Top Module Empty
Historia wychowania PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Tuesday, 15 May 2007
II / 14
PRZEDMIOT    Historia wychowania
SPECJALNOŚĆ    Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  - studia dzienne
WYMIAR ZAJĘĆ    60 godz. – 30 w.,  30 ćw.
ROK    I rok

CELE KSZTAŁCENIA

Ukazanie, w oparciu o dzieje pedagogiki, źródeł genezy współczesnych koncepcji edukacyjno-wychowawczych oraz szukania inspiracji oświatowych.MATERIAŁ NAUCZANIA
1.    Historia wychowania.

2.    Wychowanie pierwotne.
3.    Typy i formy działalności oświatowo-wychowawczej w epoce starożytnej
4.    Myśl edukacyjna epoki antycznej i jej rola w dziejach wychowania.
5.    Ideały wychowawcze i organizacja szkolnictwa w średniowieczu.

6.    Myśl pedagogiczna i oświata epoki nowożytnej.
7.    Zachodnioeuropejska i polska myśl edukacyjna doby Odrodzenia i Reformacji
8.    Narodziny i rozwój nowoczesnego systemu oświatowego w XIX i początku XX w.
9.    Geneza i rozwój pedagogiki naukowej w XIX w.
10.    . Polska oświata i myśl pedagogiczna w okresie zaborów
a.    zabór rosyjski
b.    zabór pruski   
c.    zabór austriacki .
d.    autonomia szkolna w Galicji
11.    Pedagogika "nowego wychowania" pod koniec XIX i w pierwszej połowy XX w.
12.    Odrodzenie szkoły polskiej w okresie II Rzeczypospolitej.
13.    Polska myśl pedagogiczna okresu międzywojennego.
14.    . Losy polskiej oświaty i szkolnictwa w okresie II wojny światowej.
15.    Przemiany polskiej oświaty po II wojnie światowej.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Perspektywicznym celem edukacyjnym historii wychowania i myśli pedagogicznej jako przedmiotu studiów w uczelni  akademickiej  jest  ukształtowanie  racjonalnych  poglądów            i  postaw  studentów  wobec  najważniejszych  przejawów  teoretycznej   i praktycznej aktywności edukacyjnej człowieka  w przeszłości. Jej nauczanie zmierza również do formowania krytycyzmu wobec źródeł informacji o minionych faktach edukacyjnych, jak         i wobec upowszechnionych w piśmiennictwie historycznym i pedagogicznym standardowych interpretacji tych faktów. Wreszcie – przedmiot ten ma się stać źródłem przekonania studentów o tym, że współczesność edukacyjna jest rezultatem ciągłości i zmiany, występujących w historycznym procesie powszechnej działalności edukacyjnej człowieka.
W trakcie wykładów i ćwiczeń należy pogłębiać umiejętności analizy materiałów i ich poszukiwania.WARUKI ZALICZEIA

Egzamin pisemny po pierwszym roku – test.


LITERATURA

1. Podręczniki
Historia wychowania, 1.1 i 2. Pod red. Ł. Kurdybachy, Warszawa 1965 - 1968 Historia wychowania. Wiek XX, 1.1 i 2. Pod red. J. Miąso, Warszawa 1980
S. Kot, Historia wychowania. Zarys podręcznikowy, t. 1 i 2, Lwów 1934
S. Litak. Historia wychowania, cz. I, Do rewolucji francuskiej, Kraków 2002.
S. I. Możdżeń, historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000
S. I. Możdżeń, Historia wychowania 1918 - 1945, Kielce 2000
S. Rutkowski, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970
S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964
R. Wroczyński, Dzieje wychowania fizycznego i sportu, Warszawa 1971
J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.
W. Bobrowska - Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1978 Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej. Pod red. S. Mauersberga, Warszawa 1990 Z dziejów wychowania wojskowego w Polsce, t. 1 i 2. Pod red. S. Rutkowskiego, Warszawa 1969
2. Źródła
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1,2. Wyboru dokonał i opracował S. Wołoszyn, Warszawa 1965 -1966.
Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. III - Księga pierwsza i druga. Wybór i opracowanie S. Wołoszyn. Wydanie drugie zmienione, Kielce 1998.
Źródła do historii wychowania (wybór) cz. 1 i 2. Wybrał i objaśnił S. Kot, Warszawa 1929 -1930
3. Literatura uzupełniająca (w wyborze)
a. Teksty źródłowe:
J. W. Dawid, Pisma pedagogiczne. Wybrał, opracował, wstępem opatrzył
R. Wroczyński, Warszawa 1961
J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne. Wybór, wstęp i opracowanie B. Nawroczyński, Wrocław 1967
 J. A. Komeński, Wielka dydaktyka. Oprać. B. Suchodolski, Wrocław 1956
Komisja Edukacji Narodowej. Pisma Komisji i o Komisji. Zebrał i opracował S. Tync, Wrocław 1954
U. Kowieska, Wybór źródeł i tekstów z historii kultury fizycznej i rehabilitacji, Wrocław 1997.
M. F. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Przekład i opracowanie M. Brożek, Wrocław 1954
J. H. Pestalozzi, Jak Gertruda uczy swoje dzieci. Oprać. W. Szewczuk i M. Szulkin, Wrocław 1955 Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia. Oprac. J. Skoczek, Wrocław 1956
b. Opracowania:
F. W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej,   Warszawa 1978
H. Barycz, Alma mater Jagiellonica,. Kraków 1958
L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962
Dzieje kultury fizycznej i sportu, pod red. Z. Grota i T Ziółkowskiej, Warszawa 1990
Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej, t. I - do 1918. Praca zbiorowa pod red. S. Michalskiego Warszawa 1982
J. Krasuski, Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Warszawa 1977
H. J. Marrou, Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969
Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania. Pod redakcją T. Jałmużny,                   I. i G. Michalskich, Łódź 1993
K. Mrozowska, By Polaków zrobić obywatelami. Dzieje narodu i państwa polskiego, t. II, z. 37 Warszawa 1993
M. Pęcherski, M. Świątek, Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1977. Podstawowe akty prawne. Wyd. II, Warszawa 1978
Rocznik naukowo-dydaktyczny WSP w Krakowie. Prace z historii oświaty i wychowania. Pod red. Z Ruty, z. I (1984), z. II (1989), z. III (1993)
Szkoły eksperymentalne w świecie 1900 - 1960. Praca zbiorowa pod red. W. Okonia, Warszawa 1964
A. Szumski, W walce o postępową szkołą. Rzecz o Henryku Rowidzie,  Warszawa 1977
S. Wołoszyn, Korczak, Warszawa 1978                                                                                             S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku: próba zarysu encyklopedycznego, Warszawa 1992
R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej 1795 - 1945, Warszawa 1980
R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej do roku 1795, Warszawa 1983
D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa 1990
A. Kliś, Z dziejów wychowania – problem dzieci specjalnej troski, Bielsko– Biała 2003

Zmieniony ( Thursday, 13 March 2008 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.