Top Module Empty
Bazy danych PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007
 

PROGRAM

PRZEDMIOT

Bazy danych

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład: 15h + laboratorium: 15h

ROK (SEMESTR)

III, semestr5
  

CELE KSZTAŁCENIA

 

Zapoznanie   studentów   z   problematyką   baz   danych.   Wykształcenie   relacyjnego   podejścia   do   problematyki gromadzenia i segregowania informacji. Nabycie umiejętności tworzenia relacyjnych baz danych w popularnych środowiskach (Windows,  Linux) oraz tworzenia zapytań SQL.

 

MATERIAŁ KSZTAŁCENIA – WYKŁAD

 

1.      Podstawowe pojęcia z zakresu baz danych

·        Tabela, pola, rekord, zapytanie.

·        Zapoznanie się z działaniem bazy na przykładzie MS Access

·        Model relacyjny

·        Zgodność z rzeczywistością

·        Diagramy związków encji

·        Atrybuty encji (pola)

·        Postacie normalne

·        Klucz

·        Związki encji (relacje)

·        Związek jeden-do-jeden

·        Związek jeden-do-wielu

·        Przykład prawidłowego schematu relacyjnego

·        Przykład nieprawidłowego schematu relacyjnego

2. Podstawy języka SQL

·        Typy danych

·        Tworzenie i przeglądanie tabeli

·        Modyfikowanie i usuwanie danych

·        Zapytania

·        Operatory algebraiczne na zapytaniach

 

MATERIAŁ KSZTAŁCENIA – ĆWICZENIA

 

1. MS Access

- Tabele

- Relacje

- Kwerendy

- Formularze

- Raporty.

2. Bazy danych w sieci

- Oprogramowanie serwera na przykładzie MySQL

- Dostęp do bazy z terminala tekstowego

- Zarządzanie bazą

- Uprawnienia administratora

- Uprawnienia użytkownika

- Tworzenie zapytań

- Dostęp do bazy przez HTTP

- Metoda POST

- Metoda GET

- Język PHP na stronach WWW.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, ze wspomaganiem za pomocą platformy online.

Zajęcia ćwiczeniowe powinny być prowadzone ze wspomaganiem za pomocą platformy zdalnego nauczania i innych narzędzi, np. komunikacyjnych, opartych na systemach bazodanowych. Przedmiot powinien być realizowany metodą projektu.

 

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

 

Założone osiągnięcia studenta:

·        zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z bazami danych,

·        zna możliwości i zastosowania popularnych systemów bazodanowych,

·        potrafi zaprojektować zaprojektować i administrować bazą danych,

·        zna podstawy języka SQL.

 Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad i kryteriów (aktywność na zajęciach, oraz ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie metod projektu.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Opracowany program jest oparty na założeniach konstruktywizmu, w tym w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA PODSTAWOWA

·        Lech Banachowski Bazy danych – tworzenie aplikacji·        Martin Gruber SQL·        Craig Hilton, Jeff Willis PHP3 – internetowe aplikacje bazodanowe·        Dokumentacja MS Access

ŹRÓDŁA ONLINE

·        http://www.php.pl·        http://www.wsp.krakow.pl/papers/dod_cgi/ ·        Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online: http://e.kn.edu.pl) 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.