Top Module Empty
Fizyka PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Friday, 01 June 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Fizyka

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z Informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

2w + 2ćw /tydzień;  łącznie 60 godzin

ROK (SEMESTR)

II sem.4
 
CELE KSZTAŁCENIA

-pogłębienie wiedzy o zjawiskach fizycznych i ich praktycznym wykorzystaniu;

-pokazanie roli praw fizyki w analizie relacji przyczynowo-skutkowych w przyrodzie;

-wykazanie fundamentalnej roli matematyki w opisie ilościowym(modelowaniu) zjawisk i      obiektów fizycznych.

 
  
MATERIAŁ NAUCZANIA

Równania kinematyczne elementarnych ruchów punktu materialnego. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej. Ruchy złożone.

Zasady dynamiki w ruchu postępowym i obrotowym. Nieinercjalne układy odniesienia, siła bezwładności. Pole grawitacyjne, praca w polu sił centralnych. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. Układ planetarny, prawa Keplera.

Przemiany fazowe ciał. Napięcie powierzchniowe, włoskowatość. Przemiany gazowe, zasady termodynamiki.

Pole elektryczne, dielektryki i piezoelektryki. Prawo Gaussa. Prąd elektryczny. Mechanizm przewodzenia w metalach i półprzewodnikach w ujęciu teorii pasmowej ciał stałych.

Pole magnetyczne, siła elektrodynamiczna. Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne. Przegląd widma promieniowania elektromagnetycznego – mechanizm wytwarzania i zastosowanie poszczególnych pasm częstotliwości.

Optyka geometryczna – zasady konstrukcji obrazów w prostych układach optycznych. Zjawiska falowe w optyce: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja. Dualizm korpuskularno falowy światła. Hipoteza de Broglie’a, sens fizyczny fal materii.

Model atomu. Modele jądra atomowego. Energia wiązania, ubytek masy jądra. Promieniotwórczość.

  
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
 

Cele edukacyjne realizowane będą poprzez dwie formy zajęć dydaktycznych: wykłady oraz ćwiczenia rachunkowe, wspomagane krótkimi filmami dydaktycznymi.

  
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Ogólna założenia planowanych osiągnięć zawarte są w celach kształcenia, natomiast bardziej szczegółowo, chodzi o nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania poznanych praw fizyki do przeprowadzenia obliczeń  wartości konkretnych wielkości fizycznych, istotnych w analizowanym zjawisku. Ocena stopnia opanowania takiej umiejętności  przeprowadzona będzie na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych na ćwiczeniach i jednego na wykładzie.

     
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Koncepcja programu zakłada pewien elementarny poziom wiedzy studentów z fizyki w zakresie programu klasy ogólnej  liceum. Poszczególne bloki tematyczne materiału nauczania są jednak na tyle ogólnie sformułowane, że pozwalają na dostosowanie zakresu ich realizacji do poziomu studentów. Drugim istotnym czynnikiem decydującym o zakresie realizacji jest zaawansowanie studentów w matematyce: poza programem szkoły średniej wskazana byłaby znajomość przynajmniej rachunku różniczkowego.

  
LITERATURA

1.A.K.Wróblewski, J.A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki.

2.D.Holiday, R Resnick: Fizyka

3.E.M.Rogers: Fizyka dla dociekliwych t.2

4. G.A.Bendrikow i inni: Zadania z fizyki.

5. Cedrik: Zadania z fizyki.

6.R.Subieta: Fizyka. Zbiór zadań. Gimnazjum.

 
                                    

PROGRAM

PRZEDMIOT

Fizyka

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z rewalidacją uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

WYMIAR ZAJĘĆ

2w + 2ćw /tydzień;  łącznie 60 godzin

ROK (SEMESTR)

 sem. IV
 

CELE KSZTAŁCENIA

-pogłębienie wiedzy o zjawiskach fizycznych i ich praktycznym wykorzystaniu;

-pokazanie roli praw fizyki w analizie relacji przyczynowo-skutkowych w przyrodzie;

-wykazanie fundamentalnej roli matematyki w opisie ilościowym(modelowaniu) zjawisk i      obiektów fizycznych.

 
  

MATERIAŁ NAUCZANIA

Równania kinematyczne elementarnych ruchów punktu materialnego. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej. Ruchy złożone.

Zasady dynamiki w ruchu postępowym i obrotowym. Nieinercjalne układy odniesienia, siła bezwładności. Pole grawitacyjne, praca w polu sił centralnych. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu. Układ planetarny, prawa Keplera.

Przemiany fazowe ciał. Napięcie powierzchniowe, włoskowatość. Przemiany gazowe, zasady termodynamiki.

Pole elektryczne, dielektryki i piezoelektryki. Prawo Gaussa. Prąd elektryczny. Mechanizm przewodzenia w metalach i półprzewodnikach w ujęciu teorii pasmowej ciał stałych.

Pole magnetyczne, siła elektrodynamiczna. Równania Maxwella. Fale elektromagnetyczne. Przegląd widma promieniowania elektromagnetycznego – mechanizm wytwarzania i zastosowanie poszczególnych pasm częstotliwości.

Optyka geometryczna – zasady konstrukcji obrazów w prostych układach optycznych. Zjawiska falowe w optyce: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja. Dualizm korpuskularno falowy światła. Hipoteza de Broglie’a, sens fizyczny fal materii.

Model atomu. Modele jądra atomowego. Energia wiązania, ubytek masy jądra. Promieniotwórczość.

  

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Cele edukacyjne realizowane będą poprzez dwie formy zajęć dydaktycznych: wykłady oraz ćwiczenia rachunkowe, wspomagane krótkimi filmami dydaktycznymi.

  

ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Ogólna założenia planowanych osiągnięć zawarte są w celach kształcenia, natomiast bardziej szczegółowo, chodzi o nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania poznanych praw fizyki do przeprowadzenia obliczeń  wartości konkretnych wielkości fizycznych, istotnych w analizowanym zjawisku. Ocena stopnia opanowania takiej umiejętności  przeprowadzona będzie na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych na ćwiczeniach i jednego na wykładzie.

    

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Koncepcja programu zakłada pewien elementarny poziom wiedzy studentów z fizyki w zakresie programu klasy ogólnej  liceum. Poszczególne bloki tematyczne materiału nauczania są jednak na tyle ogólnie sformułowane, że pozwalają na dostosowanie zakresu ich realizacji do poziomu studentów. Drugim istotnym czynnikiem decydującym o zakresie realizacji jest zaawansowanie studentów w matematyce: poza programem szkoły średniej wskazana byłaby znajomość przynajmniej rachunku różniczkowego.

  

LITERATURA

1.A.K.Wróblewski, J.A. Zakrzewski: Wstęp do fizyki.

2.D.Holiday, R Resnick: Fizyka

3.E.M.Rogers: Fizyka dla dociekliwych t.2

4. G.A.Bendrikow i inni: Zadania z fizyki.

5. Cedrik: Zadania z fizyki.

6.R.Subieta: Fizyka. Zbiór zadań. Gimnazjum.

 
      
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.