Top Module Empty
Edukacja zdrowotna PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

III / 24

PRZEDMIOT

Edukacja zdrowotna.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godz.- 15 w., 15 ćw.

ROK

I rok
  

CELE KSZTAŁCENIA

 Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami warunkującymi zdrowie w różnych aspektach, a także kształtowanie kreatywnej, aktywnej postawy wobec własnego zdrowia, promowanie racjonalnego stylu ycia. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do realizacji edukacji zdrowotnej         w przedszkolu i szkole, zapoznanie z warsztatem metodycznym nauczyciela w tym zakresie (formy, metody, rodki pracy). 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Pojęcie i uwarunkowania zdrowia jako podstawowego pojęcia edukacji zdrowotnej. Analiza podstawowych terminów dotyczących edukacji zdrowotnej (pojęcie edukacji zdrowotnej, higieny, higieny psychicznej, edukacji ywieniowej, promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, zachowań zdrowotnych, zdrowia ogólnie oraz w aspekcie fizycznym         i psychicznym). 2. Analiza czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu: a) główne zagrożenia zdrowia: wadliwy styl życia; mała aktywność fizyczna; nieprawidłowości w sposobie żywienia; używki i ich wpływ na zdrowie (palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używania środków odurzających i psychotropowych); zagrożenia              w środowisku społecznym; zagrożenia w środowisku mieszkalnym – substancje szkodliwe     i trucizny w domu; zagrożenia dotyczące zdrowia w środowisku pracy, choroby zawodowe; zagrożenia zdrowotne wynikające z zanieczyszczeń środowiska zewnętrznego, przyrodniczego, b) czynniki sprzyjające zdrowiu i profilaktyka w zakresie działań prozdrowotnych: założenia  i cele Narodowego Programu Zdrowia; zasady prawidłowego żywienia i ich wpływ na stanzdrowia; higiena i profilaktyka, a zdrowie; profilaktyczne znaczenie ruchu i sportu dla utrzymania zdrowia; znaczenie relaksu i czynnego wypoczynku dla zdrowia. Techniki relaksacyjne; zasady bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w różnych sytuacjach; uwarunkowania bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym – przyczyny wypadków              i metody zapobiegania im. 3. Edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w przedszkolu oraz klasach I-III, cele i zadania edukacji zdrowotnej: założenia programowe edukacji zdrowotnej w przedszkolu oraz klasach I-III; formy i metody edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach I-III; środki dydaktyczne w procesie realizacji zada_ z zakresu edukacji komunikacyjno-drogowej; wykorzystanie literatury dziecięcej w procesie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych u dzieci. 
   

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń.

 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze.

 
  

LITERATURA

 
 1. Bartkowiak Z., O wychowaniu zdrowotnym w przedszkolu, „Wychowanie                         w Przedszkolu” 1993, nr 11
 2. Bartkowiak Z., Higiena zabaw, zajęć  i żywienia w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1978
 3. Verena Corazza i inni, Podręczna encyklopedia zdrowia, wyd. Książnica, Katowice 1996
 4. Demell M., O wychowaniu zdrowotnym, Warszawa 1968
 5. Frątczakowie E. J., Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych, Toru_ 1996
 6. Frątczakowie E. J., Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej, Warszawa 1995
 7. Hansen A., O sztuce wypoczynku, Warszawa 1983
 8. Jaworska R., Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat, Płock 1995
 9. Kamińska K., Dudkiewicz K., Edukacja zdrowotna. Program, wyd. Żak, Warszawa 1995
 10. Korczak C., Higiena i ochrona zdrowia, Warszawa 1989
 11. Kulmatycki L., Lekcja relaksacji,, Wrocław 1999
 12. Przerwa – Tetmajer A., Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach u dzieci, Warszawa 1987
 13. Prus-Wiśniewska H., O bezpieczeństwo dziecka poza domem, „Wychowanie                    w Przedszkolu”, 1990, nr 4/5
 14. Red. Żukowska Z., Ja, zdrowie i ruch, Warszawa 2001
 
  
 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.