Top Module Empty
Wprowadzenie do psychologii PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II / 18 

PRZEDMIOT

Wprowadzenie do psychologii.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

45 godz. – 15 w., 30 ćw.

ROK

I rok
 
 

CELE KSZTAŁCENIA

 

-         Przedstawienie głównych nurtów psychologii.

-         Zapoznanie z elementami metodologii oraz technikami badawczymi stosowanymi w psychologii.

-         Opis najważniejszych grup procesów psychicznych i rządzących nimi prawidłowości.

-         Przedstawienie psychologii różnic indywidualnych.

-         Poszerzenie umiejętności samopoznania i samodoskonalenia.

-         Rozwijanie krytycyzmu, samodzielności myślenia i aktywności poznawczej.

-         Poszerzenie zdolności planowania, organizowania i oceniania efektów uczenia się oraz odpowiedzialności za tok własnej nauki.

-         Wdrożenie do prezentacji wyników poszukiwań poznawczych na forum grupy.

 
  
 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Przedmiot psychologii i jej miejsce w systemie nauk. Główne działy psychologii teoretycznej i stosowanej.

2.      Metody i techniki badań psychologicznych.

3.      Koncepcje psychologiczne człowieka: Psychodynamiczna, behawiorystyczna, poznawcza, humanistyczna.

4.      Fizjologiczne mechanizmy regulacji czynności.

5.      Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Podstawy terapii behawioralnej.

6.      Procesy poznawcze: Wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, myślenie, mowa.

7.      Regulacyjna funkcja świadomości.

8.      Uwaga i pamięć. Technologia pracy umysłowej.

9.      Procesy emocjonalne.

10.  Motywacja ludzkiego działania.

11.  Zachowanie w sytuacjach trudnych. Stres i frustracja.

12.  Struktura osobowości: Inteligencja, zdolności, postawy, potrzeby, temperament,

      zainteresowania.

13.  Sylwetka moralna człowieka. Ideały i wartości.

14.  Wybrane koncepcje osobowości: Freuda, Adlera, Junga, Watsona, Skinnera, Hor- ney, Fromma, Maslowa, Rogersa, Ellisa, Reykowskiego, Kozieleckiego, Dąbrowskiego, Frankla.

  
    

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Studenci wysłuchają wykładów prowadzonych w miarę możności w sposób dialogowy.

Na ćwiczeniach będą odbywały się dyskusje w oparciu o wyznaczoną literaturę, uzupełnione innymi aktywizującymi formami pracy takimi jak: metaplan, praca w grupach, inscenizacja, burza mózgów. Położony będzie nacisk na dostrzeganie związków zależności a nie erudycyjne odtwarzanie lektur.

Zajęcia powinna cechować dbałość o ciepłe, demokratyczne interakcje pomiędzy studentami a kadrą nauczającą.

 
  

WARUKI ZALICZENIA

 

Egzamin po pierwszym roku.

Sposób oceniania studentów zawiera: obserwację ich aktywności na zajęciach, kwalifikację próbek badań, kolokwia pisemne i ustne, ewentualnie prace semestralne, wreszcie egzamin końcowy ustny lub pisemny. Wybór rodzaju sprawdzianów pracy studentów należeć będzie do konkretnej osoby prowadzącej zajęcia.

 
  

LITERATURA

 

-         Aronson E., Wilson T.D., Alert R.N. /1997/ Psychologia społeczna. Serce i umysł.

-         Gaudowa A.(red.) /1990/ Wybrane koncepcje osobowości. Tom 1-4.

-         Hall C.S., Lindzey G.L. /1994/ Teorie osobowości.

-         Jankowski A. /1981/ Psychologia w działaniu.

-         Matczak A., Włodarski Z. /1987/ Wprowadzenie do psychologii.

-         Nietzel G. /1998/ Wprowadzenie do psychologii.

-         Myers D.GH. /2003/ Psychologia.

-         Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L.(red.) /1998/ Podstawy psychologii.

-         Rosińska Z.K., Matusewicz Cz. /1984/ Kierunki współczesnej psychologii i ich rozwój.

-         Strelau J.(red.) /2000/ Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1.

-         Sternberg R. /1999/ Wprowadzenie do psychologii.

-         Tavris G., Wade C. /1995/ Psychologia. Podejście oraz koncepcje.

-         Zimbardo P.G., Ruch F. /1994/ Psychologia i życie.

  

Studenci korzystają z wskazanych fragmentów podręczników

  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.