kolegium.

4. Słuchacz kolegium ma prawo do:

a) zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowan naukowych, korzystania

z pomieszczen dydaktycznych, urzadzen i srodków oraz całosci zbiorów

bibliotecznych Kolegium oraz z pomocy ze strony nauczycieli i organów Kolegium

Nauczycielskiego.

b) studiowania na zasadzie indywidualnej organizacji studiów,

c) zrzeszania sie w organizacjach studenckich,

d) współdecydowania - poprzez organy przedstawicielskie Samorzadu Studenckiego - w

sprawach planów i programów nauczania, toku studiów, obsady zajec,

e) otrzymywania na poczatku zajec szczegółowego programu, wykazu literatury oraz

informacji o sposobie, trybie i kryteriach oceniania i zaliczania przedmiotu,

f) powtarzania jeden raz w okresie studiów roku z wyjatkiem I-go roku,

g) proponowania tematu pracy dyplomowej i promotora,

h) otrzymywania nagród i wyrónien,

i) ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,

j) podejmowania pracy zarobkowej nie kolidujacej z jego podstawowymi obowiazkami,

k) zdobywania dodatkowych kwalifikacji,

l) wyboru niektórych przedmiotów nauczania w ramach przedstawionej oferty.

§ 22

1. Dyrektor kolegium, na wniosek rady programowej lub kierownika specjalnosci, moe

skreslic słuchacza z listy słuchaczy w przypadku:

a) niedostatecznego wyniku egzaminu komisyjnego,

b) nie uzyskania zaliczenia w terminie ustalonym we wpisie warunkowym na kolejny

semestr,

c) raacego naruszenia statutu Kolegium,

d) nie złoenia w okreslonym terminie pracy dyplomowej,

e) niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie,

f) prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej,

g) rezygnacji ze studiów,

h) powtórnego niezaliczenia semestru,

i) niepodjecia studiów w terminie jednego miesiaca od rozpoczecia semestru,

j) nieobecnosci słuchacza na sesji zjazdowej (studia zaoczne),

k) niedokonania obowiazujacych opłat w wyznaczonym terminie,

l) stanu zdrowia słuchacza uniemoliwiajacego kontynuowanie studiów,

m) w innych uzasadnionych przypadkach.

Rozdział VIII

TRYB I TERMIN OGŁASZANIA REGULAMINU KSZTAŁCENIA

§ 23

1. Nauka w kolegium odbywa sie zgodnie z regulaminem kształcenia uchwalonym przez

rade programowa.

2. Regulamin kształcenia zostaje podany do wiadomosci słuchaczy poprzez przez

kierowników specjalnosci na zajeciach organizacyjnych na poczatku nauki w Kolegium.

3. W ciagu 2 tygodni od uchwalenia regulaminu kształcenia dyrektor kolegium przesyła go

do urzedu obsługujacego ministra własciwego do spraw oswiaty i wychowania.

Rozdział IX

ORGANIZACJA KOLEGIUM

§ 24

1. Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej jest jednostka budetowa.

2. Kolegium moe posiadac rachunek dochodów własnych utworzony na podstawie uchwały

Sejmiku Województwa Slaskiego.

3. Kolegium ma prawo do uywania pieczeci okragłej z godłem panstwa w srodku i napisem

„Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej” w otoku.

§ 25

Kolegium moe byc połaczone organizacyjnie w zespół z innym kolegium, a take

z przedszkolem, szkoła, placówka lub placówka doskonalenia nauczycieli.

Rozdział X

TRYB UCHWALANIA STATUTU

I WPROWADZANIA W NIM ZMIAN

§ 26

1. Kolegium działa na podstawie niniejszego statutu.

2. Zmiany statutu uchwala rada programowa po zasiegnieciu opinii samorzadu słuchaczy.

3. W ciagu dwóch tygodni od uchwalenia statutu lub jego zmian organ prowadzacy przesyła

go do ministra własciwego do spraw oswiaty i wychowania w celu sprawdzenia zgodnosci

z prawem.

§ 27

Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia przez rade programowa.

/-/ Józef Mamorski

Dyrektor Kolegium Nauczycielskiego

w Bielsku-Białej

 

Zmieniony ( Thursday, 01 December 2011 )
 

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.