Top Module Empty
Emisja głosu PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT

Emisja głosu

SPECJALNOŚĆ

Matematyka z informatyką

WYMIAR ZAJĘĆ

3godz. tyg. ćw. / razem 33 godziny

ROK (SEMESTR)

Rok III    semestr 6
 
CELE KSZTAŁCENIA
 1. Zapoznanie z budową anatomiczną układów biorących udział w procesie mówienia
 2. Wyćwiczenie prawidłowej postawy podczas mówienia
 3. Ćwiczenie uruchomiania i prawidłowego wykorzystywania rezonatorów
 4. Wyuczenie i zautomatyzowanie oddechu dynamicznego
 5. Ćwiczenie oddychania torem piersiowo – brzusznym
 6. Doskonalenie swobodnego regulowania długości fazy wydechowej
 7. Doskonalenie umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi
 8. W przypadku istniejących wad artykulacyjnych indywidualne przedstawienie ćwiczeń korygujących wadę
 9. Wykonywanie różnorodnych ćwiczeń narządów artykulacyjnych
 10. Osiągnięcie słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej
 11. Zapoznanie z zasadami higieny głosu ucznia i nauczyciela
 12. Poznanie rozwoju aparatu mowy od urodzenia aż po starość; jego higieny w zależności od okresu rozwoju
 13. Zapoznanie z przyczynami i objawami chorób głosu
 14. Ćwiczenie zbiorowego wymawiania tekstu wymagającego bezwzględnej karności i podporządkowania własnego ja w wspólnocie
 15. Ćwiczenie artykulacji samogłosek i spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, , zdaniach
 16. Wykonywanie ćwiczeń zmierzających do poprawy ostrości słuchu, relaksujących słuch
 17.  Zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania tremie.
 
MATERIAŁ NAUCZANIA

I. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy mowy.

 

1.a. Budowa układu oddechowego i jego funkcja w procesie mowy:

-         prawidłowa postawa w trakcie emisji,

-         rodzaje oddychania

-         proces podparcia oddechowego.

   b. Ćwiczenia: uwagi na temat organizacji zajęć: bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń. Zachowywanie prawidłowej postawy w czasie emisji głosu. Nauka oddychania torem piersiowo – brzusznym, ćwiczenie procesu podparcia oddechowego. 2.a. Aparat fonacyjny: budowa i funkcje krtani, funkcja rezonatorów głosowych w procesie mówienia.   b. Ćwiczenia: dalsze ćwiczenia podparcia oddechowego – „kierowanie dźwięku na maskę”: opis czynności, doskonalenie osadzania głosu w rezonatorach głowowych. 3.a. Aparat artykulacyjny: jego elementy, ich budowa i funkcje   b. Ćwiczenia: ćwiczenie mięśni języka, warg i żuchwy, pierścienia zwierającego gardło, podniebienia miękkiego. 4.a. Aparat odbiorczy – narząd słuchu, słyszenie kostne i powietrzne. Funkcja słuchu w trakcie komunikacji, demonstracja działania korektora mowy.   b. Ćwiczenia: ćwiczenie relaksacji słuchu, doskonalenie słuchu fonetycznego i fonemowgo. 5.a. Rola układu nerwowego w procesie językowego porozumiewania się.   b. Ćwiczenia: ćwiczenia relaksacji, skupienia uwagi, dalsze doskonalenie dykcji. II. Dykcja             6.a. Zasady poprawnej wymowy samogłosek ustnych i nosowych.   b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja samogłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach. 7.a. Poprawna wymowa spółgłosek twardych i miękkich.   b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach. 8.a. Wymowa głosek w toku mowy – upodobnienia wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, uproszczenia, zbitki międzywyrazowe   b. Ćwiczenia: doskonalenie wymowy (indywidualnie i zbiorowo), „łamańce językowe”.   III. Higiena głosu nauczyciela i ucznia             9.a. Rozwój i ochrona aparatu mowy dziecka.   b. Ćwiczenia: doskonalenie dykcji, wydłużanie fazy wydechowej w trakcie np. recytacji. 10.a. Higiena głosu nauczyciela – wskazówki praktyczne.     b. Ćwiczenia: przykłady minimum dykcyjnego. 11.a. Jak przeciwdziałać tremie – co można robić, a czego należy unikać.     b. Ćwiczenia: sposoby relaksu, warsztaty emisji głosu w teatrze „Banialuka”. 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
Zaznajomienie się z budową anatomiczną aparatu mowy w celu pełniejszego i higienicznijszego posługiwania się nim.            Zapoznanie z ogólnymi zasadami poprawnej wymowy samogłosek i spółgłosek w celu doskonalenia wymowy poszczególnych głosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.            Wyrobienie nawyku rozćwiczenia aparatu mowy przed rozpoczęciem „pracy słowem”; samodzielne przygotowanie zestawu ćwiczeń.            Uzyskanie niezbędnej elastyczności i siły poszczególnych narządów artykulacyjnych w trakcie ćwiczeń: języka, warg, żuchwy, podniebienia miękkiego; poznanie ćwiczeń relaksujących słuch i doskonalących słyszenie.

            Poznanie zasad higieny głosu nauczyciela i ucznia dotyczących poszczególnych okresów rozwoju mowy. Poznanie właściwości środowiska, które sprzyja pracy głosem.

 
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY
Osiągnięcia studenta:Ø      Zna budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu mowy.Ø      Ma świadomość jak w sposób korzystny dla zdrowia organu głosowego posługiwać się nim.Ø      Zna podstawowe zasady higieny głosu: ucznia i nauczyciela. Wie jakie powinno być środowisko aby sprzyjało pracy głosem.Ø      Przygotował dla siebie zestaw ćwiczeń służących przygotowaniu aparatu mowy do dnia pracy głosem. Metody oceny:Ø      Znajomość budowy anatomicznej i funkcjonowania aparatu mowyØ      Indywidualne przygotowanie zestawu ćwiczeń tzw. „niezbędnik człowieka mówiącego”a)      ćwiczenia oddechowe,b)      ćwiczenia artykulacyjne,c)      ćwiczenia emisyjne,d)      ćwiczenia relaksacji słuchu.Ø      Przygotowanie i prezentacja 10 minutowego wystąpieniaØ      Znajomość zasad higieny głosuØ      Aktywny udział w zajęciach. 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU
Studenci poznają budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu mowy, aby poprzez ćwiczenia uzyskać elastyczność i siłę poszczególnych narządów.            Omówienie sposobu artykulacji samogłosek i spółgłosek, zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy popełniane w trakcie ich wymowy. Ćwiczenia dykcji dla poszczególnych grup głosek zmierzają do uwrażliwienia studentów na piękno prawidłowej wymowy.

Wyrobienie nawyku dbania o swój głos służą zajęcia z zakresu higieny głosu nauczyciela i ucznia oraz samodzielne przygotowanie dla siebie zestawu ćwiczeń jako „Niezbędnika człowieka mówiącego”.

 
LITERATURA
1)      G. Łasiński, „Sztuka prezentacji”, Poznań 20002)      Ch. Zacher, G. Grantel, „Do sukcesu przez mowę”, Warszawa 20013)      E. M. Minczakiewicz, „Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia”, Kraków 19974)      J. Kochanowicz, „ Podstawy recytacji i mowy scenicznej”, Warszawa 19615)      B. Wierzchowska, „Wymowa polska”, Warszawa 19716)      I. Michalak – Widera, „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”, Katowice 19957)      E. Markowska, „Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo”, Warszawa 19988)      E. Markowska, „Izometryczne ćwiczenia warg, języka i żuchwy”, Warszawa 19989)      I. Wójtowiczowa, „Logopedyczny zbiór wyrazów”, Warszawa 199110)  Praca zbiorowa: „Foniatra kliniczna”, Warszawa 199811)  D. Antos, G. Demel, I. Styczek, „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy“, Warszawa12)  G. Demel, „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Warszawa 197813)  M. Pąchalska, „Afazjologia”, Kraków 199914)  K. Słonecki, „Zasady kształcenia głosu”, Warszawa 15)  H. Zielińska, „Kształcenie głosu”, Lublin 199816)  D. Kustosik, „Dykcja – teksty do ćwiczeń dykcyjnych”, Wrocław 198217)  Cz. J. Wojtyński, „Emisja głosu”, Warszawa18)  W.Brégy, „Elementy techniki wokalnej”, Warszawa 197419)  P. Bojakowski, „ Kierowanie dźwięku na maskę”, Włocławek 194720)  R. Heising, „Katechizm metodyczny nauczyciela śpiewu”, Poznań21)  W. Kochański, O. Koszutska, Z. Listkiewicz, „Sekrety żywego słowa – poradnik dla recytatorów”, Warszawa 197422)  M. Kotrarczyk, „Podstawy sztuki żywego słowa”, Warszawa 196123)  B. Racławski, „Podstawy poprawnej wymowy”, w: „Higiena głosu śpiewaczego”, Gdańsk 199524)  B. Racławski, „Słuch fonemowy i fonetyczny”, Gdańsk 199125)  I. Styczek, „Badanie i kształcenie słuchu fonematycznego” Warszawa26)  A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „Fizjologia i patologia słuchu”, Kraków 196327)  A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „ Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy”, Warszawa28)  A. Suchanek, „Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny”, Katowice 199429)  T. Zaleski, „Aparat głosotwórczy a technika wokalna”, Warszawa30)  Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia”, Opole 199831)  B. E. Gronbed i inni, „Zasady komunikacji werbalnej”, Poznań 200132)  B. Toczyńska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk 199833)  B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy”, Wrocław 200334)  B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje”, Wrocław 200435)  Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki”, Opole 200336)  M. Oczkoś, „ Abecadło mówienia. Wstęp do nauki poprawnej wymowy”37)  D. Ostaszewska, J. Tambor, „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego”, Warszawa 200238)  Praca zbiorowa pod redakcją B. Rocławskiego, „Opieka logopedyczna od poczęcia”, Gdańsk39)  M. Rokitiańska, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”, Bydgoszcz 200440)  K. Datkun – Czerniak, „Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka – poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców”41)  Z. W. Brześkiewicz, „Super słuchanie. Jak słuchać i być słuchanym”, Warszawa 1998  
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.