Top Module Empty
PEDAGOGIKA OGÓLNA PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

 PEDAGOGIKA OGÓLNA 

SPECJALNOŚĆ

 Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

30 godzin wykł. i 30 godzin ćwiczeń

ROK (SEMESTR)II SEMESTR3

 

CELE KSZTAŁCENIA

·                    wprowadzenie w  szeroko pojętą problematykę  nauk pedagogicznych jako naukowo-aksjologicznego fundamentu  tychże nauk ;

·                    zapoznanie z ogólną charakterystyką pedagogiki jako nauki z uwzględnieniem jej aksjologicznego i prakseologicznego ukierunkowania;

·                    zapoznanie z językiem pedagogiki oraz nowymi formułami teoretycznymi dla tej dyscypliny wiedzy;

·                    zrozumienie problemów pedagogicznych i ukształtowanie refleksyjnego stosunku wobec nich.

 

MATERIAŁ NAUCZANIA

Tematyka wykładów:

1.                  Dorobek i stan historii pedagogiki- teoretyczny, empiryczny i praktyczny charakter działań pedagogicznych. Perspektywy rozwoju pedagogiki jako nauki.

2.                  Nauka a inne formy ludzkiego doświadczenia, nauka a sztuka, wiedza potoczna, religia, filozofia, mit.

3.                  Praktyczność wiedzy humanistycznej: wiedza techniczno- analityczna i wiedza hermeneutyczno- moralna.

4.                  Struktura i style myślenia pedagogicznego

5.                  Główne doktryny pedagogiczne

6.                  Wychowanie w różnych kulturach i organizacjach życia społecznego

7.                  Zależność pedagogiki od innych dziedzin

8.                  Aksjologiczne podstawy nauk pedagogicznych.

9.                  Wychowanie- analiza pojęcia, kontrastowa charakterystyka podstaw antropologicznych i pedagogicznych.

10.              Współczesne teorie i nurty wychowania a praktyka edukacyjna.

11.              Współczesna humanistyka wobec pytań o właściwy jej typ refleksji oraz o jej społeczne i kulturowe funkcje

12.              Pedagogika dialogu. Wartość dialogu w edukacji.

13.              Przemiany i reformy oświatowe a potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży- nadzieje i rozczarowania.

14.              Nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie. Etyka zawodu nauczyciela, pedagoga.

15.              Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a polska rzeczywistość oświatowa.- nadzieje i zagrożenia.

16.              Transmisja kulturowa- edukacja w społecznej świadomości.

17.              Działania kontrolno-oceniające nauczyciela i samokontrolno-oceniające ucznia w edukacji

TEMATYKA ĆWICZEŃ: 

1.                  Naukowy status pedagogiki i jej związek z innymi naukami.

1.1.                       Tożsamość pedagogiki.

1.2.                       Przedmiot i zakres pedagogiki

1.3.                       Miejsce pedagogiki w systemie innych nauk

1.4.                       Związek pedagogiki z innymi naukami

2.                  Aksjologia i teleologia edukacyjna

2.1.                       Wartości asymilowane przez pedagogikę.

2.2.                       Ideały i cele wychowania w szkole tradycyjnej, aktywnej i współczesnej.

2.3.                       Normy i oceny w wychowaniu i nauczaniu.

3.                  Język pedagogiki. Aparatura pojęciowa współczesnej pedagogiki.

3.1.                       Język pedagogiki w perspektywie modernizmu (język naukowy, potoczny, metajęzyk).

3.2.                       Język pedagogiki w perspektywie ponowoczesnej.

3.3.                       Wielość języków pedagogiki.

3.4.                       Pojęcia pedagogiczne.

4.                  Teorie i prądy pedagogiczne na tle związku pedagogiki z rozwojem innych nauk.

4.1.                       Szkoła tradycyjna J. F. Herbarta

4.2.                       Nowe Wychowanie- ogólna charakterystyka

4.3.                       Pedagogika naturalizmu (Ellen Key, M. Montessori, J. Korczak)

4.4.                       Pragmatyzm Johna Deweya

4.5.                       Wychowanie funkcjonalne Claparedea

4.6.                       Pedagogika kultury (W. Dilthey, B. nawroczyński, G. Kerschensteiner)

4.7.                       Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego

4.8.                       Pedagogika personalistyczna

4.9.                       Pedagogika krytyczna

4.10.                   Antypedagogika

5.                  Przemiany edukacyjne

5.1.                       Przemiany filozofii i teleologii edukacyjnej

5.2.                       idee przemian oświatowych

5.3.                       Mity i ukryte aspekty edukacji

5.4.                       Edukacja wobec wyzwań demokracji

5.5.                       Alternatywność w edukacji

5.6.                       Społeczeństwo bez szkoły- koncepcja I. Illicha

5.7.                       Możliwości edukacyjne człowieka

6.                  Regionalizm i wielokulturowość jako problemy pedagogiczne.

6.1.                       Edukacja regionalna

6.2.                       Edukacja globalna

6.3.                       Edukacja międzykulturowa

6.4.                       Zagadnienie tolerancji

      
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUAKCYJNYCH
 

Metody kształcenia: wykładowa prezentacja problemów, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca z tekstem.

Formy pracy:

-         praca indywidualna jednolita i zróżnicowana;

-         praca grupowa jednolita i zróżnicowana;

-         praca frontalna

 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY
 

Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje: rozumienie istoty nauki jako jednej z form ludzkiego doświadczenia; rozumienie problemów współczesnej humanistyki; rozumienie podstawowych kategorii używanych w badaniach nad edukacją i wychowaniem; analizy odmiennych koncepcji wychowania; rekonstruowanie ich założeń i ideologii; rozróżnianie potocznej wiedzy o wychowaniu od wiedzy naukowej; umiejętność posługiwania się językiem różnych koncepcji wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej

 Metody oceny:

-         bieżąca ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie literatury oraz ocena aktywności  na zajęciach;

-         przygotowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem metod i technik aktywizujących w edukacji i przeprowadzenie zajęć w grupie;

-          pozytywne zaliczenie kolokwium obejmującego problematykę ćwiczeń;

-         egzamin końcowy pisemny

 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU
 

Paradygmaty edukacyjne XXI wieku, m. in. podmiotowość i pedagogiczny kreacjonizm, wielostronny rozwój, prawo  nauczyciela i ucznia do edukacji  przez aktywne uczestnictwo i in.,  punktem wyjścia w edukacji czyniące nauczanie-uczenie się oparte na samodzielnej pracy oraz wspomaganie i rozwijanie spontanicznej aktywności i postaw twórczych dzieci. Umiejętność twórczego myślenia, łączącego się z tworzeniem, odkrywaniem, produkowaniem, wyobraźnią i formułowaniem założeń, stanowi potężne narzędzie, którym mogą się nauczyciel i uczeń posługiwać zarówno w szkole, jak i poza nią.

 

LITERATURA

 

Aleksander Z., Język potoczny jako płaszczyzna porozumiewania się pokoleń. W: Pytanie,

dialog, wychowanie. Red. J. Rutkowiak. Warszawa 1992.

Bogaj A. (red.): Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe i poznawcze,

                       Kielce 2001.

Edukacja aksjologiczna. T. 3: O tolerancji. Red. K. Olbrycht. Katowice 1995.

Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, Poznań 1995.

Gnitecki j., Niektóre ujęcia pedagogiki ogólnej w Polsce i na świecie. W: Możliwości

rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej. Red. S. Palka,

Kraków1995.

Hejnicka- Bezwińska T.: O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia, możliwości,

Bydgoszcz 2000.

Hejnicka- Bezwińska, W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno

metodologiczna współczesnej pedagogiki. Bydgoszcz 1989.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993.

Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.): Pedagogika, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji. Warszawa 1992.

Lewowicki T., Mieszalski S., Szymański M: Pedagogika i edukacja w dobie przełomu, Warszawa 1995.

Lewowicki T., Przemiany oświaty. Warszawa 1994.

Łobocki M., Pedagogika wobec wartości. W: Kontestacje pedagogiczne. Red. B. Śliwerski.

Kraków 1994.

Melosik Z., Edukacja skierowana na świat. Ideał wychowawczy XXI wieku. W; Źródła dodziejów wychowania…

Młodzież i tolerancja. Red. T. Lewowicki, B. Grabowska. Cieszyn 1998.

Morszczyńska U., Wychowawca wobec wartości. W: Szkice o wychowaniu. Red. W. Kojs, B. Dymara. Cieszyn 1994.

Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków 2003.

Problemy pogranicza i edukacja. Red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur. Cieszyn 1998.

Ramseger J. Szkoły oporu. W: Edukacja w wolności. Red. B. Śliwerski. Kraków 1992.

Rutkowiak J., Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości. W: T. Lewowicki (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa-Cieszyn 1995.

Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XiX i XX wieku. Warszawa.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków

1992.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2003.

Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Kielce 1998.

Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Red. T. Jaworska.i R. Lepperta. Kraków 1996

Znaniecki F., Socjologia wychowania. Warszawa 1973.

                       
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.