Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Pedagogika PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

PRZEDMIOT- PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚĆ- Informatyka z matematyką

WYMIAR ZAJĘĆ- 30 GODZIN WYKŁADÓW I 30 GODZIN ĆWICZEŃ

Rok II semestr drugi

FORMA ZALICZENIA- ZALICZENIE Z OCENĄ

Cele kształcenia

· wprowadzenie w szeroko pojętą problematykę nauk pedagogicznych jako

naukowo-aksjologicznego fundamentu tychŜe nauk ;

· zapoznanie z ogólną charakterystyką pedagogiki jako nauki z uwzględnieniem jej

aksjologicznego i prakseologicznego ukierunkowania;

· zapoznanie z językiem pedagogiki oraz nowymi formułami teoretycznymi dla tej

dyscypliny wiedzy;

· zrozumienie problemów pedagogicznych i ukształtowanie refleksyjnego stosunku

wobec nich.

· wyposaŜenie w umiejętność stawiania pytań o uniwersalność i prawomocność

Ŝnych ofert edukacyjnych i ich krytycznej oceny;

· zapoznanie z wybranymi koncepcjami i systemami wychowania oraz wizją

człowieka i konsekwencjami dla procesu wychowania jakie z ich przyjęcia

wynikają;

· wskazanie na współwystępowanie elementów metodyki i teorii wychowania

w wybranych koncepcjach pedagogicznych;

· wyposaŜenie studentów w wiedzę i umiejętności w zakresie planowania sytuacji

wychowawczych jako składowych procesu wychowania odpowiednio do celu;

· zapoznanie z metodami, formami i technikami wychowania oraz kształcenie

umiejętności ich poprawnego stosowania w praktyce;

· kształtowanie umiejętności konstruowania scenariuszy i konspektów zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych, wychowawczych

· kształcenie myślenia refleksyjnego wokół wybranych problemów współczesnego

wychowania;

· zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami pedeutologicznymi w

kontekście przeobraŜeń poglądów na nauczyciela, zmian funkcji i kompetencji

nauczycieli;

· ukształtowanie u studentów drogą analiza teoretyczno- praktycznych podstaw

dyspozycji do wypełniania roli i powinności nauczycielskich w przyszłej pracy.

Materiał nauczania

Tematyka wykładów:

1. Dorobek i stan historii pedagogiki- teoretyczny, empiryczny i praktyczny

charakter działań pedagogicznych. Perspektywy rozwoju pedagogiki jako

nauki.

2. Nauka a inne formy ludzkiego doświadczenia, nauka a sztuka, wiedza

potoczna, religia, filozofia, mit.

3. Struktura i style myślenia pedagogicznego. Główne doktryny pedagogiczne

4. Aksjologiczne podstawy nauk pedagogicznych.

5. Wychowanie- analiza pojęcia, kontrastowa charakterystyka podstaw

antropologicznych i pedagogicznych.

6. Współczesne teorie i nurty wychowania a praktyka edukacyjna.

7. Współczesna humanistyka wobec pytań o właściwy jej typ refleksji oraz o jej

społeczne i kulturowe funkcje

8. Pedagogika dialogu. Wartość dialogu w edukacji.

9. Przemiany i reformy oświatowe a potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieŜynadzieje

i rozczarowania.

10. Nauczyciel w zmieniającym się społeczeństwie. Etyka zawodu nauczyciela,

pedagoga.

11. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej a polska rzeczywistość oświatowa.-

nadzieje i zagroŜenia.

12. Transmisja kulturowa- edukacja w społecznej świadomości.

13. Działania kontrolno-oceniające nauczyciela i samokontrolno-oceniające ucznia

w edukacji

14. Zasady nauczania jako dydaktyczne normy teleologiczne

15. Rezultaty działań dydaktycznych- metody sprawdzania wyników nauczania,

ocena szkolna

16. Teorie, koncepcje, systemy wychowania - analiza pojęć

17. Orientacje badawcze we współczesnej teorii wychowania

18. Makrostruktura działalności wychowawczej- wychowanie jako działanie

19. Proces wychowania i jego cechy

20. Warunki skuteczności wychowania

21. Sytuacje wychowawcze jako składowe elementy procesu wychowania

22. Problematyka celów w wychowaniu

- bogactwo i róŜnorodność ujęć;

- pojęcie, struktura i funkcje celów;

- koncepcje stanowienia celów;

23. Wpływ teorii psychologicznych na rozwój róŜnych koncepcji wychowania

(wizja człowieka i wychowania):

a. behawioryzm;

b. psychoanaliza i neopsychoanaliza;

c. psychologia poznawcza;

d. psychologia humanistyczna

e. kognitywizm, koncepcja transgresyjna człowieka

24. Kompetencje nauczycielskie. Przemiany funkcji nauczycielskich na tle funkcji

szkoły.

25. Etyka zwodu nauczyciela

26. Ewolucja orientacji pedeutologicznych w Polsce- koncepcje kształcenia

nauczycieli, modelowanie edukacji nauczycielskiej itd.

27. profesjonalizacja nauczyciela w dobie reform oświatowych- doskonalenie

zawodowe nauczycieli.

TEMATYKA ĆWICZEŃ:

1. Naukowy status pedagogiki i jej związek z innymi naukami.

1.1.ToŜsamość pedagogiki.

1.2.Przedmiot i zakres pedagogiki

1.3.Miejsce pedagogiki w systemie innych nauk

1.4.Związek pedagogiki z innymi naukami

2. Aksjologia i teleologia edukacyjna

2.1.Wartości asymilowane przez pedagogikę.

2.2.Ideały i cele wychowania w szkole tradycyjnej, aktywnej i współczesnej.

2.3.Normy i oceny w wychowaniu i nauczaniu.

3. Język pedagogiki. Aparatura pojęciowa współczesnej pedagogiki.

3.1.Język pedagogiki w perspektywie modernizmu (język naukowy, potoczny,

metajęzyk).

3.2.Język pedagogiki w perspektywie ponowoczesnej.

3.3.Wielość języków pedagogiki.

3.4.Pojęcia pedagogiczne.

4. Teorie i prądy pedagogiczne na tle związku pedagogiki z rozwojem innych nauk.

4.1.Szkoła tradycyjna J. F. Herbarta

4.2.Nowe Wychowanie- ogólna charakterystyka

4.3.Pedagogika naturalizmu (Ellen Key, M. Montessori, J. Korczak)

4.4.Pragmatyzm Johna Deweya

4.5.Wychowanie funkcjonalne Claparedea

4.6.Pedagogika kultury (W. Dilthey, B. nawroczyński, G. Kerschensteiner)

4.7.Socjologiczna teoria wychowania Floriana Znanieckiego

4.8.Pedagogika personalistyczna

4.9.Pedagogika krytyczna

4.10. Antypedagogika

5. Przemiany edukacyjne

5.1.Przemiany filozofii i teleologii edukacyjnej

5.2.idee przemian oświatowych

5.3.Mity i ukryte aspekty edukacji

5.4.Edukacja wobec wyzwań demokracji

5.5.Alternatywność w edukacji

5.6.Społeczeństwo bez szkoły- koncepcja I. Illicha

5.7.MoŜliwości edukacyjne człowieka

6. Regionalizm i wielokulturowość jako problemy pedagogiczne.

6.1.Edukacja regionalna, międzykulturowa, globalna

7. Empatia w wychowaniu

8. Socjalizacja a wychowanie- teorie socjalizacji

9. Mechanizmy socjalizacyjne

10. Czynniki socjalizacji (rodzina, grupy rówieśnicze, środki masowego przekazu itd.)

11. Edukacja integralna w świetle wybranych koncepcji- kierunki poszukiwań

12. Wielość ujęć istoty wychowania a przedmiot filozofii wychowania (wizja człowieka i

wychowania): pragmatyzm; egzystencjalizm; marksizm; laicyzm; wychowanie

emancypacyjne; antypedagogika; wychowanie personalistyczne; postmodernizm

13. Wychowawcze aspekty zabawy

14. Wychowawcze aspekty pracy

15. Metody oddziaływań wychowawczych:

f. nagradzanie;

g. karanie;

h. modelowanie;

i. perswazja;

j. metoda zadaniowa;

k. grupowe metody wychowania;

16. Samowychowanie

17. Formy wychowania

18. Dziedziny wychowania

19. Skuteczność wychowania

20. Zasady wychowania

21. Niektóre problemy współczesnego wychowania:

21.1. podmiotowość i przedmiotowość;

21.2. udział jednostki w kształtowaniu siebie samego

22. System wychowania integracyjnego jako potrzeba współczesnych czasów

23. Wychowanie a etapy rozwoju moralnego dziecka

24. Inteligencja emocjonalna i moŜliwości jej wykorzystania dla rozwaŜań nad „rozwojem

osoby”

25. Samorządność i samorząd.

26. Nauczyciel- wychowawca w perspektywie róŜnych systemów wychowania

27. Trudności wychowawcze a etapy rozwoju dziecka

28. Powodzenia i niepowodzenia szkolne

29. Samodzielność i twórczość jako problem dydaktyki

30. Media i neomedia w procesie kształcenia i wychowania. Nauczanie wspomagane

komputerem

31. Cele kształcenia- podstawowy element działania dydaktycznego

32. Środki realizacji celów dydaktycznych

33. Metody i strategie kształcenia

34. Warunki wewnętrzne działań dydaktycznych- problem motywacji, kary nagrody w

wychowaniu i kształceniu

35. Warunki zewnętrzne działań dydaktycznych- organizacja pracy szkolnej i domowej

36. Problemy oceny szkolnej

37. Style pracy nauczyciela

38. Komunikacja w kształceniu i wychowaniu

39. Modele szkoły a podmiotowość relacji nauczyciel- uczeń

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Metody kształcenia: wykładowa prezentacja problemów, dyskusja, ćwiczenia praktyczne,

praca z tekstem, metody i techniki aktywizujące typu „burza mózgów”, metoda sytuacyjna,

improwizowana dramatyzacja itd.,

Formy pracy:

- praca indywidualna jednolita i zróŜnicowana;

- praca grupowa jednolita i zróŜnicowana;

- praca frontalna

ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Efekty kształcenia- umiejętności i kompetencje: umiejętności i kompetencje: rozumienie

istoty nauki jako jednej z form ludzkiego doświadczenia; rozumienie problemów

współczesnej humanistyki; rozumienie podstawowych kategorii uŜywanych w badaniach nad

edukacją i wychowaniem; analizy odmiennych koncepcji wychowania; rekonstruowanie ich

załoŜeń i ideologii; rozróŜnianie potocznej wiedzy o wychowaniu od wiedzy naukowej;

umiejętność posługiwania się językiem róŜnych koncepcji wychowania dla opisu

rzeczywistości społecznej. Kształcenie jako system działania. Proces kształcenia w systemach

dydaktycznych. Współczesne ujęcie procesu kształcenia. Uczenie się. Zasady nauczania jako

dydaktyczne normy teleologiczne. Cele kształcenia jako podstawowy element działania

dydaktycznego.. Środki realizacji celów dydaktycznych. Metody i strategie kształcenia.

Warunki wewnętrzne i zewnętrzne kształcenia. Rezultaty działań dydaktycznych. Powodzenia

i niepowodzenia szkolne. Samodzielność i twórczość jako problem dydaktyki. Analiza i ocena

rozwiązań dydaktycznych; umiejętność posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami

badań dydaktycznych. Analiza relacji między teorią wychowania a innymi dyscyplinami

pedagogicznymi oraz naukami pogranicza,; rozwiązywania problemów wychowawczych w

świetle róŜnych teorii wychowania; samodzielnego wiązania procesów wychowania z innymi

procesami społecznymi i edukacyjnymi; projektowania własnych rozwiązań problemów

wychowawczych; porównywania teorii i konfrontowania ich z sytuacja społecznohistoryczną

i polityczną społeczeństw.

Metody oceny:

- bieŜąca ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie literatury oraz

ocena aktywności na zajęciach;

- przygotowanie scenariusza zajęć wychowawczych z zastosowaniem metod i

technik aktywizujących w edukacji i przeprowadzenie zajęć w grupie;

- pozytywne zaliczenie kolokwium w formie testu obejmującego problematykę

ćwiczeń;

- egzamin końcowy pisemny- test dydaktyczny

ZAŁOśENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Paradygmaty edukacyjne XXI wieku, m. in. podmiotowość i pedagogiczny

kreacjonizm, wielostronny rozwój, prawo nauczyciela i ucznia do edukacji przez aktywne

uczestnictwo i in., punktem wyjścia w edukacji czyniące nauczanie-uczenie się oparte na

samodzielnej pracy oraz wspomaganie i rozwijanie spontanicznej aktywności i postaw

twórczych dzieci. Umiejętność twórczego myślenia, łączącego się z tworzeniem,

odkrywaniem, produkowaniem, wyobraźnią i formułowaniem załoŜeń, stanowi potęŜne

narzędzie, którym mogą się nauczyciel i uczeń posługiwać zarówno w szkole, jak i poza nią.

LITERATURA

Aleksander Z., Język potoczny jako płaszczyzna porozumiewania się pokoleń. W: Pytanie,

dialog, wychowanie. Red. J. Rutkowiak. Warszawa 1992.

Bogaj A. (red.): Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe i poznawcze,

Kielce 2001.

Edukacja aksjologiczna. T. 3: O tolerancji. Red. K. Olbrycht. Katowice 1995.

Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, Poznań 1995.

Gnitecki j., Niektóre ujęcia pedagogiki ogólnej w Polsce i na świecie. W: MoŜliwości

rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej. Red. S. Palka,

Kraków1995.

Hejnicka- Bezwińska T.: O zmianach w edukacji. Konteksty, zagroŜenia, moŜliwości,

Bydgoszcz 2000.

Hejnicka- Bezwińska, W poszukiwaniu toŜsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno

metodologiczna współczesnej pedagogiki. Bydgoszcz 1989.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993.

Kwieciński Z., Śliwerski B.(red.): Pedagogika, Warszawa 2003.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji. Warszawa 1992.

Lewowicki T., Mieszalski S., Szymański M: Pedagogika i edukacja w dobie przełomu,

Warszawa 1995.

Lewowicki T., Przemiany oświaty. Warszawa 1994.

Łobocki M., Pedagogika wobec wartości. W: Kontestacje pedagogiczne. Red. B. Śliwerski.

Kraków 1994.

Melosik Z., Edukacja skierowana na świat. Ideał wychowawczy XXI wieku. W; Źródła do

dziejów wychowania…

MłodzieŜ i tolerancja. Red. T. Lewowicki, B. Grabowska. Cieszyn 1998.

Morszczyńska U., Wychowawca wobec wartości. W: Szkice o wychowaniu. Red. W. Kojs, B.

Dymara. Cieszyn 1994.

Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje. Kraków 2003.

Problemy pogranicza i edukacja. Red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur. Cieszyn 1998.

Ramseger J. Szkoły oporu. W: Edukacja w wolności. Red. B. Śliwerski. Kraków 1992.

Rutkowiak J., Wielość języków pedagogiki a problem jej toŜsamości. W: T. Lewowicki (red.):

Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa-Cieszyn 1995.

Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XiX i XX wieku. Warszawa.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki. Kraków

1992.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 2003.

Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Kielce 1998.

Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Red. T. Jaworska.i R. Lepperta. Kraków 1996

Znaniecki F., Socjologia wychowania. Warszawa 1973.

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.