Top Module Empty
Patologie społeczne PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
III / 26

PRZEDMIOT

Patologie społeczne

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godzin (15 godzin wykład, 15 godzin ćwiczeń)

ROK

Rok III

 CELE KSZTAŁCENIA: 

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą                      z zakresu patologii społecznej, zarówno indywidualnej, jak i grupowej oraz instytucjonalnej. Dzięki temu studenci będą mogli identyfikować określone zjawiska, definiować je i interpretować. Wiedza ta, będzie miała zarówno podłoże teoretyczne, jak     i praktyczne. Zakres tematyczny zajęć obejmuje najczęściej spotykane wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, formy zachowań patologicznych i tym samym umożliwia ich profesjonalną identyfikację. W trakcie zajęć omawiane będą zarówno przyczyny jak                i objawy zachowań patologicznych, a także możliwości przeciwdziałania wybranym zjawiskom patologicznym.

 
MATERIAŁ NAUCZANIA: 

Interdyscyplinarny charakter patologii społecznej jako nauki., jej historyczny rozwój                   i przedmiot badań. Zjawiska patologii w społeczeństwach industrialnych – uwarunkowania dewiacji indywidualnej i zbiorowej. Główne kierunki teoretyczne – patologia społeczna jako kierunek teoretyczny; jego krytyka. Teoria dezorganizacji w ujęciu W Thomasa – Znanieckiego – symptomy  dezorganizacji społecznej i jej wpływ na osobowość jednostki.Teoria anomii i koncepcja nieprzystosowania w ujęciu socjologicznym ( R. K. Merton; H. Janowska). Interakcjonizm symboliczny i teoria stygmatyzacji (Lemert, Becker) – konsekwencje stygmatyzacji instytucjonalnej i w mikrostrukturach. Rozmiary i dynamika przestępczości wielkomiejskiej – w świetle Szkoły Chicagowskiej i teorii transmisji kulturowej. Założenia          i ewolucja interpretacji dewiacji opartej na założeniach marksizmu. Teoria zróżnicowanych powiązań (Sutherland) – jej związek z teorią uczenia się          i współczesne interpretacje. Pojęcie podkultury i teorie podkultur; kryteria dewiacji. Podkultura młodzieżowa w ujęciu A. Cohena. Teoria zróżnicowanych możliwości R. A. Clowarda i L. E. Ohlina – typy podkultur młodzieżowych. Teoria podkultury warstw niższych według Millera. Teoria kontroli społecznej według Recklessa i T. Hirschii – znaczenie rodziny i grup rówieśniczych w kreowaniu i kontroli zachowań dewiacyjnych młodzieży. Neutralizacja norm moralnych według Matzy. Rola ofiary w przestępczości w ujęciu wiktymologii – osobowościowe i społeczne skutki wiktymizacji. Przydatność kategorii alienacji w wyjaśnianiu dewiacji zbiorowych i indywidualnych. Narkomania i jej związek          z przestępczością. Wybrane  teorie          narkomanii.    Patologia instytucji       i    stosunków interpersonalnych. Ocena znaczenia czynników biopsychicznych i społecznych w procesie dewiacji. Przestępczość kobiet. Dynamika przestępczości w Polsce w okresie transformacji ustrojowej. Przejawy i determinanty współczesnej przestępczości młodzieży. Młodzieżowa podkultura i dewiacyjne grupy młodzieżowe w Polsce. Prognozowanie przestępczości                      i zagadnienia prewencji – profilaktyki. Pomiar i społeczna ocena skutków przestępczości. Pozytywne skutki dewiacji.

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH: 

- Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń konwersatoryjnych. Wykorzystywane są też metoda seminaryjna i dyskusji oraz metoda warsztatowa i projektów. Samokształcenie                i samodzielna lektura czasopiśmiennictwa pedagogicznego.

- student będzie miał okazję do zaprezentowania swych osiągnięć w ćwiczeniach wykonywanych samodzielnie i w grupach.

- w ramach zajęć edukacyjnych stosowane są wszystkie formy organizacji pracy słuchaczy, tj. zbiorowa, grupowa, indywidualna.

 
WARUNKI ZALICZENIA 

Zaliczenie z oceną po III roku

- Ocena pracy studenta ma miejsce na każdych ćwiczeniach (pod względem przygotowania się do ćwiczeń i aktywności w zajęciach); cyklicznie (jednokrotnie lub dwukrotnie w trakcie semestru); w formie pisemnego kolokwium, a także w sytuacji samodzielnej pisemnej pracy studenta (esej na wybrany temat). Część wykładowa kursu zakończona jest egzaminem pisemnym.

 
LITERATURA: 1.      Falandysz L.: W kręgu kryminologii radykalnej.  Warszawa 1986.2.      Hołyst B.: Kryminologia. Warszawa 1979.3.      Hołyst B.: Narkomania a przestępczość. Warszawa 1993.4.      Jarosz M.: Samoniszczenie, samobójstwa, alkoholizm, narkomania. Wrocław 1980.5.      Jasiński M.: Zagadnienie przestępczości w Polsce. Warszawa 1975.6.      Podgórecki A.: Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa 1976.7.      Siemaszko A.: Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa8.      Urban B. Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków, 1997.9.      Urban B. (red.) Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków, 2001. 
 
 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.