Top Module Empty
Prawo oświatowe PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Prawo oświatowe

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

1 godz./tygodniowo (11godz.)

ROK (SEMESTR)

III rok 6 semestr
 
CELE KSZTAŁCENIA
 

Wprowadzenie do zagadnień prawoznawstwa poprzez zakres uregulowań zawartych w Konstytucji RP: źródła prawa stanowionego w RP, organy upoważnione do stanowienia prawa, hierarchia aktów prawnych, zakres ich obowiązywania, obowiązek i miejsce publikacji, budowa norm prawnych. Wskazanie i omówienie podstawowych uregulowań ustawy zasadniczej praw dziecka i obywatela, w tym w szczególności prawa i obowiązku  nauki. Uwzględnienie w kontekście prawa RP zapisów umowy międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

Zapoznanie słuchaczy z Ustawą o systemie oświaty, będącą źródłem podstawowych uregulowań edukacji w RP oraz wybranymi aktami wykonawczymi do ustawy, rozporządzenia MEiN.

Zapoznanie słuchaczy z Ustawą-Kartą Nauczyciela będącą źródłem praw i obowiązków wynikających ze statusu zawodowego nauczyciela oraz wybranymi rozporządzeniami Ministra określającymi realizację tych praw i obowiązków.

 
MATERIAŁ NAUCZANIA
 

W treściach kształcenia poza zakresem wynikającym z celów przedmiotu są także inne akty ustawowe i wykonawcze resortowe, stanowiące dopełnienie uregulowań związanych z zarządzaniem oświatą i szkołą oraz funkcjonowaniem szkoły i jej organów, takich jak m. in.:Kodeks Pracy, Kodeks Prawa Administracyjnego, Ustawa o samorządzie terytorialnym itp.

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
 

Metodą dydaktyczną będzie prezentacja multimedialna, dyskusja oparta na przygotowanym materiale oraz analiza materiałów w/w, czasami wykład.

 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności samodzielnego poszukiwania aktów prawnych oraz ich analizowania(także w kontekście zachodzących zmian).Forma nauczania: prezentacja multimedialna. Warunki zaliczenia: obecność, aktywność, rozmowa zaliczeniowa.

 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU
 

Przygotowanie słuchacza do roli przyszłego wychowawcy i nauczyciela w szkole tzn. w wyniku realizacji programu zostanie podniesiona jakość działań podejmowanych na rzecz świadomego stosowania w praktyce nauczycielskiej znajomości aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod nauczania, wychowania i opieki dla dobra dziecka oraz własnej satysfakcji i rozwoju zawodowego.

 
LITERATURA

Wymienione powyżej akty prawne, aktualne publikacje.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.