Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Emisja głosu PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT Emisja głosu

SPECJALNOŚĆ Informatyka z matematyką

WYMIAR

ZAJĘĆ

2godz. tyg. ćw. / razem 30 godziny

ROK

(SEMESTR)

Rok III semestr 5

CELE KSZTAŁCENIA

1. Zapoznanie z budową anatomiczną układów biorących udział w procesie mówienia

2. Wyćwiczenie prawidłowej postawy podczas mówienia

3. Ćwiczenie uruchomiania i prawidłowego wykorzystywania rezonatorów

4. Wyuczenie i zautomatyzowanie oddechu dynamicznego

5. Ćwiczenie oddychania torem piersiowo – brzusznym

6. Doskonalenie swobodnego regulowania długości fazy wydechowej

7. Doskonalenie umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią

wypowiedzi

8. W przypadku istniejących wad artykulacyjnych indywidualne przedstawienie ćwiczeń

korygujących wadę

9. Wykonywanie róŜnorodnych ćwiczeń narządów artykulacyjnych

10. Osiągnięcie słyszalności, czystości i wyrazistości artykulacyjnej

11. Zapoznanie z zasadami higieny głosu ucznia i nauczyciela

12. Poznanie rozwoju aparatu mowy od urodzenia aŜ po starość; jego higieny w

zaleŜności od okresu rozwoju

13. Zapoznanie z przyczynami i objawami chorób głosu

14. Ćwiczenie zbiorowego wymawiania tekstu wymagającego bezwzględnej karności i

podporządkowania własnego ja w wspólnocie

15. Ćwiczenie artykulacji samogłosek i spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach, ,

zdaniach

16. Wykonywanie ćwiczeń zmierzających do poprawy ostrości słuchu, relaksujących

słuch

17. Zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania tremie.

MATERIAŁ NAUCZANIA

I. Anatomiczne i fizjologiczne podstawy mowy.

1.a. Budowa układu oddechowego i jego funkcja w procesie mowy:

- prawidłowa postawa w trakcie emisji,

- rodzaje oddychania

- proces podparcia oddechowego.

b. Ćwiczenia: uwagi na temat organizacji zajęć: bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń.

Zachowywanie prawidłowej postawy w czasie emisji głosu. Nauka oddychania

torem piersiowo – brzusznym, ćwiczenie procesu podparcia oddechowego.

2.a. Aparat fonacyjny: budowa i funkcje krtani, funkcja rezonatorów głosowych w

procesie mówienia.

b. Ćwiczenia: dalsze ćwiczenia podparcia oddechowego – „kierowanie dźwięku na

maskę”: opis czynności, doskonalenie osadzania głosu w rezonatorach

głowowych.

3.a. Aparat artykulacyjny: jego elementy, ich budowa i funkcje

b. Ćwiczenia: ćwiczenie mięśni języka, warg i Ŝuchwy, pierścienia zwierającego

gardło, podniebienia miękkiego.

4.a. Aparat odbiorczy – narząd słuchu, słyszenie kostne i powietrzne. Funkcja słuchu

w trakcie komunikacji, demonstracja działania korektora mowy.

b. Ćwiczenia: ćwiczenie relaksacji słuchu, doskonalenie słuchu fonetycznego i

fonemowgo.

5.a. Rola układu nerwowego w procesie językowego porozumiewania się.

b. Ćwiczenia: ćwiczenia relaksacji, skupienia uwagi, dalsze doskonalenie dykcji.

II. Dykcja

6.a. Zasady poprawnej wymowy samogłosek ustnych i nosowych.

b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja samogłosek w izolacji, logotomach, wyrazach,

zdaniach.

7.a. Poprawna wymowa spółgłosek twardych i miękkich.

b. Ćwiczenia: poprawna artykulacja spółgłosek w izolacji, logotomach, wyrazach,

zdaniach.

8.a. Wymowa głosek w toku mowy – upodobnienia wewnątrzwyrazowe i

międzywyrazowe, uproszczenia, zbitki międzywyrazowe

b. Ćwiczenia: doskonalenie wymowy (indywidualnie i zbiorowo), „łamańce

językowe”.

III. Higiena głosu nauczyciela i ucznia

9.a. Rozwój i ochrona aparatu mowy dziecka.

b. Ćwiczenia: doskonalenie dykcji, wydłuŜanie fazy wydechowej w trakcie np.

recytacji.

10.a. Higiena głosu nauczyciela – wskazówki praktyczne.

b. Ćwiczenia: przykłady minimum dykcyjnego.

11.a. Jak przeciwdziałać tremie – co moŜna robić, a czego naleŜy unikać.

b. Ćwiczenia: sposoby relaksu, warsztaty emisji głosu w teatrze „Banialuka”.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Zaznajomienie się z budową anatomiczną aparatu mowy w celu pełniejszego i

higienicznijszego posługiwania się nim.

Zapoznanie z ogólnymi zasadami poprawnej wymowy samogłosek i spółgłosek w celu

doskonalenia wymowy poszczególnych głosek w izolacji, logotomach, wyrazach, zdaniach.

Wyrobienie nawyku rozćwiczenia aparatu mowy przed rozpoczęciem „pracy

słowem”; samodzielne przygotowanie zestawu ćwiczeń.

Uzyskanie niezbędnej elastyczności i siły poszczególnych narządów artykulacyjnych

w trakcie ćwiczeń: języka, warg, Ŝuchwy, podniebienia miękkiego; poznanie ćwiczeń

relaksujących słuch i doskonalących słyszenie.

Poznanie zasad higieny głosu nauczyciela i ucznia dotyczących poszczególnych

okresów rozwoju mowy. Poznanie właściwości środowiska, które sprzyja pracy głosem.

ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

Osiągnięcia studenta:

 Zna budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu mowy.

 Ma świadomość jak w sposób korzystny dla zdrowia organu głosowego posługiwać

się nim.

 Zna podstawowe zasady higieny głosu: ucznia i nauczyciela. Wie jakie powinno być

środowisko aby sprzyjało pracy głosem.

 Przygotował dla siebie zestaw ćwiczeń słuŜących przygotowaniu aparatu mowy do

dnia pracy głosem.

Metody oceny:

 Znajomość budowy anatomicznej i funkcjonowania aparatu mowy

 Indywidualne przygotowanie zestawu ćwiczeń tzw. „niezbędnik człowieka

mówiącego”

a) ćwiczenia oddechowe,

b) ćwiczenia artykulacyjne,

c) ćwiczenia emisyjne,

d) ćwiczenia relaksacji słuchu.

 Przygotowanie i prezentacja 10 minutowego wystąpienia

 Znajomość zasad higieny głosu

 Aktywny udział w zajęciach.

ZAŁOśENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Studenci poznają budowę anatomiczną i funkcjonowanie aparatu mowy, aby poprzez

ćwiczenia uzyskać elastyczność i siłę poszczególnych narządów.

Omówienie sposobu artykulacji samogłosek i spółgłosek, zwrócenie uwagi na

najczęstsze błędy popełniane w trakcie ich wymowy. Ćwiczenia dykcji dla poszczególnych

grup głosek zmierzają do uwraŜliwienia studentów na piękno prawidłowej wymowy.

Wyrobienie nawyku dbania o swój głos słuŜą zajęcia z zakresu higieny głosu

nauczyciela i ucznia oraz samodzielne przygotowanie dla siebie zestawu ćwiczeń jako

„Niezbędnika człowieka mówiącego”.

LITERATURA

1) G. Łasiński, „Sztuka prezentacji”, Poznań 2000

2) Ch. Zacher, G. Grantel, „Do sukcesu przez mowę”, Warszawa 2001

3) E. M. Minczakiewicz, „Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia”, Kraków 1997

4) J. Kochanowicz, „ Podstawy recytacji i mowy scenicznej”, Warszawa 1961

5) B. Wierzchowska, „Wymowa polska”, Warszawa 1971

6) I. Michalak – Widera, „Śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”, Katowice

1995

7) E. Markowska, „Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo”, Warszawa

1998

8) E. Markowska, „Izometryczne ćwiczenia warg, języka i Ŝuchwy”, Warszawa 1998

9) I. Wójtowiczowa, „Logopedyczny zbiór wyrazów”, Warszawa 1991

10) Praca zbiorowa: „Foniatra kliniczna”, Warszawa 1998

11) D. Antos, G. Demel, I. Styczek, „Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy“,

Warszawa

12) G. Demel, „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”, Warszawa 1978

13) M. Pąchalska, „Afazjologia”, Kraków 1999

14) K. Słonecki, „Zasady kształcenia głosu”, Warszawa

15) H. Zielińska, „Kształcenie głosu”, Lublin 1998

16) D. Kustosik, „Dykcja – teksty do ćwiczeń dykcyjnych”, Wrocław 1982

17) Cz. J. Wojtyński, „Emisja głosu”, Warszawa

18) W.Brégy, „Elementy techniki wokalnej”, Warszawa 1974

19) P. Bojakowski, „ Kierowanie dźwięku na maskę”, Włocławek 1947

20) R. Heising, „Katechizm metodyczny nauczyciela śpiewu”, Poznań

21) W. Kochański, O. Koszutska, Z. Listkiewicz, „Sekrety Ŝywego słowa – poradnik dla

recytatorów”, Warszawa 1974

22) M. Kotrarczyk, „Podstawy sztuki Ŝywego słowa”, Warszawa 1961

23) B. Racławski, „Podstawy poprawnej wymowy”, w: „Higiena głosu śpiewaczego”,

Gdańsk 1995

24) B. Racławski, „Słuch fonemowy i fonetyczny”, Gdańsk 1991

25) I. Styczek, „Badanie i kształcenie słuchu fonematycznego” Warszawa

26) A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „Fizjologia i patologia słuchu”, Kraków 1963

27) A. Mitrinowicz – Modrzejewska, „ Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy”,

Warszawa

28) A. Suchanek, „Powszechne kształcenie głosu jako problem pedagogiczny”, Katowice

1994

29) T. Zaleski, „Aparat głosotwórczy a technika wokalna”, Warszawa

30) Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia”,

Opole 1998

31) B. E. Gronbed i inni, „Zasady komunikacji werbalnej”, Poznań 2001

32) B. Toczyńska, „Elementarne ćwiczenia dykcji”, Gdańsk 1998

33) B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy”, Wrocław 2003

34) B. Broszkiewicz, J. Jarek, „Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje”, Wrocław 2004

35) Praca zbiorowa pod redakcją T. Gałkowskiego, G. Jastrzębowskiej, „Logopedia

pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki”, Opole 2003

36) M. Oczkoś, „ Abecadło mówienia. Wstęp do nauki poprawnej wymowy”

37) D. Ostaszewska, J. Tambor, „Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego”,

Warszawa 2002

38) Praca zbiorowa pod redakcją B. Rocławskiego, „Opieka logopedyczna od poczęcia”,

Gdańsk

39) M. Rokitiańska, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”, Bydgoszcz 2004

40) K. Datkun – Czerniak, „Logopedia. Jak usprawniać mowę dziecka – poradnik dla

nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców”

41) Z. W. Brześkiewicz, „Super słuchanie. Jak słuchać i być słuchanym”, Warszawa 1998

 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.