Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Serwisy jednostek arrow Język polski arrow Spis lektur arrow Lektury z literatury staropolskiej, Oświecenia i Romantyzmu...
Lektury z literatury staropolskiej, Oświecenia i Romantyzmu... PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Agnieszka Kobiałka   
Wednesday, 17 January 2007

 LITERATURA STAROPOLSKA

PODRĘCZNIKI:
T. Michałowska, Średniowiecze,
J. Ziomek, Renesans,
Cz. Hernas, Barok;
E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997;
J. Huizinga, Jesień średniowiecza,
J. Starnawski, Średniowiecze;
A. Borowski, Renesans;
A. Sajkowski, Barok;
J. Parandowski, Mitologia.

TRADITIO HEBRAICA:

Stary Testament (Księga Rodzaju, Ks. Psalmów, Ks. Hioba, Ks. Koheleta, Pieśń nad pieśniami, Ks. Izajasza)


TRADITIO PAGANA:

Homer, Iliada, BN II 17;
Homer, Odyseja, BN II 21;
Wergiliusz, Eneida,
Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej;
Horacy, Pieśni, Epody, List do Pizonów;
Owidiusz, Metamorfozy;
Platon, Uczta;
Plutarch, Żywoty sławnych mężów;

TRADITIO CHRISTIANA:

Nowy Testament (Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy św. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian, Apokalipsa św. Jana);
Św. Augustyn, Wyznania;

ŚREDNIOWIECZE


Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Koronko, BN I 65;
Polska poezja świecka XV wieku, oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997, BN I 60;
Średniowieczna proza polska, BN I 68;
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, BN I 277;

RENESANS

Antologia poezji polsk- łacińskiej 1470- 1543, oprac. A. Jelcz lub Antologia poezji łacińskiej w Polsce, oprac. I. Lewandowskl, Poznań 1996;
J. Kochanowski, Fraszki, BN I 163;
J. Kochanowski, Pieśni, BN I 100;
J. Kochanowski, Psałterz Dawidów, oprac. K. Meller, Kraków 1997;
J. Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza, przeł,. L. Staff;
J. Kochanowski, Zuzanna, Satyr, Muza, Jezda do Moskwy, Epitalamium, Szachy, Monomachija Parysowa z Menelausem, Proporzec,
J. Kochanowski, Odp[Rawa posłow greckich, BN I 3;
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie, BN I 182;
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem, Krótka rozprawa, Wizerunk własny żywota poczciwego, Zwierzyniec, Figliki, Apoftegmata, Zywot człowieka poczciwego,
A.F. Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej;
L. Górnicki, Dworzanin \polski, oprac. R. Polak,
P. Skarga, Kazania sejmowe,

BAROK

M. Sęp- Szarzyńsaki, Poezje, oprac. J. Gruchała, Kraków 1997;
Sz. Zimorowic, Roksolanki, wyd. R. Grześkowiak, Warszawa 1999;
S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiewskiej, oprac A. Borowski, Kraków 1998;
J. A. Morsztyn, Wybór poezji, BN I 257,
S. Twardowski, Dafnis drzewem bobkowym;
W. Kochowski, Utwory poetyckie, BN I 92;
K. Opaliński, Satyry, BN I 147;
J. Ch. Pasek, Pamiętniki,
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony;

LITERATURA POWSZECHNA: 

F. Petrarca, Sonety,
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, wybrane listy;
T. Tasso, Gofrem, przeł. P. Kochanowski;
Arcydzieła francuskiego średniowiecza, oprac. M. Zurowski, Warszawa 1968;
G. Boccacio, Dekameron;
Dante, Boska komedia; przeł. K. Morawski;
Milion, Raj utracony, przeł. M. słomczyński;
P. Corneille, Cyd, przeł. J.A. Morsztyn;
Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przał. A. L. Czerny i Z. Czerny;
W. Szekspir, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej (przekład M. Slomczyńskiego lub S. Barańczaka);
J. B. Racine, Fedra, przeł. A. Międzyrzecki;
Moliere, Tartuffe, Mizantrop, Skąpiec;

OŚWIECENIE I ROMANTYZM

LITERATURA POLSKA:
Świat poprawiać-zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński;
Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński;
F. Bohomolec,
Małżeństwo z kalendarza;
S. Naruszewicz,
Satyry;
I. Krasicki, Myszeidos pieśni X, Monachomachia i Antymonachomachia,
Satyry, Bajki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypaki, Pan Podstoli, Historia;
M. D. Krajeński, Podolanka wychowana w stanie natury lub
Wojciech Zdarzyński;
S. Trembecki, Wybór poezji i
Sofijówka;
F. Zabłoci,
Sarmatyzm, Fircyk w zalotach;
J. U. Niemcewicz,
Powrót posła, Dwaj panowie Sieciechowie, Śpiewy historyczne,
W. Bogusławski, Cud mniemany…, Henryk VI na łowach;
J. Potocki,
Rękopis znaleziony w Saragossie;
C. Godebski,
Grenadier- filozof;
M. Czartoryska- wirtemberska,
Malwina;
Feliński, Barbara Radziwiłłówna [w: ] Polska tragedia neoklasyczna, BN I 260;
K. Brodziński, Wiesław, O klasyczności i romantyczności;
K. Hoffmanowa z Tańskich,
Dziennik Franciszki Krasińskiej;
Malczewski,
Maria;
S. Goszczyński,
Zamek kaniowski;
A. Mickiewicz, Wiersze, Grażyna, Konrad Wallenrod, Dziady, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz;
J. Słowacki, Liryki, oprac. M. Bizan i P. Hertz;
Godzina myśli, W Szwajcarii, Ojciec zadżumionych, Kordian, Balladyna, Anieli, Beniowski, Lilla Weneda, Sen srebrny Salomei, Genezis z Ducha, Król Duch;
Z.Krasiński,
Nie-Boska komedia, Irydion, Psalmy przyszłości,Przedświt;
C. K. Norwid,
Wiersze, Promethidion, Białe kwiaty, Czarnr kwiaty, Ad leones, Pierścień wielkiej damy;
M. Romanowski,
Dziewczę Dziewczę Sącza;
L. Sztyrmer,
Powieść nieboszczyka Pantofla;
A. Fredro,
Śluby panieńskie, Pan/Jowialski, Zemsta, Dożywocie, Trzy po trzy;
N. Żmichowska,
Poganka.
LITERATURA POWSZECHNA:
A. Pope, Poematy. Wybór, Kraków 2002;
P. Beaumarchais,
Wesele Figara;
G. E. Lessing, Natan mędrzec,;
Wolter, Kandyd, Syn marnotrawny, przeł. S. Trembecki;
D. Diderot,
Kubuś fatalista;
J. Swift, Podróże do wielu odległych narodów świata, przeł. M. Słomczyński;
J. J. Rousseau,
Nowa Heloiza, Wyznania;
J. W. Goethe,
Faust, Cierpienia młodego Wertera;
F. Schiller,
Zbójcy;
G. Byron,
Giaur, Don Juan;
V. Hugo,
Hernani, Nędznicy;
Mousset,
Nie igra się z miłością;
Stendhal,
Czerwone i czarne;
Puszkin,
Eugeniusz Oniegin.
PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA:
Z. Libera, Oświecenie, Biblioteka „Polonistyki”, Warszawa 1991;
Z. Straszewska, Romantyzm, Biblioteka „Polonistyki”;
M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998;
Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997;
T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Warszawa 1975;
Witkowska,
Mickiewicz. Śłowo i czyn;
J. Kleiner,
Słowacki;
J. Maciejewski, Cyprian Norwid, Warszawa 1992.

POZYTYWIZM

PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA:

H. Markiewicz, Pozytywizm, wyd. III., zmienione i uzupełnione (1999);
G. Borkowska, Pozytywiści i inni;
Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, BN s. I, nr 249;
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, s. 4, t. I, t. II, t. III, t. IV;
J. Krzyżanowski, Twórczość H. Sienkiewicza, Warszawa 1973;
Z. Szweykowski, Twórczość B. Prusa, Poznań 1947 (lub wyd. nast.);
E. Jankowski, Eliza Orzeszkowa, Warszawa 1964;
H. Markiewicz, Antynomie powieści realistycznej XIX wieku lub Bezdogmatowcy i melancholicy;
E. Paczkowska, Krytyka LITERACKA POZYTYWISTÓW, Wrocław 1988;
J. Kulczycka- Saloni, Życie literackie Warszawy, Warszawa 1970;
T. Bujnicki, Henryka Sienkiewicza powieści z lat dawnych, Kraków 1996;
Prus z dziejów recepcji twórczości, oprac. E. Pieścikowski, Warszawa 1988;
„Lalka” i inne, Warszawa 1992;
Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski;
Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, t. I, t. II, t. III;
Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 1988;
A. Matuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu, Wrocław 1977;
Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu, red. E. Jankowski, J. Kulczyka- Saloni, s. 1-3, Wrocław 1980- 1984;
Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, Lublin 1993.


ANTOLOGIE:

Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich, oprac. M. Król, Warszawa 1985. oprac. M. Król, Warszawa 1985.

TEKSTY Z LITERATURY POLSKIEJ:

Świętochowski, Obrazki powieściowe (Chawa Rubin, Damian Cepenko, Karl Krug, Klemens Borta), w: Nowele i opowiadania, BN I 185;
E. Orzeszkowa, Marta;Meir Ezofowicz; Dziurdziowie; Nad Niemnem; Cham; Nowele ( Obrazek z lat głodowych; Dobra Pani; A…B…C…; Tadeusz; Ogniwa; W zimowy wieczór; Gloria victis);
B. Prus, Anielka; Placówka, BN I 251, Lalka, wstęp H. Markiewicz, BS lub BN I 262; Emancypantki, t. I, BS; Faraon; Wybór kronik, BPPiO; Nowele (Powracająca fala, Michalka, Antek, Kamizelka, Katarynka, Na wakacjach, Z legend dawnego Egiptu);
H. Sienkiewicz, Ogniem i mieczem; Potop; Pan Wołodyjowski; Krzyżacy; Quo vadis; Bez dogmatu; Nowele (Humoreski z teki Worszyłły, Szkice węglem, Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Latarnik, Za chlebem, Sachem, Bartek Zwycięzca) BN I 231;
A. Asnyk, Poezje wybrane, BP lub BN I 67;
M. Konopnicka, P{poezje, Nowele ( Miłosierdzie gminy, Mendel Gdański, Dym, Banasiowa, Nasza szkapa, Z włamaniem);
J. Bliziński, Rozbitki, BN I 143;
M. Bałucki, Grube ryby, BN I 236;
J. Lam, Wielki świat Capowic;
A. Dygasiński, Zając, BN;
A. Sygietyński, Wysadzony z siodła;
W. Sieroszewski, Na kresach lasów;
I. Dąbrowski, Śmierć.

TEKSTY Z LITERATURY POWSZECHNEJ:

K. Dickens, Dawid Copperfield;
H. Balzak, Ojciec Goriot; Stracone złudzenia;
G. Flaubert, Pani Bovary;
L. Tołstoj, Anna Karenina; Wojna i pokój;
F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, BN II 220; Biesy;
H. Ibsen, Dzika kaczka, BN II 210;
E. Zola, Terminal, BN II 189;
Wieczory medańskie, BN II 135.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

a)teksty:
A. Świętochowski, Dusze nieśmiertelne, BN I 165;
E. Orzeszkowa, Zygmunt Ławicz i jego koledzy; Niziny; Dwa bieguny;
H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich; Listy z podróży do Ameryki;
M. Konopnicka, Pan Balcer w Brazylii;
J. Lam, Koronkarz w Galicji, BN I 173;
J. Bliziński, Pan Damazy, BN I 38;
S. Witkiewicz, Na przełęcz, Wrażenia i obrazy z Tatr, w: Na przełęczy, t. I, Kraków 1978 (lub inne wydanie);
Orzeszkowa, Prus i Sienkiewicz- O literaturze, oprac. Z. Nader, Warszawa 1956;
F. Faleński, Wybór utworów, BN I 202;
A. Dygasiński, Gody życia: Margiel i Margielka; Beldonek;
M. Bałucki, Dom otwarty, BN I 236;
Z. Niedźwiedzi, Proszę o głos;

b) opracowania:
J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.

MŁODA POLSKA

PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA:

M. Podraza- Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992;
K. Wyka, Modernizm polski, wyd. II, Kraków 1968;
K. Wyka, Młoda Polska, t. I, Kraków 1977;
Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura Młodej Polski,t. I-IV, Warszawa 1968-1977;
A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Wrocław 1969;
I. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski, Toruń 1969;
M. Podraza- Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975; wyd. II- Kraków 1994;
T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu, Warszawa 1974;
Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, red. M. Podraza- Kwiatkowska, Kraków 1977;
F. Ziejka, W kręgu mitów polskich, Kraków 1977;
T. Walas, Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905), Kraków 1986;
M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994;
W. Gutkowski, Nagie dusze i maski (O młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992.

ANTOLOGIE:

Programy i dyskusje literackie okresu Młodej polski, BN I 212;
Młoda Polska. Wybór poezji, BN I 125;
Myśl teatralna Młodej Polski, Warszawa 1966.

TEKSTY Z :LITERATURY POLSKIEJ:

S. Żeromski, Wybór opowiadań, BN I 203; Popioły; Wierna rzeka, BN I 232; Syzyfowe prace, BN I 216; Ludzie bezdomni, BN I 254; Duma o hetmanie; Róża.
S. Wyspiański, Dramaty o powstaniu listopadowym, BN I 193; Wesele, BN I 218; Wyzwolenie, BN I 250; Bolesław Śmiały, Skałka, BN i 198; Akropolis, BN I 250; Klątwa, w: Dzieła zebrane, t. II, Kraków 1958; Wybór poezji;
W. S. Reymont, Komediantka; Ziemia obiecana, BN I 286; Chłopi, BN I 279;
W. Orkan, W Roztokach, BN I 188;
W. Beret, Próchno, BN I 234; Ozimina, BN I 213;
K. Irzykowski, Pałuba, opr. K. Wyka, wyd. II, Warszawa 1957 lub BN I 240;
A. Strug, Dzieje jednego pocisku, Warszawa 1957 lub inne wydanie;
J. Kasprowicz, Wybór poezji, BN I 120, wyd. II, Wrocław 1973;
K. Tetmajer, Wybór poezji, BN I 123, Wrocław 1968; Na Skalnym Podhalu, Kraków 1955 (lub wyd. nast.);
T. Miciński, Wybór poezji, Kraków 1980; Poematy prozą, Kraków 1985;
S. Przybyszewski, Wybór pism, BN I 190;
L. Staff, Wybór poezji, BN I 181;
G. Zapolska, Moralność pani Dulskiej, BN I 187;
J.A. Kisielewski, W sieci, BN I 196;
T. Rittner, W małym domku, BN I 116 lub Głupi Jakub, BN I 160;
W. Perzyński, Szczęście Frania lub Lekkomyślna siostra, BN I 237;
K. H. Rostworowski, Judasz z Kariothu, w: Wybór dramatów, BN I 281;
T. Boy- Żeleński, Słówka, BN I 255.

TEKSTY Z LITERATURY POWSZECHNEJ:

J. K. Huysmans, Na wspak, Warszawa 1976;
M. Maererlick, Ślepcy, Wnętrze;
F. Nietsche, Tako rzecze Zaratustra;
Symboliści francuscy, BN II 146;
A. Strindberg, Wybór dramatów, BN II 185;
J. Conrad, Lord Jim, BN II 188;
T. Mann, Wybór nowel i esejów, BN II 182.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

S. Wyspiański, Legion, BN I 267; Achilles, Powrót Odysa, BN I 248: Sędziowie, w: Dzieła zebrane;
S. Żeromski, Sułkowski; Uroda życia; Walka z szatanem; Nawracanie Judasza; Zamieć; Charitas;
S. Brzozowski, Eseje i studia o literaturze, BN I 258;
W. Beret, Żywe kamienie, BN I 280;
T. Boy- Żeleński, Znasz-li ten kraj…, BN I 246;
J. J.. Kisielewski, Karykatury, BN I 196;
A. Nowaczyński, Wielki Fryderyk, BN I 241;
T. Miciński, Kniaź Patiomkin lub W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu, Kraków 1979p;
A. Strug, Ludzie podziemni;
R. Jaworski, Historie manjaków, Kraków 1978;
J. Żuławski, Trylogia księżycowa: Na srebrnym globie, Zwycięzca, stara Ziemia, (ostatnie wydanie);
J. Lemański, Ofiara królewny, Kraków 1985;
Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, oprac. J. Brzozowski, Kraków 1990;
O. Wilde, Eseje- opowiadania-bajki-poematy prozą, Warszawa 1957 lub Dialogi o sztuce, Warszawa 1923;
B. Shaw, Pigmalion;
W. Whitman, Źdźbła trawy. Poezje wybrane, Warszawa 1966;
G. Hauptmann, Dzwon zatopiony lub Hanusia;
Symboliści i akmeiści rosyjscy, Warszawa 1971;
F. Sologub, Mały bies, Warszawa 1973;
G. d’Annunzio, Ogień lub Triumf śmierci, Warszawa 1976;
K. Hamsun, Głód;
J. Conrad, Wybór opowiadań, BN II 171;
Moderniści o sztuce, oprac. J. Grabska, Warszawa 1971.

OPRACOWANIA:

K. Wyka, Młoda Polska, t. II, Szkice z problematyki epoki, Kraków 1977;
M. Podraza- Kwiatkowska, Somnambulicy- dekadenci-herosi, Kraków 1985;
Z. Makowiecki, Młodopolski portret artysty, Warszawa 1971;
M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski, Warszawa 1988;
E. Miodońska- Brookes, Wawel- „Akropolis”, Kraków 1980;
S. Kołaczkowski, Stanisław Wyspiański, w: S. Kołaczkowski, Wyspiański, Kasprowicz, przeglądy, Warszawa 1968;
Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987;
Adamczewski, Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków 1949;
M. Rzeuska, „Chłopi” Reymonta, Warszawa 1950;
J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa,Warszawa 1966;
I. Maciejewska, Leopold Staff. Lwowski okres twórczości, Warszawa 1965;
J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891, Warszawa 1967; Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906, Warszawa 1975;
A. Walicki, Stanisław Brzozowski- drogi myśli, Warszawa 1977;
S. Pogoń, Władysław Orkan. Twórca i dzieło, Kraków 1958;
J. Prokop, Żywioł wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Micińskiego, Kraków 1978;
M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981;
F. Ziejka, Paryż młodopolski, Warszawa 1993;
A. Czabanowska- Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996.

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

PODRĘCZNIKI I OPRACOWANIA:

Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobielewska, E. Szary- Matywiecka, Wrocław 1992;
K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933, t. 3, Ekspresjonizm, innorealizm, Lwów 1936. Literatura polska 1918- 1975, t. 1, 1918- 1932, Warszawa 1975; t. 2, 1933-1944, Warszawa 1993;
J. Kwiatkowski, Literatura Dwudziestolecia, Warszawa 1990;
A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, Toruń 1979;
A. Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, t. I-II, Kraków 1969;
Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faraon, Warszawa 1972;
Poeci dwudziestolecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, t. I-II, Warszawa 1982;
A. Kowalczykowa, Programy i spory literackie w dwudziestoleciu międzywojennym 1918- 1933, Warszawa 1969;
J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997;
E. Balcerzan, Poezja polska 1939-1965, cz. 1 Strategie liryczne. Warszawa 1982; cz. 2 Ideologie artystyczne, Warszawa 1988;

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

S. Bereś, Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego, Warszawa 1992;
S. Bereś, T. Gajcy Wybór poezji. Misterium niedzielne, Warszawa 1982;
B. Maj, Biały chłopiec. O poezji T. Gajcego, Kraków 1992;
Poezja polska okresu dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, BN 1253;
Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, BN I 230, Wrocław 1978;
J. Czechowicz, Wybór poezji, BN I 199;
B. Leśmian, Poezje wybrane, BN 1217;
M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wybór poezji, BN I 194;
J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, BN I 266;
W. Gombrowicz, Ferdydurke;
M. Dąbrowska, Noce i dnie;
Z. Nałkowska, Granica LUB Romans Teresy Hennert lub Niecierpliwi;Dzienniki;
M. Kuncewiczowa, Cudzoziemka,
J. Iwaszkiewicz, Brzezina, Panny z Wilka;
B. Schulz, Opowiadania, wybór esejów i listów, BN I 264;
S. I. Witkiewicz, Pożegnanie jesieni lub Nienasycenie; Wybór dramatów, BN I 221 oraz Dramaty;
J. Wittlin, Sól ziemi,
S. Żeromski, Przedwiośnie,
J. Szaniawski, Wybór dramatów
T. Peiper, Pisma wybrane;
K. Wyka, Życie na niby;
Cz. Miłosz, Legendy nowoczesności;

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZKOWE:

M. Danielewicz- Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej;
E. Balcerzan, Poezja polska 1939- 1965,
P. Czapliński i P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1996;
R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991;

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

A. Lam, Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939;
A. Watt, J. Iwaszkiewicz, K. I. Gałvczyński, Wybór poezji, BN I 189; M. Jastrun, A. Świrczyńska, T. Różewicz, \Z. Herbert, W. Szymborska, M. Białoszewski, T,. Nowak, S. Grochowisk, E. Lipska, S. Barańczak,. A. Zagajewski, R. Krynicki;
Z. Nałkowska, Medaliony;
T. Borowski, Utwory wybrane;
J. Andrzejewski, Popiół i diament, Bramy raju, Miazga;
W. Gombrowicz, Ślub, Trans-Atlantyk, Kosmos, Dziennik;
L. Buczkowski, Czarny potok,
 Wybory wierszy: K. Wierzyński, Wybór poezji, BN I 275; Cz. Miłosz, W. Broniewski,

S.Dygat, Jezioro Bodeńskie;
G. Herling - Grudziński, Inny świat, wybór opowiadań, w tym: Wieża, Pieta dell’ Idola, Książę Niezłomny, Drugie Przyjście, Most, Gorący oddech pustyni, Zeszyt Williama Mouldinga, emeryta,
J. Mackiewicz, Droga donikąd lub Nie trzeba głośno mówić;
Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie lub Martwa natura z wędzidłem lub Labirynt nad morzem,
M. Hłasko, Opowiadania lub Piękni dwudziestoletni lub Nawrócony w Jaffie;
T. Konwicki, Sennik współczesny lub Bogiń, Kompleks polski lub Mała Apokalipsa, Kalendarz i klepsydra;
A. Kuśniewicz, Król Obojga Sycylii lub Lekcja martwego języka;
J. Stryjkowski, Głosy w ciemności lub Austeria lub Echo;
S. Mrożek, Tomy opowiadań: Słoń i Dwa listy, Na pełnym morzu, Strip-tease, Karol, Zabawa, Tango, Emigranci, Vatzlav;
Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Ziemia Urlo, Dolina Iksy,;
T. Różewicz, Kartoteka, Kartoteka rozrzucona, Do piachu, Stara kobieta wysiaduje,
M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Donosy rzeczywistości,
W. Myśliwski, Kamień na kamieniu lub Widnokrąg;
A. Bobkowski, Szkice piórkiem, t. I;
W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje…

ESEISTYKA I KRYTYKA LITERACKA:

S. Barańczak, Poezja i duch Uogólnienia,
J. Błoński, Odmarsz, Biedny chrześcijanin patrzy na getto,
T. Burek, Zamiast powieści, Żadnych marzeń,
P. Hertz, Gra tego świata;
M. Janion, Czy będziesz wiedział,m co przerzyłeś, Kobiety i duch inności;
M. Jastrun, Mit śródziemnomorski;
A. Kijowski, Granice literatury, t. 1;
T. Łubieński, Bić się czy nie bić;
J. Łukasiewicz, Laur i ciało;
Cz. Miłosz, Widzenia nad zatoką San Francisco, Człowiek wśród skorpionów, Rodzinna Europa, Rok myśliwego;
J. Trznadel, Hańba domowa;
S. Vincenz, Z perspektywy podróży.

LITERATURA POWSZECHNA:

S. Beckett, Czekając na Godowa, Końcówka, Malone umiera;
I. Bunin, Gramatyka miłości,
M. Butor, Odmiany czasu;
A. Camus, Obcy, Upadek, Dżuma, Mit Syzyfa;
J. Conrad, Jądro ciemności, Nostromo;
J. Cortazar, Gra w klasy, Opowiadania;
U. Eco, Imię Róży;
W. Golding, Władca much;
E. Hemingway, Komu bije dzwon, Opowiadania;
A. Huxley, Kontrapunkt, Nowy wspaniały świat;
T. Mann, Czarodziejska góra.


 

Zmieniony ( Thursday, 14 February 2008 )
 

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.