Top Module Empty
Lektorat języka angielskiego PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 5

PRZEDMIOT

Lektorat języka angielskiego

 

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - studia dzienne

 

WYMIAR ZAJĘĆ

120godzin

ROK

I rok  - 60 godz.

II rok – 60 godz.

 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Głównym celem kształcenia słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego jest utrwalenie
i udoskonalenia umiejętności nabytych podczas nauki w szkole średniej. Słuchacze grup średnio-zaawansowanych (pre-intermediate) powinni opanować język

w stopniu pozwalającym na porozumienie się w sytuacjach życia codziennego  (powitania, pożegnania, rozmowa o  pogodzie, zainteresowaniach, proste zakupy, zamawianie posiłków). Słuchacze poziomu zaawansowanego (intermediate i FC) powinni ponadto czytać ze zrozumieniem teksty dotyczące swojego kierunku studiów, czytać oryginalne teksty o charakterze popularnym i proste teksty literackie, a także być w stanie dyskutować na tematy z różnych dziedzin życia np. polityczne, społeczne, kulturalne, a także związane ze swoim kierunkiem studiów.

 

 

 

 

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

Materiał nauczania języka angielskiego dzielimy na dwie grupy: słownictwo i gramatykę.

Zagadnienia leksykalne realizowane są na wszystkich nauczanych poziomach zgodnie z programem, według którego powstały odpowiednie podręczniki. Leksyka obejmuje szereg tematów z życia codziennego (m.in.wakacje, pogoda, podróże, robienie zakupów) oraz tematy naukowe, podczas, których słuchacze poznają słownictwo specjalistyczne, zgodne ze swoim kierunkiem studiów.

Zagadnienia gramatyczne to powtórzenie i utrwalenie przede wszystkim w formie ćwiczeń słownych i pisemnych form gramatycznych z zakresu szkoły średniej. Największy nacisk kładzie się na komunikację i również gramatyka traktowana jest w ten sposób.

 

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie ćwiczeń.

Aby osiągnąć założone na wstępie cele edukacyjne, w trakcie nauki ćwiczone są cztery podstawowe umiejętności językowe:

  • czytanie – w oparciu o teksty z podręczników, ćwiczeń, czasopism anglojęzycznych, publikacji on line słuchacze ćwiczą i doskonalą umiejętność rozumienia tekstu czytanego;

·                   słuchanie – materiał zawarty na płytach dołączonych w zestawach dla nauczyciela oraz filmy dydaktyczne i fabularne z oryginalną ścieżką dźwiękową służą doskonaleniu tej umiejętności na każdym poziomie nauczania

·                   mówienie – słuchacze tworzą dialogi, prezentacje, dramę, prowadzą debaty
i dyskusje pod kierunkiem nauczyciela.

·                   pisanie – obejmuje pisanie tekstów użytkowych  (notatki, ogłoszenia), listów nieformalnych i formalnych, własnego CV w języku angielskim, listu motywacyjnego, rozprawki i recenzji.

Formy pracy ustala lektor w zależności od liczebności grupy i jej stopnia zaawansowania. Formy te obejmuję: pracę w parach, pracę w grupach 4-5 osobowych oraz indywidualną pracę słuchacza.

 

 

 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3.

Egzamin po semestrze 4.

Na ocenę semestralną składają się oceny cząstkowe z kolokwiów, testów, prezentacji oraz prac pisemnych, jak także aktywność słuchaczy. Egzamin odbywa się po dwóch latach nauki i ma formę pisemną i ustną, a jego przebieg i formę ustala prowadzący zajęcia.

 

 

 

LITERATURA

1.Podręczniki dobierane przez prowadzących zajęcia:

 

Autor

Tytuł

Poziom

S.Cunnigham P.Moor

New Cutting Edge 

Pre Intermediate

Intermediate


2. Słowniki dwujęzyczne i tematyczne
4.Czasopisma anglojęzyczne (dla uczących się języka)
5.Internet
6. Filmy dydaktyczne

 

 

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.