Top Module Empty
Pracownia dydaktyki matematyki PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007
PROGRAM
PRZEDMIOT:         Pracownia dydaktyki matematyki.
SPECJALNOŚĆ:     Matematyka z Informatyką
WYMIAR ZAJĘĆ:   30 godzin
ROK (SEMESTR):  II, czwarty semestr – 2 godziny ćwiczeń
 
 
CELE KSZTAŁCENIA:
 

1. Metodyczne przygotowanie do nauczania matematyki zgodnie z głównymi aktualnie funkcjonującymi programami nauczania, z wykorzystaniem różnych kompletów podręczników i środków wspomagających.

 

2. Wprowadzenie w problematykę uzasadnionego teoretycznie i praktycznie wyboru koncepcji nauczania, w tym programów nauczania i materiałów dydaktycznych. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie lekcji.

 
MATERIAŁ NAUCZANIA:
 

1. Planowanie pracy dydaktycznej: przygotowanie nauczyciela do lekcji, budowa lekcji;

konspekt; cele lekcji, metody nauczania, formy pracy na lekcji matematyki; środki dydaktyczne; ocena ucznia; indywidualizacja nauczania.

 

2. Rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą:

liczby i działania w nauczaniu matematyki, figury geometryczne (płaskie i przestrzenne) w nauczaniu matematyki.

 

3. Zadania matematyczne i ich rozwiązywanie, dobór zadań do realizacji celów lekcji.

 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKCYJNYCH:
 

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń audytoryjnych, które realizują cele i program przy aktywnej i twórczej postawie studenta.

 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY:
 

Student jest przygotowany do poprawnego prowadzenia lekcji matematyki w szkole podstawowej lub gimnazjum z równoczesnym przekonaniem o ciągłym i permanentnym rozwijaniu swego warsztatu pracy. 

W ramach ćwiczeń student musi wykazać się aktywnym udziałem w dyskusjach, pozytywnymi ocenami z kolokwiów i referatów oraz odpowiednią frekwencją. Zaliczenie ćwiczeń jest podsumowane oceną.

  

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:

 

Program jest tak skonstruowany, by student mógł w aktywny sposób poznać proces nauczania  matematyki. Podstawy teoretyczne uzyskane poprzez wykład i ćwiczenia dają studentowi możliwość autentycznych symulacji sytuacji szkolnych.

 
LITERATURA:
 

WYBRANE PRACE PROF. A. Z. KRYGOWSKlEJ

  

1. Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych z lat 1960-1980, WN WSP, Kraków 1984 (seria Prace Monograficzne nr 46).

2. Kształcenie aktywności matematycznych uczniów i rola problemów w tym kształceniu, w: Modernizacja kształcenia matematycznego i jej wpływ na rozwój dydaktyki matematyki. Wybór artykułów A. Z. Krygowskiej z lat 1958-1972, red. G. Treliński, H. Siwek, WN WSP, Kraków, 1985, 71-99.

3. (z M. Ciosek, S. Turnau) Strategie rozwiązywania zadań matematycznych jako problem dydaktyki matematyki, Wyż.

4. (pod red. J. Żabowskiego) Prace prof Anny Zofii Krygowskiej. Materiały do studiowania matematyki, cz. 1, Płock 2000.

 

KSIĄŻKI

 

1. M. Ciosek, Strategie rozwiązywania zadań matematycznych jako problem dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

2. M. DonaIdson, Myślenie dzieci, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

3. J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Oficyna Wyd. "Impuls", Kraków 2000.

4. G. Polya, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa 1993.

5. H. Siwek, Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki, WSiP, Warszawa 2005.

6. S. Tumau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1990.

7. F. Urbańczyk, Zasady nauczania matematyki, PZWS, Warszawa 1960.

 

CZASOPISMA

 

1. Matematyka w szkole, czasopismo nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, GWO, Gdańsk.

2. Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.

3. Oświata i Wychowanie (lata 1983-1987)

   
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.