Top Module Empty
Matematyka z informatyką PDF Drukuj E-mail

Specjalność przygotowuje do nauczania matematyki lub informatyki, a właściwy poziom merytoryczny i metodyczny gwarantuje współpraca z Uniwersytetem Śląskiem w Katowicach. Wykładowcami oraz prowadzącymi zajęcia, oprócz wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego, są wysokiej klasy specjaliści z matematyki, informatyki i przedmiotów pedagogiczno-metodycznych. Absolwenci Kolegium Nauczycielskiego mają możliwość uzyskania dyplomu licencjata UŚ.

Program zajęć ustalony wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, jest w pełni zgodny z programem studiów pierwszego stopnia realizowanym na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Śląskiego. Umożliwia to kontynuację studiów (uzyskanie stopnia magisterskiego) na Uniwersytecie Śląskim, jak również na dowolnej innej uczelni kształcącej matematyków i informatyków.

Absolwent Kolegium Nauczycielskiego jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do prowadzenia zajęć związanych z matematyką i informatyką w szkole podstawowej i gimnazjum oraz do prowadzenia szeroko rozumianej pracy wychowawczej i pozalekcyjnej. Oznacza to, że specjalność Matematyka z Informatyką kształci słuchaczy, którzy będą mogli po ukończeniu studiów:

  •  nauczać matematyki (w szkole podstawowej i gimnazjum),
  • nauczać informatyki (w szkole podstawowej i gimnazjum),
  • swobodnie i efektywnie stosować nowoczesne technologie informacyjne w swoim warsztacie pracy.

 

Słuchacze Kolegium aktywnie uczestniczą w zdobywaniu potrzebnej wiedzy i doświadczenia. Stąd preferencje w planie nauczania dla aktywizujących form kształcenia (konwersatoria, zajęcia warsztatowe, laboratoria) oraz duży wymiar godzin pracy w szkole ćwiczeń. Warunkiem dobrego przygotowania studentów do pracy w szkole jest długotrwały, ciągły, kierowany a także samodzielny, kontakt ze szkołą. Plan nauczania przewiduje w związku z tym praktykę śródroczną w ciągu dwóch semestrów studiów oraz dwie praktyki ciągłe organizowane w różnych typach szkołach: podstawowych, gimnazjach, wiejskich i miejskich.

Takie przedmioty jak pedagogika, psychologia i dydaktyka traktowane są jako praktyczne przygotowanie studentów do korzystania z tych dziedzin wiedzy pedagogicznej w pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole. Dlatego zakłada się, że nauczyciele tych przedmiotów ściśle współpracują z nauczycielami dydaktyki matematyki i informatyki. Przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy samodzielnej i twórczej wymaga od nich umiejętności podejmowania decyzji dotyczących wyboru nie tylko metod i form nauczania czy środków dydaktycznych, ale także programów i podręczników. Dlatego w planie studiów przewiduje się zestaw zajęć fakultatywnych oraz przedmiotów matematycznych do wyboru przez studenta. 

 

Warunki przyjęcia

Dla osób zdających nową maturę:

  •  wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub informatyki (poziom rozszerzony lub podstawowy) lub oceny z matematyki i informatyki na zakończenie szkoły ponadgimnazjalnej, gdy kandydat nie zdawał matematyki na maturze.

 Dla osób zdających starą maturę:

  • rozmowa kwalifikacyjna z matematyki.

 

  


 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.