Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Technologie Informacyjne w szkole PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007

PROGRAM

PRZEDMIOT Technologie informacyjne

SPECJALNOŚĆ Informatyka z Matematyką

WYMIAR ZAJĘĆ Wykład 1godz/tyg. + Ćwiczenia 2godz./tyg. (Razem 45h)

ROK (SEMESTR) Rok II semestr III

CELE KSZTAŁCENIA

Celami kształcenia jest

- przygotowanie do aktywnej roli w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

i społeczeństwa opartego na wiedzy praktycznej oraz do własnej edukacji całoŜyciowej,

- przygotowanie do posługiwania się w warsztacie dydaktycznym i rozwoju własnym

technologiami informacyjnymi, w tym współczesnymi systemami wspomagania

nauczania-uczenia się online.

W wyniku realizacji zaproponowanych treści student powinien

- posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

wspomagania procesu nauczania-uczenia się związanymi z sieciową informacją

i w zakresie ich wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz rozwoju

własnym do uczenia się, wspomagania dydaktyki i przygotowywania prostych narzędzi,

- w szczególności posiąść umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami

dydaktycznymi w zakresie potrzebnym do ich wykorzystania w nauczaniu matematyki,

- mieć świadomość specyfiki nauczania z wykorzystaniem narzędzi online, specyfiki

tworzenia się i utrzymywania relacji w grupie wirtualnej, specyfiki pokolenia

mobilnego,

- potrafić dobierać narzędzia i metody stosownie do potrzeb i kontekstu pedagogicznego

i technologicznego.

MATERIAŁ NAUCZANIA

Część pierwsza – ogólna:

· Epoka cyfrowa i jej wyznaczniki – technologia i rynek pracy; prawa Moore’a, Gildera

i Metcalfa. Szkoła jako instytucja ucząca się.

· Miejsce e-kształcenia w edukacji całoŜyciowej, w rozwoju nauczyciela oraz ucznia szkoły

młodzieŜowej. Kształcenie hybrydowe.

· Usytuowanie aktywizujących metod nauczania w e-kształceniu. Metoda projektu i metoda

WebQuestu.

· Narzędzia wspomagające e-kształcenie. LMS, CMS, LCMS. Otwarte platformy

e-learningowe oparte na WWW.

· Narzędzia platformy do wspomagania, kontroli i zarządzania procesem dydaktycznegym.

· Role uczestników kształcenia online.

· Elementy budowy e-kursów. Specyfika komunikacji sieciowej. Specyfika grup

wirtualnych.

· Multimedia. Specyfika multimediów online. Tworzenie i przetwarzanie multimediów

online. Podstawy przekazu multimedialnego online.

· Nowe trendy: m-Learning. Specyfika percepcji pokolenia mobilnego. Narzędzia mobilne.

· Projekt grupowy długoterminowy: tworzenie kursu online na wybrany i uzgodniony temat

w zespołach.

Część druga - specjalistyczna:

· Zastosowanie kalkulatorów, kalkulatorów graficznych, komputerów w procesie

kształcenia pojęć matematycznych oraz ich rola w przezwycięŜaniu trudności

występujących w tradycyjnym nauczaniu matematyki podczas kształtowania pojęć.

· Zastosowanie kalkulatorów graficznych, komputerów, magnetofonu, videoscenek

w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Rola tych środków w przezwycięŜaniu

typowych trudności towarzyszących uczniowi w trakcie rozwiązywania zadań

i problemów.

· Zastosowanie kalkulatorów, kalkulatorów graficznych w prowadzeniu rozumowań

matematycznych.

· Rola komputera w procesie kształtowania języka matematycznego.

· Zalety i zagroŜenia wynikające ze stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych

w nauczaniu matematyki.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH

Przedmiot powinien być realizowany w laboratorium z dostępem do Internetu, z regularnym

wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania oraz innych systemów informacyjnych online.

Powinien być nieodzownie prowadzony równolegle z pracą zdalną w grupach wirtualnych.

Jak największa część komunikacji powinna być realizowana za pomocą mechanizmów

platform zdalnego nauczania i innych narzędzi komunikacji cyfrowej.

W pracy nad projektem grupowym jest wskazane zapraszanie przez studentów do

współpracy osób z zewnątrz (zwłaszcza czynnych nauczycieli oraz uczniów) do ról

stosownych ze względu na przyjętą metodykę oraz tematykę projektów oraz osadzanie

projektów w realnych środowiskach – np. współpracujących placówek szkolnych.

Przedmiot powinien być realizowany metodą długoterminowego projektu grupowego.

Produkt projektu powinien być udostępniany publicznie (zaleŜnie od przyjętych zasad

projektowych jako ogólnodostępne zasoby, bądź dla wybranych adresatów – np.

współpracującej szkoły).

W części drugiej pracownia dydaktyczna powinna być wyposaŜona takŜe w zestawy

Ŝnorodnych kalkulatorów, kalkulatorów graficznych lub/i ich emulatorów/symulatorów.

ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA I METODY OCENY

ZałoŜone osiągnięcia studenta:

 zna zasady pracy metodą projektu grupowego,

 potrafi wyszukiwać, dobierać i stosować narzędzia wspomagające z zakresu TI

adekwatnie do potrzeb wspomagania warsztatu wykonywanych zadań dydaktycznych

oraz innych elementów procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz własnego procesu

kształcenia i rozwoju,

 umie się posługiwać elektronicznymi mapami mentalnymi dla wspomagania burzy

mózgów oraz róŜnych sytuacji dydaktycznych,

 zna podstawy zarządzania wiedzą wspomaganego cyfrowymi narzędziami trzeciej

generacji.

 zna najwaŜniejsze zasady i zjawiska komunikacyjne i społeczne swoiste dla procesu

nauczania-uczenia się wspomaganego lub realizowanego za pomocą platformy

zdalnego nauczania,

 potrafi posługiwać się platformą zdalnego nauczania w zakresie jej najwaŜniejszych

funkcji,

 potrafi tworzyć proste kursy na platformie zdalnego nauczania, w tym

z wykorzystaniem przygotowywanych przez siebie multimediów,

 potrafi realizować złoŜone przedsięwzięcie dydaktyczne w ramach zespołu

projektowego i w tym celu wykonywać zaplanowane zadania we współpracy

zespołowej.

Ocenianie ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju studenta. W ramach

przedmiotu stosuje się ocenianie wspierające oraz ocenianie sumujące wg ustalonych zasad

i kryteriów (aktywność na zajęciach, aktywność na platformie zdalnego nauczania oraz –

przede wszystkim - ocena pracy projektowej). Szczególny nacisk kładzie się na

wykorzystanie metod projektu i WebQuest’u. Ocena pracy projektowej powinna być

konstruowana tak, by systemowo uwzględnić elementy samooceny, wzajemnej oceny oraz

oceny zewnętrznej.

ZAŁOśENIA DYDAKTYCZNE KONCEPCJI PROGRAMU

Opracowany program jest oparty na załoŜeniach konstruktywizmu, w tym

w szczególności idei uczenia się zespołowego, współpracy grupowej, samodzielnego

zdobywania oraz tworzenia wiedzy i umiejętności.

LITERATURA

PODSTAWOWA:

Hojnacki L.:
Bliskie kontakty ze zdalnym nauczaniem. Miejsce platformy zdalnego nauczania

w stacjonarnym kształceniu nauczycieli [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli,

red: B. Kędzierska, J Migdałek, RABID, Kraków 2004.

Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. WAM, Toruń

2003.

Mikina A., Zając B., Jak wdraŜać metodę projektów, IMPULS, 2006.

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. BliŜej dydaktyki. WSiP, Warszawa 1999.

Siemieniecki B., Komputer w edukacji. Podstawowe problemy technologii informacyjnej.

WAM, Toruń 2002.

UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and

programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf

Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Helion 2005.

Wybrane artykuły z czasopism online według aktualizowanego wykazu (dostępny online:

http://e.kn.edu.pl)

- Wirtualna Edukacja, IEEE, http://lttf.ieee.org/we

- E-mentor, SGH, http://e-mentor.edu.pl/

- Gazeta IT http://www.gazeta-it.pl/

Wybrane kursy online według aktualizowanego wykazu (dostępny online:

http://e.kn.edu.pl)

D. Gaul, Elektroniczne sprawdziany z matematyki dla gimnazjum, Wydawnictwo ,,Dla

szkoły'', Bielsko-Biała 1999.

H. Kąkol (red.), Matematyka i komputery, SNM, Bielsko-Biała 1999.

H. Kąkol (red.), Matematyka z elementami informatyki dla gimnazjum, Zeszyt 1,

Wydawnictwo ,,Dla szkoły'', Bielsko-Biała.

H. Kąkol (red.), Matematyka z elementami informatyki dla gimnazjum, Zeszyt 2,

Wydawnictwo ,,Dla szkoły'', Bielsko-Biała.

W. Pająk, Analiza problemów otwartych wspomaganych Cabri, Wydawnictwo ,,Dla szkoły'',

Bielsko-Biała 1999.

DODATKOWA:

Goban-Klas T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagroŜenia, wyzwania.

WFPT, Kraków 1999. Dostępny: http://media.miks.uj.edu.pl/~kkims/si.pdf

Gołębniak B. D. (red.): Uczenie metodą projektów. WSiP, Warszawa 2002

Gram, T., Mark, T., McGreal R., A survey of new media development and delivery

software for internet-based learning. Raport dla Industry Canada, Science Promotion and

Academic Affairs Branch, 1999

Jones B., Valdez G. i inni: Plugging In. Choosing and using educational technology.

NCREL, Washington, USA 1995

Jukes I.: Understanding Digital Kids. Teaching & Learning in the New Digital Landscape,

InfoSavvy Group 2005. Dostępny:

http://www.thecommittedsardine.net/infosavvy/education/handouts/it.pdf

Le Blanc D.: Instructional design for distributed collaborative learning environments based

on sociocultural constructivist theories. Simon Fraser University 2003. Dostępny:

http://www.globalschoolnet.org

Prensky M.: Digital Natives, Digital Immigrants. [w:] On the Horizon, NCB Uiversity Press,

Vol. 9, No 5 2001

Rieber L., Effects of animated visuals on incidental learning and motivation.

[w:] Convention of AECT, Dallas, Texas. (ERIC ED323943) 1990

UNESCO. Information and communication technology in education. A curriculum for schools and

programme of teacher development. Division of Higher Education, UNESCO, 2002. Dostępny:

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pd

Dydaktyczne programy komputerowe i dla kalkulatorów graficznych.

Matematyka, Czasopismo dla nauczycieli, WSiP, Wrocław.

Matematyka i Komputery, czasopismo Grupy Roboczej SNM, Wilkowice.

Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.

INNE ŹRÓDŁA ONLINE:

Platforma Moodle http://moodle.org

WebQuest http://www.webquest.org

Taksonomia WebQuest http://webquest.sdsu.edu/taskonomy.html

Proces WebQuest http://www.ozline.com/webquests/design.html

Gazeta IT http://www.gazeta-it.pl/ (działy Edukacja i Zarządzanie wiedzą)

E-pedagogika – wybór tekstów http://e.pedagogika.net

 
dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.