Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Mapa portalu
Użytkowanie komputerów PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Maciej Muras   
Thursday, 24 May 2007
UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: laboratorium
Czas trwania: rok I semestr I, 2 godz. lab./tyg. (Razem 30godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę
Opis przedmiotu:
1. Charakterystyka komputerów PC – schemat blokowy mikrokomputera,
procesor, rodzaje pamięci, nośniki informacji, operowanie komputerem,
formatowanie dyskietek, konserwacja sprzętu.
2. MS DOS - zasady uŜytkowania systemu operacyjnego MS DOS.
3. Nakładki na systemy operacyjne – Norton Commander.
4. Programy antywirusowe – MKS_VIR, eSafe.
5. Systemy operacyjne Windows – posługiwanie się oknami, praca z myszą,
ustawianie parametrów, konfiguracja systemu.
6. Edytory tekstu - operacje na blokach tekstu, formatowanie akapitów,
tworzenie tabel, wstawianie rysunków i tworzenie efektów specjalnych, tworzenie
i drukowanie dokumentów korespondencji seryjnej, edycja wzorów
matematycznych.
7. Arkusz kalkulacyjny - wprowadzanie i redagowanie danych, tworzenie formuł,
sporządzanie wykresów, zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie,
grupowanie, tworzenie raportów, sumy pośrednie, tabele przestawne.
8. Elementy sieci komputerowych - otoczenie sprzętowe komputera oraz
podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych i ich zasobów.
9. INTERNET – korzystanie z sieci, wybrane usługi sieciowe: poczta elektroniczna,
Telnet, FTP, WWW.
10. LATEX - podstawy uŜytkowania.
LITERATURA
[1] Diller, LATEX – wiersz po wierszu, Helion – 2001.
[2] M. Florys, Windows w trzech odsłonach, Read Me – 1992
[3] W. Sikorski, K. Turczyński, Programy Nortona, Mitkom - 1994
[4] R. Tadeusiewicz, Wstęp do informatyki, POLDEX - 1997.
[5] P. Walczak, Podstawy obsługi IBM-PC i MS-DOS, Fundacja „Rozwój SGGW” - 1993
PODSTAWY ELEKTRONIKI I TECHNIKI CYFROWEJ
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład
Czas trwania: rok I semestr I, 2 godz. wyk./tyg. (Razem 30 godz.)
Zaliczenie przedmiotu: egzamin
Opis przedmiotu:
1. Elementy elektrotechniki – napięcie i natęŜenie prądu elektrycznego, źródła
napięcia i prądu, napięcie stałe i zmienne, przebiegi przemienne, sinusoidalne,
baterie, generatory mechaniczno – elektryczne, zasilacze, elementy RLC ich
rodzaje i charakterystyki, rezonans szeregowy i równoległy w obwodach RLC.
2. Elementy półprzewodnikowe – złącza półprzewodnikowe p-n i n-p, diody, ich
rodzaje (diody Zeenera) i charakterystyki, złącza n-p-n i p-n-p tranzystory,
charakterystyki prądowo – napięciowe elementów półprzewodnikowych.
3. Zasilacze – zasilacze stabilizowane i niestabilizowane, podstawowe układy
zasilaczy, zasilacze dwupołówkowe i jednopołówkowe, filtry RC, LC i RLC.
4. Wzmacniacze – wzmacniacze napi_cia stałego i zmiennego, wzmacniacze
operacyjne, wielkich i małych częstotliwości, wzmacniacze rezonansowe.
5. Generatory – ujemne i dodatnie sprzęŜenie zwrotne, generatory sinusoidalne i
impulsowe.
6. Układy scalone – układy małej i duŜej skali integracji, mikroprocesory.
7. Kody binarne – stałopozycyjna reprezentacja liczb, arytmetyka stałopozycyjna,
zmiennopozycyjna reprezentacja liczb.
8. Układy cyfrowe – sumatory, komparatory, dekodery, kodery i konwertery kodu,
multipleksery, układy matrycowe, rejestry i liczniki
9. Bramki logiczne – bramki NOT, OR, AND i ich hybrydy.
LITERATURA
[1] J. Chabłowski, W. Skulimowski, Elektronika w pytaniach i odpowiedziach, WNT
Warszawa 1992.
[2] P. Kiriejew, Fizyka półprzewodników, PWN, Warszawa 1972.
[3] M. Rusek, J. Pasierbiński, Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i
odpowiedziach, WNT Warszawa 1997.
[4] S. Seely, Układy elektroniczne, PWN, Warszawa 1975.
[5] A. Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ, 1996.
PRACOWNIA ELEKTRONICZNA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: laboratorium
Czas trwania: rok I semestr II, 2 godz. lab./tyg. (Razem: 30godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę
Opis przedmiotu:
1. Badanie właściwości wzmacniających tranzystora.
2. Sieciowe układy zasilające sprzęt i aparaturę elektroniczną.
3. Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe.
4. Układy logiczne.
5. Dwójniki nieliniowe.
6. Wzmacniacze rezonansowe LC.
7. Wzmacniacze małej częstotliwości.
8. Wzmacniacze operacyjne.
9. Rola, funkcje i konfiguracja BIOS.
10. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows’95.
11. Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Windows’98.
LITERATURA
[1] J. Chabłowski, W. Skulimowski: Elektronika w pytaniach i odpowiedziach, WNT,
Warszawa 1992.
[2] P. Kiriejew: Fizyka półprzewodników, PWN, Warszawa 1972.
[3] Z. Kulka, M. Nadachowski: Analogowe układy scalone, WKŁ, Warszawa 1994.
[4] S. Seely: Układy elektroniczne, PWN, Warszawa 1975.
[5] A. Skorupski: Podstawy budowy i działania komputerów, WKŁ, 1996.
[6] M. Rusek, J, Pasierbiński: Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i
odpowiedziach, WNT, Warszawa 1997.
WSTĘP DO PROGRAMOWANIA I
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok I, semestr II, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab. /tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Wprowadzenie - pierwsze przykłady (wyprowadzanie napisów, deklarowanie
zmiennych, czytanie liczb, operatory arytmetyczne, operatory relacyjne, pliki
nagłówkowe, komentarze, budowa prostego programu, słowa kluczowe).
2. Typy danych - typ int, stałe typu int, pozostałe typy całkowite, typ char, stałe
znakowe, typy float i double.
3. Formatowane wejście/wyjście - funkcje printf i scanf.
4. Operatory, wyraŜenia i instrukcje - podstawowe operatory arytmetyczne,
operator %, priorytety operatorów i kolejność obliczeń, operator sizeof, operatory
inkrementacji i dekrementacji, wyraŜenia, instrukcje wyraŜeniowe, instrukcje
złoŜone, operator rzutowania.
5. Instrukcje sterujące - instrukcja if-else, wyraŜenia logiczne, instrukcje while i
do-while, instrukcja for, operator przecinkowy, instrukcje break i continue,
instrukcja switch.
6. Znakowe wejście/wyjście i przekierowywanie - getchar() i putchar(), bufory,
przekierowywanie a pliki.
7. Funkcje i struktura programu - definiowanie funkcji, argumenty funkcji,
prototypy ANSI C, instrukcja return, wywoływanie funkcji, funkcje rekurencyjne.
8. Tablice - deklarowanie tablic, inicjalizacja tablic, operacje na tablicach, funkcje
oraz tablice, ochrona zawartości tablicy, tablice wielowymiarowe.
LITERATURA
[1] B. Kemighan, D. Ritchie, Język ANSI C, WNT 1997.
[2] S. Prata, Język C. Szkoła programowania, Wydawnictwo Robomatic 1999.
ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW I SYSTEMY OPERACYJNE
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok I semestr II, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Podstawy techniki cyfrowej. Układy cyfrowe. Kody binarne i arytmetyka.
2. Klasyczna architektura komputerów.
3. Procesory. Cykl rozkazowy procesora. Własności i funkcje listy rozkazów. Tryby
4. adresowania. Struktura i działanie jednostki centralnej. Architektury CISC i RISC.
Procesory superskalarne. Charakterystyka procesorów firmy INTEL i AMD.
5. Magistrale systemowe i zasady dostępu. Działanie jednostki sterującej.
Mikroprogramowanie. Pamięci wewnętrzne i zewnętrzne. Pamięci operacyjne i
ich organizacja. Tryby adresowania pamięci. Pamięć podręczna. Pamięci z
dostępem cyklicznym. Pamięci dyskowe.
6. Urządzenia zewnętrzne. Sposoby komunikacji procesora z urządzeniami
wejścia/wyjścia. Systemy przerwań. Sterowniki urządzeń zewnętrznych.
Protokoły transmisji.
7. Systemy wieloprocesorowe. Przetwarzanie równoległe. Rozwój systemów
operacyjnych. Struktura systemu komputerowego. BIOS, jądro, powłoka.
8. Podstawowe pojęcia systemów operacyjnych. Proces i stan procesu. System
plików. Urządzenia systemowe. Zasoby fizyczne i logiczne.
9. Zarządzanie procesami, pamięcią, plikami, urządzeniami we/wy. Funkcje
systemowe.
10. Charakterystyka systemów operacyjnych: DOS, UNIX, Linux, Windows NT.
Podstawy uŜytkowania, konfiguracji i zasady administrowania systemami
operacyjnymi.
11. Bezpieczeństwo i ochrona zasobów systemów komputerowych.
12. Rozproszone systemy operacyjne. Komunikacja i synchronizacja w systemach
rozproszonych. Wywoływanie procedur (RPC). Rozproszone systemy plików.
Charakterystyka sieci ATM. Model klient – serwer.
LITERATURA
[1] K. Pugh; Unix dla uŜytkownika DOS-u. WNT, 1997.
[2] A. Silberschatz; Podstawy systemów operacyjnych. WNT, 2000.
[3] A. Skorupski; Podstawy budowy i działania komputerów. WKŁ, 1997.
[4] W. Stallings; Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT, 2000.
[5] A. S. Tanenbaum; Rozproszone systemy operacyjne. PWN, 1997.
WSTĘP DO PROGRAMOWANIA 2
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok II semestr III, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Wprowadzenie do wskaźników - adresy; operatory adresowania i wyłuskania;
wskaźniki i argumenty funkcji; wskaźniki a tablice; arytmetyka wskaźników;
przydzielanie i zwalnianie pamięci.
2. Zaawansowane uŜywanie wskaźników - wskaźniki znakowe i funkcje; tablice
wskaźników i wskaźniki do wskaźników; wskaźniki a tablice wielowymiarowe;
argumenty wywołania programu; wskaźniki do funkcji; skomplikowane
deklaracje.
3. Struktury - podstawowe wiadomości o strukturach; struktury i funkcje; tablice
struktur; wskaźniki do struktur; struktury odwołujące się do samych siebie; unie;
pola bitowe.
4. Obsługa plików - wymiana informacji z plikami; plikowe wejście / wyjście; pliki
z dostępem swobodnym; funkcje biblioteki wejścia / wyjścia.
5. Preprocesor i biblioteka C - dyrektywy preprocesora; typy wyliczeniowe;
biblioteka funkcji matematycznych; biblioteka standardowa; inne biblioteki.
LITERATURA
[1] B. Kemighan, D. Ritchie, Język ANSI C, WNT 1997.
[2] S. Prata, Język C. Szkoła programowania, Wydawnictwo Robomatic 1999.
ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok II semestr III, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu:
zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Algorytmy i sposoby ich przedstawiania. Projektowanie programów.
2. Podstawowe algorytmy - Euklidesa, Hornera, Eratostenesa i inne.
3. Algorytmy rekurencyjne.
4. Metoda „dziel i zwycięŜaj”.
5. Własności algorytmów – poprawność programu: warunki wstępne i końcowe,
niezmienniki, dowodzenie poprawności, skończoności algorytmów, złoŜoność i
efektywność algorytmów (złoŜoność obliczeniowa i asymptotyczna, rząd
złoŜoności, znajdowanie złoŜoności).
6. Sortowanie - sortowanie przez wstawianie, wybór, bąbelkowe, scalanie, szybkie.
7. Podstawowe struktury danych - listy, stosy, kolejki, zbiory.
8. Drzewa binarne - drzewa, drzewa binarne, drzewa poszukiwań binarnych,
przechodzenie drzewa, równowaŜenie drzewa.
9. Grafy – sposoby reprezentacji, znajdowanie minimalnej ścieŜki.
LITERATURA
[1] L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter: Algorytmy i struktury danych, WNT 1996.
[2] T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest: Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1997.
BAZY DANYCH 1
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok II semestr III, 1 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 45godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
Cel:
Przekazanie studentom szerokiej wiedzy tak w zakresie teorii, jak i zastosowań
systemów baz danych.
Program przedmiotu:
W wykładzie wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia dotyczące systemów baz
danych.
Omówione zostaną szczegółowo modele baz danych (sieciowy, hierarchiczny,
relacyjny i obiektowy), architektura systemu baz danych, jak i języki baz danych.
Zwrócona zostanie uwaga na zagadnienia bezpieczeństwa informacji w systemach
zarządzania bazami danych.
Przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka konstrukcji aplikacji baz danych.
Laboratorium:
Na zajęciach tych zostaną na podstawie szeroko dostępnej literatury z zakresu
systemów baz danych ugruntowane i rozszerzone treści przekazane studentom na
wykładzie. Szczególna uwaga studentów zostanie zwrócona na zapoznanie ich z
relacyjnym systemem baz danych Access 2000, co ogólnie rozumiane jest jako
wprowadzenie do przyszłej bardziej pogłębionej pracy z systemem ORACLE.
Tablicowe i komputerowe ćwiczenia powinny zmierzać do opanowania przez
studentów wszystkich elementów systemu, projektowania i implementacji.
LITERATURA
[1] L. Banachowski: Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza
PLJ. Warszawa 1998
[2] L. Banachowski: Bazy danych. Programowanie aplikacji po stronie serwera bazy danych.
Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001
[3] P. Beynon-Davies: Systemy baz danych. WNT. Warszawa 1998
[4] C.J. Date: Wprowadzenia do systemów baz danych. WNT. Warszawa 2000
[5] D. Figura: Obiektowe bazy danych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa
1996
[6] K. Subieta: Obiektowość w projektowaniu i bazach danych. Akademicka Oficyna
Wydawnicza PLJ, Warszawa 1998
[7] K. Subieta: Słownik terminów z zakresu obiektowości. Akademicka Oficyna Wydawnicza
PLJ, Warszawa 1999
[8] J.D. Ullman, J. Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych. WNT. Warszawa
2000
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE I
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok II semestr IV, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Elementy analizy obiektowej - klasy, obiekty, atrybuty i metody, komunikaty;
abstrakcja, hermetyzacja, dziedziczenie, polimorfizm.
2. Projektowanie klas - składowe klasy: pola i metody; poziomy dostępu do
składowych, składowe statyczne, wskaźniki do składowej. wskaźnik this; funkcje
zaprzyjaźnione; konstrukcja i destrukcja obiektów, konstruktory kopiujące.
3. PrzeciąŜanie operatorów - funkcje operatorowe, operatory jedno i
dwuargumentowe; operator indeksowania i wywołania funkcji, operatory
konwersji; operatory new i delete
4. Wzorce - wzorce funkcji; wzorce klas.
5. Klasy pochodne - mechanizm dziedziczenia, funkcje wirtualne, klasy
abstrakcyjne; dziedziczenie wielokrotne, jednoznaczność dostępu do składowych;
hierarchie klas.
6. Strumienie - hierarchia klas strumieni; standardowe strumienie obiektowe;
operacje wejścia-wyjścia, formatowanie, manipulatory; strumienie napisowe.
LITERATURA
[1] J. Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1996
[2] T. Hansen, C++. Zadania i odpowiedzi, WNT, Warszawa 1992
[3] S. Lippman, Podstawy języka C++, WNT, Warszawa 1995
[4 ] B. Stroustrup, Język C++, WNT, Warszawa 2000
TEORIA JĘZYKÓW FORMALNYCH I AUTOMATÓW
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: rok III semestr piąty, 2 godz. wyk. + 2 godz. ćw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Wprowadzenie - alfabety i języki, operacje na językach, domknięcie Kleene'go.
2. Języki regularne - wyraŜenia regularne, języki regularne, automaty skończone,
twierdzenie Kleenee'go.
3. Własności języków regularnych - lemat o pompowaniu, twierdzenie Myhilla-
Nerode'a.
4. Determinizacja automatów skończonych - równowaŜność DAS i NAS,
minimalizacja DAS, własności domknięcia klasy języków regularnych.
5. Maszyny Turinga - model maszyny Turinga; języki i funkcje obliczalne;
nierozstrzygalność problemu stopu; teza Churcha.
LITERATURA
[1] A.Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych,
PWN, Warszawa 1983
[2] J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów i obliczeń, PWN, 1994
INśYNIERIA OPROGRAMOWANIA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok III semestr V, 2 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
Cykl Ŝycia oprogramowania. Podstawowe modele: kaskadowy, spiralny, realizacja
kierowana dokumentami, prototypowanie, programowanie odkrywcze, realizacja
przyrostowa, montaŜ z gotowych elementów, formalne transformacje.
Faza strategiczna w projekcie informatycznym. Metody szacowania kosztów
oprogramowania. Model COCOMO.
Faza określania wymagań. Hierarchia wymagań funkcjonalnych. Diagramy przypadków
uŜycia. Wymagania niefunkcjonalne.
Faza analizy (modelowania). Obiektowe i strukturalne metody analizy. Diagramy: klas,
obiektów, interakcji, przejść stanów, związków encji, przepływu danych. Budowa
statycznego modelu klas.
Faza projektowania. Obiektowe i strukturalne techniki projektowania. Zasady
projektowania
interfejsu uŜytkownika. Optymalizacja projektu. Faza implementacji. Typowe środowiska
implementacji. Języki proceduralne i obiektowe.
Relacyjne i obiektowe bazy danych. Generatory kodu. Narzędzia szybkiego wytwarzania
aplikacji.
Dokumentacja uŜytkowa projektu informatycznego.
Testowanie oprogramowania. Pojęcie i rodzaje błędów. Testy: statystyczne, strukturalne,
funkcjonalne, statyczne, wstępujące, zstępujące. Bezpieczeństwo oprogramowania.
Instalacja i konserwacja oprogramowania.
Narzędzia CASE w projekcie informatycznym.
Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym. Kosztorysowanie,
harmonogramowanie,
monitorowanie, wykresy Gantta.
LITERATURA
[1] B. Begier; Techniki inŜynierii oprogramowania. Wyd. Politechniki Poznańskiej, 1996.
[2] B. Begier; Środowiska tworzenia produktów programistycznych. Wyd. Politechniki
Poznańskiej, 1995.
[3] P. Coad, E. Yourdon; Analiza obiektowa. Read Me, 1994.
[4] P. Coad, E. Yourdon; Projektowanie obiektowe. Read Me, 1994.
[5] J. Górski i inni; InŜynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. MIKOM, 1999.
[6] A. Jaszkiewicz; InŜynieria oprogramowania. Helion, 1997.
[7] M. Kaliszewski; InŜynieria oprogramowania obiektowego. Analiza obiektowa. Respekt,
1994.
SIECI KOMPUTEROWE
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok III semestr VI, 2 godz. wyk. + 2 godz. 2lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Rozwój sieci komputerowych.
2. Transmisja pakietów - Pojęcie pakietu; pakiety, ramki i wykrywanie błędów;
wykrywanie błędów za pomocą sum kontrolnych i CRC
3. Technika LAN i topologia sieci - Topologia LAN:
a. topologia gwiazdy
b. topologia pierścieniowa
c. topologia szynowa
4. ISDN
5. Techniki WAN - tworzenie sieci WAN; adresowanie fizyczne w sieciach WAN;
przykładowe techniki WAN.
6. Protokoły i podziały na warstwy - potrzeby uŜywania protokołów; działanie
oprogramowania warstw; techniki wykorzystywane w protokołach.
7. Sieci typu peer - to - peer w Windows 9x - funkcjonowanie, tworzenie sieci, sprzęt
sieciowy; udostępnianie plików i drukarek; dostęp do sieci; kontrola dostępu
8. Windows 9x w sieci NetWare - Windows 9x jako klient; obsługa NetWare; konfiguracja;
administrowanie
9. Administrowanie w sieci Windows 9x - konfiguracja serwera; dostęp do drukarek;
zarządzanie uŜytkownikami
10. Sieć Internet - powody tworzenia intersieci; łączenie sieci fizycznych za pomoc_
11. ruterów; architektura; warstwy sieci i protokoły TCP/IP; hierarchia adresów IP;
adresy IP specjalnego przeznaczenia
12. Konfiguracja protokołu w Windows 9x - NETBEUI; zasada działania; konfiguracja;
IPX/SPX; TCP/IP
13. Przesyłanie i dostęp do odległych plików FTP - ogólny model FTP; protokół i polecenia
FTP; anonimowy dostęp do plików
14. Bezpieczeństwo w sieci - kontrola dostępu i hasła; szyfrowanie z kluczem publicznym;
weryfikacja toŜsamości za pomocą podpisu cyfrowego; idea internetowej zapory ogniowej
FIREWALL
LITERATURA
[1] D. E. Comer: Sieci komputerowe i intersieci, WNT, Warszawa, 1998
[2] D. E. Comer: Sieci komputerowe TCP/IP, WNT, Warszawa, 1998
[3] F. J. Derfler: Poznaj sieci, Wyd. MIKOM, Warszawa, 1999
[4] M. Kuppinger: Windows 95. Zastosowania sieciowe, Wyd. Robomatic, Wrocław, 1996
GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: rok III semestr VI, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Algorytmy grafiki rastrowej i wektorowej.
2. Metody filtracji obrazu i dźwięku.
3. Przekształcenia geometryczne dla prezentacji obiektów dwuwymiarowych i
trójwymiarowych.
4. Analiza sceny.
5. Algorytmy kompresji obrazów.
6. Algorytmy kodowania i przetwarzania dźwięków.
7. Podstawowe standardy dla multimediów.
8. Laboratorium – programy dla algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów i
dźwięków, prezentacji obrazów dwuwymiarowych i trójwymiarowych.
LITERATURA
[1] M. CzyŜewski, Dźwięk cyfrowy, AOW PLJ 1999.
[2] M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT 1990.
[3] W. Skarbek, Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, AOW PLJ 1993.
[4] W. Skarbek, Multimedia, AOW PLJ 1997.
PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
Przedmiot: fakultatywny
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: semestr czwarty, 2 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Podstawy sztucznej inteligencji i jej rozwój. Metody opisu strategii. Stan obecny
i perspektywy.
2. Strategie przeszukiwania konwencjonalne i heurystyczne. Strategie dla gier.
3. Algorytmy ewolucyjne i rozwiązywanie zadań trudnych.
4. Logika rozmyta i przybliŜona. Reprezentacje wiedzy. Systemy wnioskowania.
5. Uczenie maszynowe. Modele. Drzewa decyzyjne. Sieci neuronowe.
6. Zastosowania sztucznej inteligencji w przetwarzaniu języka naturalnego.
7. Zastosowania sztucznej inteligencji w robotyce.
LITERATURA
[1] L. Bolc, J. Cytowski, Strategie przeszukiwania t. 1 i 2, AOW PLJ 1998.
[2] J. Cytowski, Algorytmy genetyczne, AOW PLJ 1996.
[3] S. Russell, P. Norvig, Artifical Intelligence. A modern approach, Prentice Hall 1995
[4] R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, AOW PLJ 1998.
ALGEBRA LINIOWA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ 1
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wykł. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
Ciało liczb zespolonych
1. Iloczyn kartezjański zbiorów, działanie w zbiorze, własności działań.
2. Definicja i przykłady grupy , pierścienia, ciała.
3. Ciało liczb zespolonych – konstrukcja ciała, interpretacja geometryczna liczb
zespolonych, postać trygonometryczna liczby zespolonej, wzory Moivre’a.
4. Zasadnicze twierdzenie algebry, podstawowe własności wielomianów
o współczynnikach rzeczywistych.
Macierze i wyznaczniki
1. Definicja macierzy nad ciałem. Suma i iloczyn macierzy, iloczyn macierzy przez
elementy ciała.
2. Permutacja zbioru n -elementowego; pojęcie inwersji oraz permutacji parzystych i
nieparzystych.
3. Definicja permutacyjna wyznacznika. Własności wyznaczników. Twierdzenie
Laplace’a.
4. Macierze nieosobliwe. Macierz odwrotna do macierzy nieosobliwej.
Elementarne własności przestrzeni liniowych
1. Przestrzeń liniowa nad dowolnym ciałem.
2. Liniowa zaleŜność i niezaleŜność wektorów.
3. Wymiar i baza przestrzeni liniowej. Twierdzenie Steinitza o wymianie. Współrzędne
wektora w bazie.
4. Podprzestrzenie liniowe. Suma algebraiczna, suma prosta podprzestrzeni.
Układy równa_ liniowych
1. Wektorowy i macierzowy zapis układu równa_ liniowych.
2. Rząd macierzy, własności rzędu macierzy.
3. Twierdzenie Cramera.
4. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego.
5. Rozwiązywanie układów równa_ metod_ eliminacji niewiadomych.
6. Układy równań liniowych jednorodnych, baza fundamentalna rozwiązania układu
jednorodnego.
Literatura
[1] A. Białynicki-Birula: Algebra liniowa z geometrią. PWN, Warszawa, 1976
[2] T. Biegańska, Cz. Ginalski, A. Flisowski: Wykłady z algebry liniowej. Wydawnictwo
WSP w Częstochowie, Częstochowa 1982
[3] T. Biegańska , I. Dudek, W. A. Dudek: Algebra liniowa i geometria analityczna
(zbiór zada_) Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 1985
[4] I. M. Gelfand: Wykłady z algebry liniowej. PWN, Warszawa 1974
[5] B. Gleichgewicht: Algebra. PWN, Warszawa 1983
[6] H. Guściora, M. Sadowski: Repetytorium z algebry liniowej, PWN, Warszawa 1977
[7] N. W. Jefimow, E. R. Rozendorn: Algebra linowa wraz z geometrią wielowymiarową,
PWN, Warszawa 1976
[8] A. Mostowski, M. Stark: Algebra liniowa. PWN Warszawa 1978
[9] Z. Opial: Algebra wyŜsza. PWN, Warszawa 1974
[10] W. Więsław: Algebra geometryczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1974.
ALGEBRA LINIOWA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ 2
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr drugi, 1 godz. wykł. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 45godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
Przekształcenia liniowe
1. Definicja i przykłady przekształceń liniowych.
Typy przekształceń liniowych – monomorfizmy, epimorfizmy, izomorfizmy,
endomorfizmy.
2. Macierzowa reprezentacja przekształceń liniowych.
3. Jądro i obraz przekształcenia liniowego, rząd przekształcenia.
4. Izomorfizmy przestrzeni liniowych.
5. Podprzestrzenie niezmiennicze względem endomorfizmu liniowego.
6. Wektory własne i wartości własne endomorfizmu; wielomian charakterystyczny,
twierdzenie Hamiltona – Cayley’a.
Przestrzenie euklidesowe
1. Iloczyn skalarny w rzeczywistej przestrzeni liniowej, definicja i przykłady przestrzeni
euklidesowych.
2. Długość wektora, kąt między wektorami, ortogonalność wektorów.
3. Twierdzenie Cauchy-Buniakowskiego, nierówność trójkąta, twierdzenie Pitagorasa.
4. Baza ortogonalna, baza ortonormalna. Ortogonalizacja Schmidta.
5. Podprzestrzenie ortogonalne, ortogonalne uzupełnienie podprzestrzeni.
6. Izomorfizmy przestrzeni euklidesowych zachowujące iloczyn skalarny.
Formy liniowe, formy dwuliniowe, formy kwadratowe
1. Definicja i przykłady form liniowych i form dwuliniowych.
2. Formy dwuliniowe symetryczne. Formy kwadratowe.
3. Formy kwadratowe w przestrzeniach rzeczywistych.
a) sprowadzanie formy kwadratowej do postaci kanonicznej;
b) prawo bezwładności form kwadratowych;
c) dodatnia określoność formy kwadratowej, warunek Sylvestra dodatniej
określoności.
Literatura
[1] A. Białynicki-Birula: Algebra liniowa z geometrią. PWN, Warszawa, 1976
[2] T. Biegańska, Cz. Ginalski, A. Flisowski: Wykłady z algebry liniowej. Wydawnictwo
WSP w Częstochowie, Częstochowa 1982
[3] T. Biegańska , I. Dudek, W. A. Dudek: Algebra liniowa i geometria analityczna
(zbiór zada_) Wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 1985
[4] I. M. Gelfand: Wykłady z algebry liniowej. PWN, Warszawa 1974
[5] B. Gleichgewicht: Algebra. PWN, Warszawa 1983
[6] H. Guściora, M. Sadowski: Repetytorium z algebry liniowej, PWN, Warszawa 1977
[7] N. W. Jefimow, E. R. Rozendorn: Algebra linowa wraz z geometrią wielowymiarową,
PWN, Warszawa 1976
[8] A. Mostowski, M. Stark: Algebra liniowa. PWN Warszawa 1978
[9] Z. Opial: Algebra wyŜsza. PWN, Warszawa 1974
[10] W. Więsław: Algebra geometryczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 1974.
ANALIZA MATEMATYCZNA 1
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wyk. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu
1. Teoria liczb rzeczywistych.
Kresy.
Teoria granic ciągów rzeczywistych.
2. Preliminaria topologiczne: przestrzenie metryczne i pojęcia z nimi związane.
Przykłady i podstawowe fakty.
3. Teoria granic odwzorowań.
Granice funkcji rzeczywistych.
Granice ekstremalne.
Odwzorowania ciągłe, jednostajnie ciągłe i warunek Lipschitza.
Ciągłość a zwartość; ciągłość a spójność; własność Darboux.
Funkcje monotoniczne i wypukłe.
Literatura
[1] A. Birkholc, Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych, PWN, Warszawa
1986.
[2] L. M. DruŜkowski, Analiza matematyczna. Podstawy, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1998.
[3] G. M. Fichtenholz, Rachunek róŜniczkowy i całkowy, t. I, II, III, PWN, Warszawa
1966.
[4] F. M. Filipczak, Teoria miary i całki (Skrypt ze zbiorem zadań), Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
[5] W. Kołodziej, Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 1978.
[6] W. Kołodziej, Wybrane rozdziały analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1970.
[7] F. Leja, Rachunek róŜniczkowy i całkowy, Biblioteka Matematyczna, PWN,
Warszawa 1973.
[8] K. Maurin, Analiza, część I, Biblioteka Matematyczna 69, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1991.
[9] W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
[10] L. Schwartz, Kurs analizy matematycznej, t. I, PWN, Warszawa 1979.
[11] R. Sikorski, Rachunek róŜniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych, PWN,
Warszawa 1969.
ANALIZA MATEMATYCZNA 2
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr trzeci, 1 godz. wyk. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 45godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu
1. Rachunek róŜniczkowy funkcji zmiennej rzeczywistej.
Interpretacja fizyczna i geometryczna pochodnej.
RóŜniczka.
Twierdzenia o wartości średniej. Wzór Taylora i jego zastosowania.
Ekstrema.
Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona.
2. Teoria szeregów liczbowych: kryteria zbieŜności, zbieŜność bezwzględna, szeregi
liczb nieujemnych, mnoŜenie szeregów.
Ciągi i szeregi funkcyjne.
Rodzaje zbieŜności ciągów funkcyjnych; zbieŜność a ciągłość, róŜniczkowanie i
całkowanie.
Metryzacja zbieŜności jednostajnej.
3. Teoria szeregów potęgowych.
Szereg Taylora.
Funkcje holomorficzne a funkcje klasy C¥ .
Analityczne definicje przestępnych funkcji elementarnych.
4. Teoria całki Riemanna na przedziale zwartym.
Kryteria całkowalności.
Wzór Newtona-Leibniza.
Twierdzenia o wartości średniej dla całek.
Całki niewłaściwe; związki z teorią szeregów.
Geometryczne zastosowania całek Riemanna.
Literatura
[1] A. Birkholc, Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych, PWN, Warszawa
1986.
[2] L. M. DruŜkowski, Analiza matematyczna. Podstawy, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1998.
[3] G. M. Fichtenholz, Rachunek róŜniczkowy i całkowy, t. I, II, III, PWN, Warszawa
1966.
[4] F. M. Filipczak, Teoria miary i całki (Skrypt ze zbiorem zadań), Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
[5] W. Kołodziej, Analiza matematyczna, PWN, Warszawa 1978.
[6] W. Kołodziej, Wybrane rozdziały analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1970.
[7] F. Leja, Rachunek róŜniczkowy i całkowy, Biblioteka Matematyczna, PWN,
Warszawa 1973.
[8] K. Maurin, Analiza, część I, Biblioteka Matematyczna 69, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1991.
[9] W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
[10] L. Schwartz, Kurs analizy matematycznej, t. I, PWN, Warszawa 1979.
[11] R. Sikorski, Rachunek róŜniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych, PWN,
Warszawa 1969.
MATEMATYKA DYSKRETNA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr drugi, 2 godz. wykł. + 3 godz. konw./tyg. (Razem 75godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Indukcja matematyczna - definicje rekurencyjne, przykłady, liczby harmoniczne.
2. Ciągi Fibonacciego - uogólniony ciąg Fibonacciego i jego własności, równanie
charakterystyczne uogólnionego ciągu Fibonacciego.
3. Sumy i iloczyny uogólnione – definicje i własności, notacja Iversona.
4. Obliczanie sum - metody obliczania sum: zastosowanie indukcji matematycznej,
metoda zaburzeń,
5. Rachunek róŜnicowy - elementy rachunku róŜnicowego i jego wykorzystanie do
obliczania sum.
6. Funkcje sufitu i podłogi, zasada szufladkowa Dirichleta i jej zastosowania.
7. Elementy teorii liczb - liczby pierwsze i złoŜone, liczby względnie pierwsze,
największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność, algorytm
Euklidesa.
8. Funkcje modulo n – definicja i własności, małe twierdzenie Fermata, twierdzenie
Wilsona, własności silni.
9. Współczynniki dwumianowe – definicja i własności, zastosowanie współczynników
dwumianowych do obliczania sum.
10. Współczynniki wielomianowe - liczby Stirlinga pierwszego i drugiego rodzaju.
11. Funkcje tworzące – definicja i własności, zastosowanie funkcji tworzących.
12. Zasada włączania i wyłączania, wzór Sylwestra, nieporządki zbioru.
13. Twierdzenie Halla o małŜeństwach. Transwersala rodziny zbiorów skończonych.
LITERATURA
[1] V. Bryant, Aspekty kombinatoryki, WNT, Warszawa, 1991.
[2] N. Deo, Teoria grafów i jej zastosowanie w technice i informatyce, PWN, Warszawa,
1980.
[3] R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, PWN, Warszawa, 1996.
[4] W. Lipski, W. Marek, Wprowadzenie do kombinatoryki, PWN, Warszawa, 1987.
[5] W. Lipski, W. Marek, Analiza kombinatoryczna, PWN, Warszawa, 1986.
[6] Z. Palka, A. Ruci_ski, Wykłady z kombinatoryki, WNT, Warszawa, 1998.
[7] L. Polkowski, M. Szczuka, Elementy matematyki dla studentów kierunków
informatycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1995.
[8] K. Ross, Ch. Wright, Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa, 1996.
[9] R. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafów, PWN, Warszawa, 1998.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr czwarty, 2 godz. wyk. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 60godz)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin.
Opis przedmiotu:
1.Wstęp. Intuicja prawdopodobieństwa, problemy związane z jego określeniem.
Dyskretna przestrzeń probabilistyczna. Pojęcie przestrzeni probabilistycznej.
Określenie i własności prawdopodobieństwa w przypadku przestrzeni dyskretnej. Schemat
klasyczny. Populacja generalna. Liczba próbek bez zwracania i ze zwracaniem. Schemat
Bernoulliego. Zachowanie się prawdopodobieństwa róŜnych wyników w schemacie
Bernoulliego. Asymptotyczne własności prawdopodobieństw w schemacie Bernoulliego.
Zadania o rozmieszczeniu cząstek w komórkach.
Przestrzeń probabilistyczna w przypadku ogólnym. Przestrzeń probabilistyczna.
Aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa. Aksjomat ciągłości. Główne własności
prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. NiezaleŜność zdarzeń i
doświadczeń. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa.
Zmienne losowe. Pojęcia zmiennej losowej, jej rozkładu i dystrybuanty. Główne
własności dystrybuanty. Główne rozkłady typu dyskretnego. Główne rozkłady typu absolutnie
ciągłego. Rozkłady typu syngularnego. Krzywa Cantora. Twierdzenie Lebesgue’a o
dystrybuancie rozkładu dowolnego. Wielowymiarowe zmienne losowe. Typy rozkładów.
NiezaleŜność zmiennych losowych.. Pojęcie sigma-ciała generowanego przez zmienną losową.
Warunki konieczne i dostateczne niezaleŜności zmiennych losowych. NiezaleŜność funkcji
zmiennychlosowych. Rozkład sumy niezaleŜnych zmiennych losowych.
Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych. Wartość oczekiwana i jej własności.
Wartości oczekiwane głównych rozkładów zmiennych losowych. Wartość oczekiwana
iloczynu niezaleŜnych zmiennych losowych. Wariancja i jej własności. Obliczanie wariancji
głównych rozkładów rachunku prawdopodobieństwa. Współczynnik korelacji i jego własności.
Momenty zmiennych losowych. Nierówność Schwarza. Nierówność Czebyszewa i jej
zastosowania. Dystrybuanty warunkowe i warunkowe wartości oczekiwane.
Ciągi zmiennych losowych niezaleŜnych. Prawo wielkich liczb w schemacie
Bernoulliego. Typy zbieŜności zmiennych losowych i stosunki między nimi. Lokalne
twierdzenie graniczne. Twierdzenie Moivre’a–Laplace’a i jego zastosowania. Twierdzenie
Poissona w schemacie Bernoulliego.
Funkcje charakterystyczne. Określenie i własności funkcji charakterystycznych.
. Funkcje charakterystyczne rozkładów wielowymiarowych i ich własności.
Twierdzenia graniczne
Literatura
[1] A.A. Borowkow: Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa, 1977.
[2] W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski: Rachunek
prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1:
Rachunek prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa, 1997.
[3] L.T. Kubik: Rachunek prawdopodobieństwa. Podr_cznik dla kierunków
nauczycielskich studiów matematycznych. PWN, Warszawa, 1985.
[4] A. Plucińska, E. Pluciński: Probabilistyka: Rachunek prawdopodobieństwa.
Statystyka matematyczna. Procesy stochastyczne. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa, 2000.
[5] J. Stojanow, I. Mirazczijski, C. Ignatow, M. Tanuszew: Zbiór zada_ z rachunku
prawdopodobieństwa. PWN, Warszawa, 1991.
[6] S. Zubrycki: Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej.
PWN, Warszawa, 1982.
GEOMETRIA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr szósty, 2 godz. wyk. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Zbiory algebraiczne stopnia drugiego.
Zbiory algebraiczne na płaszczyźnie, środek zbioru, kierunki asymptotyczne,
asymptoty, styczne. StoŜkowe właściwe – sprowadzanie do postaci kanonicznej. Klasyfikacja
zbiorów algebraicznych.
2. Powierzchnie. Powierzchnie obrotowe – równanie ogólne powierzchni obrotowych.
Powierzchnie walcowe, stoŜkowe, prostokreślne, kwadryki. Wzajemne połoŜenie
powierzchni i płaszczyzny.
3. Aksjomatyka dwuwymiarowej geometrii euklidesowej.
Pojęcia pierwotne. Aksjomaty incydencji, uporządkowania, przystawania, ciągłości.
Aksjomat Euklidesa i jego zaprzeczenie. Przykłady pojęć wtórnych i twierdzeń.
Informacja o geometrii Bolyai-Łobaczewskiego.
4. Elementy geometrii róŜniczkowej.
Funkcje wektorowe i rachunek róŜniczkowy w R3. Krzywa – równania parametryczne.
Trójścian Freneta i równania Freneta, krzywizna i skręcenie. Interpretacja krzywizny i
skręcenia. Parametryzacja naturalna krzywej.
Literatura
[1] K. Borsuk, W. Szmielew: Podstawy geometrii, PWN, Warszawa 1975
[2] A. Goetz: Geometria róŜniczkowa, PWN, Warszawa 1965
[3] M. Moszyńska, J. Święcicka: Geometria z algebrą liniową, PWN, Warszawa 1987
[4] K. Radziszewski: Wstęp do współczesnej geometrii róŜniczkowej, PWN, Warszawa
1973
[5] M. Stark: Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1974.
WSTĘP DO INFORMATYKI
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wyk. + 2 godz. konw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu
1. Pojęcia wstępne – algorytm, algorytmiczne rozwiązywanie zadań, rekurencja.
2. Automaty i gramatyki formalne, języki formalne, języki programowania.
3. Przykłady konstruowania i analizy algorytmów dla wybranych problemów.
4. Arytmetyka o skończonej precyzji i analiza numeryczna algorytmów.
5. Przykłady algorytmów numerycznych dla wybranych zada_.
6. Typowe struktury danych, listy i kolejki.
7. Drzewa i drzewa BST.
8. Algorytmy wszerz i w głąb.
9. Badanie poprawności algorytmów.
10. Badanie złoŜoności algorytmów.
LITERATURA
[1] T. Cormen, Ch. Leierson, R. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT 1997.
[2] E. Dijkstra, Umiejętność programowania, WNT 1978.
[3] J. Stoer, R. Burlisch, Wstęp do analizy numerycznej, PWN, 1987
[4] N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT 1981
DYDAKTYKA INFORMATYKI 1
Przedmiot: obowi_zkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: semestr trzeci,1 godz. wyk. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 45godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Standardy kształcenia informatycznego.
2. Podstawy programowe z informatyki w szkole podstawowej.
3. Struktura i treści aktualnych programów nauczania informatyki w szkole podstawowej.
4. Formułowanie i analiza celów nauczania, zasady i metody nauczania, plan pracy
nauczyciela.
5. Kontrola i ocena pracy ucznia na lekcjach informatyki. Szkolne systemy oceniania pracy
uczniów.
6. Przykłady realizacji wybranych zagadnie_ programowych nauczania informatyki w szkole
podstawowej. Informatyczne wspomaganie nauczania innych przedmiotów.
Wykorzystanie Internetu.
7. Organizacja lekcji informatyki. Hospitacja i prowadzenie lekcji próbnych przez
studentów w szkole podstawowej.
LITERATURA
[1] Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki, Mikom, Warszawa 1996.
[2] A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki, Zakład Wydawnictw
Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, Jelenia Góra 1991.
[3] Zatwierdzone przez MEN programy nauczania w szkole podstawowej.
[4] Dostępne podręczniki z informatyki do szkoły podstawowej.
DYDAKTYKA INFORMATYKI 2
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium
Czas trwania: semestr piąty, 1 godz. wykł. + 2 godz. lab./tyg. (Razem 45godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Budowa dydaktycznych i metodologicznych podstaw nauczania informatyki.
2. Podstawy programowe z informatyki w gimnazjum.
3. Aktualne zatwierdzone przez MEN programy nauczania informatyki w gimnazjum.
4. Realizacja celów kształcenia za pomocą programów uŜytkowych i dydaktycznych.
5. Przykłady realizacji wybranych zagadnień programowych nauczania informatyki w
gimnazjum. Analiza wybranych podręczników.
6. Praca z uczniem zdolnym. Przegląd zagadnień pojawiających się w zadaniach
olimpijskich.
7. Hospitacja i prowadzenie lekcji próbnych przez studentów w gimnazjum.
8. Zapoznanie z ogólnymi problemami nauczania informatyki i przygotowanie do
prowadzenia zajęć w szkole. Wykorzystanie dostępnych poradników metodycznych.
LITERATURA
[1] Z. Nowakowski, Dydaktyka informatyki, Mikom, Warszawa 1996.
[2] A. Walat, Wybrane problemy dydaktyki informatyki, Zakład Wydawnictw
Ogólnopolskiej Fundacji Komputerowej, Jelenia Góra 1991.
[3] Zatwierdzone przez MEN programy nauczania w gimnazjum.
[4] Dostępne podręczniki z informatyki do gimnazjum.
[5] S. Papert, Burze mózgów. Dzieci i komputery, PWN, Warszawa 1996.
DYDAKTYKA MATEMATYKI 1
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium (zajęcia w szkole ćwiczeń)
Czas trwania: semestr czwarty, 1 godz. wyk. + 1 godz. lab./tyg. (Razem 30godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu
Cel kształcenia:
Zapoznanie z podstawami dydaktyki i elementami dydaktyki matematyki,
przygotowanie do podjęcia nauczania matematyki w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)
Tre_ci kształcenia:
1. Podstawowe pojęcia dydaktyki:
- cele kształcenia
- proces dydaktyczny
- zasady nauczania
- metody nauczania
2. Rozwój systemów dydaktycznych – metody bada_ dydaktycznych.
3. Struktura i treści aktualnych programów szkolnych z matematyki – przygotowanie
rozkładu materiału.
4. Praca szkolna, planowanie pracy, osobowo__ nauczyciela:
- budowa konspektu
- przygotowanie nauczyciela do lekcji matematyki
- typy i rodzaje lekcji
- ścieŜki edukacyjne w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej.
5. Rozwój zawodowy nauczyciela
Zaliczenie przedmiotu:
- przeprowadzenie lekcji w szkole ćwiczeń
- prezentacja pracy własnej
- kolokwium – zadania z zakresu nauczania matematyki w szkole
podstawowej.
Literatura
[1] Z. Dyrszlag: O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych, Wyd. WSP
Opole 1980.
[2] Red. I. Gucewicz-Sawicka: Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, PWN
1982.
[3] J. Konior: Budowa i lektura tekstu matematycznego, Wyd. U 1998.
[4] Z. Krygowska: Zarys dydaktyki matematyki 1- 3, WSiP, Warszawa 1977.
[5] Cz. Kupisiewicz: Dydaktyka ogólna, Graf Punkt 2000,
[6] G. Polya: Jak to rozwiązać, PWN 1964.
[7] Red. B. Rabijewska: Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki
matematyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1986.
[8] Z.Szurig: Konstrukcja testów i sprawdzianów z matematyki, WSiP 1978.
[9] J. Tocki: Struktura procesu kształcenia matematycznego w szkole średniej. Ujęcie
systemowe, Wyd. WSP Rzeszów 1999
[10] S. Turnau: Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN 1990.
[11] Czasopismo „Matematyka”
PROJEKT OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: laboratorium
Czas trwania: semestr szósty, 2 godz. lab. tygodniowo
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę
Opis przedmiotu
1. Środowisko Logo Komeniusz na lekcjach informatyki w gimnazjum.
2. Definiowanie poleceń i funkcji w Logo Komeniusz.
3. Animacja w Logo Komeniusz.
4. Realizacja i prezentacja własnych projektów w Logo Komeniusz.
5. Przegląd oprogramowania edukacyjnego wspomagającego pracęnauczyciela innych
przedmiotów:
a. oprogramowanie wykorzystywane na lekcjach języka obcego,
b. oprogramowanie wykorzystywane na lekcjach matematyki,
c. przegląd zawartości płyt CD załączonych do podręczników z informatyki i
moŜliwości wykorzystania w szkole,
d. oprogramowanie przekazywane do gimnazjalnych pracowni internetowych
przez MEN.
LITERATURA
[1] A.Walat, Wprowadzenie do języka i środowiska Logo Komeniusz, Ośrodek Edukacji
Informatycznej i zastosowań Komputerów, Warszawa, 1996.
PSYCHOLOGIA
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, ćwiczenia
Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wyk. + 2 godz. ćw./tyg. (Razem 60godz.)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
1. Psychologia jako nauka społeczna.
2. Biologiczne podstawy zachowania - układ nerwowy: budowa i funkcje receptorów,
łuk odruchowy, rodzaje odruchów, procesy nerwowe: pobudzanie i hamowanie,
charakterystyka odruchów bezwarunkowych w stadium noworodka i kształtowanie się
warunkowych we wczesnych okresach rozwojowych.
3. Myślenie i mowa - rodzaje myślenia, kształtowanie pojęć, operacje umysłowe, rola
myślenia w rozwiązywaniu problemów, pojęcie mowy i języka, rodzaje i funkcje
mowy, związek mowy i myślenia, badanie myślenia logicznego z zastosowaniem prób
Piageta, badanie niezmienników, analiza przebiegu operacji umysłowych w procesie
kształtowania się pojęć i rozwiązywaniu problemów na konkretnych przykładach.
4. Pamięć i uczenie się - definicje pojęć, fizjologiczne mechanizmy pamięci, fazy
procesu pamięciowego, rodzaje, cechy i typy uczenia się na podstawie eksperymentu
(analiza krzywych uczenia się).
5. Charakterystyka procesów emocjonalno-motywacyjnych - definicja pojęcia,
proces emocjonalny i jego komponenty, czynniki wywołujące emocje, formy reakcji
emocjonalnych.
6. Zdolności - zdolności ogólne i uzdolnienia specjalne, teoria uzdolnień, pomiar
zdolności, inteligencja, testy inteligencji.
7. Potrzeby i zainteresowania - analiza pojęć, klasyfikacja i charakterystyka potrzeb.
8. Postawy - pojęcie i struktura postawy, kształtowanie i zmiana postaw.
9. Rozwój psychiczny człowieka - zmiany jakościowe i ilościowe, tempo i rytm
rozwoju, okres przedszkolny i młodszy szkolny – charakterystyka, okres dorastania,
związek dojrzewania z rozwojem psychicznym.
LITERATURA
[1] M. Przetacznikowa, Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieŜy, Warszawa 1989
[2] M. Przetacznikowa, G. Makiełło – JarŜa, Podstawy psychologii ogólnej dla nauczycieli.
Warszawa 1989
[3] M. Przetacznikowa, G. Makiełło – JarŜa, Psychologia rozwojowa, Warszawa 1980
[4] J. Strelau, A, Jurkowski, Z. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Warszawa
1975
[5] P. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i Ŝycie. Warszawa 1994
[6] M. śebrowska Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieŜy. Warszawa 1977
LOGIKA DLA INFORMATYKÓW
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, konwersatorium
Czas trwania: semestr pierwszy, 2 godz. wyk. + 3 godz. konw./tyg. (Razem 75godz)
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie konwersatorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu
1. Logika tradycyjna. Antynomie logiczne. Język i metajęzyk. Pojęcie prawdy.
Sylogistyka. Antynomie kłamcy, paradoks Richardsa. Algebra zbiorów jako metoda
rozwiązywania poprawności trybów sylogistycznych.
2. Logika dwuwartościowa. Funkcje binarne. Postacie normalne. Pełne i niepełne
układy funkcji. Test Posta. Metoda 0,1 dla tautologii zadaniowych. Skrócona wersja metody.
Inne sposoby rozstrzygania.
3. Algebry abstrakcyjne. Rozmaitości. Podalgebry, algebry ilorazowe i produkty
algebr. Algebra języka. Operacje H, S, P na klasach algebr. Komutowanie operacji.
4. Równościowo definiowalne klasy algebr. Twierdzenie Birkhoffa. Algebry wolne.
Klasa grup jako ilustracja twierdzenia Birkoffa. Konstrukcja wolnej grupy.
5. Zbiory uporządkowane. Kresy. Kraty i kraty dystrybutywne. Komplementarno__.
Prawa monotoniczności. Pół-dystrybutywność. Sprawdzanie aksjomatów teorii krat.
Niedystrybutywne kraty – przykłady.
6. Algebry Boole’a. Algebry potęgowe. Ciała zbiorów. Twierdzenie Stone’a o
reprezentacji algebr Boole’a. Filtry i ultrafiltry. Twierdzenie o istnieniu ultrafiltrów.
Skończone algebry Boole’a. Algebry zupełne i atomowe. Charakteryzacja ultrafiltrów.
Filtry pierwsze w kratach dystrybutywnych.
7. Systemy logiczne. Pojęcie dowodu i konsekwencji. Niesprzeczno__ i zupełno__ teorii.
RównowaŜność róŜnych metod definiowania konsekwencji. Przykłady reguł i
systemów logicznych.
8. Klasyczna logika zdań. Twierdzenie o dedukcji i niesprzeczności. Dowodzenie tez
logiki zdań z wykorzystaniem twierdzenia o dedukcji. Charakteryzacja koniunkcji i
alternatywy klasycznej.
9. Pełność logiki zdań. Twierdzenie Posta. Algebry Lindenbauma.
Alternatywne metody dowodzenia twierdzenia o pełności – wersje nieefektywne.
Własności algebry Lindenbauma.
10. Kwantyfikatory. Teorie 1-go rzędu. Pojęcie spełniania i prawdy. Wynikanie
logiczne. Przykłady modeli.
11. Klasyczna logika kwantyfikatorów. Twierdzenia o dedukcji i niesprzeczności teorii
klasycznych. Dowodzenie tez logiki klasycznej. Porównanie twierdzenia o dedukcji
w logice zdań i kwantyfikatorów.
12. Twierdzenie Gödla o pełności i istnieniu modeli.
Dalsze konsekwencje twierdzenia o istnieniu modelu tj. twierdzenie o zwartości
dla pojęcia spełniania, twierdzenie Skolema-Löwenheima.
13. Teorie z identycznością. Elementy teorii modeli.
Niestandardowe modele arytmetyki – istnienie i przykłady.
14. Niezupełność arytmetyki i niewyraŜalność pojęcia prawdy w arytmetyce.
Rozstrzygalność. RóŜne definicje rozstrzygalności. Maszyny Turinga.
15. Logiki nieklasyczne. Logiki modalne. Dodatkowe informacje o modelach Kripkego.
Literatura
[1] Z. Adamowicz, P. Zbierski: Logika matematyczna, PWN 1991
[2] A. Grzegorczyk: Zarys logiki matematycznej, PWN 1973
[3] R. Murawski: Funkcje rekurencyjne i elementy metamatematyki, Wydawnictwa
UAM 1991
[4] W.A. Pogorzelski: Klasyczny rachunek kwantyfikatorów, PWN 1981
[5] W.A. Pogorzelski: Elementarny słownik logiki formalnej, Białystok 1992
DYDAKTYKA MATEMATYKI 2
Przedmiot: obowiązkowy
Formy nauczania: wykład, laboratorium (zajęcia w szkole ćwiczeń)
Czas trwania: semestr czwarty, 1 godz. wyk. + 1 godz. lab. tygodniowo
Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie laboratorium na ocenę i egzamin
Opis przedmiotu:
Cel kształcenia:
Zapoznanie z nowoczesnymi środkami dydaktycznymi w nauczaniu matematyki.
Metody aktywizujące w nauczaniu. Język matematyczny w nauczaniu. Kształcenie wyobraźni
przestrzennej.
Treści kształcenia:
1. Nowe technologie w nauczaniu matematyki
- kalkulatory graficzne w matematyce
- programy edukacyjne - komputerowe
- znaczenie filmu edukacyjnego w matematyce
2. Pomoce dydaktyczne – rozwijające myślenie matematyczne uczniów
- gry strategiczne
- zagadki logiczne
- modele brył
- gotowe gry dydaktyczne
- projektowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych
3. Kształcenie wyobraźni przestrzennej uczniów.
4. Język matematyki w nauczaniu. Metodyka kształcenia języka matematycznego ucznia.
5. Rola tekstu matematycznego w nauczaniu matematyki.
6. Rozwiązywanie zadań – metody rozwiązywania zadań.
Zaliczenie przedmiotu:
- przeprowadzenie lekcji w szkole ćwiczeń
- prezentacja pracy własnej
- kolokwium – zadania z zakresu przygotowania własnej koncepcji zajęć w szkole
- odbycie praktyki 4 tygodniowej
Literatura
[1] Z. Dyrszlag: O poziomach i kontroli rozumienia pojęć matematycznych, Wyd. WSP
Opole 1980.
[2] Red. I. Gucewicz-Sawicka: Podstawowe zagadnienia dydaktyki matematyki, PWN
1982.
[3] J. Konior: Budowa i lektura tekstu matematycznego, Wyd. U 1998.
[4] Z. Krygowska: Zarys dydaktyki matematyki 1- 3, WSiP, Warszawa 1977.
[5] Cz. Kupisiewicz: Dydaktyka ogólna, Graf Punkt 2000,
[6] G. Polya: Jak to rozwiązać, PWN 1964.
[7] Red. B. Rabijewska: Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki
matematyki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego 1986.
[8] Z.Szurig: Konstrukcja testów i sprawdzianów z matematyki, WSiP 1978.
[9] J. Tocki: Struktura procesu kształcenia matematycznego w szkole średniej. Ujęcie
systemowe, Wyd. WSP Rzeszów 1999
[10] S. Turnau: Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN 1990.
[11] Czasopismo „Matematyka”
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.