Top Module Empty
Język niemiecki PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 5

PRZEDMIOT

Język niemiecki

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne  – studia dzienne.

WYMIAR ZAJĘĆ

120godzin

ROK

I rok – 60 godz.

II rok – 60 godz.

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

Rozwój umiejętności skutecznego i aktywnego porozumiewania się w języku niemieckim, będących kontynuacją wiedzy zdobytej w szkole średniej:

 • rozwój sprawności językowych: rozumienie ze słuchu

                                                           rozumienie tekstu czytanego

                                                      mówienie

                                                      pisanie

·        rozwój umiejętności leksykalno- gramatycznych

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

Podręcznik wraz z ćwiczeniami Tangram 2A

(A) ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

 • zdania celowe(Finalsätze: um...zu/ damit)
 • zdania czasowe (Temporalsätze: wenn/ als, nachdem)
 • Tryb warunkowy (Kondtional)
 • Bezokolicznik z/bez „zu” (Infinitiv mit/ohne „zu”)
 • Czas przeszły prosty (Imperfekt)
 • Czas przeszły złożony (Perfekt)
 • Tryb przypuszczający do wyrażania próśb, planów i rad (Konjunktiv II)
 • Pytania bezpośrednie i pośrednie (direkte und indirekte Fragen)
 • Zaimki osobowe w bierniku (Personalpronomen im Akkisativ)
 • Przysłówki miejsca i kierunku (Orts- und Richtungsangaben)
 • Czasowniki zwrotne(Reflexive Verben)
 • Zdania przydawkowe (Relativsätze)
 • Czas przyszły I (Futur I)
 • Strona bierna czasu teraźniejszego (Passiv Präsens)

 

(B) ZAGADNIENIA LEKSYKALNE

 • Rodzaje domów i mieszkań
 • Dzielnice mieszkaniowe
 • Umeblowanie
 • Skróty ogłoszeniowe
 • Podróże i hotele
 • Pokoje hotelowe i usługi
 • Rodzaje targów
 • Zabytki Lipska
 • Obiekty, budowle miejskie
 • Stany pogody
 • Choroby, lekarstwa, sposoby leczenia
 • Związki partnerskie i przyjaźnie
 • Cechy charakteru, wyglądu
 • Wyrażanie własnego zdania, przekonania, niepewności, sprzeciwu, zgody
 • Uroczystości

 

(C) FORMY PISEMNE

 • Ogłoszenia mieszkaniowe
 • List prywatny
 • List formalny
 • Życiorys
 • Ogłoszenia matrymonialne
 • Zaproszenia
 • Formularz osobowy
 • Opis osoby, przedmiotu

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

W trakcie ćwiczeń.

Studenci otrzymują oceny cząstkowe z poszczególnych treści programowych: zaliczeń bieżących i będących podsumowaniem zakończonego działu, prac pisemnych, wykonywanych podczas zajęć, pisemnych i ustnych prac domowych, jak również z odpowiedzi ustnych.

Końcową forma zaliczeniową lektoratu jest egzamin ustny, będący rozmową z egzaminatorem oraz egzamin  pisemny, składający się z części leksykalno- gramatycznej i sprawności pisania tekstów użytkowych.

 

WARUNKI ZALICZENIA

 

Zaliczenie z oceną po semestrze 1, 2, 3.

Egzamin po semestrze 4.

 

Aktywne i umiejętne posługiwanie się zdobytym słownictwem w zakresie 4 sprawności językowych oraz stosowanie odpowiednich struktur leksykalno- gramatycznych w oparciu o zasady poprawnej ortografii i interpunkcji

Zajęcia lektoratu odbywają się w formie pogadanki, dyskusji, z zastosowaniem metod pracy w grupach, pracy z partnerem, pracy indywidualnej oraz metod aktywizujących i burzy mózgów.

 

 

LITERATURA

 

R.M. Dallpiazza, E. von Jan, B. Bluggel, A. Schumann „Tangram 2A, Kursbuch und Arbeitsbuch”, kasety z tekstami do rozumienia ze słuchu, Max Hueber Verlag

S. Bęza, „Repetytorium gramatyki języka niemieckiego”, PWN

M. Nietrzebka, S. Ostalak, „Alles klar- Grammatik“, WsiP

B. Stockmann, „Sprawdź się. Niemiecki”, LektorKlett

R.E. Wicke „Handeln und Sprechen im Deutschunterricht”, Verlag für Deutsch

M. Drecke, S. Prestes Salgueiro, „Wortschatz & Grammatik. Üben mit Bildern“, Langenscheidt

S. Dinsel, M. Reimann, „Fit fürs Zertifikat Deutsch. Tipps und Übungen“, Max Hueber Verlag

Hansen, Zuber, „Zwischen den Kulturen“, Langenscheidt

 

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.