Top Module Empty
Dydaktyka Matematyki PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 31 May 2007
 PROGRAM
PRZEDMIOT:        Dydaktyka Matematyki
SPECJALNOŚĆ:    Matematyka z Informatyką. 
WYMIAR ZAJĘĆ:   93 godziny realizowane w trzech semestrach
ROK (SEMESTR):   II iIII, semestr 4 – 1 godzina wykładu
Semestr 5 – 1 godzina wykładu, 2 godziny ćwiczeń
                                  Semestr 6 – 1 godzina wykładu, 2 godziny ćwiczeń
                                  Egzamin po szóstym semestrze

.

 
CELE KSZTAŁCENIA:
 

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, a w tym:

1. Metodyczne przygotowanie do nauczania matematyki zgodnie z głównymi aktualnie funkcjonującymi programami nauczania, z wykorzystaniem różnych kompletów podręczników i środków wspomagających.

2. Wprowadzenie w problematykę uzasadnionego teoretycznie i praktycznie wyboru koncepcji nauczania, w tym programów nauczania i materiałów dydaktycznych. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie procesu dydaktycznego i kierowanie nim.

3. Zaznajomienie z problematyką, metodami i niektórymi wynikami badań w zakresie dydaktyki matematyki oraz aktualnymi kierunkami tych badań w Polsce i na świecie, a także przygotowanie do podejmowania prób badawczych np. w zakresie diagnozowania możliwości matematycznych ucznia, ewaluacji i oceny rozwoju uczniów, konstrukcji własnych programów nauczania matematyki i materiałów dydaktycznych.

 
MATERIAŁ NAUCZANIA:
 

          Treści nauczania obejmujące teorię nauczania i uczenia się matematyki oznaczone są jako T, praktyka nauczania matematyki oznaczona jako P, szczegółowe propozycje dydaktyczne jako S.

 

SEMESTR 4

 

T 1. Miejsce i rola dydaktyki matematyki wśród przedmiotów kierunkowych na studiach nauczycielskich.

T 2. Cele edukacji przedmiotowej: cele nauczania matematyki; poziomy celów; taksonomia celów.

T 3. Struktura wiedzy przedmiotowej: budowa teorii matematycznej - pojęcia, fakty, dedukcja.

T 4. Zadania matematyczne i ich rozwiązywanie - typy zadań, cele dydaktyczne zadań; strategie heurystyczne, metody i etapy rozwiązywania zadań; dobór zadań do realizacji celów lekcji.

  

SEMESTR 5

 

T 1. Metody kształtowania różnorodnych kompetencji w powiązaniu z potrzebami życia codziennego - koncepcje realistyczna i inne koncepcje nauczania matematyki (np.

mechanistyczna, strukturalistyczna, empirystyczna).

 

T 2. Procesy tworzenia się pojęć: interioryzacja, asymilacja i akomodacja; abstrahowanie, uogólnianie, definiowanie.

 

P 3. Planowanie pracy dydaktycznej - motywacja i aktywizacja uczniów; środki dydaktyczne w procesie nauczania-uczenia się matematyki; komunikacja między uczniami oraz między

nauczycielem i uczniem na lekcjach matematyki.

 

P 4. Poziomy kształcenia z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowych. Typy i struktury programów nauczania, zasady ich tworzenia.

 

P 5. Organizacja procesu nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz środków multimedialnych stosowanych w nauczaniu matematyki.

 

S 6. Rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą:

funkcje liczbowe, tabele, wzory, wykresy;

wyrażenia algebraiczne, równania podobieństwa i różnice między arytmetyką i algebrą; własności działań a operacje algebraiczne.

 

SEMESTR 6

 

T 1. Czynnościowe nauczanie matematyki w sensie Z. Krygowskiej. Psychologiczne i pedagogiczne aspekty teorii uczenia się; nauczanie problemowe.

 

TP 2. Ewaluacja pracy nauczyciela. Ewaluacja osiągnięć uczniów.

 

TP 3. Trudności i niepowodzenia w uczeniu się matematyki; wykrywanie przyczyn, przeciwdziałanie i zapobieganie. Błąd: przyczyny, typy, konsekwencje dydaktyczne; konflikt poznawczy. Diagnozowanie możliwości ucznia, konstruowanie narzędzi badawczych, analiza wyników badań, sprawozdania. Klasy integracyjne i zespoły wyrównawcze.

 

S 4. Rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą:

długość, pole, objętość i miara kąta na różnych poziomach nauczania;

symetrie, jednokładność i podobieństwo figur;

geometria przestrzenna, kształcenie wyobraźni przestrzennej.

  
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH:

         

Zajęcia z dydaktyki matematyki prowadzone są w formie wykładów realizujących cele i program przedmiotu oraz ćwiczeń audytoryjnych, które realizują cele i program przy aktywnej i twórczej postawie studenta.

  
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA I MATODY OCENY:
 

Student po odbyciu kursu dydaktyki matematyki jest przygotowany do poprawnego prowadzenia lekcji matematyki w szkole podstawowej lub gimnazjum z równoczesnym przekonaniem o ciągłym i permanentnym rozwijaniu swego warsztatu pracy. 

W ramach ćwiczeń student musi wykazać się aktywnym udziałem w dyskusjach, pozytywnymi ocenami z kolokwiów i referatów oraz odpowiednią frekwencją. Zaliczenie ćwiczeń jest semestralne i podsumowuje prace studenta oceną wpisaną do indeksu. Po ukończeniu kursu dydaktyki matematyki (po szóstym semestrze) student zdaje egzamin w formie pisemnej i ustnej.

 
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU:
 

Program jest tak skonstruowany, by student mógł w aktywny sposób poznać proces nauczania  matematyki. Podstawy teoretyczne uzyskane poprzez wykłady i ćwiczenia dają studentowi możliwość autentycznych symulacji sytuacji szkolnych, co uzupełnione praktykami szkolnymi daje mu dobre podstawy do nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum.

 
LITERATURA:
 

WYBRANE PRACE PROF. A. Z. KRYGOWSKlEJ

 

1. Zarys dydaktyki matematyki, cz. 1,2,3, WSiP, Warszawa 1977.

2. Koncepcje powszechnego matematycznego kształcenia w reformach programów szkolnych z lat 1960-1980, WN WSP, Kraków 1984 (seria Prace Monograficzne nr 46).

3. Kształcenie aktywności matematycznych uczniów i rola problemów w tym kształceniu, w: Modernizacja kształcenia matematycznego i jej wpływ na rozwój dydaktyki matematyki. Wybór artykułów A. Z. Krygowskiej z lat 1958-1972, red. G. Treliński, H. Siwek, WN WSP, Kraków, 1985, 71-99.

4. (z M. Ciosek, S. Turnau) Strategie rozwiązywania zadań matematycznych jako problem dydaktyki matematyki, Wyż.

Szkoła Ped. Kraków Rocznik Nauk.-Dydakt. 54 Prace z Dydaktyki Matematyki 1(1974),5-41.

5. (z S. Kulczycki, S. Straszewicz) Nauczanie geometrii w klasach licealnych szkoły ogólnokształcącej, PZWS, Warszawa 1954.

6. (pod red. J. Żabowskiego) Prace prof Anny Zofii Krygowskiej. Materiały do studiowania matematyki, cz. 1, Płock 2000.

 

KSIĄŻKI

 

1. H. Aebli, Dydaktyka psychologiczna, PWN, Warszawa 1982.

2. J. S. Bruner, Poza dostarczone informacje, PWN, Warszawa 1978.

3. M. Ciosek, Strategie rozwiązywania zadań matematycznych jako problem dydaktyki matematyki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

4. M. DonaIdson, Myślenie dzieci, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

5. J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki, Oficyna Wyd. "Impuls", Kraków 2000.

6. E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa 1994.

7. L Gucewicz-Sawicka [red.], Podstawowe zagadnienia z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa 1982.

8. J. Konior, Nauka czytania tekstu matematycznego w szkole, CDN, Bielsko-Biała 1990.

9. J. Konior, Organizacja nauczania oparta na lokalnych dedukcjach, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1975.

10. J. Konior, Z zagadnień dowodzenia twierdzeń w nauczaniu szkolnym matematyki, Skrypt UŚ, Katowice 1989.

11. W. Nowak, Konwersatorium z dydaktyki matematyki, PWN, Warszawa 1989.

12. A. Pardała, Wyobraźnia przestrzenna uczniów w warunkach nauczania szkolnej matematyki. Teoria problemy, propozycje, "Fosze", Rzeszów 1995.

13. G. Polya, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa 1993.

14. G. Polya, Odkrycie matematyczne, WN-T, Warszawa 1975.

15. B. Rabijewska [red.], Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki, Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław 1980.

16. E. Swoboda, Przestrzeń, regularności geometryczne i kształty w uczeniu się i nauczaniu dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

17. H. Siwek, Czynnościowe nauczanie matematyki, WSiP, Warszawa 1998.

18. H. Siwek, Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej. Biblioteczka Nauczyciela Matematyki, WSiP, Warszawa 2005.

19. M. Szurek, O nauczaniu matematyki, tom 1, 2, 3, 4, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2006.

20. U. Trelińska, G. Treliński, Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym, Zakład Poligraficzny "Jawista", Kielce 1996.

21. S. Tumau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1990.

22. F. Urbańczyk, Zasady nauczania matematyki, PZWS, Warszawa 1960.

23. W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1960.

24. (pod red. J. Żabowskiego), Prace pro! dr Anny Zofii Krygowskiej. Materiały do studiowania matematyki, tom I, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.

25. (pod red. J. Żabowskiego), Prace pro! dr hab. Bogdana 1. Noweckiego. Materiały do studiowania matematyki, tom II, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2001.

26. (pod red. J. Żabowskiego) Prace prof Macieja Klakli. Materiały do studiowania matematyki, tom III, Płock 2002.

27. (pod red. J. Żabowskiego) Prace prof dr hab. Jana Koniora. Materiały do studiowania matematyki, tom IV, Płock 2002.

 

CZASOPISMA

 

l. Matematyka, Czasopismo dla nauczycieli, WSiP, Wrocław.

2. Matematyka i Komputery, czasopismo Grupy Roboczej SNM, Wilkowice.

3. Matematyka w szkole, czasopismo nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, GWO, Gdańsk.

4. Matematyka w szkole, czasopismo nauczycieli szkół średnich, GWO, Gdańsk.

5. Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.

6. Oświata i Wychowanie (lata 1983-1987)

7. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria V. Dydaktyka Matematyki, Kraków.

8. Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

9. Wiadomości Matematyczne, Rocznik Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II, PWN Warszawa.

Podręczniki szkolne, przewodniki dla nauczycieli i materiały dydaktyczne.

25.02.2007                                                                                       dr Halina Pieprzyk

 
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.