Top Module Empty
Psychologia rozwojowa i osobowości PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007

II / 19

PRZEDMIOT

Psychologia rozwojowa i osobowości.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

60 godz. – 30 w., 30 ćw.

ROK

I rok semestr 2, II rok semestr 3
   
 

CELE KSZTAŁCENIA:

  

-     Analiza ogólnych praw funkcjonowania ludzkiej psychiki.-         Dostarczenie kategorii pojęciowych dla opisu procesów psychicznych oraz właściwości indywidualnych.-         Zapoznanie z przebiegiem rozwoju dziecka oraz głównymi zaburzeniami tego rozwoju.-         Odniesienie procesów nauczania i wychowania do prawidłowości rozwoju ucznia.-         Dostarczenie środków pedagogicznego oddziaływania.-         Przedstawienie możliwości zapobiegania trudnościom wychowawczym                                     i  niepowodzeniom szkolnym oraz korygowanie ich i usuwanie.-         Pomoc w kształtowaniu samego siebie, planowaniu własnego rozwoju osobistego                 i zawodowego.-         Rozbudzenie aktywności poznawczej, społecznej i samokształceniowej.-         Podniesienie sprawności interpersonalnego komunikowania się w grupie studenckiej.-         Modelowanie właściwych postaw etycznych przyszłego nauczyciela. 
    

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Przedmiot i najważniejsze nurty teoretyczne w psychologii.

2.      Procesy poznawcze leżące u podstaw uczenia się.

3.      Procesy emocjonalne. Inteligencja emocjonalna.

4.      Procesy motywacyjne.

5.      Różnice indywidualne /inteligencja, uzdolnienia, potrzeby, temperament, zainteresowania, postawy/.

6.      Obraz własnej osoby.

7.      Rozwój w okresie dzieciństwa.

8.      Zaburzenia i nierównomierności rozwoju.

9.      Uczeń w rodzinie i grupie rówieśniczej.

10.  Styl pracy nauczyciela.

11.  System wzmocnień w wychowaniu.

12.  Dyscyplina i posłuszeństwo.

13.  Wychowanie aksjologiczne.

14.  Psychologiczne zasady nauczania i wychowania.

15.  Zagadnienie niepowodzeń szkolnych.

 
    

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń:

-         stosowanie zrównoważonych aktywizujących metod nauczania. /przykładowo: dyskusja, praca w grupach, praca w parach, burza mózgów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, plakat, tworzenie wizji./

-         dzielenie się studentów materiałami, źródłami i pomysłami.

-         wykorzystanie własnych obserwacji studentów z szeroko pojętej płaszczyzny życia społecznego i szkolnego.

 
  

WARUNKI ZALICZENIA

 

Egzamin po semestrze 3.

Położony będzie nacisk na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

Przyjęto następujące kryteria oceny studentów:

-         aktywność na zajęciach poparta rzetelnym studiowaniem literatury,

-          kooperacja z kolegami w aktywnym uczeniu się na zajęciach angażujących własne doświadczenia,

-         sprawozdania z próbek badawczych,

-         praca pisemna na wybrany temat albo kolokwium ustne lub pisemne.

Ostateczną umowę co do zasad oceniania realizuje uczący przedmiotu.

 
    

LITERATURA

 

-         Arends R. /1995/ Uczymy się nauczać.

-         Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. /1997/ Psychologia społeczna. Serce i umysł.

-         Bee H. /2004/ Psychologia rozwoju człowieka.

-         Birch A., Malim T. /1995/ Psychologia rozwojowa w zarysie.

-         Dembo M.H. /1997/ Stosowana psychologia wychowawcza.

 

-         Fontana D. /1998/ Psychologia dla nauczyciela.

-         Hurlock E. /1985/ Rozwój dziecka. Tom 1 i 2.

-         Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L.(red.) /1998/ Wprowadzenie do psychologii.

-         Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. /1994/ Psychologia wychowawcza. Tom 1 i 2.

-         Robertson J. /1998/ Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie.

-         Turner J.S., Helms D.B. /1995/ Rozwój człowieka.

-         Vasta R. Haith M.M., Miller S.A. /1995/ Psychologia dziecka.

  
  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.