Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Psychologia 2 PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

PSYCHOLOGIA

Przedmiot: obowi
ązkowy

Formy nauczania: wykład, ćwiczeniaCzas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wyk. + 2 godz.

ćw./tyg. (Razem 60godz.) Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę i egzamin

Opis przedmiotu:

1. Psychologia jako nauka społeczna.

2. Biologiczne podstawy zachowania - układ nerwowy: budowa i funkcje receptorów,

łuk odruchowy, rodzaje odruchów, procesy nerwowe: pobudzanie i hamowanie,

charakterystyka odruchów bezwarunkowych w stadium noworodka i kształtowanie się

warunkowych we wczesnych okresach rozwojowych.

3.
Myślenie i mowa - rodzaje myślenia, kształtowanie pojęć, operacje umysłowe, rola

myślenia w rozwiązywaniu problemów, pojęcie mowy i języka, rodzaje i funkcjemowy, zwi

ązek mowy i myślenia, badanie myślenia logicznego z zastosowaniem prób

Piageta, badanie niezmienników, analiza przebiegu operacji umysłowych w procesiekształtowania si

ę pojęć i rozwiązywaniu problemów na konkretnych przykładach.

4. Pamięć i uczenie się - definicje pojęć, fizjologiczne mechanizmy pamięci, fazyprocesu pami

ęciowego, rodzaje, cechy i typy uczenia się na podstawie eksperymentu

(analiza krzywych uczenia się).5.

Charakterystyka procesów emocjonalno-motywacyjnych - definicja pojęcia, proces emocjonalny i jego komponenty, czynniki wywołujące emocje, formy reakcji

emocjonalnych.

6. Zdolności - zdolności ogólne i uzdolnienia specjalne, teoria uzdolnień, pomiar

zdolności, inteligencja, testy inteligencji.

7. Potrzeby i zainteresowania - analiza pojęć, klasyfikacja i charakterystyka potrzeb.

8. Postawy - pojęcie i struktura postawy, kształtowanie i zmiana postaw.9.

Rozwój psychiczny człowieka - zmiany jakościowe i ilościowe, tempo i rytm

rozwoju, okres przedszkolny i młodszy szkolny – charakterystyka, okres dorastania,

związek dojrzewania z rozwojem psychicznym.

LITERATURA

[1] M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieŜy, Warszawa 1989

[2] M. Przetacznikowa, G. Makiełło – JarŜa, Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli.

Warszawa 1989

[3] M. Przetacznikowa, G. Makiełło – Jar
Ŝa, Psychologia rozwojowa, Warszawa 1980[4] J. Strelau, A, Jurkowski, Z. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa

1975

[5] P. G. Zimbardo, F. L. Ruch,
Psychologia i Ŝycie. Warszawa 1994

[6] M. śebrowska Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieŜy. Warszawa 1977

 
wstecz

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.