Top Module Empty
PSYCHOLOGIA PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

                                              PROGRAM

 

PRZEDMIOT

PSYCHOLOGIA

SPECJALNOŚĆ

 Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

Łącznie 75 godz./30 godz. wykładu, 45 godz. ćwiczeń/

ROK (SEMESTR)

I,semestr 1 i 2
 
 CELE KSZTAŁCENIA:                                                Cele dydaktyczne-         Analiza ogólnych praw funkcjonowania ludzkiej psychiki.-         Dostarczenie kategorii pojęciowych dla opisu procesów psychicznych oraz właściwości indywidualnych.-         Zapoznanie z przebiegiem rozwoju dziecka oraz głównymi zaburzeniami tego rozwoju.-         Odniesienie procesów nauczania i wychowania do prawidłowości rozwoju ucznia.-         Dostarczenie środków pedagogicznego oddziaływania.-         Przedstawienie możliwości zapobiegania trudnościom wychowawczym i  niepowodzeniom szkolnym oraz korygowanie ich i usuwanie.                                             Cele wychowawcze-         Pomoc w kształtowaniu samego siebie, planowaniu własnego rozwoju osobistego i zawodowego.-         Rozbudzenie aktywności poznawczej, społecznej i samokształceniowej.-         Podniesienie sprawności interpersonalnego komunikowania się w grupie studenckiej.-         Modelowanie właściwych postaw etycznych przyszłego nauczyciela. 
  
 MATERIAŁ NAUCZANIA: 

1.      Przedmiot i najważniejsze nurty teoretyczne w psychologii.

2.      Procesy poznawcze leżące u podstaw uczenia się.

3.      Procesy emocjonalne. Inteligencja emocjonalna.

4.      Procesy motywacyjne.

5.      Różnice indywidualne /inteligencja, uzdolnienia, potrzeby, temperament, zainteresowania, postawy/.

6.      Obraz własnej osoby.

7.      Rozwój w okresie dzieciństwa.

8.      Zaburzenia i nierównomierności rozwoju.

9.      Uczeń w rodzinie i grupie rówieśniczej.

10.  Styl pracy nauczyciela.

11.  System wzmocnień w wychowaniu.

12.  Dyscyplina i posłuszeństwo.

13.  Wychowanie aksjologiczne.

14.  Psychologiczne zasady nauczania i wychowania.

15.  Zagadnienie niepowodzeń szkolnych.

  
 PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH: 

-         Stosowanie zrównoważonych aktywizujących metod nauczania. /Przykładowo: dyskusja, praca w grupach, praca w parach, burza mózgów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, plakat, tworzenie wizji./

-         Dzielenie się studentów materiałami, źródłami i pomysłami.

-         Wykorzystanie własnych obserwacji studentów z szeroko pojętej płaszczyzny życia społecznego i szkolnego.

 
  
 ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY: 

Student powinien:

-         umieć wyjaśnić w jakich warunkach i pod wpływem jakich czynników kształtują się stopniowo czynności dziecka i jego działania,

-         być zdolnym do stosowania środków profilaktycznych oraz interwencji wychowawczej w obliczu trudności związanych z nauką oraz zachowaniem uczniów,

-         nabrać odwagi co do sprawowania przyszłej roli.

Położony będzie nacisk na praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy.

Przyjęto następujące kryteria oceny studentów:

-         aktywność na zajęciach poparta rzetelnym studiowaniem literatury,

-          kooperacja z kolegami w aktywnym uczeniu się na zajęciach angażujących własne doświadczenia,

-         sprawozdania z próbek badawczych,

-         praca pisemna na wybrany temat albo kolokwium ustne lub pisemne.

Ostateczną umowę co do zasad oceniania realizuje uczący przedmiotu.

Rygorem końcowym jest zaliczenie z oceną.

 
  
 ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU: 

-         Od strony teoretycznej przyjęto, że praktyczne wskazówki i procedury postępowania z uczniem będą uwzględniały podejście integrujące różne nurty psychologii z pominięciem ich gruntownej analizy /Wymóg czasowy/.

-         Przedmiot powinien w jak największym zakresie przygotować przyszłych nauczycieli do podjęcia pracy w szkole tuż po zdobyciu tytułu licencjata i sprawowania tam funkcji dydaktyczno-wychowawczych. Dalsze studia poszerzą odpowiednio do specjalizacji zakres wiedzy psychologicznej. Omawiany etap jest wstępnym i nieodzownym elementem kształcenia nauczycieli.

 
   
  

LITERATURA:

 

-         Arends R. /1995/ Uczymy się nauczać.

-         Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. /1997/ Psychologia społeczna. Serce i umysł.

-         Bee H. /2004/ Psychologia rozwoju człowieka.

-         Birch A., Malim T. /1995/ Psychologia rozwojowa w zarysie.

-         Dembo M.H. /1997/ Stosowana psychologia wychowawcza.

 

-         Fontana D. /1998/ Psychologia dla nauczyciela.

-         Hurlock E. /1985/ Rozwój dziecka. Tom 1 i 2.

-         Pilecka W., Rudkowska G., Wrona L.(red.) /1998/ Wprowadzenie do psychologii.

-         Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. /1994/ Psychologia wychowawcza. Tom 1 i 2.

-         Robertson J. /1998/ Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie.

-         Turner J.S., Helms D.B. /1995/ Rozwój człowieka.

-         Vasta R. Haith M.M., Miller S.A. /1995/ Psychologia dziecka.

  

       Studenci korzystają z wybranych fragmentów wskazanej literatury.

    

                                                                                    

 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.