Top Module Empty
GŁÓWNA arrow Dydaktyka arrow Inne materiały dydaktyczno-naukowe arrow Zagadnienia do licencjatu - pedagogika specjalna (oligo)
Zagadnienia do licencjatu - pedagogika specjalna (oligo) PDF Drukuj E-mail
Napisa�: Ewa Szmaglińska   
Tuesday, 11 April 2006
    ZAGADNIENIA DO EGZAMINU LICENCJACKIEGO - OLIGOFRENOPEDAGOGIKA ROK 2007
1.    Struktura dziennego ośrodka pracy
2.    Wartości rewalidacyjne metody ośrodków pracy
3.    Zajęcia wstępne w metodzie ośrodków pracy. Cele i rozwiązania metodyczne
4.    Rola i zadania okresu przygotowawczego w klasie I szkoły podstawowej dla uczniów upośledzonych     umysłowo w stopniu lekkim
5.    Nauka czytania i pisania bez znajomości liter
6.    Wprowadzenie litery - tok metodyczny
7.    Etapy pracy z lekturą
8.    Monografia liczby
9.    Nauczanie czynnościowe matematyki
10.    Klasyfikacja metod nauczania
11.    Rola wycieczki w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
12.    Środki dydaktyczne w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo
13.    Metody aktywizujące w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
14.    Ocenianie zewnętrzne i wewnątrzszkolne
15.    Dyscyplinowanie uczniów
16.    Ścieżki edukacyjne na drugim etapie kształcenia
17.    Współpraca z rodziną ucznia upośledzonego umysłowo
18.    Etapy edukacji ucznia z głębszym upośledzeniem umysłowym
19.    Podstawowe obszary edukacyjne w kształceniu uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym.
20.    Etapy i rodzaje ćwiczeń w opanowaniu przez uczniów z głębszym upośledzeniem umysłowym umiejętności pisania
21.    Rodzaje i zasady stosowania wzmocnień w pracy z uczniami głębiej upośledzonymi umysłowo
22.    Cele i zadania prowadzenia zajęć muzyczno-rytmicznych z uczniami głębiej upośledzonymi umysłowo
23.    Cele i zadania prowadzenia zajęć plastycznych z uczniami głębiej upośledzonymi umysłowo
24.    Podstawowe założenia wybranej metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębszym
25.    Rodzaje i funkcje zabaw dzieci głębiej upośledzonych umysłowo
26.    Przeżycia emocjonalne rodziców po otrzymaniu informacji o niepełnosprawności dziecka
27.    Diagnoza i terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
28.    Autyzm wczesnodziecięcy - metody pracy
29.    Charakterystyka osób z upośledzeniem umysłowym
30.    Możliwości podjęcia aktywności zawodowej przez osoby upośledzone umysłowo
31.    Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk o człowieku
32.    Przedmiot zainteresowań i zakres pedagogiki specjalnej
33.    Podstawowe pojęcia: norma, normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcyjność, kalectwo,inwalidztwo, wyrównywanie szans
34.    Kryteria podziału osób niepełnosprawnych
35.    Charakterystyka osób o różnych niepełnosprawnościach
36.    Kształcenie specjalne w polskim systemie edukacyjnym
37.    Wybrane problemy w rewalidacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole
38.    Integracja w pedagogice specjalnej: pojęcie, uwarunkowania, znaczenie
39.    Etiologia niepełnosprawności
40.    Sposoby komunikowania się osób z wadą słuchu
41.    Specyficzne zjawiska występujące u niewidomych
42.    Rodzaje terapii stosowanych w rewalidacji przewlekle chorych i z dysfunkcją narządu ruchu
43.    Pojęcie i zasady rewalidacji
44.    Ortodydaktyka: pojęcie i zasady
45.    Diagnoza opanowania umiejętności czytania i pisania
46.    Etiologia dysleksji
47.    Zaburzenia podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych i ich konsekwencje dla nauki szkolnej dziecka
48.    Metody terapii psychomotorycznej stosowane w rewalidacji osób o zaburzonym rozwoju
49.    Metody nauki czytania i pisania stosowane w terapii uczniów z trudnościami w nauce
50.    Organizowanie czasu wolnego wychowanków z upośledzeniem umysłowym
51.    Pozytywne i negatywne skutki wychowania w internacie
52.    Omówić propozycje metodyczne dotyczące organizowania wybranego rozwoju zajęć pozalekcyjnych
53.    Cele i formy współpracy internatu ze szkołą, domem rodzinnym wychowanka i szerszym środowiskiem
    społecznym
54.    Instytucje pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej w wychowaniu upośledzonych umysłowo - rodzaje i formy
    pracy
55.    Czynniki wpływające na rozwój mowy dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
56.    Alternatywne metody komunikacji wykorzystywane w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
57.    Specyfika zaburzeń mowy u dzieci z zespołem Downa
58.    Terminologia w pedagogice specjalnej (rewalidacja, rehabilitacja, resocjalizacja, kompensacja, korektura,
    usprawnienie)
Zmieniony ( Friday, 11 May 2007 )
 
wstecz   dalej »

 Czuli barbarzyńcy

Województwo Śląskie

QR Kod

Zeskanuj kod i dodaj KN do kontaktów swojego telefonu:

 

Konteksty Kultury

konteksty_male.jpg
© 2017 Portal Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Bia�ej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.