Top Module Empty
Etyka PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Etyka

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

1 godz./tygodniowo (15godz.)

ROK (SEMESTR)

I rok 2 semestr
 
CELE KSZTAŁCENIA
 

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami etyki, jej odmianami i głównymi kierunkami typowymi dla kultury europejskiej.

 
MATERIAŁ NAUCZANIA
 1. Wprowadzenie: Etyka jako przedmiot, cel, metoda. Etyka a moralność. Analiza źródeł i istoty norm moralnych, prawnych, obyczajowych. Etyka a proces wychowania. Naśladowanie a aspirowanie.
 2. Teorie wartości. Stanowisko subiektywizmu aksjologicznego, obiektywizmu aksjologicznego, relatywizmu i relacjonizmu etycznego. Wartości aksjologiczne a wartości epistemologiczne. Moralność a sposób ujmowania wolności osobistej, prawnej, politycznej.
 3. Intelektualizm etyczny Sokratesa.
 4. Idealizm etyczny Platona.
 5. Realizm etyczny a zasada złotego środka.
 6. Wartości chrześcijańskie w ujęciu św. Pawła, św. Augustyna, św. Tomasza, Papieża Jana Pawła II.
 7. Imperatyw kategoryczny I. Kanta.
 8. Utylitaryzm etyczny. Różnorodne ujęcia wolności. Dylematy indywidualizmu, komunitaryzmu. Etyka społeczna.
 9. Rola etyki zawodowej w pracy wychowawcy.
 10. Wielcy mistrzowie życia duchowego. Schweitzer, M. Gandhi, Matka Teresa.
 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
 

Metodą dydaktyczną będzie prezentacja multimedialna, dyskusja oparta na przygotowanym materiale oraz analiza tekstów źródłowych, czasami wykład.

 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY
 

Wyczulenie na problematykę etyczną w życiu codziennym i w sztuce(literatura, teatr, film),poszerzenie erudycji w zakresie etyki. Opanowanie przez słuchaczy podstawowych kategorii etycznych.

Aby zaliczyć przedmiot słuchacz powinien zaliczyć pozytywnie kolokwium, być obecnym i przygotowanym do zajęć.

 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU
 

Nabycie umiejętności analizowania i rozwiązywania sytuacji problemowych przy odwołaniu się do konkretnych koncepcji etycznych.

    
LITERATURA
 
 1. Etyka. Zarys, Kraków 1992.
 2. I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane,Warszawa1992.
 3. I. Lazari-Pawłowska, Gandhi.Warszawa1975.
 4. I. Lazari-Pawłowska, A.Sweitzer.Warszawa1979.
 5. A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu wewnętrznym.Warszawa1989.
 6. M.Ossowska, Normy moralne.Warszawa1985.
 7. J. Tischner, Etyka solidarności. Kraków 1992.Jak żyć?Wrocław2000.
 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.