Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Matematyka z informatyką arrow II Przedmioty podstawowe arrow Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki
Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki

SPECJALNOŚĆ

Matematyka zinformatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

90 godz. (45 godz. wykładów i 45 godz. ćwiczeń)

ROK (SEMESTR)

II i III, semestr 4 i 5
 

CELE KSZTAŁCENIA

 Celem nauczania tego przedmiotu jest z jednej strony zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami ze statystyki opisowej:·        kształtowanie umiejętności stawiania racjonalnych pytań problemów w określonej sytuacji rzeczywistej,·        kształtowania intuicji probabilistycznych poprzez rozwiązywanie zadań powstałych na tle różnych sytuacji życiowych, ·        ukazywania pojęć, metod i wnioskowań probabilistycznych jako matematycznych narzędzi opisu i badania rzeczywistości,·        ukazywania przykładów stosowania matematyki z wyraźnie ukazaną fazą matematyzacji, fazą rachunków i fazą interpretacji.   

MATERIAŁ NAUCZANIA

 

1.      Sytuacja problemowa. Formułowanie pytań związanych z tą sytuacją. Planowanie badań. Tworzenie narzędzi badań (wykorzystanie edytora tekstów). Zbieranie i gromadzenie danych, w tym także przy pomocy komputera i kalkulatora graficznego. Graficzne przedstawianie danych przy pomocy różnych diagramów statystycznych (wykorzystanie w tym celu także arkusza kalkulacyjnego). Miary centralne z próby: średnia, mediana, dominanta, kwartyle. Analiza i interpretacja przedstawień graficznych oraz wyciąganie wniosków. Porównywanie zmiennych w obrębie tej samej populacji oraz porównywane prób losowych względem tej samej cechy.

2.      Doświadczenia losowe wokół nas. Różne modele probabilistyczne opisujący przebieg tych doświadczeń losowych. Dyskretna przestrzeń probabilistyczna jako model przebiegu doświadczenia losowego. Przestrzeń probabilistyczna. Obliczanie prawdopodobieństw różnorodnych zdarzeń w two­rzonych modelach probabilistycznych. Przykłady doświadczeń losowych opisywanych przez przeliczalną przestrzeń probabilistyczną. Obliczanie prawdopodobieństw zdarzeń losowych w tej przestrzeni. Prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite, wzór Bayesa. Niezależność doświadczeń i zdarzeń, schemat Bernoulliego. Przykłady i definicja zmiennej losowej. Pojęcie wartości oczekiwanej jako narzędzia opisującego gry hazardowe: gra sprawiedliwa, gra niesprawiedliwa, rozkłady zmiennej losowej i dystrybuanta, wariancja. Nierówność Czebyszewa. Prawa wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Wstęp do statystyki i elementów wnioskowania statystycznego. Formułowanie hipotez statystycznych.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

 

Zajęcia prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady prowadzone będą w sali wykładowej wyposażonej w zestaw różnorodnych pomocy do nauczania rachunku prawdopodobieństwa oraz w jeden komputer z rzutnikiem, na którym prezentowane będą różne programy komputerowe. Ćwiczenia prowadzone w formie warsztatów w pracowni dydaktyczne wyposażonej w zestawy rozmaitych przyrządów losujących, szyfrowych zabezpieczeń, modeli automatów do gier, tablic liczb losowych itp.

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Zaliczenie przedmiotu wg następujących kryteriów:-       odpowiednia frekwencja na ćwiczeniach,-       ocena ciągła sprawdzianów i aktywności na ćwiczeniach,-       przeprowadzenie badń statystycznych,

-         przygotowanie przez studentów pracy pisemnej będącej opisem przeprowadzonych badań statystycznych i referowanie ich na forum całego roku,

-         egzamin w formie pisemnej i ustnej.

  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

 

Podstawowe założenia dotyczące koncepcji prowadzonych zajęć polegają na kształtowaniu następujących umiejętności:

 ·        wyrabianie umiejętności planowania, podejmowania decyzji, przeprowadzania badań statystycznych, zbierania i gromadzenia danych, ·        interpretacja zebranych danych oraz udzielanie odpowiedzi na postawione wcześnie pytania,·        ukazanie metod wnioskowania opartych na próbce,z drugiej strony wyposażenie studenta matematyki w podstawowe pojęcia kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa służące do:

LITERATURA

 

1.      J.E. Freund, Podstawy nowoczesnej statystyki, PWE, Warszawa 1985.

2.      H. Kąkol (red), 1994, Elementy statystyki opisowej w szkole podstawowej, Wydawnictwo „Dla szkoły”, Bielsko-Biała.

3.      H. Kąkol, 1990, Podstawowe pojęcia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowe, WSP Kraków .

4.      L.T. Kubik, 1980, Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa.

5.      E. Łakoma, 1992, Historyczny rozwój prawdopodobieństwa, CODN, Warszawa.

6.      A. Płocki, 1997, Prawdopodobieństwo wokół nas, Wydawnictwo „Dla szkoły”, Wilkowice.

7.      A. Płocki, 1997, Stochastyka 1, Wydawnictwo Naukowe, WSP Kraków.

  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.