Top Module Empty
Emisja głosu PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

I / 8

PRZEDMIOT

Emisja głosu

SPECJALNOŚĆ

Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - studia dzienne

WYMIAR ZAJĘĆ

 30 godzin

ROK

Rok I   

 

CELE KSZTAŁCENIA

 

 1. Zapoznanie z budową anatomiczną układów biorących udział w procesie mówienia
 2. Wyćwiczenie prawidłowej postawy podczas mówienia
 3. Ćwiczenie uruchomiania i prawidłowego wykorzystywania rezonatorów
 4. Wyuczenie i zautomatyzowanie oddechu dynamicznego
 5. Ćwiczenie oddychania torem piersiowo – brzusznym
 6. Doskonalenie swobodnego regulowania długości fazy wydechowej
 7. Doskonalenie umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi
 8. W przypadku istniejących wad artykulacyjnych indywidualne przedstawienie ćwiczeń korygujących wadę
 9. Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń narządów artykulacyjnych
 10. Osiągnięcie słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej
 11. Zapoznanie z zasadami higieny głosu ucznia i nauczyciela
 12. Poznanie rozwoju aparatu mowy od urodzenia aż po starość; jego higieny w zależności od okresu rozwoju
 13. Zapoznanie z przyczynami i objawami chorób głosu
 14. Ćwiczenie zbiorowego wymawiania tekstu wymagającego bezwzględnej karności i podporządkowania własnego ja wspólnocie
 15. Ćwiczenie artykulacji samogłosek i spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, , zdaniach
 16. Wykonywanie ćwiczeń zmierzających do poprawy ostrości słuchu, relaksujących słuch

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy mowy.

1.a. Rozmowa wstępna – wykrycie wad artykulacyjnych. Uwagi na temat organizacji ćwiczeń, bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń (choroby studentów np. układu krążenia, neurologiczne), sposoby wykonywania ćwiczeń.

  b. Ćwiczenia: zachowanie prawidłowej postawy w czasie emisji głosu.

2.a. Budowa układu oddechowego i jego funkcja w procesie mowy; rodzaje oddychania, proces podparcia oddechowego:

   b. Ćwiczenia: nauka oddychania torem piersiowo – brzusznym, ćwiczenia oddychania dynamicznego

3.a. Aparat fonacyjny: budowa i funkcje krtani.

   b. Ćwiczenia: ćwiczenie mięśni brzucha, przepony, klatki piersiowej.

4.a. Kierowanie dźwięku „na maskę”.

   b. Ćwiczenia: osadzanie głosu w rezonatorach głowowych.

5.a. Aparat artykulacyjny: jego elementy, ich budowa i funkcje

   b. Ćwiczenia: ćwiczenie mięśni języka, warg, żuchwy, pierścienia zwierającego gardło.

6.a. Aparat odbiorczy – narząd słuchu, słyszenie kostne i powietrzne – działanie korektora mowy.

   b. Ćwiczenia: ćwiczenie słuchu fonetycznego i fonemowgo, ćwiczenia relaksacji słuchu.

7.a. Rola układu nerwowego w procesie językowego porozumiewania się.

   b. Ćwiczenia: ćwiczenia relaksacji, skupienia uwagi, dalsze ćwiczenia dykcji.

 

II. Dykcja

 

            8.a. Zasady poprawnej wymowy - samogłoski ustne.

   b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja samogłosek w izolacji, w wyrazach, w zdaniach.

9.a. Poprawna wymowa samogłosek nosowych.

   b. Ćwiczenia: ćwiczenie podniebienia miękkiego, wymowa głosek nosowych w wyrazach i zdaniach.

10.a. Poprawna wymowa spółgłosek twardych.

     b. Ćwiczenia: ćwiczenie wyrazistości wymowy.

            11.a. Zasady poprawnej wymowy spółgłosek miękkich.

     b. Ćwiczenia: ćwiczenie artykulacji głosek miękkich w wyrazach, zdaniach.

12.a. Wymowa głosek w toku mowy – upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, uproszczenia, zbitki międzywyrazowe.

                 b. Ćwiczenia: dykcji, ”łamańce językowe”.

 

III. Higiena głosu nauczyciela i ucznia

            13.a. Rozwój i ochrona aparatu mowy dziecka.

     b. Ćwiczenia dykcyjne, swobodne regulowanie fazy wydechowej.

14.a. Higiena głosu nauczyciela – wskazówki praktyczne.

     b. Ćwiczenia: przykłady minimum dykcyjnego nauczyciela.

15.a. „Niezbędnik człowieka mówiącego” prezentacja wybranych ćwiczeń.

     b. Warsztaty w teatrze „Banialuka”.

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Zaznajomienie się z budową anatomiczną aparatu mowy w celu pełniejszego i higienicznijszego posługiwania się nim.

            Zapoznanie z ogólnymi zasadami poprawnej wymowy samogłosek i spółgłosek w celu doskonalenia wymowy poszczególnych głosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.

            Wyrobienie nawyku rozćwiczenia aparatu mowy przed rozpoczęciem „pracy słowem”; samodzielne przygotowanie zestawu ćwiczeń.

            Uzyskanie niezbędnej elastyczności i siły poszczególnych narządów artykulacyjnych w trakcie ćwiczeń: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego; poznanie ćwiczeń relaksujących słuch i doskonalących słyszenie.

            Poznanie zasad higieny głosu nauczyciela i ucznia dotyczących poszczególnych okresów rozwoju mowy. Poznanie właściwości środowiska, które sprzyja pracy głosem.

 

WARUNI ZALICZENIA

Ø      Zaliczenie z oceną po pierwszym semestrze.

Ø       Indywidualne przygotowanie zestawu ćwiczeń tzw. „niezbędnik człowieka mówiącego”

a)      ćwiczenia oddechowe,

b)      ćwiczenia artykulacyjne,

c)      ćwiczenia emisyjne,

d)      ćwiczenia relaksacji słuchu.

Ø      Aktywny udział w zajęciach.

Ø      Znajomość zasad higieny głosu

Ø      Przygotowanie i prezentacja 10 minutowego wystąpienia

 

 

 

LITERATURA

1)      G. Łasiński, „Sztuka prezentacji”, Poznań 2000

2)      Ch. Zacher, G. Grantel, „Do sukcesu przez mowę”, Warszawa 2001

3)      E. M. Minczakiewicz, „Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia”, Kraków 1997

4)      J. Kochanowicz, „ Podstawy recytacji i mowy scenicznej”, Warszawa 1961

5)      B. Wierzchowska, „Wymowa polska”, Warszawa 1971

6)      I. Michalak – Widera, „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”, Katowice 1995

7)      E. Markowska, „Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo”, Warszawa 1998

8)      E. Markowska, „Izometryczne ćwiczenia warg, języka i żuchwy”, Warszawa 1998

9)      I. Wójtowiczowa, „Logopedyczny zbiór wyrazów”, Warszawa 1991

10)  Praca zbiorowa: „Foniatra kliniczna”, Warszawa 1998

11)  D. Antos, G. Demel, I. Styczek, „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy“, Warszawa

12)  G. Demel, „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Warszawa 1978

13)  M. Pąchalska, „Afazjologia”, Kraków 1999

14)  K. Słonecki, „Zasady kształcenia głosu”, Warszawa

15)  H. Zielińska, „Kształcenie głosu”, Lublin 1998

16)  D. Kustosik, „Dykcja – teksty do ćwiczeń dykcyjnych”, Wrocław 1982

17)  Cz. J. Wojtyński, „Emisja głosu”, Warszawa

18)  W.Brégy, „Elementy techniki wokalnej”, Warszawa 1974

19)  P. Bojakowski, „ Kierowanie dźwięku na maskę”, Włocławek 1947

20)  R. Heising, „Katechizm metodyczny nauczyciela śpiewu”, Poznań

21)  W. Kochański, O. Koszutska, Z. Listkiewicz, „Sekrety żywego słowa – poradnik dla recytatorów”, Warszawa 1974

22)  M. Kotrarczyk, „Podstawy sztuki żywego słowa”, Warszawa 1961

23)  B. Racławski, „Podstawy poprawnej wymowy”, w: „Higiena głosu śpiewaczego”, Gdańsk 1995

24)  B. Racławski, „Słuch fonemowy i fonetyczny”, Gdańsk 1991

25)  I. Styczek, „Badanie i kształcenie słuchu fonematycznego” Warszawa

26)  A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „Fizjologia i patologia słuchu”, Kraków 1963

27)  A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „ Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy”, Warszawa

28)  A. Suchanek, „Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny”, Katowice 1994

29)  T. Zaleski, „Aparat głosotwórczy a technika wokalna”, Warszawa

30)  Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia”, Opole 1998

31)  B. E. Gronbed i inni, „Zasady komunikacji werbalnej”, Poznań 2001

32)  B. Toczyńska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk 1998

33)  B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy”, Wrocław 2003

34)  B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje”, Wrocław 2004

35)  Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki”, Opole 2003

36)  M. Oczkoś, „ Abecadło mówienia. Wstęp do nauki poprawnej wymowy”

37)  D. Ostaszewska, J. Tambor, „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego”, Warszawa 2002

38)  Praca zbiorowa pod redakcją B. Rocławskiego, „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk

39)  M. Rokitiańska, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”, Bydgoszcz 2004

40)  K. Datkun – Czerniak, „Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka – poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców”

41)  Z. W. Brześkiewicz, „Super słuchanie. Jak słuchać i być słuchanym”, Warszawa 1998

 

 

 

 

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.