Top Module Empty
Teoretyczne podstawy wychowania PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II / 16

PRZEDMIOT

Teoretyczne podstawy wychowania

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz.- 15 w., 45 ćw.

ROK

Rok II
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem szkolnictwa i doktryn pedagogicznych.Ponadto celem przedmiotu jest uświadomienie związków między teorią i praktyką wychowania a kulturowym i ekonomicznym stanem społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem powiązań wychowania z rozwojem nauki. 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

 
 1. Przedmiot, zadania i metody badań w historii wychowania.
 2. Myśl pedagogiczna epoki antycznej.
 3. Narodziny i organizacja szkoły w starożytnej Grecji i Rzymie.
 4. Ideały i organizacja wychowania w średniowieczu.
 5. Ideały wychowawcze odrodzenia.
 6. Geneza i rozwój pedagogiki nowożytnej.
 7. Narodziny i rozwój nowożytnego systemu szkolnego.
 8. Główne nurty w pedagogice XIX wieku i początkach XX wieku.
 9. Oświata i nauka polska pod zaborami w XVIII i XIX wieku.
 10. Oświata i szkolnictwo na ziemiach polskich w XIX wieku.
 11. Polska myśl pedagogiczna na przełomie XIX i XX wieku.
 12. Nowe wychowanie.
 13. Główne nurty myśli pedagogicznej i jej przedstawiciele w Polsce. Kształtowanie się
      polskiego ustroju szkolnego. Ustawa z 11.III.1932 r.14. Wychowanie w aktualnym ustroju szkolnym. 
  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 Wykład, ćwiczenia - dyskusja, analiza tekstów źródłowych. 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Egzamin po 3 semestrze.

Obecność na zajęciach, kolokwium pisemne, egzamin. 
    

LITERATURA

 
 1. Bartnicka K,. Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa, 2001.
 2. Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa.
 3. Historia wychowania, wiek XX, (Red.) J. Miąso, t.I-II. Warszawa, 1986.
 4. Historia wychowania, (Red. J. Hellwiga, Poznań 1994.
 5. Kot S., Historia wychowania, t. I, II, Warszawa 1996.
 6. Kot S, źródła do historii wychowania, t. I, II, Warszaw 1995.
 7. Kurdybacha Ł, Historia wychowania, t. I, II, Warszawa 1991.
 8. Okoń W., Szkoły eksperymentalne w świecie w latach 1900-1960, Warszawa 1996.
 9. M. Simm, E. Węgrzyn-Jonek: Budowanie programu wychowawczego szkoły, Kraków 2000r.
 10. Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1987.
 11. Wołoszyn S., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1986.
 12. Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. I, II, III, Warszawa 1996.
 13. Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej, t. I – II, Warszawa1984
 Żródła: 
 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, MEN, Warszawa 2006r.
 2. Ustawa o systemie oświaty  2007 r.
 3. Aktualne rozporządzenia MEN.
   
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.