Top Module Empty
Organizowanie środowiska edukacyjnego w przedszkolu PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
 

IV / 34

PRZEDMIOT

Organizowanie środowiska  edukacyjnego w przedszkolu                                         

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

90 godz. 

ROK

ROK  I  - 2 s. -   15  godz. w. , 15 godz. ćw., 15 godz. prakt.

ROK II    - 3 s.  30 godz. ćw.,  15 godz. prakt. 

 
CELE KSZTAŁCENIA
 • Zapoznanie studentów z tradycyjnymi, oraz, alternatywnymi sposobami pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy w zakresie doboru treści, metod, środków oraz form działania pedagogicznego.
 • Przekazanie usystematyzowanej , popartej fachową literaturą źródłową wiedzy teoretycznej , odniesionej do przykładów  praktycznych , stanowiącej podstawę działalności placówki przedszkolnej umożliwiającej osiągnięcie dojrzałości szkolnej .
 • Kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu   

           różnych dyscyplin naukowych w procesie dydaktyczno – wychowawczym             

           organizowanym w przedszkolu.

 • Kształtowanie właściwych kompetencji pedagogicznych studentów, podanego systemu motywacji i identyfikacji zawodowej oraz poczucia odpowiedzialności za efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wdrażanie do systematycznego doskonalenia i samokształcenia zawodowego w zakresie wiedzy merytorycznej, specjalistycznej oraz metodycznej.
 
 
MATERIAŁ NAUCZANIA·        Cele, zadania i funkcje edukacji przedszkolnej w koncepcji tworzenia warunków  umożliwiających dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 • Podstawy funkcjonowania przedszkola \założenia i organizacja ,uwarunkowania prawne, Statut placówki przedszkolnej  ,programy nauczania i wychowania\.
 • Organizacja środowiska przedszkolnego\ struktura grupy wiekowej, zagospodarowanie i wyposażenie sali przedszkolnej ,organizacja dnia i pobytu dziecka i organizacja zajęć zabaw , współpraca środowiska rodzinnego i przedszkola w procesie edukacyjno -wychowawczym\.
 • Zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Różnorodność form organizacyjnych  , uatrakcyjniających pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Metody i techniki wspomagające wszechstronny rozwój dziecka przedszkolnego.
 • Organizacja działalności pedagogicznej placówki przedszkolnej .
 • Struktura i zakres treści programowych w przedszkolu w zakresie:  edukacji kształcenia mowy i myślenia, pojęć matematycznych, edukacji społeczno-moralnej, nauki czytania i przygotowania do nauki pisania\.
 • Podstawowe funkcje , cele ,zadania  działalności pedagogicznej nauczyciela przedszkola.\ warsztat pracy, postawa\.
 • Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej.

        

 PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
 • Wykład, wykład z dyskusją, wykład z prezentacjami,
 • Ćwiczenia konwersatoryjne, dyskusje, dyskusje grupowe zakończone wyciąganiem wniosków,
 • Metody warsztatowe ,metody aktywizujące , metoda projektu,
 • Przegląd literatury , programów nauczania i podręczników pomocniczych,
 • Analiza materiałów źródłowych,
 • Analiza wytworów prac dziecięcych, prowadzenie obserwacji .  Analiza porównawcza,
 
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOT KOŃCZY SIĘ  PO I ROKU   ZALICZENIE Z OCENĄ

           PO  II  SEMESTRZE   II ROKU  EGZAMIN

 
LITERATURA

1.Bogdanowicz M.” Metoda W. Sherborne w  terapii i wspomaganiu rozwoju  dziecka”,        

   WSiP,  W-wa 1996 r.

2.Bogdanowicz M.” Piosenki do rysowania czyli Metoda Dobrego Startu dla najmłodszych ”FOKUS W-wa 2005 r.

3.Dorance  S. „ Zajęcia twórcze w przedszkolu” CYKLADY W-wa 1997 r.

4.Fiedler A. „ Matematyka już w przedszkolu”, WS i P, W-wa 1991 r.

5.Gruszczyk Kolczyńska E. ”Dziecięca matematyka”, WSP, W-wa 1999 r.

6.Kamińska K. „Nauka czytania w przedszkolu” WSiP ,W-wa 1999 r.

7.Kielar – Turska Maria, Suchacka Bożena „ Stymulująca i terapeutyczna  funkcja zabawy”  „ AGAT-PRINT „ , Kraków 1999 r

8.Klima- Klimaszewska Anna” Pedagogika przedszkolna” PIW ,W-wa 2005 r.

9.Kwiatowska M. „ Podstawy pedagogiki przedszkolnej”, WSiP, W-wa 1988 r.

10.Muchacka B. „ Zabawy tropiące w edukacji przedszkolnej” Kraków , 2000 r.

11.Megrier D. „ Zabawy teatralne w przedszkolu” Cyklady, W-wa 2000 r.

12.Wlaźnik Kazimiera „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” JUKA 1996 r.

13.Żądło W.” Warsztat pracy nauczyciela przedszkola” WSP, Kraków 1995 r.

 
  

                                                                       Czesława Manowska

  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.