Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Praktyka śródroczna z matematyki PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

PROGRAM

Przedmiot: Praktyka z matematyki.

Specjalność: Informatyka z matematyką.

Wymiar zajęć: praktyka śródroczna 30 godzin, praktyka ciągła 30 godzin.

Rok: III, semestr: V

I.CELE EDUKACYJNE, KSZTAŁCENIA.

1.Celem głównym praktyk w Kolegium Nauczycielskim jest przygotowanie słuchacza do

kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły

podstawowej i gimnazjum.

2.Cele szczegółowe to:

-poznanie pracy szkoły podstawowej i gimnazjum;

-nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania lekcji matematyki, zajęć

koła matematycznego i godzin wychowawczych;

-nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji róŜnych zajęć i ich dokumentowania;

-nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela, uczniów podczas wspólnego omawiania

Ŝnych form praktyk przez opiekunów praktyk, kierownika praktyk i słuchaczy;

- nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.

II.MATERIAŁ NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ.

Omówienie organizacji praktyki.

Pogłębienie wiedzy o sposobach korzystania z programów nauczania, podręczników

oraz innych materiałów i środków dydaktycznych potrzebnych do przygotowania

i przeprowadzenia lekcji, zajęć koła zainteresowania, lekcji i innych zajęć wychowawczych.

Poznanie organizacji i całokształtu działalności szkoły podstawowej i gimnazjum.

Obserwacje lekcji matematyki, zajęć kół zainteresowań, lekcji wychowawczych i innych

zajęć organizowanych przez szkołę podstawową i gimnazjum.

Prowadzenie dokumentacji w postaci: dziennika praktyki, protokołów obserwacji i omawiania

lekcji oraz innych zajęć, notatek z róŜnych zebrań, spotkań itp.

Opracowanie konspektów lekcji i innych zajęć.

Przeprowadzenie wcześniej zaplanowanych i przygotowanych lekcji, zajęć.

III.PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH.

Cele edukacyjne praktyk będą realizowane w dwóch rodzajach praktyk; jako praktyka

śródroczna w gimnazjum lub w szkole podstawowej w semestrze V, w wymiarze 30 godzin,

oraz dwutygodniowa praktyka ciągła w gimnazjum lub szkole, w semestrze VI, w wymiarze

30 godzin.

Śródroczna praktyka odbywa się pod opieką wykładowcy KN w 8-10 osobowych grupach.

Praktyka ciągła odbywa się na ogół w środowisku słuchacza.

Wszystkie praktyki muszą być odpowiednio dokumentowane; dziennik praktyki, arkusz

obserwacji zajęć-lekcji, środki dydaktyczne i inne materiały pomocnicze.

IV.ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY.

Słuchacz posiada wiedzę o sposobach korzystania z programów nauczania, podręczników

oraz innych materiałów i środków dydaktycznych potrzebnych do przygotowania

i przeprowadzenia lekcji, zajęć koła zainteresowania, lekcji i innych zajęć wychowawczych.

Zna organizację i całokształt działalności szkoły podstawowej i gimnazjum.

Zna dokumentację prowadzoną przez nauczyciela i dyrekcję szkoły podstawowej

oraz gimnazjum.

Potrafi prowadzić dokumentację w postaci: dziennika praktyki, protokołów obserwacji

i omawiania lekcji oraz innych zajęć, notatek z róŜnych zebrań, spotkań itp.

Potrafi opracować szczegółowy konspekt lekcji i innych zajęć.

Potrafi efektywnie przygotować i przeprowadzić lekcję matematyki, lekcję wychowawczą,

zajęcia koła przedmiotowego, pełnić dyŜur w czasie przerwy oraz zorganizować spotkanie

z rodzicami.

Ocenę praktyki śródrocznej przeprowadza wykładowca-opiekun z ramienia KN, a praktyki

ciągłej - kierownik praktyk KN.

W ocenie praktyki śródrocznej uwzględnia się:

-jakość i efektywność przeprowadzonych lekcji,

-uczestnictwo w dyskusji w trakcie omawiania lekcji przeprowadzonych przez siebie

i pozostałych osób grupy,

-opinię opiekuna z ramienia szkoły,

-jakość prowadzonej dokumentacji słuchacza.

W ocenie praktyki ciągłej uwzględnia się::

-opinię nauczyciela opiekuna szkolnego,

-opinię wykładowcy KN jeśli odbyła się wizytacja,

-ilość przeprowadzonych lekcji i zajęć,

-ilość przeprowadzonych obserwacji lekcji i zajęć,

-dokumentację /dziennik słuchacza, konspekty, protokoły obserwacji lekcji, notatki z róŜnych

zajęć/

ZAŁOśENIA DYDAKTYCZNE KOCEPCJI PROGRAMU.

W organizowanych praktykach wykorzystuje się wiedzę wcześniej zdobytą na zajęciach

z psychologii, pedagogiki, pracowni dydaktycznej matematyki, dydaktyki matematyki

oraz teoretycznych przedmiotów matematycznych. Jednocześnie w czasie praktyk prowadzi

się zajęcia w postaci dyskusji w trakcie omawiania obserwowanych lekcji i innych zajęć.

LITERATURA.

1. Red. S. Juszczyk Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Wyd. A. Marszałek,

Toruń 2006

2. Z. Nowakowski Dydaktyka informatyki w praktyce, wybrane zagadnienia. Mikom,

Toruń 1996

3. Kwartalnik pod redakcją H. Kąkola: Matematyka i komputery.

4. Czasopisma poświęcone nauczaniu informatyki.

 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.