Top Module Empty
Metody badań pedagogicznych PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 3

PRZEDMIOT

Metody badań pedagogicznych.

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  - studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

39 godz. – 13 w.,  26 ćw.

ROK

III rok

 

 

CELE KSZTAŁCENIA:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom etapów procesu badawczego, przedstawienie wiedzy z zakresu metod i technik badawczych w naukach społecznych. oraz nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego konstruowania projektu do badań empirycznych

 

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 1. Badania w naukach społecznych, cele nauk społecznych, kwestie etyczne;
 2. Eksplikacja problematyki badawczej; konstruowanie problemów badawczych                      i hipotez;
 3. Operacjonalizacja problematyki badawczej;
 4. Metody badań społecznych: (ilościowe i jakościowe; metoda monograficzna, badania terenowe, historyczno- porównawcza, badania ankietowe , obserwacja, analiza treści, eksperyment, wywiad, metoda biograficzna, analiza dokumentów, badania panelowe).
 5. Techniki w badaniach społecznych: (techniki standaryzowane i niestandaryzowane).
 6. Dobór próby: badania całościowe i reprezentacyjne, metody doboru próby.
 7. Konstruowanie kwestionariusza ankiety i kwestionariusza wywiadu:
 8. Opracowanie i analiza zebranego materiału: (analiza ilościowa i jakościowa).

 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

W trakcie wykładów i ćwiczeń. :

Ćwiczenia są prowadzone metodami aktywizującymi, warsztatowymi.

 

 

 

WARUNKI ZALICZENIA:

-         obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu do badań empirycznych,

-         egzamin po 5 semestrze.

 

 

 

LITERATURA

 

 1. J. Brzeziński, Elementy metodologii badań społecznych. Warszawa 1984.
 2. B. Chmielewska, Metodologia i metody badaspołecznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy. Słupsk.1985.
 3. Ch. Frankfort-Nachmias, D.Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań 2001.
 4. L. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii. Katowice 1991.
 5. L .Gruszczyński, Elementy statystyki dla socjologów. Katowice 1990.
 6. K. Lutyńska, Wywiad kwestionariuszowy. Wrocław 1984.
 7. J. Lutyński, Ankieta i jej rodzaje. Wrocław 1977.
 8. J. Lutyński, Metody badań społecznych. Wrocław 1994
 9. M. Malikowski  (red.): Metody i techniki badań społecznych. Rzeszów 1984.
 10. R. Mayntz, K.Holm, P.Huebner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa 1985.
 11. H. Ogryzko-Wiewiórkowski, Wprowadzenie do metod badawczych w socjologii. Lublin 1986.
 12. T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995.
 13. L .Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia. Olsztyn 1995.
 14. P .Sztabiński, Ankieterzy i ich respondenci. Warszawa
 15. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań socjologicznych. Katowice 1995.

 

 

 

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.